Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Průběh projektu inovace bakalářského programu na ÚISK FF UK v Praze

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Průběh projektu inovace bakalářského programu na ÚISK FF UK v Praze

0 comments
Anglicky
English title: 
Updating of bachelor programme at the Institute of Information Studies and Librarianship, Faculty of Arts, Charles University in Prague
English abstract: 
The Institute of Information Studies and Librarianship at Faculty of Arts of the Charles University in Prague has launched a project of innovation of its undergraduate study programme. The plan to update most of the main subject was approved in the winter semester 2013/2014 and in summer semester, the changes were implemented for students. This article sums up the programme update and measures taken up to day.

V listopadu 2013 přinesl časopis Ikaros zprávu o začínajícím projektu Modernizace bakalářského programu Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze podpořeném Operačním programem Praha – Adaptabilita (OPPA). Uběhlo více jak půl roku od zahájení projektu, a proto si dovolujeme informovat čtenáře o jeho průběhu.

Modernizace bakalářského programu

Cílem zmiňovaného projektu je aktualizace bakalářského programu, výuky, a v konečném důsledku zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability absolventů bakalářského programu vzhledem k potřebám budoucích absolventů v praxi a jejich uplatnění v oboru. Ve středu zájmu tohoto projektu je aktualizace několika zásadních předmětů programu, jejichž vyučující během zimního semestru 2013/14 pracovali na změnách výuky pomocí analýzy z prostředků projektu nakoupené zahraniční literatury (k dispozici je také elektronická encyklopedie informační vědy E-LIS a nástroj RDA Toolkit) a pomocí analýzy osnov vyučovacích předmětů podobného zaměření v České republice a na akademické půdě v zahraničí[1].

Celkový náhled na dnešní situaci v oblasti informační vědy a knihovnictví obecně, jejich trendy, budoucnost a pohled na některé specifické otázky rozšířila také velmi podnětná návštěva profesorky Maji Žumer z Univerzity V Ljubljani. Během čtyřdenní návštěvy probíhala setkání pedagogů ÚISK s prof. Žumer formou plodných diskuzí, které napomohly k aktualizaci předmětů a konzultaci znalostí oblasti profesního zájmu pedagogů. Prof. Žumer také přednesla přednášku na téma RDA modelů v rámci tradičních Jinonických informačních pondělků pro studenty bakalářského studia, ale i ostatních programů ÚISK a odbornou veřejnost.

Nová podpora v systému Moodle

Druhým zahraničním odborníkem byla prof. Jela Steinerová z Bratislavské univerzity, která během své neméně podnětné dvoudenní návštěvy poskytla pedagogům konzultace ohledně metodologie a didaktiky informační vědy a jejich vlastních předmětů. Během zimního semestru probíhala příprava struktury, osnov, sylabů a samotné náplně aktualizovaných předmětů stejně jako tvorba e-learningových podpor systému Moodle, které jsou nyní, v letním semestru, kdy probíhá již přímá výuka, účinným doplněním výuky studentů prezenčního bakalářského studia.

Tyto nové elektronické podpory byly vytvářeny v systému Moodle (v. 2.3.). V práci s tímto systémem se měli podpoření pedagogové možnost vyškolit v rámci školení taktéž financovaného z prostředků projektu. Vedle tohoto školení pedagogové absolvovali také trénink v oblasti programů MS Office (Word a práce s dlouhými dokumenty, Excel a Powerpoint), Adobe, podnětné bylo také setkání s odbornicemi na oblast didaktických metod práce se studenty VŠ dr. Lucií Rohlíkovou a dr.Vejvodovou působícími na Západočeské univerzitě v Plzni. Vedle těchto školení zaměřených na aktualizaci a zkvalitnění výuky pro všechny pedagogy aktualizující své předměty a také ostatní pedagogy ÚISK proběhla externí komerční školení v oblasti projektového managementu pro pedagoga aktualizujícího předmět Projektování informačních systémů, čímž došlo k obohacení předmětu o zkušenosti a postupy z praxe a nákup webináře vycházejícího z konference týkajícího se RDA pro pedagoga věnujícího se aktualizaci předmětu Identifikační popis.

Za informační vědou do Říma

Získání širšího obecného kontextu a možného jiného náhledu a doplnění aktualizovaných předmětů i celkové koncepce bakalářského programu na ÚISK FF UK v Praze má napomoci také několik zahraničních cest hrazených z prostředků projektu, jejichž účelem je navázání zahraničních kontaktů a seznámení se koncepcí a obsahem tamějšího studia. První destinací je Università degli studi di Roma Tor Vergata v Římě, resp. na univerzitě sídlící institut, na němž jsou realizovány programy komunikační a informační vědy a komunikace. V současné době, která se zdá být přelomovou pro studijní programy na některých evropských univerzitních pracovištích v oboru, je jako další plánována návštěva právě některého z pracovišť v Evropě, která podobnou obměnou procházejí.

Praktická cvičení na vlastní kůži

Velmi zajímavou aktivitou v modernizaci programu za účelem přiblížit studentům výuku jinak nežli pouhým výkladem, byla v dubnu probíhající praktická cvičení k předmětu Dějiny knižní kultury, v rámci nichž mají studenti díky podpoře projektu možnost sestavit si zrcadlo sazby klasické knihy, zkusit si číst historické texty, seznámit se prakticky s prací písaře a vyrobit papír klasickými postupy tak, jak byl papír vyráběn v historii. To vše má za cíl poutavě a hlavně „na vlastní kůži“ pomoci studentům pochopit výklad dějin knižní kultury a také dát jim větší rozhled a představu v této oblasti, která je jim dnes povětšinou vzdálena. Tato praktická cvičení byla studenty hodnocena velmi kladně.

Fotografie z praktického cvičení k předmětu Dějiny knižní kultury Fotografie z praktického cvičení k předmětu Dějiny knižní kultury Fotografie z praktického cvičení k předmětu Dějiny knižní kultury
Fotografie z praktického cvičení k předmětu Dějiny knižní kultury, jejichž uskutečnění projekt podpořený z programu OPPA umožnil. Foto: Petra Večeřová

Závěrem

Realizace projektu samotného pokračuje do února 2015, podobná cvičení stejně jako i další výsledky projektu budou realizovány a užívány pochopitelně i v dalších studijních ročnících, čímž bude zajištěna udržitelnost projektu. V současné době je v rámci probíhající výuky podpořeno v rámci projektu 98 studentů, v rámci aktivit projektu zaměřených na aktualizaci výuky v rámci projektu je podpořeno zatím 15 pedagogů ÚISK.

Informace o projektu jsou dostupné na webu ÚISK a jeho profilu na Facebooku.

Loga Operačního programu Praha – Adaptabilita, hlavního města Prahy a Evropské Unie
Projekt Modernizace bakalářského programu INSK na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze probíhá za finanční podpory Operačního programu Praha – Adaptabilita a hlavního města Prahy

Poznámky:
  1. V akademickém roce 2013/14 se jedná o předměty Základy informačních technologií, Dějiny knižní kultury, Identifikační popis, Projektování informačních systémů a Automatizace knihoven a do programu zařazeného nového předmětu Lektorské a prezentační dovednosti, v roce dalším proběhne aktualizace předmětu Úvod do informační vědy a nového předmětu Knihovnické a informační služby
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VORLÍČKOVÁ, Blanka. Průběh projektu inovace bakalářského programu na ÚISK FF UK v Praze. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 5 [cit. 2024-05-27]. urn:nbn:cz:ik-14229. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14229

automaticky generované reklamy
registration login password