Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Celostátní porada vysokoškolských knihoven opět v Olomouci

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Celostátní porada vysokoškolských knihoven opět v Olomouci

1 comments
Autoři: 

Celostátní porada vysokoškolských knihovníků se po devíti letech vrátila do Olomouce, hostitelem byla Univerzita Palackého a jednání probíhalo v krásném prostředí arcibiskupského paláce.

Porada začala obvyklou zdravicí akademického funkcionáře: JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D., prorektorka pro záležitosti organizace a financování, ocenila roli knihoven a knihovníků na vysoké škole.

Tradiční zprávu o činnosti Asociace knihoven vysokých škol České republiky AKVŠ v roce 2006 – je čas na změny přednesla předsedkyně jejího výkonného výboru AKVŠ Barbora Ramajzlová. Prezentovala aktivity výkonného výboru a jednotlivých komisí Asociace v letošním roce, vyzdvihla aktuální témata, rekapitulovala plnění usnesení loňské porady. Navrhla, aby stálým programem porad bylo především jednání o společných problémech, s prostorem pro diskuzi i pro prezentaci hostitelské knihovny. Podrobně se věnovala jednáním o bibliografické databázi Scopus od firmy Elsevier. Konstatovala, že poslání AKVŠ se nemění (sdružovat knihovny vysokých škol, hájit jejich zájmy, spolupracovat); do budoucna je potřeba změnit metody práce, získat podporu členů, knihoven i jednotlivců, být vidět a slyšet.

Na toto vystoupení navázaly zprávy předsedů jednotlivých komisí:

Zprávu o činnosti komise IVIG, tj. odborné komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách, přednesla Ludmila Tichá z Českého vysokého učení technického. Hovořila o práci komise, průzkumech informační gramotnosti, informačního vzdělávání, jeho připravované koncepci, letošním semináři IVIG 2006, o prezentacích a publikacích, vystoupení ve Slovinsku a na Slovensku, plánech komise na rok 2007 (mj. byl podán centralizovaný rozvojový projekt na online informační vzdělávání).

V bodu Zpráva o činnosti komise EIZ její předsedkyně Barbora Katolická ze Západočeské univerzity jednak informovala o práci komise pro elektronické informační zdroje (zmínila mj. provedený průzkum k databázi Scopus, projekt federativní autorizace a autentizace, sledování vývoje projektu Counter a Sushi), jednak podala zprávu z konference ICOLC, konané 11. – 14. 10. 2006 v Římě.

Zprávu z 35. výroční konference a valného shromáždění LIBER, informace o dalších mezinárodních aktivitách AKVŠ přednesla Iva Prochásková z Univerzity Pardubice. Asociace knihoven vysokých škol se stala přidruženým členem evropské organizace vědeckých knihoven LIBER, vyslala své zástupce na 35. výroční konferenci LIBER (Uppsala 4.-8. 7. 2006) . CPVŠK po deseti letech opět v Olomouci byl název vystoupení ředitelky hostitelské knihovny Dany Lošťákové. Připomněla, jak na tom byly české vysokoškolské knihovny v roce 1997, o čem se debatovalo a diskutovalo na poradě, co bylo od té doby nového (konsorcia, elektronické informační zdroje, informační výchova, vznik AKVŠ, vysokoškolské kvalifikační práce). Zmínila novou roli akademických knihoven v digitálním prostředí, knihovny se musí přizpůsobit novému trendu.

Zprávu o činnosti komise eVŠKP, tedy odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, přednesla její předsedkyně Iva Horová z Akademie muzických umění. Komise mj. zpracovala „Soubor doporučení pro zpřístupňování VŠKP“ pro usnadnění budování lokálních systémů, zabývala se legislativními otázkami, připravila tematický blok na letošní konferenci EUNIS věnované digitálním knihovnám.

Konkrétní fungující systémy na jednotlivých vysokých školách pak představili Milan Šorm (systém UIS na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě) a Jan Mach (systém eSTUP na Vysoké škole ekonomické). Pozvánku na seminář „Systémy pro zpřístupňování VŠKP : zkušenosti, možnosti, nabídky, potřeby“, konaný 22. 11. 2006, uvedla místopředsedkyně komise Jarmila Krkošková z Ostravské univerzity.

Jan Mach ve svém druhém vystoupení podal Informaci o centralizovaném projektu „Příprava národního registru vysokoškolských kvalifikačních prací“. Jde o návrh rozvojového projektu MŠMT pro rok 2007, podaný do programu 8b, jehož účastníky je 10 vysokých škol.

Následovaly prezentace firem, jež dodávají knihovnám knihy a periodika, informační zdroje, software a pomůcky, prohlídka Ústřední knihovny UP a Společenský večer v Uměleckém centru UP.

Jednání druhého dne zahájila Daniela Tkačíková z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava tématem Web of Science – nástroj pro hodnocení publikačních aktivit univerzity!?. Zjistila, že WoS nemůže být jediným zdrojem pro zjištění kvantitativních ukazatelů o publikační činnosti organizace v publikacích s přiděleným IF; pokud chce mít instituce dobrý přehled alespoň o své vlastní publikační činnosti – ve vztahu k tzv. „impaktovaným“ časopisům, měla by si tyto informace evidovat v kvalitní podobě průběžně sama. Její kolegyně Pavla Rygelová představila Institucionální repozitář – možnosti využití open source software DSpace, který je používán pro ukládání bibliografických záznamů vysokoškolských kvalifikačních prací, článků ze sborníků VŠB a nově údajů o publikační činnosti.

Hana Landová z České zemědělské univerzity pohovořila na téma Úloha knihoven v systému informační podpory výzkumu na vysokých školách: kterým směrem se vydat?. Uvedla zajímavé myšlenky a náměty pro roli knihoven ve vědě a výzkumu, podílu na grantových projektech, vztahy s doktorandy a vědci ap.

Navíc proti programu zařazený příspěvek Akademické knihovny a STK – čas na změnu? od Martina Svobody ze Státní technické knihovny kromě očekávaného vysvětlení průběhu jednání o databázi SCOPUS přinesl i požadavek, aby byla Státní technická knihovna členem Asociace knihoven vysokých škol.

Poslední blok příspěvků byl věnován Fondu rozvoje vysokých škol. Helena Landová z Jihočeské univerzity, předsedkyně oborové komise E, v příspěvku FRVŠ Tematický okruh E, projekty podané pro 2007 informovala, že pro rok 2007 bylo podáno 19 projektů (jak známo, z každé vysoké školy může být podán jen jeden), financováno by mělo být osm až devět projektů.

Následovaly prezentace výsledků některých projektů FRVŠ řešených v roce 2005: Zajištění a zpřístupnění online (elektronických) knih jako součást služeb knihoven Českého vysokého učení technického (Marta Machytková), Zkvalitnění elektronických služeb ÚK Západočeské univerzity (Miloslava Faitová), Rozšíření knihovnicko-informačních služeb v systému knihoven Vysokého učení technického v Brně (Kateřina Jílková), Systém pro podporu revize knihovního fondu (Daniela Tkačíková).

Na závěr porady bylo po kratší debatě přijato usnesení.

Na webových stránkách porady jsou zveřejněny prezentace jednotlivých vystoupení a na stránkách Asociace knihoven vysokých škol fotografie Daniely Tkačíkové.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Ivo. Celostátní porada vysokoškolských knihoven opět v Olomouci. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 12 [cit. 2023-05-31]. urn:nbn:cz:ik-12292. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12292

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Autor zřejmě nedopatřením neuvedl termín konání porady: 25.–26. říjen 2006