Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Výstava AgroPublikace

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Výstava AgroPublikace

0 comments

Ve dnech 18.–20. 3. 2008 se v Domě zemědělské osvěty pod názvem AgroPublikace uskutečnila výstava odborných publikací ze zemědělství a potravinářství. Konala se v rámci oslav 80. výročí otevření Ústřední slovanské zemědělské knihovny (dnešní Zemědělské a potravinářské knihovny) pro veřejnost a pořadatelem byl Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI). Mediálním partnerem výstavy se stalo vydavatelství Profi Press, s.r.o.

Dne 18. 3. 2008 proběhlo v souvislosti s tímto výročím v ÚZPI několik dalších akcí. Den otevřených dveří představil knihovnu jako národní centrum pro oborové informační zdroje v zemědělství a potravinářství s bohatou historií sbírkové činnosti a také širokou nabídkou moderních informačních služeb pro veřejnost. Návštěvníci měli možnost se seznámit i s moderním provozem a službami Zemědělské a potravinářské knihovny.

Výstava byla i součástí 11. ročníku celostátního projektu Březen – měsíc internetu. Shodou okolností bylo naplánováno a také se uskutečnilo zasedání Sdružení knihoven ČR (SDRUK) v Modrém salonku ÚZPI pod vedením doc. PhDr. Jaromíra Kubíčka, CSc., ředitele Moravské zemské knihovny.

Po slavnostní přestřižení pásky ing. Josef Vozka, ředitel ÚZPI, pronesl pár slov na úvod. Všechny účastníky přivítal a popřál jim hodně příjemných zážitků. Dále se o své dojmy podělil prof. ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c., rektor České zemědělské univerzity v Praze a předseda České akademie zemědělských věd. Závěrečné slovo měl ing. F. Sládek, CSc., ředitel Úřadu pro potraviny Ministerstva zemědělství ČR.

Jako čestný host byla také pozvána dr. E. Pavlátová, dcera ing. dr. Edvarda Reicha, který se zasloužil o vznik budovy ÚZPI a o to, aby zemědělská knihovna a čítárny měly své důstojné zázemí.

Výstava byla přehlídkou nejnovějších publikací z různých oborů zemědělství a potravinářství, ale návštěvníci mohli vidět i staré tisky ze 16. a 17. století a vzácné staré zemědělské a hospodářské učebnice z poloviny 19. století a začátku 20. století.

V rámci projektu financovaného z programu Knihovna 21. století se podařilo restaurovat knihy, kterými jsme se také na výstavě pochlubili. Ráda bych se zmínila alespoň o třech nejcennějších.

Vystaven byl Mattioliho Herbář z roku 1562, Kreuterbuch od Hieronyma Bocka z roku 1556 a nádherné obrazové publikace květin a zvířat, které má Zemědělská a potravinářská knihovna ve svém fondu.


Mattioli, Pietro Andrea (1501-1577)
Herbarz ginak Bylinář : welmi vžitečný a Figůrami pieknymi y zřetedlnymi podlé praweho a yako ziweho zrostu Bylin ozdobeny … . 1562.

Mattioliho herbář zaujímá klíčové postavení mezi botanickými pracemi šestnáctého století. Vyšel poprvé italsky v Benátkách v roce 1544 pod názvem Comentarii in libros sex Pedanti Dioscoridis. Jedná se o jednu z nejoblíbenějších knih své doby, dočkala se více než 60 vydání a i překladů do dalších jazyků. Vystavená publikace je prvním českým vydáním z roku 1562. Překlad je dílem významného českého lékaře a astronoma Tadeáše Hájka z Hájku, který překládaný text obohatil o řadu svých vlastních poznatků a zkušeností s českými botanickými lokalitami a rostlinstvem i jeho uplatněním v životě a práci místních obyvatel. Tímto překladem položil Hájek základ českého botanického názvosloví. Herbář je rozdělen do čtyř knih a je doprovázen tradičním dodatkem o hojivých vodách připravených destilací. Text je vybaven celkem 589 ilustracemi a šesti ilustracemi destilačních pícek. Jedná se o první botanické dílo opatřené velkými dřevořezy, zabírajícími tři čtvrtiny strany. Každá ilustrace je nadepsána českým, latinským a německým názvem rostliny. Vydavatelem herbáře byl Jiří Melantrich, dílo je dokladem rozmachu českého knihtisku šestnáctého století.

Theodorus, Jakobus (1522-1590)
Neuw Kreuterbuch : mit schönen künstlichen vnd leblichen Figuren … . 1588.

Jedná se o rozsáhlé dvoudílné botanické dílo žáka Hieronyma Bocka lékaře a lékárníka Jakoba Theodora (zvaného Tabernaemontanus). V díle je popsáno asi tři tisíce druhů rostlin, pozornost je zaměřena zejména na jejich vnější a vnitřní použití. Herbář se dočkal několika vydání, vystavený exemplář je prvním vydáním prvního dílu z roku 1588. Obsahuje četné ilustrace. Autor působil jako lékárník v Kronweissenburku a později jako osobní lékař kurfiřta Jana Kazimíra v Heidelbergu.

Ferrari, Giovanni Battista (1584-1655)
Flora ouero Cultura di fiori. 1638.

Toto vzácně se vyskytující italské dílo o květinách a zahradách, zahradnickém náčiní i květinových vázách je vyzdobeno 45 celostránkovými mědirytinami.


V rámci výstavy představilo produkty své publikační a vydavatelské činnosti z oblasti pedologie, lesnictví, myslivosti, ekologického zemědělství, ochrany rostlin, potravinářství, výživy člověka či bezpečnosti potravin též dalších dvanáct vystavovatelů, především oborových výzkumných ústavů (byl zastoupen např. Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně). Zájemci si je mohli buď přímo na místě koupit, či si je objednat a nechat poslat poštou.

Nejnovější přírůstky byly pro lepší orientaci návštěvníků na základě profilu fondu knihovny oborově řazeny do segmentů, v nichž si každý podle své odbornosti či zájmu našel to, co ho nejvíce zajímalo (např. bezpečnost potravin, ochrana rostlin, nitrátová směrnice, rozvoj venkova, biotechnologie, veterinářství, živočišná výroba, rostlinná výroba).

Návštěvníci výstavy mohli zapsat své dojmy do historické pamětní knihy, v níž byli podepsáni i účastníci slavnostního otevření Ústřední slovanské zemědělské knihovny dne 18. března 1928.

Všichni si domů si odnášeli nejen poznatky o nových zemědělských a potravinářských knihách, ale mohli si vzít i CD o historii a současnosti Zemědělské a potravinářské knihovny (ZPK).

Výstavu AgroPublikace zahájili přestřižením pásky rektor ČZU prof. Jan Hron, předseda SDRUK doc. Jaromír Kubíček a ředitel ÚZPI Ing. Josef Vozka

Výstavu AgroPublikace zahájili přestřižením pásky rektor ČZU prof. Jan Hron, předseda SDRUK doc. Jaromír Kubíček a ředitel ÚZPI Ing. Josef Vozka

Ing. J. Vozka vítá účastníky

Ing. J. Vozka vítá účastníky

Výstavu si první den prohlédli zaměstnanci Ministerstva zemědělství a poslanci Zemědělského výboru Parlamentu ČR

Výstavu si první den prohlédli zaměstnanci Ministerstva zemědělství a poslanci Zemědělského výboru Parlamentu ČR

Čestným hostem výstavy AgroPublikace byla dr. Eva Pavlátová, dcera zakladatele Domu zemědělské osvěty Ing. dr. Edvarda Reicha

Čestným hostem výstavy AgroPublikace byla dr. Eva Pavlátová, dcera zakladatele Domu zemědělské osvěty Ing. dr. Edvarda Reicha

Čestným hostem výstavy AgroPublikace byla dr. Eva Pavlátová, dcera zakladatele Domu zemědělské osvěty Ing. dr. Edvarda Reicha

Čestným hostem výstavy AgroPublikace byla dr. Eva Pavlátová, dcera zakladatele Domu zemědělské osvěty Ing. dr. Edvarda Reicha

Mattioliho herbář

Mattioliho herbář

Autorem fotografií je Ing. Jiří Minář (s výjimkou fotografie Mattioliho herbáře, kterou pořídila PhDr. Ingrid Hronovská).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HRONOVSKÁ, Ingrid. Výstava AgroPublikace. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 4 [cit. 2024-04-17]. urn:nbn:cz:ik-12754. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12754

automaticky generované reklamy