Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK modernizuje bakalářský program

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK modernizuje bakalářský program

0 comments
Anglicky
English title: 
The Institute of Information Studies and Librarianship updates its bachelor study program
English abstract: 
The Institute of Information Studies and Librarianship at Faculty of Arts of the Charles University in Prague (ÚISK FF UK) responds to current trends in information technologies, information science and professional experience. The winter semester of the academic year 2013/2014 will start start updating the curricula and implement modern ways of teaching of the undergraduate study program titled Information Studies and Librarianship (INSK).

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK (ÚISK) reaguje na současné trendy ve vývoji informačních technologií, informační vědy a odborné praxe. V zimním semestru akademického roku 2013/2014 zahájí modernizaci a aktualizaci osnov a výuky bakalářského programu Informační studia a knihovnictví (INSK).

Projekt byl pod názvem Modernizace bakalářského programu Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze podpořen Operačním programem Praha - Adaptabilita (OPPA) v délce trvání dvaceti měsíců. Program OPPA je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) a z rozpočtu hlavního města Prahy. Tři prioritní osy ESF směřují ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců, podpoře znevýhodněných osob při vstupu na trh práce a také k modernizaci počátečního vzdělávání. Cílem rozvoje a inovace školních studijních programů je především flexibilnější uplatnění absolventů na trhu práce, což je také záměr výše zmíněného projektu probíhajícího na ÚISK. Modernizace bakalářského programu INSK zasáhne zaprvé studenty bakalářského studia, zadruhé vyučující, tedy akademické pracovníky působící na ÚISK.

Aktualizace učebních osnov

V rámci aktualizace osnov bakalářského programu bylo vybráno šest předmětů, které tvoří povinné jádro tohoto stupně studia. Mezi tyto předměty patří:

  • Úvod do informační vědy.
  • Základy informačních technologií,
  • Identifikační popis,
  • Projektování informačních systémů,
  • Automatizace knihoven,
  • Dějiny knižní kultury.

V rámci osnov dále vzniknou dva nové předměty, které budou studentům nabídnuty jako povinně volitelné:

  • Lektorské a prezentační dovednosti,
  • Informační a knihovnické služby.

Tyto výběrové předměty se zaměří na lektorské a prezentační dovednosti, informační technologie, projektové činnosti a také na současnou praxi v poskytování informačních a knihovnických služeb. Již dnes se knihovníci a informační pracovníci v rámci pracovní náplně běžně setkávají s výukou, lektorováním, vedením kurzů a podobnými činnostmi vzdělávacího charakteru. Pedagogické a didaktické znalosti, respektive dovednosti spojené s prezentačními technikami, jsou dnes takřka nedílnou součástí informační profese.

Předmět Lektorské a prezentační dovednosti nabídne studentům poznatky z oblasti didaktiky a pedagogiky, psychologie výchovy a vyučování či práce s multimediálními informačními technologiemi. Informační a knihovnické služby se stanou předmětem, kde se teoretické poznatky z oblasti informačních služeb střetnou s praktickými zkušenostmi. Studenti budou mít šanci prakticky si vyzkoušet návrh a realizaci vybrané informační nebo knihovnické služby pod supervizí pedagoga.

Realizace projektu a jeho předpokládané výstupy

Přímá výuka aktualizovaných předmětů proběhne v letním semestru 2013/14 a v zimním semestru 2014/15 podle harmonogramu a studijního plánu bakalářského studia. Aktualizované předměty budou navíc podpořeny e-learningovými kurzy v nové verzi systému Moodle (verze 2.3). Mezi výhody nové verze patří zejména širší možnosti spolupráce mezi studentem a pedagogem a příjemnější uživatelské rozhraní. Komplexní e-learningové podklady k jednotlivým předmětům vypracují jejích vyučující.

Úspěšná realizace projektu modernizace vyžaduje také školení akademických pracovníků jakožto pedagogů. Kurzy pro pedagogy se obecně zaměří mimo jiné na práci se statistickými nástroji, na zdokonalení manažerských dovedností nebo na práci s novou verzí systému Moodle. Vybraní pracovníci ÚISK dále navštíví zahraniční pracoviště, která nabízejí studijní program Informační studia a knihovnictví, a provedou analýzu tamních osnov vyučovaných předmětů. Několikadenní stáže budou sloužit k navázání zahraničních kontaktů a seznámení s obsahem tamějšího studia. Tyto poznatky by měly přispět k aktualizaci odborných předmětů, respektive k aktualizaci a profilaci celého bakalářského programu INSK.

Logo OPPA
Projekt Modernizace bakalářského programu INSK na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze probíhá za finanční podpory Operačního programu Praha – Adaptabilita a hlavního města Prahy

Aktuální informace o projektu jsou dostupné na webu ÚISK a jeho profilu na Facebooku.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
LONSKÁ, Pavlína. Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK modernizuje bakalářský program. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 11 [cit. 2024-04-16]. urn:nbn:cz:ik-14150. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14150

automaticky generované reklamy
registration login password