Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Anglická počítačová terminologie: volání po jednotě aneb Proč vznikl nový on-line slovník SPOT

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Anglická počítačová terminologie: volání po jednotě aneb Proč vznikl nový on-line slovník SPOT

1 comments
Anglicky
English title: 
English Computer Terminology: A Loud Cry for Uniformity
English abstract: 
<p>In the article we present SPOT – a new on-line dictionary of computer terminology. SPOT’s web platform is adaptable to any language and/or field. We hope that SPOT will become an open platform for discussing controversial computer terms (and their translations into Czech) among professionals. The resulting on-line computer dictionary is freely available to the general public, university teachers, students, editors and professional translators. The dictionary includes some novel features, such as presenting translated terms used in several different contexts – a feature highly appreciated namely by users lacking technical knowledge for deciding which of the dictionary terms being offered should be used.</p>
Autoři: 

Znamená „reuse“ spíše „znovupoužití“, nebo „opakované použití“? Je „deployment“ totéž co „implementace“, nebo spíše „nasazení“? Máme preferovat ženskou „komponentu“, nebo raději mužský „komponent“? Proč je na první stránce „cache“ překládáno jako „rychlá vyrovnávací paměť“, ale na desáté již jako „paměť cache“? Proč Pepík překládá „plugin“ jako „modul plug-in“, ale Franta jako „zásuvný modul“?

Mezi odbornými překlady mají překlady z angličtiny v oboru IT specifické postavení. Invaze odborné počítačové terminologie do češtiny je tak masivní, že i odborník mnohdy váhá nad tím, jaké termíny jsou „oficiální“, tedy obecně akceptovatelné, a jaké se používají pouze v úzké komunitě uživatelů. Hranice mezi akceptovatelným termínem a žargonem nejhrubšího zrna je často nesmírně tenká. Co je horší, tato hranice je poměrně dynamická: co bylo včera žargonem, je dnes téměř normou, co je dnes normou, může být zítra již zastaralé.

Zkrátka, překladatel odborné počítačové literatury musí být neustále ve střehu. Rozhodli jsme se proto nabídnout celé komunitě volně přístupný on-line slovník SPOT. Stavíme přitom na osvědčené terminologii z vlastních zdrojů i na erudici předních odborníků v oblasti IT.

SPOT je akronym označující Slovník Překladů Odborné Terminologie. Jeho cílem je pomoci překladatelské obci při řešení diskutabilních a/nebo nových termínů. Zaměřuje se na užší oblast IT a zde poskytuje nástroj pro vytváření kvalitních českých ekvivalentů anglické terminologie v této velmi živé oblasti.

Autoři jsou přístupní k uvolnění tohoto nástroje i dalším zájemcům působícím v jiných oblastech, případně pracujícím v jiných jazykových kombinacích. Momentálně se například připravuje německo-český odborný slovník v oboru materiálového inženýrství.

Role slovníku SPOT

SPOT bude sloužit jednak jako zdroj referenčních překladů, jednak jako platforma pro diskuse při jejich „ustalování“ – což považujeme za hlavní přínos slovníku.

Zdroj referenčních překladů. Ve funkci zdroje referenčních překladů slovník funguje jako volně přístupná aplikace na Internetu, pracující jako jiné podobné slovníky.

Platforma pro ustalování překladů. Za hlavní přednost slovníku považujeme jeho roli platformy pro přirozené formování kvalitních překladů odborných termínů. Internet umožňuje rychlou a efektivní komunikaci mezi mnoha lidmi a právě inherentní vlastnost „kolektivní moudrosti“ je výhodné zde využít. Aplikace umožňuje uživatelům navrhovat české překlady dosud nezařazených nebo neustálených termínů, hodnotit tyto překlady a vést nad nimi diskuse. Obsahuje podporu pro klasickou práci editorské rady, která bude na základě diskusí rozhodovat o výsledném stavu překladů.

Slovník nachází praktické využití v rámci týmu překladatelů při vytváření specializované terminologie pro konkrétní překladatelské projekty. V tomto režimu slovník podporuje interní on-line diskuse daného týmu nad vytvářenými překlady, bez nutnosti pracného opakovaného rozesílání poslední verze „kolektivního“ slovníku při každé důležitější změně. Takto doplněná terminologie je otevřena pro úpravy všem členům týmu (např. během kolektivního překladu knihy), pro ostatní uživatele je pouze pro čtení.

SPOT – úvodní stránka

SPOT – úvodní stránka

Překladové termíny v kontextu

Každý uživatel ocení funkci, kdy je navrhovaný překlad promptně zobrazen v kontextu, tedy použitý ve větě. Z vlastní bohaté praxe víme, že překladatelé intenzivně využívají webové vyhledávače pro ověření toho, zda se zvolený termín v daném kontextu skutečně používá. Pokud váhají nad několika verzemi překladu, často tyto verze konzultují s vyhledávačem a rozhodnou se podle počtu vrácených variant (určitá forma hlasování). Tento mezikrok je možné si ušetřit, a proto jsme slovník přímo provázali s rozhraním Google search API, které se využívá k dohledávání kontextových informací.

SPOT ve své současné verzi nabízí použití slov ve větě s omezením na:

  • webové stránky obecně – bez výběru oboru;
  • pouze IT weby;
  • wiki;
  • online slovníky;
  • blogy.

Seznam autoritativních webů IT, wiki, online slovníků a blogů doplňuje a udržuje systémový administrátor.

Překladové termíny zobrazené v kontextu, zde s omezením na weby IT

Překladové termíny zobrazené v kontextu, zde s omezením na weby IT

Překladové termíny zobrazené v kontextu, zde s omezením na předdefinované wiki

Překladové termíny zobrazené v kontextu, zde s omezením na předdefinované wiki

Překladové termíny zobrazené v kontextu, zde s omezením na jiné on-line slovníky nadefinované správcem systému

Překladové termíny zobrazené v kontextu, zde s omezením na jiné online slovníky nadefinované správcem systému

Proč tedy SPOT vznikl?

Domníváme se, že pomůcky jako je slovník SPOT mohou přispět k pozvednutí kvality českých překladů počítačových publikací, potažmo i všeobecného mínění o kultuře v této oblasti. To by nepřímo mohlo zvýšit preference čtenářů ve prospěch překladových publikací, a tedy i jejich prodejnost, a snížit určitou diskriminaci těch čtenářů, kteří nemají možnost si cizojazyčné originály opatřit nebo přečíst.

Doufejme, že slovník pomůže alespoň k částečnému sjednocení používané terminologie a stane se zdrojem informací o překladech pro osoby, které problém s odborným překladem řeší. Chtěli bychom touto cestou vyzvat překladatele, redaktory odborných nakladatelství, aktivní čtenáře a další zájemce, aby se na tvorbě obsahu podíleli.

Autor je soudním tlumočníkem. Systematicky se věnuje kultuře technických překladů a metodám zvyšování produktivity práce překladatele. Je autorem nejobsáhlejšího anglicko-českého a česko-anglického slovníku IT na českém trhu.

Hodnocení: 
Průměr: 1.1 (hlasů: 229)
HYNEK, Jiří. Anglická počítačová terminologie: volání po jednotě aneb Proč vznikl nový on-line slovník SPOT. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 8 [cit. 2024-06-14]. urn:nbn:cz:ik-12580. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12580

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Náhodou jsem při hledání narazila na odkaz na slovník SPOT - předčasně jsem zajásala, abych byla následně těžce zklamána. Slovník není aktualizován a ani zdaleka neobsahuje současnou IT terminologii...
Takže jsem nenašla např. big data, machine learning, OT, ...
Škoda!

registration login password