Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

U nás najdete vždy něco nového, aneb, realizujeme nové aktivity

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

U nás najdete vždy něco nového, aneb, realizujeme nové aktivity

0 comments
Autoři: 

Větu "U nás najdete vždy něco nového" možná i vy slýcháte v nejmenovaném supermarketu. Domnívám se, že tento princip lze uplatnit i na činnost knihovny. Vedle toho, že jejím hlavním posláním je samozřejmě získávání, zpracovávání a zpřístupňování informačních pramenů (dokumentů), je podle mého názoru dobré, když své činnosti zpestří i dalšími aktivitami.

Při rekapitulaci 50leté historie naší knihovny jsem si uvědomil, jaké různorodé nápady jsme v posledních letech v naší knihovně Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem realizovali. Uvádím je zde nikoliv jako vychloubání, nýbrž jako možnou inspiraci.

Již po několik let se knihovna účastní celostátní akce Březen měsíc Internetu. Mezi našimi uživateli pochopitelně není třeba propagovat internet, zaměřujeme se na instruktáže a prezentace elektronických informačních zdrojů dostupných na naší škole (zejména díky programům Informační zdroje pro vědu a výzkum a Informační infrastruktura výzkumu), databází České tiskové kanceláře, Anopressu aj.

Ani do další tradiční akce, říjnového Týdne knihoven, pořádaného Svazem knihovníků a infomačních pracovníků, jehož je ostatně knihovna členem, se neostýcháme zapojit (podle přehledu akcí v roce 2004 z 253 zúčastněných knihoven byly jenom 3 vysokoškolské knihovny). Organizujeme instruktáž pro nové čtenáře knihovny, seminář o elektronických informačních zdrojích, výstavky, prezentace aj. (Z pochopitelných důvodů jsme se jen nepokoušeli o "Noc s Andersenem", při které (dětští) čtenáři přenocují v knihovně.)

Několikrát knihovna organizačně zajišťovala v prostorách fakulty prodej amerických knih od Sabre Foundation, jenž provádělo Centrum pro demokracii a svobodné podnikání a umožňovalo tak našim studentům za manipulační poplatek získat kvalitní učebnice a příručky.

Od dubna do června 2000 organizovala Česká biblická společnost celostátní akci Píšeme bibli - na mnoha místech republiky účastníci opisovali jednotlivé verše bible v českém ekumenickém překladu na samostatné archy, ty pak byly svázány do šesti svazků a vystaveny v novém Domu Bible. Tuto možnost (následujíce příkladu Knihovny Akademie věd) jsme poskytli v naší studovně (při vědomí toho, že bible je významným dílem světového písemnictví, takže tato akce není určena jen pro věřící); na opsání jsme dostali přiděleno 30 stránek, do opisování se zapojili studenti i děkanka fakulty.

Od června do listopadu 2000 jsme v naší knihovně vystavovali mezinárodní studentské průkazy ISIC. Jedná se o celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta a umožňující jeho držiteli využívat řadu slev, zejména pak od 28. 5. 2000 zavedenou možnost zakoupení průkazu pro slevu Českých drah Juniorpas-ISIC, což podstatně zvýšilo poptávku po tomto průkazu a v Ústí nad Labem tehdy nebyla možnost jej získat, zájemci museli jezdit do poboček tuzemského distributora, firmy GTS International do Prahy nebo do Liberce. Tato akce byla prováděna formou tzv. doplňkové činnosti, což umožnilo z výtěžku odměnit pracovnice, které se na ní podílely - vystaveno bylo 1300 průkazů. (Na další rok nebyla smlouva obnovena, neboť firma GTS International si v našem městě zřídila svou pobočku a kromě toho nápor zájemců o průkazy, který byl vždy na začátku akademického roku, byl značným břemenem pro knihovnu zatíženou v téže době náporem čtenářů.)

Od roku 2001 máme ve studovně vyčleněnou polici na aktuální informační materiály o Evropské unii, které získáváme z Informačního centra Evropské unie v Praze.

V roce 2001 jsme se obrátili na krajský úřad a na okresní úřady v Ústeckém kraji s žádostí o vlastivědné a turistické materiály o regionu, jež jsou v mnoha místech vydávány (často i s podporou Phare). Pokud jsme dostali knihy, zařadili jsme je do fondu naší knihovny; brožury, letáky, mapy, pohlednice apod. jsme utřídili do kartonových krabic a umístili na vyčleněný regál ve studovně označený heslem Poznáváme náš kraj. Naši studenti tuto speciální sbírku využívají např. při přípravě vlastivědných, geografických či historických exkurzí, referátů. Povzbuzeni úspěchem jsme následující rok tento fond rozšířili na téma Poznáváme naši republiku, když jsme se obrátili na ostatní krajské a okresní úřady (odezva pochopitelně nebyla stoprocentní, ale i díky soukromým zdrojům máme pokrytu většinu okresů). V roce 2003 jsme pak okruh zájmů rozšířili i o zahraničí, především o evropské státy (i díky zahraničním exkurzím pořádaným naší katedrou geografie máme z některých zemí po několika kilogramech materiálů). V roce 2005 zamýšlíme doplnit fond o nové materiály, a to jak tuzemské (např. vyzvat studenty, ať zajdou do městského informačního centra svého trvalého bydliště a přinesou nám od každého prospektu jeden výtisk), tak zahraniční (obrátit se na zahraniční agentury pro podporu turistiky).

Již několik let udržujeme ve studovně pravidelně obměňovanou sbírku katalogů a nabídek cestovních kanceláří na příslušnou sezonu. Cestovní kanceláře tak mají možnost zdarma prezentovat své nabídky a naši čtenáři je mají soustředěné na jednom místě a nemusejí obíhat více míst. (Zvažovali jsme, zda to není anachronismem v době internetu, ale ukázalo se, že tištěné katalogy mají své výhody - i když se pak třeba objednávka realizuje přes www stránky.)

V letošním roce jsme začali budovat speciální sbírku divadelních programů, které jsou vydávány k jednotlivým inscenacím, obsahují obsah díla, informace o autorovi, o inscenátorech, někdy i plný text hry či libreto. Návštěvníci si je koupí, přečtou, pak se k nim většinou již nevracejí, ale je jim líto je vyhodit. Nabídli jsme možnost, že nám je mohou darovat a programy pak budou k užitku studentů bohemistiky či hudební výchovy. Úspěch měl i náš inzerát v týdeníku Vlasta, na základě něhož nám psaly důchodkyně, které zamlada chodily do divadla, teď již nikam nechodí, programy mají doma, děti o ně zájem nemají - tak byly rády, že najdou uplatnění. Získali jsme tak několik tisíc programů, v září 2004 pak dalších několik tisíc vyřazených duplikátů z Divadelního ústavu v Praze. Využili jsme i konference Knihovny v pavučině spolupráce, kde jsme do materiálů pro účastníky přiložili leták k vyvěšení, který bohužel použilo jen několik knihoven, nejlépe Městská knihovna v Chebu. Nyní pokračujeme v třídění programů a začínáme s jejich ukládáním do jednoduché databáze, která bude zpřístupněna na našich webových stránkách.

Co nového připravujeme na rok 2005? Výtvarné dílo měsíce. Jednalo by se o každý měsíc obměňovaný obraz (grafiku, reprodukci), umístěný ve studovně, který má umožnit kultivovat estetické cítění našich uživatelů. Obraz bude doplněn stručným textem o autorovi (s využitím uměnovědných publikací nebo slovníků výtvarných umělců), příp. i o onom konkrétním díle.
Předpokládá se jednak využití zarámovaných reprodukcí z inventáře knihovny (příp. dalších pracovišť školy), případně výpůjček z artotéky Městské knihovny v Praze, jednak zapůjčení menších grafik od učitelů katedry výtvarné výchovy naší fakulty.

Mimochodem - nemáte doma nějaké nepotřebné divadelní programy?

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Ivo. U nás najdete vždy něco nového, aneb, realizujeme nové aktivity. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 11 [cit. 2024-06-25]. urn:nbn:cz:ik-11724. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11724

automaticky generované reklamy