Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Blogy a sociální média uvnitř podniku - interní komunikace a management informačních toků (Adriana Cronin Lukasová)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Blogy a sociální média uvnitř podniku - interní komunikace a management informačních toků (Adriana Cronin Lukasová)

0 comments
Autoři: 

Adriana Cronin Lukasová Adriana Cronin Lukasová z Big Blog Company v úvodu hovořila o nutnosti respektovat lidskou osobnost a jedinečnost, pokud chceme v rámci organizace podporovat sdílení informací a znalostí. Všechna rozhodnutí přicházející v organizaci zhora (stylem "top-down") musí zároveň řešit otázku "Co změna přináší zaměstnancům? Bude pro ně osobním přínosem?".
Protože tam, kde je jediným cílem mechanicky začlenit osobu do systému, kde není prostor pro individualitu, kde není dána svoboda výběru, kde chybí sebemotivace a kde nedochází ke vzájemné přirozené komunikaci a sdílení informací, tam nemohou fungovat žádné nástoje sdílení informací, které tyto procesy pouze podporují. Důvodem je i fakt, že tyto nástroje nemohou fungovat izolovaně, jejich přirozeností je síťový přístup, propojenost a vzájemná interakce mezi členy komunity.
Přednášející dále zdůraznila, že spolupráce a kreativita je problémem lidí, nikoliv technologie, která je jen nástrojem, nikoli cílem. Základní jednotkou je osoba jako individuum, nikoliv proces, oddělení ani tým; nápady přicházejí od lidí, ne ze systému. A jsou to právě oni, kteří se "topí" v přílišném množství informací. Přednášející v této souvislosti zmínila "princip radaru", kdy osoba opakovaně "skenuje" novinky na webu. Touto mechanickou činností ale stráví zbytečně mnoho času - a proto nám může pomoci jakákoli užitečná strukturace sítě, zejména pak nástroje, které nám tyto novinky dodávájí "aktivně", jako je RSS nebo okruh zdrojů, které nás o novém informuje, např. blog odborníka v oblasti, o kterou se zajímáme.
V další části příspěvku se autorka věnovala popisu principů fungování a potenciálu, který může nabídnout správné využití konkrétních nástrojů, které sama nazývá "social media tools", mezi které patří již zmíněné blogy, RSS, wiki, systémy umožňující tagging nebo sdílení a uchování webových záložek ("bookmarks"). Při této příležitosti uvedla, že pokud chceme přimět lidi akceptovat nové technologie a postupy, nesmíme se snažit ohromit je proslovem o "nových trendech", protože je to nezajímá. Oni jen chtějí vědět, že/zda tyto nástroje pomohou řešit nebo vylepšit jejich každodenní práci - a pokud zjistí, že tomu tak je, začnou je sami používat, a pokud dostanou prostor, budou s nimi i dále experimentovat.
(text přednášky)
(JaS)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Blogy a sociální média uvnitř podniku - interní komunikace a management informačních toků (Adriana Cronin Lukasová). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-12113. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12113

automaticky generované reklamy