Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seminář IVIG 2006

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Seminář IVIG 2006

0 comments

Dne 21. 9. 2006 se ve Velké aule v pražském jinonickém univerzitním areálu uskutečnil již 4. ročník semináře IVIG (Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí). Seminář je pořádán Asociací knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ) ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK a občanským sdružením pro informační gramotnost SPRIG.

Tématem letošního ročníku byla příprava knihovníků k učení a příprava učitelů k práci s informacemi. Seminář zahájila Ludmila Tichá (ČVUT), další úvodní slova pronesli Barbora Ramajzlová (předsedkyně AKVŠ), Richard Papík (ÚISK) a Petr Očko (SPRIG).

Úvodní příspěvek do semináře patřil již tradičně zahraničnímu přednášejícímu – pedagožce Pietě Eklundové z University College v Boråsu ve Švédsku. Ta posluchače stručně seznámila s problematikou švédského knihovnictví (legislativní rámec, změny v organizaci knihoven atd.), se systémem výuky oboru informační studia a knihovnictví a rolí knihoven ve vzdělávání ve Švédsku. Některé účastníky semináře zaujal systém předem definovaných okruhů znalostí, které si musí absolvent daného oboru během studia osvojit (například všichni absolventi, kteří se chtějí v budoucnu ucházet o učitelské místo, musí zvládnout čtyři základní okruhy výuky: práce se sylaby, pedagogické metody, metody prezentace, posledním okruhem je tzv. pedagogical CV (přehled aktivit v oblasti vzdělávání) - v tomto dokumentu absolvent uvádí své znalosti, dovednosti, vydané publikace, vedené kurzy atd. Tento dokument slouží také zaměstnavatelům při přijímání nových zaměstnanců - z jejich pedagogical CV je na první pohled patrné, zda se uchazeč nějakým způsobem dále vzdělává, zda je aktivní v dané oblasti atd.

Další z přednášejících Zuzana Sládková (FF UK) ve svém příspěvku shrnula základní principy vzdělávání dospělých. Hana Landová (ČZU) seznámila účastníky semináře s výsledky průzkumu aktivit na podporu informační gramotnosti na vysokých školách v ČR.

Následovala moderovaná diskuze (moderoval Petr Očko, SPRIG), jejímž tématem byla již zmíněná příprava knihovníků k učení a příprava učitelů k práci s informacemi. Hosty v diskuzi byli Mgr.Ondřej Neumajer (odbor Státní informační politiky ve vzdělávání MŠMT), prof. Ing. Zdeněk Landa, CSc. (Zemědělská fakulta JČU), prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. (ČVUT Fakulta strojní - Ústav řízení a ekonomiky podniku) a Doc. MUDr. Milan Špála, CSc. (1. lékařská fakulta UK Praha). Hosté odpovídali na otázky „Jak vidíte připravenost knihovníků učit a učitelů pracovat s informacemi ve výuce“ a „Jaká je pozice knihovníka v procesu vzdělávání a jak byste si ji představovali“.

V diskuzi zazněly názory, že připravenost učitelů pro práci s informacemi je individuální, dovedou prý lépe využívat technologie, ale nedovedou své poznatky předat studentům. Tradičně zmiňovaným problémem byl i v této diskuzi model českého školství (studenti nejsou vedeni k aktivnímu přístupu k výuce). Padl i názor, že knihovníci nemají dostatečnou kvalifikaci k učení.

V případě otázky pozice knihovníků v procesu vzdělávání se účastníci diskuze shodli, že knihovníci nejsou dostatečně oceněni (chybí jim motivace), měli by se více specializovat na další obory a usilovat o začlenění do akademické obce, informační výchova by se měla dostat do základního vzdělávání. Na vysokých školách by mělo být informační vzdělávání do studijních programů začleněno již na úrovni akreditací.

Z řad posluchačů zazněly názory, že přestože knihovníci vystupují v roli pedagogů, nemají ale nijak nastavený kariérní řád, nemají práva a ohodnocení jako členové akademické obce. Tato situace by se měla změnit.

Odpolední blok zahájila Zlata Houšková (NK ČR) s příspěvkem „Náš zákazník – náš pán“, ve kterém poukázala na množství a rozmanitost seminářů, kurzů a školení pořádaných Svazem knihovníků a informačních pracovníků a Národní knihovnou. V závěru svého příspěvku také vyzvala knihovny (a knihovníky), aby neváhali kontaktovat školicí střediska SKIP s návrhy na nové typy školení, v případě zájmu je totiž možné uspořádat téměř jakýkoli odborný kurz.

Ludmila Tichá připomněla, že komise IVIG je zapojena také do širší mezinárodní spolupráce (spolupráce s International Center for Promotion of Enterprises, Ljubljana, Slovinsko). Členové komise se také zúčastňují zahraničních akcí, jednou z nich byla například konference Creating Knowledge (Kodaň, srpen 2006), kterou ve svém příspěvku představila Petra Šedinová (PedF MU). Ta také naznačila, že kreativní ovzduší této zahraniční konference by mohlo být podnětem k novému přístupu k semináři IVIG v příštím roce, máme se tedy na co těšit. Závěrem této sekce byl kratičký (až telegrafický) příspěvek Michaely Dombrovské, která informovala o možnosti vzniku kurzu Pedagogické minimum pro knihovníky v rámci ÚISK FF UK.

V další sekci nazvané Novinky v informačním vzdělávání na vysokých školách představili Petr Křivánek a Petra Šedinová (MU) nově vznikající multimediální experiment Kurz práce s informacemi, který by měl sloužit jako plně distanční informační opora (obsahuje autotesty, úkoly atd.). Kurz využívá možnosti stávajícího informačního systému MU pro e-learning a měl by sloužit všem studentům MU. Hana Landová (FF UK) představila inovovaný kurz Bibliopedagogika, který bude vyučován na ÚISK FF UK.

Závěr semináře patřil oblasti, v níž má Česká republika ještě velké nedostatky - školním knihovnám. Jana Nejezchlebová (MZK) nastínila, jakou odbornou pomoc poskytují veřejné knihovny informačním a studijním centrům škol. V závěrečném příspěvku představila Ludmila Čumplová (NPKK) nově vznikající web pro školní knihovny, který je vytvářen v rámci projektu Centrum pro školní knihovny (cíli projektu je pomoc školním knihovnám při budování jejich fondu, podpora přeměny školních knihoven na studijní a informační centra škol atd.). Nově vznikající webové stránky by měly přinášet informace nejen pracovníkům školních knihoven, ale také pedagogům (informace o nově vydávané české a zahraniční literatuře z oblasti pedagogiky a dalších oborů).

Ovzduší semináře IVIG bylo (alespoň pro mě) inspirativní a přineslo mnoho otázek (a snad i odpovědí), kam dál směřovat oblast informačního vzdělávání. V příštím roce nás snad překvapí úplně jiný formát tohoto semináře a tak nezbývá, než se na něj těšit.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
DOHNÁLKOVÁ, Eva. Seminář IVIG 2006. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 10 [cit. 2024-05-19]. urn:nbn:cz:ik-12238. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12238

automaticky generované reklamy
registration login password