Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Český překlad revidovaného vydání doporučení ISBD pro elektronické zdroje - ISBD(ER)

Čas nutný k přečtení
9 minut
Již přečteno

Český překlad revidovaného vydání doporučení ISBD pro elektronické zdroje - ISBD(ER)

0 comments
Počátkem prosince 1998 byl v Národní knihovně České republiky dokončen překlad doporučení ISBD pro elektronické zdroje (electronic resources) - ISBD(ER). Jedná se o revidované vydání původního doporučení ISBD(CF) - computer files (počítačové soubory), které bylo do češtiny přeloženo v roce 1995. Aktualizované vydání přináší mnoho změn ve zpracování elektronických zdrojů.

1. K PŘEKLADU ISBD(ER)

Konečné verzi překladu předcházely četné konzultace k terminologickým problémům. Především bylo třeba dosáhnout konsensu pro "obecné označení druhu dokumentu", tj. rozhodnout mezi dvěma návrhy na překlad anglického termínu "electronic resource": elektronický dokument nebo elektronický zdroj. Na Pracovní skupině pro elektronické zdroje při NK ČR, jejímiž členy jsou zástupci většiny velkých knihoven ČR, byl definitivně přijat doslovný překlad, tj. "elektronický zdroj", zatímco termín "elektronický dokument" je v ISBD(ER) používán v užším smyslu. Vzhledem k tomu, že došlo k podstatným změnám v oblastech 3 a 5, tj. zejména doplnění nových termínů pro typ zdroje a pro specifické označení druhu zdroje, bylo třeba konzultovat překlad mnoha termínů v těchto oblastech. O vyjádření k překladu termínů byli m.j. požádáni i účastníci elektronické konference "Knihovna". Definitivní verze překladu termínů vyplynuly z největší shody na určité verzi.

2. K REVIDOVANÉMU VYDÁNÍ ISBD(ER)

V roce 1994 se rozhodly sekce IFLA pro katalogizaci a pro informační techniku, že začnou s aktualizací stávající normy ISBD(CF). Byla utvořena Skupina pro revizi ISBD(CF), tvořená odborníky z Library of Congress, Uppsala Universitetsbibliotek, Bibliotheque national de France a Biblioteca Nacional (Madrid), s níž korespondenčně spolupracovali další odborníci z Velké Británie, Kanady, Nizozemí, Dánska, Finska a Chorvatska. Revidovaná norma vyšla v nakladatelství K.G.Saur v roce 1997 pod názvem ISBD(ER): International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources.

2.1 Cíle revize

Revizní skupina prověřila všechna doporučení ISBD(CF). Cílem prací bylo zajistit, aby norma vyhovovala současným bibliografickým potřebám v této značně proměnlivé problematice. Pozornost byla zaměřena zejména na čtyři nové oblasti:

1. vznik interaktivních multimédií;
2. novinky v optických technologiích;
3. rychle se šířící možnost přístupu k elektronickým souborům v síti (přístup na dálku);
4. bibliografické zpracování reprodukcí počítačových souborů

2.2 Zásadní změny v novém vydání ISBD

Zásadní změny v aktualizovaném vydání ISBD(ER) jsou důsledkem rychlých proměn médií, zvláště v případě vzdálených zdrojů v síti Internet a na stránkách World Wide Web. Změny se týkají následujících bodů:

- Úvod

- Bod 0.1.1 (Možnosti) byl rozšířen a zahrnuje nyní interaktivní multimédia a podrobnější pokyny, jak popisovat jednotky, na něž se vztahuje více doporučení ISBD. V tomto případě se nejprve použije doporučení ISBD(ER) a teprve potom se podle potřeby použijí jiné druhy ISBD.

- Seznam termínů, uvedený v bodě 0.2 (Definice), byl rozšířen z původních 63 na 101 termínů, z nichž je 34 nově uvedeno v příloze C, týkající se typů označení druhu dokumentu, používaných ve všech oblastech.

- Byl revidován bod 0.5.1 (Pořadí preference pramenů popisu), takže nyní obsahuje některé nové interní prameny popisu pro jednotky přístupné na dálku.

- V návaznosti na předchozí bod byl revidován též 0.5.2 (Předepsané prameny popisu), kde jsou nyní uvedeny jednotlivé položky ve formě tabulky.

- V oblasti 1 (Oblast údajů o názvu a odpovědnosti) byla provedena podstatná změna, zřejmě nejvýznamnější a nejvíce diskutovaná z celého revidovaného doporučení ISBD(ER). Jde o náhradu termínu pro obecné označení druhu dokumentu - "electronic resource" (elektronický zdroj) místo původního "computer file" (počítačový soubor). K této změně došlo po předchozích připomínkách z celého světa, vyjadřujících nespokojenost s původním termínem pro obecné označení druhu dokumentu. Revizní skupina zvažovala více možných termínů, ale největší podporu dostal termín "electronic resource". Tento výraz je výsledkem širokého mezinárodního konsensu a není ideální. Vážným konkurentem tohoto výrazu byl věcně přesnější výraz "digitální dokumenty/digitální zdroje". Byl však zamítnut s ohledem na problémy s překladem do některých jazyků.

- Významné změny v oblasti 2 (Oblast údajů o vydání) se týkají bodu 2.1 (Označení vydání). Objasňuje se zde pojem "vydání" (nové, aktualizované aj. vydání); zvažuje se tvorba samostatných/souborných záznamů pro aktualizovaná vydání jednotek přístupných na dálku (tj. vzdálených zdrojů) nebo pro jednotlivé součásti interaktivních multimediálních jednotek. Pro vzdálené zdroje s častými aktualizacemi se doporučuje vynechat údaje o vydání a uvést informaci o aktualizacích v poznámce.

- K nejrozsáhlejším revizím došlo v oblasti 3 (Typ a rozsah zdroje). Bod 3.1 (Typ zdroje) byl kompletně přepracován tak, aby se dosáhlo lepší použitelnosti termínů pro popis široké škály vzdálených zdrojů přístupných v síti. Výsledkem je zavedení 27 nových označení pro typ zdroje, které byly přidány do původního seznamu tří pojmů v ISBD(CF). Těchto 30 termínů představuje tři úrovně specifičnosti: na nejobecnější úrovni jsou původní tři druhové termíny, na další úrovni jsou specifičtější termíny pro označení kategorií a tyto termíny jsou ještě podrobněji členěny na třetí úrovni, např.:

První úroveň: Elektronická data
Druhá úroveň: Elektronická číselná data
Třetí úroveň: Elektronická cenzovní data

Lze použít označení z kterékoliv úrovně. V případě, že se jedná o kombinaci dat a programu, je možné označení kombinovat, např.:

Elektronická cenzovní data a tabulkový procesor

ISBD(ER) dává rovněž možnost doplňovat podle potřeby do seznamu nové termíny.

- Oblast 4 (Nakladatelské údaje atd.) byla upravena pro katalogizaci vzdálených elektronických zdrojů. Bylo zdůrazněno, že lokální i vzdálené zdroje jsou považovány za "publikované". V bodě 4.4.1 bylo doplněno doporučení pro dynamické vzdálené zdroje (např. stránky WWW, služby online), aby se informace o přesném datu vydání uváděla v poznámce. Byl přidán nový bod 4.4.7.1 pro zdroje s více daty copyrightu (např. interaktivní multimédia); pokud se žádné z dat nevztahuje k jednotce jako celku, uvádí se v tomto případě poslední datum copyrightu.

- Oblast 5 (Fyzický popis) byla zásadně revidována. V úvodní poznámce byla doplněna doporučení, týkající se fyzických nosičů různých typů a velikostí a v různých formátech. V těchto případech poskytuje ISBD(ER) možnost volby: buď vytvořit samostatné bibliografické záznamy, nebo zapsat všechny varianty společně v jediném "souborném" záznamu se samostatným fyzickým popisem jednotlivých variant vždy na nové řádce (opakované výskyty). Do češtiny doslovně nepřeložitelný je problém, týkající se specifického označení druhu dokumentu v bodě 5.1.1: rozlišení anglického termínu "disc" pro optické nosiče a "disk" pro magnetické nosiče. V bodě 5.1.7 je doporučení pro specifické označení optických nosičů, podle něhož se za stanovený údaj může v kulatých závorkách uvést bližší označení jednoho ze tří formátů disku (CD-I, CD-ROM nebo Foto CD), např.: 1 elektronický optický disk (CD-ROM). Bod 5.3.1 (rozměry) byl doplněn o pokyn, že rozměry lze vyjádřit rovněž v palcích (dosud doporučení připouštělo pouze rozměry v centimetrech).

- V oblasti 7 (Poznámky) se zásadní změny týkají několika bodů. Podle ISBD(ER) se "Poznámka k požadavkům na systém" a "Poznámka ke způsobu přístupu" stávají povinnými (pro lokálně resp. dálkově přístupné jednotky) a předcházejí všem ostatním poznámkám. V případě lokálně přístupných jednotek se dvěma nebo více různými fyzickými nosiči připouští ISBD(ER) dvě možnosti popisu: vytvořit samostatnou poznámku "Požadavky na systém" pro každý nosič nebo jednu poznámku pro všechny nosiče. V bodě 7.2.2 (bibliografická historie) bylo doplněno doporučení pro zápis informace o častých změnách obsahu u dynamických dálkově přístupných jednotek. Podle změny v bodě 7.9 (popisovaný zdroj) se v poznámce uvádí, na jaké verzi vydání je popis založen.

- Změny doznaly přílohy:

- příloha C s definicemi pro obecné označení druhu dokumentu, specifické označení druhu dokumentu a pro označení typu zdroje;

- příloha E se 14 novými příklady;

- rejstřík, který byl rozšířen cca trojnásobně.

3. PŘÍKLADY BIBLIOGRAFICKÉHO POPISU PODLE ISBD(ER)

3.1 Příklady ze zahraničí USA (Elektronický zdroj s dálkovým přístupem)

Callaloo [Electronic resource]. – Electronic journal. -- Baltimore (MD) : Johns Hopkins University Press, cop. 1995-
Quarterly.
18.1 (winter 1995) -
Mode of access: Internet via World Wide Web. URL: http://muse.jhu.edu/journals/callaloo/.
Title from title screen.
Also available in a print ed.

Kanada (Elektronický zdroj s lokálním přístupem)

Lost treasures of the world [Electronic resource]. – Calgary : Follgard CD-Visions, cop. 1994.
1 electronic optical disc (CD-ROM) ; 12 cm + 1 guide. – (Adventure guest series)
System requirements: Macintosh; 68030 processor; 6MB RAM; System 7.01 or higher; 2MB hard disk; 8 bit col. monitor; CD-ROM drive.
Title from disc label.
Host and guide: Stan Grist.
On box: Interactive CD-ROM, Macintosh/Windows.

Velká Británie (Interaktivní multimediální elektronický zdroj s lokálním přístupem)

Romeo & Juliet [Electronic resource] / producer: Chris Jennings ; commissioning editors: Domenica de Rosa, Heather Morris. – Version 1.00c. – Electronic interactive multimedia. -- [Oxford] : Attica Cybernetic [etc.], cop. 1995.
1 electronic optical disc (CD-ROM) : sd., col. ; in container, 30 x 22 x 4 cm. – (BBC Shakespeare on CD-ROM)
System requirements: IBM or fully compatible PC with 80486SX processor; 4MB RAM (8MB recommended); DOS 5 or above; Windows 3.1 or above; SVGA monitor; MPC compatible CD-ROM drive; 8 or 16-bit MPC sound card; speakers; mouse.
Title from title screen.
Based on the play by William Shakespeare.
Ed. statement from credit screen.
Accompanied by: 1 book, 1 user guide, and teacher’s notes.
Contents: Romeo & Juliet and William Shakespeare (a chronology of his life and times).
Intended for school students.
ISBN 0-00-325278-7 (set) : Ł75.00
ISBN 0-00-325245-0 (play)
ISBN 0-00-325279-5 (notes)

3.2 České příklady

(Interaktivní multimediální elektronický zdroj s lokálním přístupem)

Chronicon Concilii Constantiniensis [Elektronický zdroj] = Malá Riechentalova kronika / texty Zdeněk Uhlíř ; překlady Zdeněk Uhlíř, Hana Krejčová ; digitalizace a software Albertina icome Praha. – Interaktivní multimédium. – Praha : Národní knihovna České republiky : Albertina icome Praha, cop. 1995
1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. ; 12 cm. – (Memoriae Mundi Series. Bohemica 2) Požadavky na systém: min. PC 386; Windows verze 3.1; grafická karta SVGA (256 barev); přehrávač CD-ROM; myš
Název z titulní obrazovky
Středověký rukopis
Administrace projektu Adolf Knoll, Stanislav Psohlavec ; CD-ROM byl vydán díky finanční podpoře, kterou z darů příznivců, knihoven, čtenářů a spisovatelů získala Nadace pro záchranu Národní knihovny
Vydáno v rámci projektu UNESCO Memory of the World (Paměť světa)
Originál: Chronicon Concilii Constantiniensis / Ulrich Riechental. Manuscript, XV. stol.
36 folií : papír, ilum. ; 40 x 29 cm. V latině
Latinské texty přeloženy do češtiny
Rukopis kroniky kostnického koncilu, zvaný též Malý Riechental, obsahuje obrazovou výzdobu s krátkými latinskými popisy. Plnotextová analýza latinského textu, jeho překladu i pomocných textů dovoluje snadno vyhledat významná slova, dle kterých se lze rychle dostat k hledané textové/obrazové informaci
Na etiketě CD-ROM uvedena signatura: MS VII A 18

(Elektronický zdroj s lokálním přístupem)

BNB on CD-ROM [Elektronický zdroj] : current file : 1986 - October 1998 / British Library National Bibliographic Service. – Bibliografická databáze. – Boston Spa : British Library, 1989-
elektronické optické disky (CD-ROM) : barev. ; 12 cm
Požadavky na systém: Windows; instalace vyžaduje min. 10 MB volného místa na pevném disku
Název z titulní obrazovky
Aktualizace 8x ročně; poslední aktualizace: říjen 1998
1 CD-ROM
Obsahuje: BNB 1950-1985 ; BNB 1986-
Popsáno dle verze: current file 1986 - August 1998
ISSN 0968-3097

(Elektronický zdroj s dálkovým přístupem)

SKAT [Elektronický zdroj] : souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven. – Bibliografická databáze. – Tábor : Sdružení uživatelů knihovního systému LANius,
[1998-]
Způsob přístupu: World Wide Web. URL: http://www.skat.cz/ (obecné informace); servery souborného katalogu SKAT pro přístup do katalogu: v Okresní knihovně Tábor (CESNET) - ON-LINE (jednodušší vyhledávání): http://www.vkta.cz/LANius/skona.htm, PROFI (profesionální vyhledávání): http://www.vkta.cz/LANius/skpr.htm; v Okresní knihovně Prostějov (IBM NET) - ON-LINE: http://www.knihovna.cz/LANius/skona.htm, PROFI: http://www.knihovna.cz/LANius/skpr.htm
Název z titulní obrazovky
Aktualizace měsíčně
Data souběžně vydávána na CD-ROM
Souborný katalog obsahuje záznamy odborné literatury pro dospělé i mládež a regionální literaturu. Neobsahuje téměř žádnou beletrii, poezii a divadelní hry. Databáze nyní obsahuje více než 107.000 titulů knih z 90 knihoven Popsáno dle verze Říjen 1998

Použitá literatura:

1. ISBD(ER) : International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources / revised from the ISBD(CF): International Standard Bibliographic Description for Computer Files ; recommended by the ISBD(CF) Review Group. -- München : Saur, 1997

2. ISBD(ER) Project Definition and Process / John D. Byrum. -- URL: http://ifla.inist.fr/IV/ifla64/061-74e.htm

3. Principal changes in the ISBD(ER) / Ann Sandberg-Fox. -- URL: http://ifla.inist.fr/IV/ifla64/062-74e.htm

4. UNIMARC for ER / Mirna Willer. -- URL: http://ifla.inist.fr/IV/ifla64/063-74e.htm

5. Medium Specific Designations: Roles and Applications / Sten Hedberg. -- URL: http://ifla.inist.fr/IV/ifla64-74e.htm

6. Elektronické zdroje : aktuální změny a doplňky ve standardech pro zpracování / Ludmila Celbová. -- 1. vyd. -- Praha : Národní knihovna České republiky, 1998. -- 24 s. -- (Standardizace ; č. 15)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Ludmila. Český překlad revidovaného vydání doporučení ISBD pro elektronické zdroje - ISBD(ER). Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 1 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-10250. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10250

automaticky generované reklamy