Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seminář Regionální funkce

Čas nutný k přečtení
15 minut
Již přečteno

Seminář Regionální funkce

0 comments

Ve dnech 15. a 16. dubna 2003 se v Pardubicích uskutečnil celostátní seminář "Regionální funkce v roce 2003" určený pracovníkům krajských knihoven a knihoven pověřených k výkonu regionálních funkcí, tedy odborné poradenské, vzdělávací a servisní činnosti pro malé knihovny v krajích. Tyto knihovny jsou často vedeny pracovníky bez odborného vzdělání či bez specifických kompetencí. Podpora specialistů z větších knihoven jednak umožňuje udržet požadovanou úroveň služeb uživatelům malých knihoven (poradenství, vzdělávání, pomoc při odborných činnostech ad.), jednak zvyšuje ekonomickou efektivitu práce těchto knihoven (výměnné fondy, cirkulace souborů, množstevní rabaty při nákupu aj.). Od roku 2004 dochází v této oblasti k jedné zásadní změně: místo centrálního dotování regionálních funkcí knihoven ze strany státu převezmou (i finanční) zodpovědnost za jejich naplňování kraje. A právě tato nová skutečnost byla jedním z hlavních důvodů svolání semináře, na němž se knihovníci věnovali výsledkům srovnávací analýzy výkonu regionálních funkcí za rok 2002, přípravě standardu regionálních funkcí, novele knihovního zákona v souvislosti s očekávanou výše zmíněnou změnou financování, problémům meziknihovní výpůjční služby a dalším odborným otázkám. Vedle problematiky regionálních funkcí byli přítomní seznámeni s dosavadním vývojem Národního programu počítačové gramotnosti a možnostmi participace knihoven v tomto programu.

S nabídkou praktické pomoci knihovnám v propagaci vládní kampaně ke vstupu do Evropské unie vystoupila zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí ing. J. Vlachová. Několik minut bylo věnováno také nabídkám některých firem (Identcod, Langmaster aj.). V doprovodném programu po náročném odpoledni prvního dne jednání byla prohlídka historického centra města s výkladem pracovníků pardubického Východočeského muzea a v několika etapách exkurze v rekonstruovaných budovách Krajské knihovny v Pardubicích.

Nad akcí převzal záštitu hejtman Pardubického kraje ing. Roman Línek, který také jednání ve velkém sále pardubického Domu hudby zahájil. Obsahovým garantem akce byl odbor knihovnictví Národní knihovny ČR. Organizační zajištění leželo především na Krajské knihovny v Pardubicích, která se tohoto úkolu zhostila profesionálně, perfektně a k velké spokojenosti všech 161 účastníků akce, a to i přesto, že v současné době zajišťovala další důležitou (byť rozsahem menší) celostátní poradu. Ministerstvo kultury ČR zastupovala pracovnice odboru umění a knihoven Mgr. Petra Miturová.

Ke spokojenosti účastníků konference přispělo nejen počasí, které v Pardubicích po dnech plískanic a zřejmě posledního zimního záchvěvu konečně ukázalo vlídnou tvář, ale také zajímavý program celého setkání.

Program jednání pardubického setkání knihovníků byl, přes zdánlivou polytematičnost, naplněn sjednocující problematikou - regionálními funkcemi (krajských a jimi pověřených knihoven), a to z různých hledisek a aspektů. Na druhé straně ale mělo jednání několik významných bodů, které v blízké budoucnosti ovlivní fungování knihoven zřizovaných orgány územní samosprávy. Proto byl seminář "poznamenán" snahou reagovat na očekávané události, připravit se aktivně na ně, řešit problematiku regionálních funkcí, ale nejen jich, s ohledem na očekávané změny.

Jednání je podrobně zachyceno v prezentacích vystupujících účastníků a je, díky jejich laskavému souhlasu, v plných zněních k nahlédnutí i stáhnutí na webových stránkách Národní knihovny ČR.

První den jednání byl věnován zhodnocení regionálních funkcí (dále jen RF) v roce 2002 a revizi Standardu regionálních funkcí, a to na základě výsledků a vyhodnocených zkušeností z jednotlivých krajů.

Stěžejním bodem, jedním z výše avizovaných, byl příspěvek PhDr. V. Richtera (NK ČR) "Nový způsob financování RF od roku 2004". V intencích zvyšování kompetencí samosprávy krajů a s tím souvisejícím přesunem finančních prostředků ze státu na kraje, připravila vláda novelu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Zároveň bylo usnesením vlády ČR ze dne 12. 3. 2003 č. 237 Ministerstvu kultury ČR uloženo převést dotační titul "Program Zajištění podpory regionálních funkcí knihoven" do kompetence krajů. Změnou zákona o rozpočtovém určení daní budou novelizovány další zákony a právní předpisy, mezi nimi i knihovní zákon a nařízení vlády č. 288/2002 Sb. ze dne 29. května 2002, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Co to bude pro knihovny znamenat? Program podpory RF bude probíhat do konce tohoto roku v plné šíři tak, jak Ministerstvo kultury ČR oznámilo ředitelům krajských knihoven dopisem o přidělení dotace na RF pro rok 2003. Od 1. ledna 2004 však cele převezmou zodpovědnost za výkon RF kraje. Finance na realizaci těchto funkcí budou již, podle novelizovaného zákona č. 243/2000 Sb., v rozpočtech jednotlivých krajů. Bude tedy vnitřní, samosprávnou záležitostí krajů, jak budou RF naplněny, ovšem při dodržení příslušných paragrafů knihovního zákona. Připravovaná novela knihovního zákona by měla zajistit kontinuální pokračování RF v krajích i celostátní koordinaci jejich výkonu - tedy podmínky pro pokračování v započaté práci.

Návrh novely dále obsahuje rozšíření kompetencí NK ČR o celostátní koordinaci RF a vyhodnocování jejich plnění, rozšiřuje odpovědnost krajů vůči krajským knihovnám na povinnost financovat i výkon regionálních funkcí. Zároveň obsahuje i doplnění nového paragrafu, který pověřuje dohledem nad dodržováním povinností stanovených knihovním zákonem Ministerstvo kultury ČR.

Protože budou RF podle připravovaných legislativních změn financovány z rozpočtů krajů, je v tomto smyslu plánována i novela nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven. Vedle zrušení paragrafů upravujících speciální režim pro poskytování státních dotací na RF je do návrhu doplněna možnost v odůvodněných případech financovat výkon RF i z prostředků státního rozpočtu, a to do řady ostatních možností, na něž stát může touto cestou poskytnout dotace.

O nutnosti pokračovat v pomoci malým knihovnám, tj. v realizaci RF nikdo z účastníků semináře neměl pochyb. Naskýtá se však mnoho otázek i možných problémů spojených s takovou změnou a významná část těch důležitých zazněla právě v popisovaném vystoupení dr. Richtera, např. zda o výši finanční částky na RF bude rozhodovat každý jednotlivý kraj samostatně, zda budou v krajích poskytnuty částky zhruba ve výši letošní dotace, jaká pravidla a postupy pro přidělování financí a jaké finanční toky budou ustaveny, zda a jak budou jednotlivé kraje zasahovat do výkonu RF?

Úloha krajské knihovny jako garanta RF a možnost pověřit další knihovny v kraji bude knihovním zákonem ponechána a vlastní RF budou novelou potvrzeny a upevněny. Ministerstvo kultury ČR vydá metodický pokyn k jejich realizaci. Co by měl obsahovat? Novelizovaný (revidovaný) Standard RF, jako významná pomůcka řízení RF a stanovení cílů? Měl by být rozšířen o další služby nebo zúžen? Měl by standard obsahovat i přílohy? Měl by být součástí metodického pokynu i Atest pověřené knihovny? Na závěr příspěvku předložil dr. Richter výčet úkolů, které je nutno naplnit, aby vlastní realizace RF nebyla negativně poznamenána změnou financování. Pro přesnost cituji autora:

Co je třeba udělat?

 • Metodický pokyn MK ČR
 • Oficiální předání programů krajům (MK)
 • Koncepce krajských knihovnických systémů (KK krajským orgánům)
 • Příprava rozpočtu na RF pro rok 2004 (KK)
 • Dohoda s kraje o procedurách přidělování finančních prostředků
 • Včas a kvalitně informovat rozhodující představitele krajů
 • Vytvářet a prohlubovat dobré vztahy a vazby s odborem kultury, zastupiteli kraje, členy rady i pracovníky Krajských úřadů
 • Získat podporu starostů měst s pověřenými knihovnami
 • Získat podporu starostů obcí, jejichž knihovny jsou příjemci RF
 • Vytváření neformálních struktur a vazeb
 • Dobrá spolupráce všech zainteresovaných

Další příspěvek "Regionální funkce v roce 2002 - výsledky srovnávací analýzy" autorů PhDr. E. Marvanové a PhDr. V. Richtera, přinesl účastníkům poznatky, které budou moci využít v plánování regionálních funkcí v příštích letech. Obsahoval informace z první kompletní analýzy provedené na základě údajů, vykázaných pověřenými a krajskými knihovnami. Analýza je nejen mapou výkonů RF, ale i zdrojem informací o zvláštnostech jednotlivých regionů v oblasti knihoven obcí, zdrojem informací o tom, na které služby bude v budoucnu třeba se zaměřit, ve kterých činnostech je třeba více zainteresovat obce atd. Již celkové výsledky, prezentované hned na začátku vystoupení, jsou výstižným obrazem toho, o jak významnou část funkcí krajských knihoven se jedná, jak zodpovědně je k nim přistupováno všemi zainteresovanými a jak jsou služby knihovnám ze strany příjemců potřebné. Po úpravách, způsobených povětšinou jen nejasnostmi ve vykazování a počáteční nejednotnosti v interpretaci termínů, bude opravená analýza zveřejněna na výše uvedené adrese.

Následující blok příspěvků představoval návrhy na změny Standardu RF zpracované na základě ročních zkušeností a celoročních výsledků, a to po jeho jednotlivých částech. Zhodnocení a vyplývající návrhy na úpravy, změny a doplnění bylo zrealizováno na základě dohody a uvedeno i v úvodní pasáži původního materiálu (1). Jednotlivé části standardu vyhodnotily, změny navrhly a prezentovaly dvojice pracovníků z krajských knihoven a NK ČR.

Původní podoba standardu dozná pravděpodobně následujících změn:
Bude zpracován "jen" pro jednu úroveň (původně dvě části: pro krajskou knihovnu a pověřenou knihovnu). Bude rozšířen o nově zpracovanou část (službu) "servis výpočetní techniky". Předmětem diskuse, zda uvést do standardu či nikoliv, je dosud část Finanční náklady. Nově navržen byl údaj "Předpoklad pro výkon standardu" a řada dalších. Velmi zajímavá byla nová finanční kalkulace na část standardu "Pomoc při revizi a aktualizaci" PhDr. Jaroslava Vyčichla (SVK Plzeňského kraje) a další. V rámci změny Standardu RF jsou nově uvažovány i přílohy: např. jako jedna z možností uvedení finančních nákladů na jednotlivé části standardu, předpoklad pro výkon standardu, atest pověřené knihovny, nabídka služeb pro obsluhovanou knihovnu.

Dokončení návrhu standardu, resp. příprava podkladů pro metodický pokyn MK ČR, bude mít následující etapy:
Dokončení návrhu standardu, garanti zašlou do 25. dubna 2003 nově zpracované formuláře standardů včetně případných kalkulací a příloh na adresu L. Zemánkové (NK ČR). Závěrečné kolo připomínek bude probíhat do 5. května 2003. Termín předání novelizovaných standardů na MK ČR je stanoven na 15. května. Jakékoliv další náměty týkající se obsahu metodického pokynu mohou zainteresovaní zaslat též do 25. dubna.

Atest knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí byl, po zapracování připomínek, znovu (po roce) probírán a jako určité měřítko úrovně knihovny přijímán v jednotlivých bodech rozdílně. Výčet parametrů knihovny nemusí být chápán pouze jako prostředek hodnocení pověřené knihovny, ale i jako "metr" při vnitřním hodnocení jakékoliv knihovny (obce, města ba i kraje), nebo jako cíl, který si může každá knihovna, knihovník vytknout (třeba i tajně jen tak pro sebe). Na uvedené adresei jsou ke stažení dvě verze. První je prezentace rok stará - návrh přednesený na brněnském setkání a druhá verze obsahuje i zapracované připomínky, návrhy na změny i výhrady odborné veřejnosti. Obsah vystoupení Zlaty Houškové doporučuji všem k přečtení a zejména k zamyšlení. Nyní je třeba učinit rozhodnutí, jakou formu a z toho plynoucí význam a závaznost atestu dát. Možností je celá řada, např. jako doporučení profesního svazu, doporučení ÚKR, nebo samostatná součást metodického pokynu MK ČR? - názory je třeba zaslat do 25. dubna na adresu Zlaty Houškové.

Na blok obsahově navazovalo, byť se uskutečnilo až další jednací den, vystoupení PhDr. Zdeňky Friedlové, ředitelky Krajské knihovny Františka Bartoše, v němž zveřejnila roční "Zkušenosti se zajištěním knihovnických služeb formou objednávka-služba-faktura". Dobrý příklad toho, jak se může regionálních služeb zúčastnit i menší profesionální knihovna, aniž by s ní krajská knihovna uzavřela smlouvu o pověření regionálními funkce. Po roce fungování se jeví takový způsob jako výhodný zejména v některých regionech, kde museli pověřit regionálními funkcemi i malé knihovny, které obvykle nemají právní subjektivitu a dostatečně velké personální obsazení.

Také meziknihovní výpůjční služby jsou v poslední době stále znovu a znovu diskutovanou problematikou. Vzrůstají náklady na poštovné, knihovny jsou dožadovány nerovnoměrně, nejvíce pak ty, které mají kvalitní fond a žádanky vyřizují promptně. Dobré jméno pak zapříčiňuje další růst počtu žádanek, s tím spojený růst nákladů na dopravu (o vzrůstajících nárocích na akvizici ani nemluvě. Ale i tyto knihovny se musí chovat hospodárně, ba šetrně a hledat finanční rezervy. Z původně obvykle bezplatné služby se tak, jak přibývá knihoven, které účtují za dopravu (tedy poštovné), stává ve skutečnosti služba placená. To nejen zatěžuje odborné pracovníky administrativně, ale zároveň odrazuje i ty knihovny, které dosud (!) meziknihovní služby svým uživatelům vůbec nenabízejí. Zejména v mnoha knihovnách obcí o existenci MVS uživatelé nic netuší, přičemž ta je povinnou službou ze zákona (§4, odst. 1, písm. a).

Co s tímto stavem navrhli Mgr. Jindřiška Pospíšilová a PhDr. Hanuš Hemola z NK ČR ve svém příspěvku "Krajský systém meziknihovních výpůjčních služeb - úvod do diskuse".

Následoval příspěvek Libuše Foberové, ředitelky Knihovny M.J.Sychry ve Žďáře nad Sázavou pod názvem "Meziknihovní výpůjční služba v okrese Žďár nad Sázavou". Za stěžejní považuji fakt, že v knihovně se nejen aktivně MVS věnují s plným nasazením, včetně využití ICT, ale že tato služba je součástí regionálních služeb a cílem je cituji: "… upozornit na tuto službu nejen knihovníky, ale především čtenáře, … proškolit knihovníky (nejen profesionální), aby tuto službu dokázali efektivně využívat a poskytovat, … propracovat tuto službu tak, aby plynule navázala na krajskou koncepci".
Jak dál v MVS je uvedeno v závěrech semináře.

Druhým význačným tématem semináře, od něhož lze očekávat změny, byla další, v pořadí druhá chystaná novela knihovního zákona, která bude obsahovat Standard veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen VKIS). Ministerstvu kultury ČR, jakož i několika dalším resortům, bylo uloženo usnesením vlády č. 164 ze dne 20. února 2002 zpracovat do června 2003 věcný záměr zákona, který by v tomto smyslu novelizoval zákon knihovnický. Není to nová zpráva. Na přípravě standardu, známého v knihovnických kruzích pod pracovním názvem "výkonový standard", bylo již mnohé během roku 2002 učiněno. Byla provedena analýza statistických dat, výsledky porovnány se standardy v zahraničí a v prosinci proběhla diskuse ke stěžejním otázkám standardu. Ústřední knihovnická rada ustavila pracovní skupinu, která bude na přípravě návrhu věcného záměru novely knihovního zákona spolupracovat. Členy jsou Mgr. Blanka Koubová (MK ČR), PhDr. Zdeňka Friedlová (KK FB ve Zlíně), ing. Libuše Nivnická (KJM Brno), PhDr. Šárka Kašpárková (KK Kroměříž), Mgr. Jan Pěta (KM Hradce Králové), PhDr. Vít Richter a L. Zemánková (NK ČR).

Tato novela bude výraznou změnou knihovního zákona, totiž bude do něj vtělena povinnost obcí a měst zajistit občanům VKIS, a to v parametrech obsažených ve standardu. Standardizováno pravděpodobně bude následující: povinnost zajistit občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb, rozsah provozní doby (a z toho vycházející koeficient personálního zajištění provozu knihovny, objem doplňování knihovního fondu, počet veřejně přístupných PC připojených k internetu, prostory pro uživatele. Bude nutné stanovit, kdo bude garantem za dostupnost služeb, způsoby financování, způsoby podávání informací o plnění standardu i způsoby kontroly a eventuální sankce. To a další otázky a problémy spojené s připravovanou novelou zákona, resp. standardu VKIS přednesl dr. V. Richter.

PhDr. Ivo Hoch (NK ČR) referoval o výsledcích kontrol věcného plnění projektů VISK 3 za roky 2001 a 2002. Z celkového počtu 841 zkontrolovaných projektů (v hodnotě 64 599 000 Kč) byly u 8,2 % zjištěny závady (resp. nedostatky), 198 projektům bylo doporučeno pokračovat, dokončit zkvalitnit …, ale i rozšířit otevírací dobu pro uživatele či věnovat zvýšenou pozornost propagaci a informovat občany. Při kontrole věcného plnění VISK 3 za rok 2002 bude posílena role krajských knihoven. Dr. Hoch uvedl i počty projektů, které bude třeba kontrolovat v jednotlivých krajích.

V programu semináře nemohlo chybět horké téma - půjčování nosičů zvuku v knihovnách, jednak proto, že poslední měsíce intenzivně zajímá knihovnickou obec, a jednak proto, že den před zahájením semináře se uskutečnilo jednání se zástupci ochranných svazů za přítomnosti zástupců MK ČR, na jehož výsledky všichni netrpělivě čekali.. K významnému průlomu v jednání však opět nedošlo. Důležitými informacemi pro knihovny půjčující zvukové nosiče jsou i tyto závěry:

 • Intergram do 14 dnů předloží návrh smlouvy, v níž bude zapracována platba 30,- Kč za 1 výpůjčku CD (na níž trvají).
 • Intergram se do poloviny května vyjádří k návrhům NK ČR.
 • NK ČR připraví znění smlouvy.
 • Podmínky staré smlouvy (se SKIP) platí až do doby, kdy bude uzavřena smlouva nová.

Prezentace problémů s půjčováním zvukových nosičů obsahovala základní východiska knihovníků, výpočet paušální částky, kterou by NK ČR platila za knihovny (v intencích knihovního zákona) a další podmínky knihovnického návrhu na znění smlouvy, zejména plán dalšího postupu. Pod názvem "Půjčování nosičů zvuku. Jednání na MK dne 14. 4. 2003" jej přednesl dr. V. Richter.

Stalo se dobrou tradicí, dodrženou i na pardubickém setkání, stanovit si na konci seminářů úkoly, pověřit jimi konkrétní osoby či instituce a stanovit termín splnění.

1. Zpráva o RF za rok 2002 - Připomínky, změny údajů zašlou účastníci do 25. 4. 2003 - dr. Marvanové (NK ČR)

2. Příprava na nový způsob financování RF
a. Příprava a schválení krajských koncepcí rozvoje knihoven
b. Příprava rozpočtu na RF pro rok 2004
c. Dohodnutí procedury financování s krajskými úřady

3. Příprava metodického pokynu MK ČR
a. Dokončení návrhu standardu, garanti zašlou do 25. 4. kol. Zemánkové nově zpracované formuláře standardů včetně případných kalkulací a příloh
b. Závěrečné kolo připomínek, následně proběhne závěrečné kolo připomínek - do 5. 5.
c. Předání novelizovaných standardů na MK ČR 15. 5.
d. Nápady na obsah metodického pokynu zaslat do 25. 4.

4. Atest pověřené knihovny - NK ČR zveřejnit - návrhy na formu zveřejnění sdělit Zlatě Houškové

5. MVS - Zahájit systematické formování krajských systémů MVS, zejména:
a. stanovení odpovědností největších poskytovatelů MVS v kraji
b. stanovení závazných lhůt, postupů a povinností při zasílání a vyřizování žádanek
c. zajištění dostupnosti informací o obsahu knihovních fondů knihoven v regionu - katalogy na webu, participace na souborných katalozích apod.
d. školení pracovníků všech obsluhovaných knihoven, aby byli schopni realizovat MVS
e. optimalizace dopravy pro potřebu MVS v rámci regionu, apod.

6. Standard VKIS - KK a PK prověří správnost a reálnosti stanovených parametrů

7. Národní program počítačové gramotnosti - program se dále rozšiřuje a je knihovnám stále otevřen

8. Kontrola projektů VISK - NK ČR - zaslání podkladů, pověření knihoven a pracovníků

9. Půjčování zvukových dokumentů
a. Podmínky stávající smlouvy budou platit tak dlouho, dokud nebude uzavřena nová smlouva
b. Další posun jednání lze očekávat v polovině května
c. SKIP bude prosazovat novelu autorského zákona - informovat o problému půjčování ZK veřejnost a poslance v regionu

Všechna uvedená vystoupení na semináři jsou v plném znění uvedena na webu NK ČRii a lze se tedy s jednotlivými tématy podrobně seznámit. O dalším vývoji příprav novel knihovního zákona, metodického pokynu MK, půjčování zvukových nosičů v knihovnách a dalších souvisejících aktualitách bude odborná veřejnost promptně informována všemi obvyklými cestami (elektronickými konferencemi, odbornými periodiky ap.). Popřejme si, aby na dalším semináři pověřených knihoven zazněly reference o úspěšném vývoji nejen regionálních služeb knihoven.

Poznámky:
1. Standard kvality a kvantity. Regionální funkce krajských knihoven. Zprac. odborná skupina knihovníků KK a PK. Praha 2002.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HOUŠKOVÁ, Zlata a ZEMÁNKOVÁ, Ladislava a BASTLOVÁ, Blanka. Seminář Regionální funkce. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-11270. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11270

automaticky generované reklamy
registration login password