Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konkurz na poskytnutí dotací v rámci programu Rozvoje informační sítě veřejných knihoven

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

Konkurz na poskytnutí dotací v rámci programu Rozvoje informační sítě veřejných knihoven

0 comments
Autoři: 

ROZVOJ INFORMAČNÍ SÍTĚ VEŘEJNÝCH KNIHOVEN

konkurz na poskytnutí dotací pro právnické osoby
a fyzické osoby
(se živnostenským oprávněním k podnikání v oblasti kultury)

Odbor literatury a knihoven Ministerstva kultury České republiky vyhlašuje pro rok 1999 tyto tematické okruhy:

Podpora propojení veřejných knihoven* v síti

 • připojení veřejných knihoven k síti Internet
 • zlepšení stávajícího připojení veřejných knihoven k síti Internet

Tvorba a zpřístupňování dat v síti

 • projekty, které umožní produkci, zpřístupnění a prezentaci primárních a sekundárních informačních dokumentů v elektronické podobě a podporují vzájemnou kooperaci knihoven

Každý předkládaný projekt musí obsahovat:

1) Vyplněnou žádost o dotaci včetně základních údajů o žadateli (knihovně v místě realizace) a informaci o dotaci z programu RISK v předchozích letech (viz příloha č. I).

2) Občanská sdružení vyplní rovněž podle vedeného účetnictví buď přílohu č. II nebo č. III.

3) Podrobný popis projektu (cíl, charakteristika, způsob provedení, přínos, atd.), maximálně 2 strany A4, zdůvodnění žádosti - záměry projektu s dostatečnými informacemi pro posouzení jeho významu a relevantnosti. Přihlašovaný projekt musí obsahovat zhodnocení své kompatibility se stávajícím směrem vývoje a se standardy* platnými v dané oblasti.

4) Kompletní rozpočet projektu (viz příloha č. IV) s rozpisem nákladů na jednotlivé nákladové položky. Investiční a neinvestiční náklady rozlišujte dle přiloženého poučení. U investičních nákladů je nutno specifikovat každou jednotlivou položku. U neinvestičních nákladů uvádějte celkovou částku v jednotlivých položkách a přesnou specifikaci rozepište v příloze "Rozpis rozpočtu". Zvlášť vyčíslete náklady, které kryjete z vlastních zdrojů. Zároveň uveďte další zdroje krytí projektu (i předpokládané). Uveďte rovněž předpokládaný příjem, zisk příp. ztrátu. Všechny ceny uvádějte včetně DPH.

5) Právnické osoby přiloží fotokopii dokladu o právní subjektivitě, ne starší jednoho měsíce (tj. výpis z obchodního rejstříku, u knihoven kopie zřizovací listiny), občanská sdružení vzniklá podle zákona 83/1990 Sb., přiloží fotokopii registrace na MV a své stanovy. Fyzická osoba přiloží fotokopii živnostenského listu.

6) Fakultativní přílohu mohou tvořit nezávislé lektorské posudky projektu žadatele, případně jiné doporučující materiály např. charakteristiky firem, které by se eventuálně na realizaci projektu podíleli.

7) Pokud je žadatelem okresní úřad, obecní úřad nebo rozpočtová organizace, vyplní zřizovatel formulář Výpočet ukazatele dluhové služby (příloha č. V).

JEDNOTNÝ POSTUP PRO PŘIJÍMÁNÍ PROJEKTŮ A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Všeobecná ustanovení:

1) Dotace se poskytují na základě zákona 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů. Občanská sdružení založená podle zákona č. 83/1990 Sb. se řídí rovněž Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR občanským sdružením schválenými usnesením vlády ČR č. j. 663/1992 a doplněnými usnesením vlády č. j. 223/1993. Použití investičních dotací se řídí Zásadami pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu pro pořizování investičního majetku č. j. 113/1679/94 a dalšími pokyny Ministerstva financí.

2) Žadatelem o dotace mohou být právnické osoby a dále fyzické osoby, které vlastní živnostenské oprávnění k podnikání v kultuře. Za knihovny, které nejsou samostatnými právnickými osobami podává žádost zřizovatel (obec). Doklad o právní subjektivitě u těchto knihoven nahrazuje jakýkoliv doklad o jejich existenci - např. statut, řád knihovny, potvrzení obecního úřadu o zřízení a financování knihovny atd.

3) Žádost o dotaci může předložit pouze ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu. Znamená to, že veškeré náklady a příjmy související s projektem musí projít přes účetnictví žadatele.

4) Do konkurzu mohou výše uvedené subjekty přihlásit maximálně tři návrhy projektů.

5) Dotace se poskytují na investiční i neinvestiční výdaje.

6) Na dotaci není právní nárok a proti rozhodnutí není odvolání.

7) Dotace jsou poskytovány účelově a podmínky pro jejich použití, včetně formy vyúčtování, stanoví smlouva uzavřená mezi odborem literatury a knihoven MK a žadatelem.

8) Subjekt, který obdrží dotaci ji nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pouze v případě, že se jedná o přímou úhradu nákladů spojených s realizací úkolu, na něž byla dotace poskytnuta. Pokud subjekt při realizaci projektu bude využívat služeb jiných subjektů (např. při nákupu zařízení, výkonu prací apod.) musí dodržet veškerá ustanovení zákona 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

9) Z dotace není možné hradit mzdy zaměstnanců, pohoštění, občerstvení a dary, náklady spojené se zahraničními cestami zaměstnanců, náklady na vyškolení personálu, náklady na vypracování projektu, nábytek, odpisy, veškeré provozní náklady žadatele (nájem kanceláří, telefony, faxy, poštovné atd.). Výjimku tvoří platby za připojení k síti Internet a poplatky s tím spojené v prvním roce provozu. Poplatky v dalších letech provozu hradí zřizovatel, k čemuž se písemně zaváže při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Dotace nebude poskytována na realizaci komerčních projektů.

10) Projekty předložené MK se nevracejí.

Postup při poskytování dotací:

Udělené finanční dotace budou poskytovány tímto způsobem

A Neinvestiční dotace:

 • Dotace pro organizace zřizované Ministerstvem kultury budou přesunuty ze závazného ukazatele „Neinvestiční příspěvky PO" do rozpočtu příslušné organizace.
 • Dotace pro organizace zřizované jinými ústředními orgány budou prostřednictvím Ministerstva financí (MF) převedeny z kapitoly MK do kapitoly příslušného zřizovatele a odtud již účelově subjektu, kterému je dotace určena.
 • Dotace pro organizace zřizované okresními, městskými a obecními úřady budou uvolňovány ze závazného ukazatele "Neinvestiční transfery obcím a regionům" na základní běžný účet územně příslušného okresního úřadu a odtud účelově subjektu, kterému je dotace určena.
 • Dotace ostatním právnickým a fyzickým osobám budou uvolňovány podle právní subjektivity žadatele buď ze závazného ukazatele „Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím" nebo z ukazatele "Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům" na běžný účet subjektu, kterému byla dotace přiznána.
 • Dotace občanským sdružením podle zákona 83/1990 Sb. budou uvolňovány ze závazného ukazatele "Neinvestiční dotace občanským sdružením" na běžný účet subjektu, kterému byla dotace přiznána.

B Investiční dotace:

 • Dotace určená příspěvkovým organizacím zřizovaných Ministerstvem kultury bude realizována úpravou rozpočtu příslušné organizace.
 • Převod dotací pro organizace zřizované jinými ústředními orgány bude realizován stejně jako u neinvestičních prostředků popsaných výše.
 • Převod dotací organizacím zřizovaných okresními, městskými a obecními úřady bude proveden převodem na základní běžný účet územně příslušného okresního úřadu
 • Dotace občanským sdružením bude poskytována prostřednictvím zvláštního účtu investičních prostředků založeného předkladatelem projektu u ČNB na základě oznámení limitu výdajů vystaveného MK.
 • Dotace ostatním právnickým a fyzickým osobám se bude řídit podobnými pravidly jako u občanských sdružení.
Převody prostředků mezi jednotlivými ukazateli jsou prováděny prostřednictvím MF.

Sledování a kontrola čerpání dotací:

1) Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití prostředků v souladu s účely,. pro které byly prostředky poskytnuty a za jejich řádné a oddělené sledování v jednoduchém nebo podvojném účetnictví.

2) Ověřování správnosti použití poskytnutých prostředků podléhá kontrole odboru literatury a knihoven MK, finančních orgánů a Nejvyššího kontrolního úřadu.

3) V případě zjištění neoprávněného použití prostředků je odbor literatury a knihoven MK oprávněn pozastavit uvolňování dalších schválených prostředků.

4) V případě, že subjekt během roku zjistí nějaký důvod, po který nemůže dotaci čerpat, popř. že dotaci nestihne v roce 1999 proúčtovat, je povinen o tom neprodleně informovat odbor literatury a knihoven MK.

5) Za neoprávněné použití prostředků nebo jejich zadržování bude příjemce postihován sankcemi, vyplývajícími ze zákona č. 576/90 Sb.

Finanční zúčtování se státním rozpočtem:

1) Po skončení kalendářního roku vyhotoví příjemce prostředků v rámci účetní uzávěrky kompletní vyúčtování projektu, vyznačí náklady, které byly z dotace hrazeny a předloží jej Ministerstvu kultury do 31. ledna 2000. Příspěvkové organizace MK, dále občanská sdružení a ostatní fyzické a právnické osoby odvedou nevyčerpané finanční prostředky na účet cizích prostředků MK. Na odbor literatury a knihoven MK bude v tomto případě předložena fotokopie příkazu k úhradě. Organizace jiných ústředních orgánů, okresních, městských a obecních úřadů provedou zúčtování na základě pokynů svého zřizovatele, Ministerstva financí a Ministerstva kultury. Přesné podmínky zúčtování dotace budou upřesněny smlouvou.

2) V případě, že v termínu do 31. ledna 2000 nebude vyúčtování předloženo nebo nebudou vráceny nevyčerpané prostředky, nebude příjemci poskytnuta další dotace a záležitost bude nahlášena finančnímu úřadu k sankcionování.

Závěrečná ustanovení:

Projekty zpracované podle výše uvedených podmínek musí být: zaslány na adresu: Ministerstvo kultury, odbor literatury a knihoven, referát knihoven, PB 214, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6 - Hradčany k rukám mgr. Koubové nebo osobně doručeny prostřednictvím podatelny MK s tím, že podatelna přijímá podání do 15 hodin nejpozději do

8. ledna 1999

Po termínu předložené (rozhoduje datum podatelny MK), neúplné a chybně zpracované projekty a projekty, které nevyhovují podmínkám Programu rozvoje informační sítě veřejných knihoven nebudou předloženy k posouzení komisi. O nepřijetí projektu bude každý žadatel informován písemně před zasedáním komise. Po zasedání komise během měsíce března 1999, bude každý žadatel, zařazený do posuzování, písemně informován o výši přidělené dotace, či jejím zamítnutí.

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace, Základní údaje o žadateli a další formuláře

Příloha č. 2 - Seznam knihoven, které dostaly dotaci v minulém roce


* veřejnou knihovnou se pro účely tohoto programu rozumí knihovna, která zajišťuje prezenční, absenční a meziknihovní výpůjční služby, přičemž okruh jejích uživatelů není nijak individuálně omezen.
Zpět do textu

* knihovnické standardy:

katalogizační pravidla: AACR2 - česká interpretace (2. vyd. 1988, dodatky 1993)
rozsah záznamu: Záznam pro souborný katalog : UNIMARC. Tištěné monografie
bibliografický popis: ISBD(G) - všeobecný mezinárodní standardní bibliografický popis
formát záznamu: preferovaný UNIMARC ("na dožití" Výměnný formát MAKS)
struktura záznamu: ISO 2709
autority: UNIMARC/autority

technické standardy:

základní protokol: TCP/IP
přístup ke katalogu: http (WWW), Z39.50 (= ISO 29 950) (výhledově)
MVS: ISO 10 160/161 (výhledově)
účetní styk: protokoly EDI (výhledově)
grafické formáty: gif, jpeg, pdf
Zpět do textu

Materiály laskavě poskytla Mgr. Blanka Koubová z MK ČR.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Konkurz na poskytnutí dotací v rámci programu Rozvoje informační sítě veřejných knihoven. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 10 [cit. 2023-05-31]. urn:nbn:cz:ik-10486. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10486

automaticky generované reklamy
registration login password