Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Koncepce rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v kraji

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Koncepce rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v kraji

0 comments
Autoři: 

Ve dnech 1. a 2. července se v Havlíčkově Brodě uskutečnil workshop zaměřený na přípravu krajských koncepcí rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS). Složení účastníků bylo velmi pestré - vedle ředitelů a metodiků krajských knihoven se zúčastnili i zástupci knihoven pověřených regionální funkcí, obecní knihovny, muzejní a vysokoškolské knihovny, ale také pracovníci krajského úřadu. Workshop připravil Odbor knihovnictví Národní knihovny ČR ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny.

Hlavním cílem workshopu byla příprava návrhu základní struktury textu krajské koncepce, analýza současného stavu poskytování VKIS (použita metoda SWOT analýzy), definování cílů, priorit a také stanovení opatření k realizaci vymezených cílů. Vedlejším cílem workshopu bylo i ověření metod týmové spolupráce a brainstormingu při přípravě krajských koncepcí. Jedno z důležitých východisek tvořily koncepční a strategické materiály, které jsou připravovány v souvislosti s využitím strukturálních fondů Evropské unie. V této souvislosti šlo především o to, aby budoucí koncepce VKIS byla v souladu se strategiemi rozvoje lidských zdrojů jednotlivých krajů a aby svou strukturou, obsahem i terminologií navazovala na tyto strategie.

Většina aktivit v rámci workshopu probíhala ve třech pracovních skupinách (modří, zelení a červení). Práce byla rozdělena do několika dílčích témat. Ke každému tématu zazněl úvodní příspěvek, který definoval základní problémy tématu a charakterizoval úkol pro práci v týmu. V následující půl hodině každý tým hledal řešení stanoveného úkolu. Výsledky práce byly zapisovány na tabuli a po ukončení práce každý tým prezentoval své výsledky. Ke každé prezentaci proběhla diskuze, která vyvrcholila definováním společných závěrů.

Práce byla mimořádné intenzivní a všichni účastníci se velmi aktivně zúčastnili všech činností i diskuzí. Velmi zajímavým momentem byl střed názorů a pohledů, které vycházely z různorodosti postavení jednotlivých knihoven v rámci kraje. V závěrečné diskuzi bylo konstatováno, že příprava krajské koncepce VKIS v širším týmu, který by zahrnul zástupce různých typů knihoven, ale i úřadů samosprávy, může výrazně přispět k její kvalitě, ale zejména zainteresovat všechny účastníky k realizaci koncepce.

Výsledky workshopu včetně všech průvodních materiálů a prezentací jsou všem volně k dispozici a najdete je na adrese http://www.nkp.cz/o_knihovnach/RegFceHavl.htm. Věříme, že výsledky worshopu přispějí ke kvalitnímu zpracování krajských koncepcí VKIS, které by podle záměru Ministerstva kultury ČR měly být připraveny do konce října 2003.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RICHTER, Vít. Koncepce rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v kraji. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 8 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-11393. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11393

automaticky generované reklamy
registration login password