Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Open Access Week 2012 v ČR

Čas nutný k přečtení
11 minut
Již přečteno

Open Access Week 2012 v ČR

0 comments
Anglicky
English title: 
Open Access Week 2012 in the Czech Republic
English abstract: 
This year’s Open Access Week aiming to promote the access to data was focusing its attention especially on the target group of scientists, academicians and students. The overal motto was super expressive this year: Set the Default to Open Access. The following article summarizes the promotional activities of various organizations in the Czech Republic that made this principal more visible. It also stresses the importance of Open Acces and the role of Czech academic libraries in this matter.

Letošní ročník celosvětové propagační akce Open Access Week byl pojat vskutku v apelujícím duchu obráceným přímo na cílovou skupinu vědců, akademiků, studentů. Formu propagace určilo zastřešující heslo „Set the Default to Open Access“ a jeho český ekvivalent Přepni se na open access!Změnit zavedené postupy a smýšlení lidí je tvrdý oříšek, jehož rozlousknutí stojí nemalé úsilí. Pracovníci zapojení do propagace otevřeného přístupu se opětovně přesvědčují o známé pravdě, že povolání knihovníka vyžaduje mnohostrannost a nadstandardní schopnost poradit si s rozmanitými výzvami. A nadšení knihovníků pro řešení rozličných úkolů lze připodobnit slovy Jirotkova Saturninavždycky jsem toužil dostávat úkoly poněkud neobvyklého rázu“.

Pracovníci knihoven si jsou dobře vědomi potenciálu otevřeného přístupu, a hledají cesty, jak pro něj nadchnout další zainteresované strany, jejichž předmětem zájmu je vědecký výzkum, pedagogická činnosti, management a financování výzkumu. Během dvou předchozích let vykrystalizovala obsahová i formální stránka Open Access Week. A obzvláště letos vyniklo, že knihovníci se již nemuseli seznamovat s podstatou open access a mohli se více soustředit na vizuální podobu propagace. Kreativita a otevřená mysl knihovníků byla opravdu úctyhodná a zaslouží si, aby byla blíže představena prostřednictvím této zprávy.

Otevřená mysl v kostce

Velkého úspěchu dosáhl 2. ročník semináře Open Access, aneb Open Your Mind, pořádaný Národní technickou knihovnou (NTK) ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Seminář zasazený do týdne otevřeného přístupu se stal reprezentativní akcí celorepublikového rázu. Program poskytl souhrnný přehled potenciálu otevřeného přístupu. (Prosazování otevřeného přístupu v program Horizont Evropské komise (Daniel Spichtinger, EK), změna financování vědeckých časopisů – koncept SCOAP3 v úvodní příspěvku Ing. Martina Svobody, ředitele Národní technické knihovny; význam institucionální podpory otevřeného přístupu (Radka Syrová, DiS., BBus., KJP FF UK; autorsko-právní aspekty otevřeného přístupu (Bc. Jiří Marek, MU); volná dostupnost vědeckých dat (Tereza Simandlová, NTK); altmetrics – nové možnosti hodnocení vědeckého impaktu (Mgr. Jakub Szarzec, NTK). Seminář navštívil velký počet zájemců a byl dostupný také v přímém online přenosu, čehož využily některé knihovny při propagaci otevřeného přístupu ve svých institucích.

Seminář v NTK byl doprovázen nápaditou vizuálně-interaktivní instalací, nazvanou Open Access Cube (viz obrázek 1). Oranžová kostka byla instalována ve hlavním vestibulu budovy NTK, kde poutala pozornost všech příchozích návštěvníků. Dovnitř kostky bylo možné vstoupit otvorem v podobě klíčové dírky upomínající, že klíč k vědeckým publikacím držíme v rukou všichni, jen musíme najít správné dveře, k nimž klíč patří. Uvnitř kostky se promítaly na obrazovce krátké videozáznamy s otázkami pro návštěvníky, kteří se tak mohli zamyslet nad principy otevřeného přístupu a na vnitřní stranu kostky mohli vyjádřit své názory a odpovědět na otázky.

Open Access Cube v NTK

Open Access Cube v NTK

Agentka Doris ve službách open access

Marketingovou strategii atraktivního obalu dobře prodávajícího výrobek využili na Západočeské univerzitě v Plzni. Papírová figurína Doris v oranžovém tričku zcela jistě vzbuzovala patřičnou pozornost a pomohla v propagaci myšlenek otevřeného přístupu. V apartní taštičce skrývala propagační materiály – letáčky se základními informace o otevřeném přístupu a pozvánky na semináře pro doktorandy pořádané v rámci Open Access Week.

Figurína agentky Doris

Figurína agentky Doris (ZČU)

Slavný vědec by byl ještě slavnější

Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy univerzity v Brně se k propagaci otevřeného přístupu v rámci Open Access Week připojil letos poprvé. Propagátoři vtipně vsadili v informační kampani na jméno nejpříhodnější – na Gregora Mendela. Dalším stavebním kamenem obrazové podoby propagace byla výstava v univerzitní galerii Hrášek, kterou tvořilo deset informačních panelů se základními informacemi o principech otevřeného přístupu. V kampani nechyběla ani přednáška a článek v univerzitním časopise. Do propagace byli zapojeni čtyři pracovníci a jeden z nich, Mgr. Lukáš Plch, hodnotí první účast na Open Access Week slovy: „Je pozitivní, že nás příprava OAW 2012 bavila a já osobně jsem měl, i přes hubenou účast na semináři, z toho celkově příjemný pocit. Tak doufám, že příští rok bude ještě lepší.“

Propagační plakát na Mendelově univerzitě v Brně

Propagační plakát na Mendelově univerzitě v Brně

Otevřeme vědu – slogan Knihovny akademie věd ČR

Knihovna akademie věd ČR (KNAV) se zapojuje do propagace otevřeného přístupu již tradičně a ve velkolepém stylu. Knihovna měla jako první v ČR připravenou ucelenou kampaň, zahrnující informace na webových stránkách a Facebooku, přednášky, propagační materiály aj. Prezentace, graficky inspirovaná pop-artovým dílem Andyho Warhola, čerpala z celoročních aktivit spojených s budováním Repozitáře publikační činnosti Akademie věd ČR a správou dotačního fondu na zaplacení publikačních poplatků v otevřených časopisech. Heslem „let’s open the science“ KNAV rozšiřuje pole svého zájmu od propagace zaměřené čistě na otevřený přístup k propagaci otevřenosti jako obecněji platného principu v oblasti vědy.

Propagační banner s mottem Let's open the Science

Propagační banner s mottem "Let's open the Science" (KNAV)

Zacíleno na studenty

Při propagaci otevřeného přístupu je dobré nezapomínat na cílovou skupinu studentů. Energie věnovaná práci s nimi přinese své ovoce někdy v budoucnu, až se někteří z nich stanou autory vědeckých článků, avšak má své opodstatnění v tom, že začínající autor, obeznámený s možnostmi otevřeného přístupu, bude s větší otevřeností přijímat nové postupu ve vědeckém publikování. Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích patří mezi letošní nováčky v propagaci otevřeného přístupu v rámci Open Access Week a vybrala si za cíl oslovit právě své uživatele z řad studentů. Jako aktivizační prvek, vtahující studenty do kampaně, fungovala orientační hra bookcaching. Schránka v podobě knihy obsahovala propagační placky s logem open access.

Schránka s pokladem ze hry Bookcaching

Schránka s pokladem ze hry Bookcaching (JUČB)

Vysoká škola ekonomická v Praze – další český signatář Berlínské deklarace

Ze zkušeností Masarykovy univerzity a Akademie věd ČR víme, že se principy otevřeného přístupu o něco snadněji uvádějí do praxe, pokud je myšlenkám otevřeného přístupu nakloněno vedení instituce. Avšak samotné přihlášení k principům otevřeného přístupu v podobě podpisu Berlínské deklarace je spíše prvním symbolickým krokem, kterému předchází mnoho mravenčí práce a po němž mnoho práce následuje, než cílovým stavem. Vysoká škola ekonomická v Praze se během letošního Open Access Week stala šestým českým signatářem Berlínské deklarace, a přihlásila se tak k nelehkému úkolu, neboť po podpisu deklarace by mělo následovat vybudování institucionálního repozitáře.

Oslovení autorů dopisem děkovným a vyzývajícím

Na Technické univerzitě v Liberci získaly velkou odezvu dopisy poslané autorům, kteří publikovali v  roce 2012. Knihovna si připravila seznam autorů k oslovení podle údajů z portálů ScienceDirect a SpringerLink. Zaslané dopisy měli funkci děkovnou v případě, že článek byl vydán v režimu otevřeného přístupu, nebo vyzývající v případě, že plný text nebyl volně dostupný. Touto akcí se podařilo zviditelnit práci knihovny a upoutat potřebnou pozornost na teprve plánovaný institucionální repozitář.

Open access v rukou ostřílených matadorů

Open Access Week na Masarykově univerzitě, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitě Pardubice a VŠB – Technické univerzitě Ostrava probíhal v souladu s aktivitami spojenými s podporou otevřeného přístupu, s budováním institucionálního repozitáře, kterým se tamější univerzitní knihovny věnují dlouhodobě a usilovně. Během let se problematika otevřeného přístupu začala přirozeně potkávat s problematikou vědeckého publikování a agendou vykazování výsledků výzkumu a vývoje a toto směřování ovlivňuje i formu propagace během Open Access Week.

Na Masarykově univerzitě (MU) proběhly tradičně přednášky o otevřeném přístupu. Jedna celouniverzitní hodnotila roční zkušenosti s provozem univerzitního repozitáře. Na MU se dostávají do fáze, kdy samotná osvěta již nestačí a je potřeba postoupit do etapy vyjednávací. Na MU je aktuální výzvou uspořádání hlubší diskuze, jejímž výsledkem by mělo být posílení právního rámce provozu repozitáře a upřesnění náležité směrnice ukládající zaměstnancům povinnost uložit do repozitáře publikované výstupy vědecké činnosti.

Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) posílila význam repozitáře jeho zapojením do procesu vykazování výsledků výzkumu a vývoje. Podařilo se dosáhnout úpravy ve směrnici rektora univerzity, která stanovuje, že autoři mají povinnost odevzdat plné texty svých článků, resp. postprinty, do systému pro vykazování publikační činnosti. Knihovna se postará o založení záznamu publikovaného článku v repozitáři a nastaví režim zpřístupnění postprintu podle politiky vydavatele. Význam repozitáře pro zpřístupňování vydaných článků v režimu otevřeného přístupu, jak mimo jiné vyžaduje Evropská komise u projektů ze 7. rámcového programu, byl projednáván také na Knihovní a ediční radě UTB.

Podobně jako UTB také Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice (UPCE) připravila propagaci, jejíž jádro tvořila série přednášek seznamující akademické pracovníky s uzpůsobením systému na vykazování publikační činnosti pro potřeby otevřeného přístupu a se způsobem vkládání záznamů článků z Web of Science do systému OBD.

Ústřední knihovna VŠB-TUO připravila cyklus seminářů s názvem Moderní způsoby publikování a vykazování výsledků výzkumu a vývoje. Seminář podpořil prorektor pro vědu a výzkum a mezi pozvanými přednášejícím byli zástupci vydavatelských společností Emerald a Thomson Reuters. Účastníci semináře byli seznámeni s produkty společností a byly představeny požadavky, které jsou kladeny ze strany vydavatele na kvalitu publikace určené k vydání. Přednášky zástupců vydavatelů byly doplněny prezentacemi na téma otevřeného přístupu a téma vykazování výsledků výzkumu a vývoje.

Open Access Roadshow, aneb závěrečný přehled

Reklama na open access na zadní straně univerzitního časopisu

Reklama na open access na zadní straně univerzitního časopisu (VUT)

Seriál přednášek v rámci Open Access Week, putujících po jednotlivých fakultách Vysokého učení technického v Brně, byl trefně pojmenován Open Access Roadshow. Název se hodí i na závěrečné letmé vyzdvižení všech použitých propagačních prostředků a shrnutí základních faktů.

Do propagace otevřeného přístupu v rámci Open Access Week se zapojily vysokoškolské knihovny (jmenovitě knihovny a informační střediska na ČZU, ČVUT, JU, MU, OU, TUL, UPCE, UTB, VŠB-TUO, VŠE, VUT, ZČU a letošní nováčci KJP FF UK, VŠCHT, MENDELU), Knihovna Akademie věd ČR a Národní technická knihovna.

Propagace získala svou základní ustálenou podobu a je obohacována a ozvláštněna nápaditými variacemi sloganů, hesel a grafickými nápady. Základ propagace tvoří semináře a přednášky, webové stránky s přehledem základních informací o otevřeném přístupu, články v univerzitních časopisech a knihovních bulletinech, propagační materiály tištěné i hmotné. Nezbytnou se stává komunikace prostřednictvím sociálních sítí.

Jako každým rokem samotnému akci Open Access Week předcházela přípravná schůzka, organizovaná v Univerzitní knihovně Univerzity Pardubice a podpořená Asociací knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ). Schůzka proběhla v neformálním duchu a posloužila k výměně nápadů pro propagační kampaň. Byly domluveny aktualizace a úpravy webových stránek Open Access v ČR, které soustřeďují základní informace o dění během Open Access Week v ČR. Webové stránky jsou napojeny také na facebookovou stránku Open Access (OA) - CZ, kde letos probíhal čirý ruch a jednotliví účastníci využili tuto platformu pro vystavení obrazových upoutávek na své akce pořádané v průběhu Open Access Week.

Účastníci přípravné schůzky akce Open Access Week v září v Pardubicích

Účastníci přípravné schůzky akce Open Access Week v září v Pardubicích

Open Access Week byl také dobrou příležitostí k šíření povědomí o politice otevřeného přístupu Evropské komise. Některé knihovny (např. ZČU, UTB, VŠB-TUO, VUT, UPCE) zaměřily propagaci otevřeného přístupu zvláště na autory, kteří publikovali výsledky z projektů podpořených 7. rámcovým programem. Na tyto snahy navázal také workshop „Začínáme s (otevřeným) institucionálním repozitáře“, uskutečněný záhy po Open Access Week na VUT v Brně a pod záštitou AKVŠ. Cílem workshopu bylo shrnout základní předpoklady a podmínky pro založení a provozování institucionálního repozitáře a byl zdůrazněn účel zapojení budovaných repozitářů do světové infrastruktury a význam dodržování pravidel projektů Driver a OpenAIRE právě pro usnadnění kooperace repozitářů v rámci celosvětové sítě. O své zkušenosti a znalosti se podělili lektoři z knihoven VŠB-TUO, UPCE, UTB, ČVUT.

Význam propagační akce Open Access Week v průběhu let roste s tím, kam se žene vývoj celého hnutí otevřeného přístupu. Letošní rok přinesl řadu zásadních událostí, které podstatným způsobem ovlivňují budoucí cesty otevřeného přístupu. Politika Evropské komise v oblasti vědeckého publikování, dlouhodobého uchovávání a otevřeného sdílení vědeckých dat, nová politika otevřeného přístupu ve Velké Británii naznačují budoucí vývoj, ale zároveň vyvolávají řadu otázek a urputných diskuzí, jakým směrem by se model otevřeného přístupu měl ubírat.

Pořád se ještě nacházíme v tranzitní době, i když od formulování principů otevřeného přístupu Budapešťskou iniciativou a Berlínskou deklarací uběhlo již deset let a význam otevřeného přístupu oproti dřívějšku nepoměrně narůstá. Rozhodující bod zlomu teprve přijde a do té doby je nesmírně důležité zvyšovat povědomí o tom, že přehozením výhybky na open access můžeme radikálně změnit fungování vědecké komunikace – nedozírně zjednodušit přístup k vědeckým informacím, zavést finančně lépe udržitelné modely ve vydavatelském průmyslu, odstranit vzrůstající trend účelového publikování kvůli hodnocení vědeckého výkonu a vrátit vědeckému publikování jeho původní smysl. Je chvályhodné, že české akademické knihovny nečekají a do prosazování otevřeného přístupu se aktivně a velmi kreativním způsobem zapojují. Patří jim za to velký dík.

Poznámka: Obrázky a fotografie poskytli: Iva Burešová (KNAV), Tereza Simandlová (NTK), Lukáš Plch (MENDELU), Helena Vorlová (JU), Barbara Čáslavská (VUT), Anna Vyčítalová (ZČU).
Zpráva byla uložena do repozitáře DSpace VŠB-TUO.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYGELOVÁ, Pavla. Open Access Week 2012 v ČR. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 1 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-14023. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14023

automaticky generované reklamy
registration login password