Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rozvoj čtenářských dovedností

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Rozvoj čtenářských dovedností

0 comments

Rozvoj čtenářských dovedností byl název šestidenního kurzu, který pořádala Moravská zemská knihovna v Brně s Městskou knihovnou ve Znojmě v průběhu roku 2007. Tedy přiznejme, že tento kurz byl původně koncipován jen jako čtyřdenní (dva moduly po dvou dnech), protože organizátoři měli obavu z časových možností v knihovnách. Ale začněme od začátku…

Proč jsme připravili tento kurz netypický svou formou i obsahem a získali lektorku Kritického myšlení o.s. a editorku čtvrtletníku Kritické listy, která pracuje s učiteli (a někdy i knihovníky) Ninu Rutovou? S návštěvností dětských i dospělých čtenářů se potýkají všechny veřejné knihovny, knihovníci hledají moderní, zajímavé, netradiční formy práce s knihou, ale i dalšími kulturními aktivitami (výstavy, besedy, koncerty, poetická čtení apod.), aby zaujali stávající čtenáře a přilákali do knihovny i ostatní. Ale jako profesionálové také vědí o dalším velkém problému, kterým je kvalita čtení. Děti čtou málo a navíc nečtou dobře. Tedy podle požadavků, jaké klade současný vývoj společnosti, které již nestačí technické zvládnutí písmenek, ale požaduje čtenářskou gramotnost, čtení s porozuměním. Se schopností reprodukovat přečtené, umět získané informace propojit se svou zkušeností a vytvořit tak pro sebe informaci novou.

Na tyto požadavky reagují pozvolna se měnící formy a metody výuky (RVP) a je tedy zcela samozřejmé, že knihovny nemohou zůstat stranou. S tímto problémem mohou učitelům i dětem výrazně pomoci. Dlouholeté zkušenosti mají z knihovnicko-bibliografických lekcí, práce s knihou, hodin informační výchovy. Budeme-li ambiciózní, můžeme třeba i ukázat části učitelů, jak na to, a na druhé straně buďme „trochu při zemi“ a přiznejme si, že naopak potřebujeme zjistit, jak pracují aktivní, kreativní učitelé, co můžeme převzít a čím se inspirovat ve vlastní práci, abychom se efektivně doplňovali. Výsledkem bude i větší zájem škol o spolupráci s knihovnami a vznik společných projektů. Že to jde, již některé knihovny dokazují.

Tedy vraťme se k našemu kurzu. Co bylo cílem dvou modulů (probíhaly v květnu a v červnu 2007)?

I. modul Četba naučného textu byl zaměřen na získání metodického návodu pro práci s naučnými texty, jejichž pomocí naučí knihovníci čtenáře vyhledávat a třídit informace, mluvit o nich svými slovy, číst s porozuměním. Účastníci se seznámili s teorií a především prakticky si na řadě zadaných úkolů vyzkoušeli metody I.N.S.E.R.T, Učíme se navzájem, Čtení s otázkami, Debata s autorem, Vím, chci vědět, dozvěděl jsem se, Hodnocení čtenářských dovedností.

II. modul se věnoval četbě literárního textu, jeho obsahem bylo naučit se užívat v literární výchově, v práci s beletristickým textem metodické postupy, jejichž pomocí čtenáři získávají a rozvíjejí čtenářské dovednosti, naučit se aktivity, které četbě předcházejí, které ji provázejí a které po četbě následují. Osvojit si metody pomáhající rozvíjet kladný vztah dětí a mladých lidí k četbě a opět zvládnutí četby s porozuměním. K tomuto modulu patřily metody Dvojitého a trojitého zápisníku, Čtení s předvídáním, Řízené čtení, Literární kroužky.

Přestože od začátku kurzu až do „setmění“, tedy do podvečera knihovnice plnily úkoly a aktivně přemýšlely nad zadanými metodami, jak je převést do praxe každé knihovny, jak je upravit pro určitý věk dětí a jak se domluvit na případné realizaci s učiteli, byly knihovnice na konci obou modulů spokojené, nadšené. Ve zmíněných diskusích, které pokračovaly zaujatě i večer v kouzelném a příjemném prostředí Městské knihovny Znojmo (s její činností i jednotlivými pracovišti knihovnice seznámila ředitelka Mgr. Marie Kratochvilová a její obětavé kolegyně), byl „dotvořen“ návrh, že by bylo dobré kurz prodloužit o další modul, věnovaný problematice práce s časopisy v knihovnách.

Díky vstřícnosti kolektivu Městské knihovny Znojmo a lektorky jsme se tedy mohly sejít opět, za poměrně delší dobu, v listopadu 2007 na III. modulu nazvaném Mediální gramotnost. Odstup nám umožnil zjistit, jak je kurz vhodný pro praxi, knihovnice v listopadu informovaly o konkrétních aktivitách, kde použily zkušenosti a dovednosti z absolvovaných dvou modulů, jak je čtenáři a žáci škol přijaly apod.

III. část měla za cíl zamyslet se společně nad možnostmi využívání časopisů, které mají knihovny k dispozici, jak vést děti, aby tyto časopisy četly a kriticky jejich povrchní informace hodnotily a přijímaly, ukázat jim, jak jsou časopisy určitého typu svými články a sděleními podobné, jak se orientovat v záplavě informací (reklam, podbízivosti apod.). Na druhé straně ukázat na ty časopisy, které jsou přehlížené a přitom informačně velmi zajímavé a mohou být pro mladé lidi přitažlivé, pokud na ně bude umět knihovnice vhodně upozornit, přiblížit je. Na programu byla i obrazová sdělením, jak s nimi pracovat a kriticky je číst. V tomto modulu byly využívány metody jako Srovnávací tabulky, T-graf, Práce s internetem, novinami, encyklopediemi, časopisy, Aktivity k fotografiím a reklamě. Takže jsme vlastně určitým obloukem dospěli ke škole hrou!

Paní Rutová vždy shrnutí teoretických základů a praktických výsledků zadaných cvičení a úkolů cíleně zaměřila na práci v knihovnách. Aktivně jí pomáhaly knihovnice s řadou nápadů. I když jsme byli spokojeni, tak to nemohlo jedním kurzem skončit!

Máme rok 2008 a vzdělávání knihovníků pokračuje v souladu se současnými trendy. Patří k nim i změny ve výuce základních i středních škol, používání nových pojmů ve vzdělávání a výuce jako jsou průřezová témata a klíčové kompetence. Už je pomalu přijímáme, mluvíme o nich, ale pokud je chceme použít v praxi nebo navázat na určité aktivity škol v tomto směru, tak vlastně nevíme konkrétně jak, v čem je změna, co to pro naši práci v knihovnách znamená, případně zda se vůbec k těmto termínům máme hlásit. Není to problém jenom školy? My můžeme jít ve svých osvědčených formách práce, dětem, které do knihovny chodí se líbí, učitelé si nestěžují (nebo prostě tiše přestanou s dětmi do knihovny chodit a důvod nám neřeknou, asi nemají čas). Víme dobře, že to tak není, že máme jiné řešení.

A proto jsme připravili na tento rok opět s lektorkou Ninou Rutovou, tentokráte již šestidenní kurz v rámci projektu Možnosti spolupráce veřejných knihoven a škol v 21. století, který je nazván Pomoc veřejných knihoven s realizací průřezových témat a klíčových kompetencí. Spolupracujeme na organizaci s Městskou knihovnou Jihlava, kde se kurz ve dnech 14. a 15. května, 3. a 4. června, 24. a 25. června 2008 koná. Bude certifikován Osvědčením Kritického myšlení o.s. Prakticky (s trochou nezbytné teorie) si účastníci ověří, zjistí, co to klíčové kompetence a průřezová témata jsou, jaká je náplň těchto pojmů, jakým způsobem může knihovna tento způsob práce a tyto metody zařadit do své praktické činnosti a jak na tyto změny výuky reagovat ve své práci se čtenáři a se školami.

Věříme, že se snaha knihovnám vrátí ve formě kvalitnější spolupráce se školami, že bude mít ohlas u malých i větších čtenářů, žáků i studentů.

Práce s časopisy

Práce s časopisy

Spolupráce při zpracování úkolů

Spolupráce při zpracování úkolů

Nina Rutová vysvětluje

Nina Rutová vysvětluje

Aktivita všech přilákala i paní ředitelku

Aktivita všech přilákala i paní ředitelku

Autorkou fotografií je Jana Nejezchlebová.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. Rozvoj čtenářských dovedností. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 4 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-12762. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12762

automaticky generované reklamy
registration login password