Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aktuální informace o ISKO-CZ

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Aktuální informace o ISKO-CZ

0 comments
Autoři: 
ISKO-CZ je formující se česká pobočka mezinárodní organizace International Society for Knowledge Organization (ISKO). ISKO podporuje výzkum a rozvoj v oblasti pořádání znalostí na teoretické, metodické i aplikační úrovni. ISKO svou činnost rozvíjí zejména prostřednictvím pořádání odborných mezinárodních i národních konferencí a seminářů a prostřednictvím publikační činnosti v nakladatelství Ergon Verlag, které mj. vydává i časopis Knowledge Organization.

V jednotlivých zemích může ISKO působit prostřednictvím svých národních poboček (např. německá pobočka), které sdružují odborníky v daném regionu a koordinují jejich aktivity. Myšlenka založit pobočku ISKO v České republice vznikla na konci roku 1998, kdy byla prezentována na semináři Tezaurus `98.

Návrh na zřízení české pobočky ISKO byl publikován na začátku roku 1999, kdy byl také zainteresovanými odborníky zformován Přípravný výbor české pobočky ISKO (pracovně označovanou jako CIC - Czech ISKO Chapter). Úkolem Přípravného výboru bylo zformulovat základní cíle české pobočky, její odborný program a zaměření, a dále pak její stanovy. Všechny dokumenty související s prací Přípravného výboru jsou veřejně přístupné. Přípravné práce na vzniku pobočky proběhly v prvním pololetí roku 1999, v druhém pololetí roku 1999 pak započal proces schválení vzniku pobočky Výkonným výborem ISKO a registrace pobočky na Ministerstvu vnitra ČR. V říjnu 1999 pak byl vznik pobočky schválen ISKO, registrace na MV ČR v současnosti (prosinec 1999) probíhá. Předpokládáme, že ISKO-CZ bude po registraci na MV ČR oficiálně zřízeno na přelomu ledna a února r. 2000, kdy by se měla konat ustavující členská konference a zvoleny výkonné orgány (předsednictvo) pobočky. Kromě činnosti související se vznikem ISKO-CZ se jednotliví členové Přípravného výboru podíleli v rámci svých institucí na přípravě semináře Pořádání znalostí 1999, jehož zaměření koresponduje s činností ISKO.

I když ISKO-CZ, podobně jako mezinárodní ISKO, bude mít svou pevnou organizační strukturu a stanovy, chápeme jej spíše jako platformu pro setkávání odborníků, kteří se v České republice zabývají problematikou pořádání znalostí; velký důraz bude ISKO-CZ klást především na věcnou, obsahovou stránku pořádání znalostí, tedy pořádání informací, selekční jazyky, obsahovou analýzu a indexaci, vyhledávání a zpracování informací.

Na činnosti ISKO-CZ se mohou podílet jednotlivci i instituce, svůj zájem můžete vyjádřit vyplněním přihlášky. Další informace Vám rádi poskytneme na níže uvedené kontaktní adrese.

Josef Schwarz
Parlamentní knihovna
Sněmovní 4
118 26 Praha 1
tel. 02/5717 4511

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SCHWARZ, Josef. Aktuální informace o ISKO-CZ. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 1 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-11076. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11076

automaticky generované reklamy