Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vecný popis v sieťovom prostredí

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Vecný popis v sieťovom prostredí

0 comments
Autoři: 

Po porade členov Súborného katalógu Virtua pre Východné Slovensko (15. 10. 2008) sa 16. 10. 2008 v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove konalo stretnutie i neparticipantov KIS3G pre Východoslovenský kraj, na ktorom odznela prednáška s rovnomenným názvom.

Cieľom podujatia bolo pripomenúť knižniciam zmeny vo vecnom popise, ktoré sú dôsledkom spracovania zdrojov v sieťovom prostredí a zároveň poukázať na vývoj v oblasti vecného popisu.

Komunikácia je problém. Na Slovensku vzhľadom na rôznorodosť dialektov máme na pomenovanie tej istej entity veľmi rôznorodé termíny (zemiaky, švábka, bandurky, krumple...). Vete v šarištine „ruc mi tepšu“ by na Strednom Slovensku asi len málokto rozumel. Malé Slovensko a hľa, aký babylon jazykov-dialektov. To isté platí aj vo svete informácií v globalizovanom, heterogénnom internetovom prostredí (z hľadiska obsahu i prezentácie informácií). A tak majú problém porozumieť si knihovník s knihovníkom (elektronické zdroje, digitálne zdroje, elektronické dokumenty, elektronické knihy...), múzejník s múzejníkom, knihovník s múzejníkom a všetci so svojím používateľom. Východiskom je snaha o relatívnu terminologickú jednoznačnosť (súbory vecných autorít, ktoré sú prístupné prostredníctvom OPAC-u SNK cez index predmet a čiastočne vo forme zoznamu na http://www.snk.sk/?vecne-autority).

Ďalej sme si pripomenuli význam termínu: heterogénna povaha knižničných zbierok (rovnaký obsah na rôznom nosiči, resp. výskyt rôznych typov nosičov v našich fondoch, ako aj odkazy na plné texty v bibliografických záznamoch článkov). Taktiež sme si pripomenuli, že naše fondy sú zverejnené prostredníctvom „výkladnej skrine“, ktorá sa volá internet, a tiež, že v tomto sieťovom prostredí sa náš používateľ stretáva s odkazmi ako na plné texty, tak na bibliografické databázy - v čom spočíva heterogénnosť sieťového prostredia internetu. Toto tvrdenie sme podopreli príkladom, z ktorého vyplynulo, že termíny, ktoré vytvárame, musia spĺňať možnosť použiteľnosti ako v bibliografických databázach, tak v plných textoch. Pripomenuli sme si, že vecný popis je používateľský nástroj na vyhľadávanie tematických informácií, z čoho logicky vyplýva, že tento nástroj musí byť používateľsky ústretový. Zopakovali sme si „parametre“ tejto ústretovosti, ktoré sú všeobecne známe a akceptované (potichu aj odporcami).

Podrobnejšie sme sa venovali aplikačnej syntaxi, ktorá sa takmer dôsledne vertikalizuje pod vplyvom tendencií FRBR a následne RDA, vzhľadom na izolovanosť entít, atribútov a vzťahov medzi nimi. Čiže od reťazca predmetových hesiel k samostatným výskytom termínov v tagoch MARC-u 21. Rozobrali sme klady i zápory takéhoto zápisu. K nesporným kladom patrí ľahká údržba termínov, ale aj jednoznačnosť pri vyhľadávaní (dostupnosť každého prvku „aj“ prostredníctvom indexu). Zmienili sme sa o jazykovej harmonizácii, ktorú v našich záznamoch vytvára používanie anglických ekvivalentov predmetových hesiel, či (lepšie povedané) indexačných termínov. Úroveň vyhľadávania i medzinárodnú zrozumiteľnosť vylepšuje MDT, ktorému sa usilujeme vrátiť informačnú hodnotu taktiež vertikálnym zápisom.

Zmienili sme sa i o informačných bránach a portáloch, tiež o tematických portáloch a to od http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html až po https://www.kis3g.sk/.

Pripomenuli sme si ich význam aplikujúc tieto metódy prostredníctvom metódy Konspekt (ktorú sme prebrali z českého prostredia) na oblasť knihovníctva. Ukázali sme si význam Konspektu a jeho fungovanie v systémovom prostredí Virtua.

Resumé: poistky, ktoré aspoň relatívne zabezpečia sprístupnenie tematických informácií z ktoréhokoľvek miesta na svete komukoľvek, kto má prístup k internetu sú: používanie štandardizovaných termínov na označenie obsahu dokumentu (bežná indexácia, používanie termínov zo súborov autorít, resp. výber indexačných termínov zo zdroja, ktorý spracúvame). Tak zabezpečíme najskôr „stretnutie“ čitateľa a autora - bez minimálneho zásahu sprostredkujúceho článku - knihovníka. Medzinárodnú zrozumiteľnosť zabezpečujú anglické termíny, MDT a Konspekt (ktorý zároveň zabezpečuje aj kategorizáciu knižničného fondu, čo je veľmi dôležitá a zaujímavá charakteristika tohto nástroja), štandardizáciu termínov a ich harmonizáciu podporuje aj vertikalizácia zápisu deskriptorov a kľúčových slov.

Stretnutie bolo ukončené živou, neformálnou diskusiou, ktorej „leitmotívom“ bola vzájomná „nekomunikácia“ v knihovníckom prostredí. Avšak na tejto pôde boli knihovníci zhovorčiví a jasne formulovali svoje postrehy a námety, ktoré sú súčasťou mojej správy zo služobnej cesty.

Účastníci podujatia v Prešove, v popredí Bc. A. Vaľková, námestníčka ŠVK Prešov

Účastníci podujatia v Prešove, v popredí Bc. A. Vaľková, námestníčka ŠVK Prešov

 Sústredene počúvame (i keď

Sústredene počúvame (i keď "od chrbta")

Prednášajúca Anna Peťová

Prednášajúca Anna Peťová

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PEŤOVÁ, Anna. Vecný popis v sieťovom prostredí. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 11 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-12955. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12955

automaticky generované reklamy