Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Červnové setkání uživatelů systému ALEPH v Martině

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Červnové setkání uživatelů systému ALEPH v Martině

0 comments
Autoři: 

Sdružení uživatelů integrovaného knihovního systému ALEPH v České republice a na Slovensku (SUALEPH) vzniklo na jaře 1996. Sdružení je neregistrované, volné, neformální a bez poplatků. Text prohlášení zájmu na spolupráci mezi členskými knihovnami (naše "Deklarace nezávislosti") je k dispozici na www stránkách sdružení, které spravuje Národní knihovna ČR a Vědecká knihovna v Olomouci.

Sdružení vzniklo díky houževnatosti a pracovitosti dr. Ivy Příbramské (NK ČR), která je od roku 1996 hlavním motorem a tahounem jeho aktivit. Sdružení si vytvořilo své jméno u nás i v zahraničí zejména díky její osobě.

SUALEPH se prezentuje prostřednictvím již zmíněných www stránek, kde nabízí zajímavé a užitečné informace jak pro členy sdružení, tak pro knihovnický svět. Některé dokumenty (dokumentace k systému ALEPH, interní materiály ExLibris) jsou zabezpečeny přístupovými právy a vstup je povolen pouze členům sdružení.

V současné době tvoří sdružení 14 knihoven v obou zemích, z toho osm v České republice:

 • Národní knihovna České republiky, Praha
 • Moravská zemská knihovna, Brno
 • Vědecká knihovna, Olomouc
 • Západočeská univerzita, Plzeň
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • Národní lékařská knihovna, Praha
 • Židovské muzeum, Praha
 • Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

a šest na Slovensku:

 • Slovenská národní knihovna, Martin
 • Univerzitní knihovna, Bratislava
 • Technická univerzita, Košice
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
 • Prešovská univerzita, Prešov
 • Státní vědecká knihovna, Košice

Celkem deset uživatelů používá nebo přechází na ALEPH ve verzi 500, zbývající čtyři knihovny dosud pracují se starší generací ALEPH 300.

Každý rok se uživatelé scházejí alespoň jednou, v poslední době dvakrát ročně v různých českých, moravských a slovenských městech. Z každé schůzky je k dispozici zápis.

Nová etapa

Po delším období, kdy byl počet uživatelů víceméně konstantní, přichází s novou generací knihovních systémů zvýšený zájem jiných knihoven a uživatelská základna se tak rozroste. Cena systému, která dosud jednotlivé zájemce odrazovala, začíná ustupovat před stabilitou, flexibilitou a rozsahem nových funkcí, kterými ALEPH 500 disponuje. Výrazných slev je možné dosáhnout rovněž vytvořením menších konsorcií.

Po vytvoření sdružení byli uživatelé systému ALEPH podporováni maďarským distributorem. Na konci roku 1999 si SUALEPH vyžádal změnu podpory a přechod přímo k hlavnímu tvůrci softwaru, izraelské firmě ExLibris.

Výsledkem byla lepší odezva a kvalitnější řešení problémů. Knihovny si však uvědomovaly, že nejlepším řešením by bylo založení kanceláře distributora přímo na území Česka nebo Slovenska. Na začátku podzimu 2001 proto byly osloveny firmy z knihovního prostředí, které by mohly tuto roli hrát. Po jednáních, která pokračovala několik měsíců, zbyl jediný vážný kandidát s ideální infrastrukturou a zkušeným týmem programátorů, techniků i knihovníků.

Od srpna 2002 tak bude k dispozici pro uživatele systému ALEPH 500 distributor a kancelář podpory přímo v České republice (jméno zde záměrně nezveřejňuji, neboť podpis smlouvy probíhá mezi distributorem a ExLibris v těchto dnech). Slibujeme si od něj komunikaci v češtině, rychlejší pochopení našeho knihovního prostředí, trvalou a stabilní spolupráci. V této dlouho očekávané atmosféře proběhlo poslední setkání SUALEPH, 21. června 2002, v Slovenské národní knihovně v Martině.

Průběh setkání

Schůzka byla výjimečná z několika důvodů. Jednak se jednalo o již avizovanou změnu podpory, jednak se setkání zúčastnili i zástupci knihoven, kteří o koupi systému ALEPH buď usilují, nebo projevili vážný zájem. Teplý červnový den s výhledem na martinské hole, nové tváře a nabitý program charakterizovaly celou akci.

Po přivítání dvou desítek účastníků z dvanácti knihoven a poděkování Igoru Prokopovi za organizaci schůzky (tím spíš, že SNK v těchto dnech zařizovala i seminář CASLIN 2002) se rozproudila běžná agenda.

Zhodnotily se úkoly z poslední zářijové schůzky v roce 2001, představeni byli budoucí noví uživatelé a členové SUALEPH, avizována byla změna podpory. Podrobněji byla rozebrána poslední podverze systému ALEPH, konkrétně s pořadovým číslem 500.14.2.5. Tato verze je téměř totožná s verzí 500.14.2.4, která se používá v MZK Brno a VK Olomouc, a na kterou v červenci přechází NK ČR. Z nových vlastností posledního patche tak stojí za zmínku zejména:

 • bezrámcové www rozhraní, které od verze 15.x zcela nahradí rámcové www rozhraní
 • možnost odděleného provozu Oracle serveru a Aleph serveru, případně rozložení zátěže (nastavení a implementaci testuje ZČU Plzeň)
 • nová funkcionalita souborného katalogu původně vyvinutá pro MELVYL (Digital Library of California), která umožňuje budovat fyzický souborný katalog při zachování originálních importovaných záznamů, nad nimiž jsou dvě nastavitelné vrstvy pro asociaci a deduplikaci záznamů v závislosti na typu uživatele (knihovník/čtenář); obrovskou výhodou je tak možnost změny a úprav deduplikačních algoritmů za chodu celého systému bez nutnosti opětovné manipulace s vlastními záznamy
 • úplná podpora čínštiny
 • úplná podpora pro zobrazování/zápis jazyků, které se čtou směrem zprava doleva
 • podpora mezinárodního výpůjčního protokolu (NCIP), aj.

Následovaly zprávy jednotlivých uživatelů, z nichž můžeme vyjmout např. tyto zajímavosti:

 • UKB převádí do ALEPH 500 souborný katalog slovenských periodik.
 • MZK vytvořila jednoduchý program na kontrolu platnosti čtenářského průkazu, který probíhá mimo prostředí ALEPH v okně www prohlížeče a nečerpá jeho licence. Další zajímavostí je možnost předregistrace čtenáře nebo vzdálená autentikace svých čtenářů v Jednotné informační bráně.
 • NK ČR převádí pod ALEPH Souborný katalog ČR, který umožní napojení na autoritní bázi, stahování záznamů a sdílenou katalogizaci přes Z39.50, plnohodnotné začlenění do Jednotné informační brány aj.
 • ŽM zahájilo katalogizaci v hebrejštině a pracuje na zpřístupnění svých záznamů přes WWW.
 • KOLIN (sdružení čtyř slovenských knihoven v oblasti Košic a Prešova) usiluje o provoz systému ALEPH na platformě Intel/Linux.
 • VKOL svým čtenářům představila několik nových funkcí: jmenujme třeba naskenovaný lístkový katalog, automatizované varování na e-mail čtenáře při blížícím se konci výpůjční lhůty, zrcadlení autoritní báze NK ČR nebo provoz modulu MVS, který umožňuje objednávání a půjčování dokumentů stejně jako u vlastního fondu s podrobným přehledem transakcí pro knihovníky i čtenáře. Dále se pracuje na automatizovaném rozesílání novinek podle SDI profilu čtenáře a sdílení čtenářských průkazů s Univerzitou Palackého v Olomouci.
 • SNK implementuje model souborného katalogu zaměřeného na kooperativní katalogizaci v heterogenním prostředí a úzce spolupracuje s UK Bratislava a knihovnami sítě KOLIN. Pro replikaci a synchronizaci bibliografických, autoritních a holdingových záznamů se chystají používat technologii Aleph Cluster.

Po polední přestávce pokračovalo setkání informacemi ze Systémového semináře ExLibris 2002. Jedná se o pravidelně pořádanou akci, která se koná každé dva roky. Letos byl z bezpečnostních důvodů místem konference Kypr. Uživatelé našeho sdružení mají k dispozici téměř padesát online prezentací v elektronické podobě, které popisují stávající i budoucí možnosti nových verzí systému ALEPH.

Za ČR a SR se zúčastnili: Iva Příbramská a Pavel Kotrba z NK ČR, Martin Vojnar z VKOL, Iveta Krjaková za KOLIN a Jan Pokorný a Jiří Pavlík za ÚVT UK. Je samozřejmostí, že bližší zprávy ze služebních cest jsou opět na www stránkách SUALEPH.

Na závěr semináře se konala schůzka Focus Group, která má coby výkonná složka Mezinárodního sdružení uživatelů systému ALEPH (ICAU) na starosti pomoc a konzultace při vývoji nového rozhraní klienta Alephu. Z našich uživatelů jsou do těchto aktivit zapojeni Petra Žabičková pro modul katalogizace, Helena Dvořáková pro modul seriály a Martin Vojnar pro systémovou správu.

Dalším bodem na pořadí bylo hodnocení hlasování o požadavcích na rozvoj systému. Je tradicí systému ALEPH, že jeho uživatelé mohou přímo ovlivňovat vývoj systému. Mechanismus výběru realizovaných požadavků probíhá přes ICAU dvoukolovým systémem. Nejprve členové ICAU mezi sebou vyberou nejzajímavější požadavky, které jsou předány do ExLibris. Firma ohodnotí body jejich náročnost a vrátí je zpět ICAU. Členové pak ve druhém kole volí znovu a jsou přijaty ty požadavky, které do celkového počtu 100 bodů náročnosti získají od členů ICAU nejvíce přízně. Při hlasování o požadavcích, které zajímají národní skupiny, jakou je např. SUALEPH, je nezbytná naše koordinace a společná domluva.

Dále setkání pokračovalo shrnutím současné palety produktů, které ExLibris nabízí:
1. Aleph 500 - integrovaný knihovní systém
2. Metalib - virtuální brána k domácím i celosvětovým knihovním a informačním zdrojům s podporou paralelního vyhledávání a vlastností portálu
3. SFX - nástroj pro nabídku služeb přidané hodnoty nad bibliografickými záznamy a prolinkování zdrojů
4. DigiTool - nástroj pro chod digitální knihovny a správu digitalizovaných sbírek

Všechny produkty mohou běžet samostatně nebo společně s jinými. Díky potřebě komunikovat nejen mezi sebou tak přispívají k vyšší míře uplatňování standardů a otevřenosti systémů, což je pochopitelně z pohledu uživatelů jen dobře.

Na závěr setkání došlo i na jediné formální kroky - výběr místa a termínu příští schůzky. Pravděpodobným kandidátem je Brno, v září před/po akci Knihovny současnosti anebo v říjnu před/po akci Celostátní porada vysokoškolských knihoven. Na přelomu září a října se totiž koná výroční konference uživatelů ICAU.

S tímto výhledem a zejména s blížící se vidinou dovolených a prázdnin se uživatelé SUALEPH rozjeli do svých knihoven. V září nebo říjnu se opět sejdou, a tak nepochybně bude o čem referovat, neboť tou dobou již bude v Česku a na Slovensku fungovat kancelář českého distributora.

A ti z vás, kteří se o systém ALEPH blíže zajímají, jsou pochopitelně zváni a vítáni.

Hezké léto za SUALEPH vám přeje

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJNAR, Martin. Červnové setkání uživatelů systému ALEPH v Martině. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 7 [cit. 2023-12-05]. urn:nbn:cz:ik-10936. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10936

automaticky generované reklamy