Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Setkání uživatelů systému Aleph v ČR a SR

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Setkání uživatelů systému Aleph v ČR a SR

0 comments
Po delší přestávce se 12. a 13. ledna 1999 opět setkali zástupci českých a slovenských knihoven, které používají systém Aleph. Účast byla skutečně hojná, chyběli snad jen zástupci Státní technické knihovny a Slovenské národní knihovny. Měli jsme možnost alespoň na chvíli přivítat i mimořádné hosty: dr. M. Nádvorníkovou, ředitelku SVK Olomouc v dvojroli hosta i hostitele, dr. J. Kubíčka, ředitele Moravské zemské knihovny, a I. Hučína z UP Olomouc jako reprezentanta knihoven, které nepoužívají Aleph sdružených v konsorciu MOLIN.

Schůzka to byla velmi netradiční: nekonala se v Praze, ale v Olomouci, netrvala jeden, ale dva dny. Které porušení tradice bych měla vysvětlit dříve? Nejspíše dobu trvání.

Vlastní schůzka se totiž konala až 13. ledna, první den byl věnován prezentaci nové verze systému, nazvané Aleph 500. Zahájil ji Agoston Németh, majitel firmy Ex Libris-Hungary (Ex-LH), která zajišťuje podporu systému ve střední a východní Evropě. V jeho podání jsme vyslechli základní informace o firmě Ex Libris (Izrael), o jejích dceřinných společnostech a spolupracujících firmách na čtyřech kontinentech. Základní charakteristikou a zároveň zásadní novinkou je skutečnost, že Aleph 500 má architekturu klient/server a je vystaven nad standardním databázovým systémem Oracle. S klientem systému, pracujícím pod systémy Windows 3.x, Windows 95 a Windows NT Workstation jsme se mohli seznámit díky systémové knihovnici Ex-LH Editě Naszádos. Postupně jsme měli možnost vidět základní funkce většiny aplikací (modulů) systému: OPAC, Katalogizace, Správy knihovních jednotek, Akvizice, Výpůjček, Správy seriálů. Prezentaci zakončil p. Németh popisem možností, které webovský server systému dává už nejen uživatelům a knihovníkům pomocí modulu OPAC, ale také knihovníkům a systémovému knihovníkovi a správci systému díky html verzi uživatelské části dokumentace, různým druhům tiskových a statistických utilit a přehledům změn, ke kterým došlo vzhledem k předchozím podverzím systému. V plenkách je zatím webovská správa tabulek, kterými jsou alephovské báze definovány, ale dá se předpokládat, že možnosti v tomto směru se budou dále rozšiřovat.

Diskutovalo se především o finančních nákladech na pořízení nového systému a o některých nových funkcích, například o struktuře bází a zejména o samostatné autoritní bázi.

I ve středu 13. ledna jsme schůzku zahájili povídáním o Alephu 500, tentokrát ale měli hlavní slovo kolegové z SVK Olomouc. Tím se dostávám k druhému porušení tradice, a sice k místu konání. SVK Olomouc je v současné době totiž jedinou knihovnou na území obou republik, v níž je Aleph 500 již instalován. Všechny ostatní účastníky proto zajímalo, co je čeká a dříve nebo později nejspíše nemine. Knihovníci SVK Olomouc už mají za sebou první školení pro OPAC a katalogizaci (včetně evidence knihovních jednotek), v polovině roku by se mělo uskutečnit školení pro aplikaci Výpůjčky a vzápětí by měl být zahájen postupný přechod od systému CDS/ISIS k Alephu 500, který by měl vyvrcholit zahájením automatizovaného výpůjčního provozu na začátku září 1999. Po pomalejším rozjezdu a zpoždění datových konverzí, zajišťovaných firmou Ex-LH, nabírá implementace systému v SVK Olomouc slibné tempo.

Přechod tématu od Alephu 500 k Alephu 300, který je v současnosti využíván ve většině našich knihoven, zajistil A. Németh. Ve svém vystoupení rozptýlil obavy a předešel námitkám co se instalací nových podverzí systému Aleph 300 týče. V souladu s pokynem z Izraele by měla být ve všech alephovských knihovnách, které splní administrativní (především zaplacení ročního poplatku) a technické (posílení serveru a upgrade operačního systému tam, kde jsou tyto parametry nedostatečné) podmínky, instalována verze, označovaná jako 33_05. Nejzazší termín instalace je konec první poloviny roku 1999. Důvodem časového tlaku je skutečnost, že teprve verze řady 33_x mají vyřešen problém roku 2000. Na konci diskuse s A. Németh znovu vrátil k Alephu 500. Předpokládám, že účastníky zaujala jeho nabídka učiněná všem našim alephovským knihovnám na možnost stažení klienta pro Aleph 500 a zpřístupnění bází, které se pro české a "unimarcové" prostředí (nebo možná přesněji "národně-knihovní" prostředí * ) budují na serveru firmy Ex-LH.

Poté, co jsme propustili pracovníky firmy Ex-LH a SVK Olomouc k jejich společnému jednání, věnovali jsme se výměně zkušeností s provozem modulu Seriály, který je již implementován v několika knihovnách. S tímto modulem nejsou zásadní problémy, starosti mají jen knihovny s povinným výtiskem, které těžko zvládají nápor nezvyklých činností, a knihovny, které mají větší nároky na tisky. Zdálo se, že knihovny oceňují možnost využít bibliografické záznamy seriálů, které jsou publikovány na CD, vydávaném ve spolupráci NK a firmy Albertina icome Praha, které vycházejí z údajů zasílaných do NK v rámci již ukončeného kooperativního systému.

Závěr setkání již nebyl organizovaný, všichni účastníci, kteří mohli zůstat až do konce, měli šanci probrat se svými kolegy konkrétní problémy, které s implementací Alephu a jeho využíváním ve svých knihovnách mají.

Ještě jednou bych chtěla vyjádřit vděčnost kolegům z SVK Olomouc, kteří byli velmi starostliví a pečliví hostitelé.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PŘÍBRAMSKÁ, Iva. Setkání uživatelů systému Aleph v ČR a SR. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 2 [cit. 2022-11-30]. urn:nbn:cz:ik-10288. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10288

automaticky generované reklamy
registration login password