Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovna na letišti

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Knihovna na letišti

1 comments

Knihovna na letišti? Pro knihovníky není představa knihovny na letišti ničím zvláštní, jednoduše proto, protože pro „pravověrného“ knihovníka není knihovna nesmyslem, ať už je umístěna kdekoliv. Na druhou stranu se jedná o skutečnost velice zajímavou. Každého knihovníka jistě napadne: „Konečně to napadlo někoho jiného nežli mě, umístit knihovnu jinam, než je tomu zvykem.“ Nejen nizozemští knihovníci jistě nepohrdnou pojednáním o celosvětově první knihovně na letišti.

Airport Library

Airport Library - knihovna na letišti

Nápad umístit knihovnu na letiště se zrodil roku 2006, kdy byl podán návrh na zřízení knihovny na letišti. Tento návrh podali zástupci tří veřejných knihoven: veřejné knihovny v Amsterdamu, Haarlemmermeeru a Delftu společně s organizacemi ProBiblio a The Netherlands  Organisation  for  Public  Libraries (Nizozemská organizace pro veřejné knihovny). Tato malá skupina navrhla výchozí body pro zřízení Airport Library. A jaké byly argumenty proto umístit knihovnu právě na letiště? Schipholské letiště je velice populární, ročně zde projde přes 18 milionů cestujících, velká část z nich v Schipholu přestupuje a disponuje velkým množstvím volného času. Proč tedy tento čas nevyužít k příjemné aktivitě, během které se dozvíme mnoho o nizozemské kultuře?

Určitě mnohé z vás napadá, jak knihovnu a její služby přizpůsobit tak velké skupině lidí, která je nesegmentovatelná? Jedná se o skupinu milionů lidí z různých částí světa, hovořící rozdílnými jazyky, pocházející z různých kultur, mající různé spektrum zájmů. Jak koncipovat knihovnu tak, abychom uspokojili potřeby takto různorodé skupiny lidí? Společným jmenovatelem této skupiny potencionálních uživatelů, chcete-li návštěvníků knihovny, je fakt, že aktuálně nemohou navštívit Nizozemsko. Pouze zde přestupují na další let. Knihovna je umístěna za pasovou kontrolou, kde se pohybují právě lidé v transitním prostoru. Většina z těchto cestujících o Nizozemsku nemá žádné konkrétní informace, a to je faktor, který se iniciátoři vzniku Airport Library rozhodli využít. Proč nevyužít toho, že miliony lidí ročně čekají na svůj let k tomu, abychom jim ukázali něco ze své kultury, tradic a historie? Proč neprezentovat nizozemské knihovnictví na mezinárodní úrovni? Proč nezlepšit image nizozemských knihoven tím, že ukážeme, že knihovny mohou být na neobvyklých místech a mohou být designově netradiční? Proč neposkytnout návštěvníkům letiště možnost strávit efektivně a příjemně čas během mezipřistání? Navíc vhodná prezentace dané země může pouhé cestující transformovat na turisty, kteří se do Nizozemska vrátí, aby tam strávili opravdovou dovolenou, a mimo jiné tím přispějí do státního rozpočtu.

Airport Library

I na letišti může být klidné a příjemné posezení

Proč by však cestující měli využívat právě služeb knihovny, když Schipholské letiště disponuje celou řadou restaurací, obchodů, barů, wellnes salónů a dokonce kasinem? Na druhou stranu, když se Schipholské letiště reprezentuje jako tzv. Airport City, tj. disponující veškerým komfortem velkoměsta, proč zde vlastně knihovna nebyla umístěna již dříve? Proč knihovny nejsou součástí vícero letišť po celém světě? Airport Library je totiž světovým unikátem. Slavnostně byla otevřena v létě 2010.

Airport Library svým návštěvníkům nabízí možnost dvacet čtyři hodin, sedm dní v týdnu studovat nizozemskou beletrii (celkem 1250 knih) přeloženou do 29 jazyků (mezi nimiž je i zhruba 15 knih v českém jazyce); sledovat krátké filmy (jsou dostupné v angličtině či s anglickými titulky), prohlížet si fotografie a fotoknihy, které jsou odrazem nizozemské kultury; poslouchat hudbu nizozemských skladatelů. To vše na ploše 90 m2  stylového, příjemného a klidného prostředí, které je designově jedinečné. Na návrhu knihovny se podílely firmy, které se zaměřují přímo na design a to MVarchitects a Hanratarchitects. Právě design je jedním z faktorů, který pozitivně ovlivňuje návštěvnost knihovny. Cestující si nemohou nevšimnout tří vysokých polic  s přeloženou nizozemskou beletrií.  Každý, kdo projde kolem, si uvědomí, že se jedná o knihovnu. Pokud si chcete číst, je možno využít jedno z jedenácti míst u velkého stolu (4 místa jsou opatřena iPadem), pokud však toužíte po soukromí, můžete využít jednoho ze čtrnácti komfortních sedadel (z nichž pět má zabudovaný iPad) kde je možno v klidu se věnovat multimediálním aktivitám nebo se připojit přes wi-fi k internetu. V knihovně není speciální „knihovní“ síť, ale je využito wi-fi, která je dispozici v areálu celého letiště. Přidanou hodnotu knihovny tvoří také možnost stáhnout si filmy do mobilních telefonů či jiných zařízení a využít je například během dalšího letu. Další zajímavou službou, kterou knihovna nabízí je možnost prohlédnout si knihy, které byly oceněny za nejlepší obálku. Airport Library tedy prezentuje nizozemskou kulturu komplexním způsobem.

Airport Library Airport Library

Knihovna - stejně jako samotné letiště - spojuje různé země i jazyky

Airport Library je příruční knihovnou s přidanou hodnotou. Nenajdete zde sice OPAC ani stálého zaměstnance a knihy si nemůžete půjčit domů, na druhou stranu si knihu můžete vzít kdekoliv v rámci areálu letiště. Pokud je tedy knihovna plně obsazená, jednoduše můžete jít s knihou například do kavárny. Zde jistě vyvstává otázka: Jak jsou knihy chráněny před krádežemi? Knihovna je postavena na vzájemné důvěře a proto jsou knihy pouze opatřeny nálepkou označující, že se jedná o vlastnictví Airport Library. Nutno poznamenat, že se knihovna se ztrátami knih zatím nepotýká. Ale je snad něco z toho překážkou plně si tuto knihovnu užít? Není snad příjemné vybočit z řady, z konzumu, který je všude kolem nás a využít čas efektivněji a něco se dozvědět? Služby knihovny jsou navíc zcela zdarma.

Důkazem toho, že Airport Library má co nabídnout a promarnit možnost navštívit ji by bylo okradení sebe sama o jedinečný zážitek, je pozornost médií po celém světě: o otevření knihovny jako o mimořádné události psal například americký deník New York Times. Pozornost knihovna nepřitahuje pouze mezi médii, ale také mezi samotnými návštěvníky letiště a posléze i knihovny, kterou v období mezi červencem a prosincem roku 2010 navštívilo přes sto tisíc návštěvníků. Důkazem nadšení ze strany návštěvníků knihovny a tím pádem největším oceněním a úspěchem pro knihovnu, jsou pozitivní komentáře, které se objevují v návštěvní knize. Jedná se o komentáře typu: Knihovna na letišti je skvělý nápad; Připadáte si, jako byste viděli kus Nizozemska, a přitom jste nevykročili z letiště; Literatura, kterou zde najdete je tak zajímavá apod. Tato knihovna je jedinečným spojením služeb letiště, knihovny, ale i samotné kultury. Dokonale vyvrací tvrzení, které sdílí mnoho lidí: Pokud je něco zdarma, nemůže to být stejně dobré nebo dokonce lepší než to, za co si zaplatíme. Dvojnásob by toto tvrzení mohlo platit na letišti, kde jsou veškeré produkty a služby dražší, než na standardním trhu. Z výše uvedeného je však zcela zřejmé, že tomu tak není.

Jak bylo řečeno již několikrát, služby knihovny jsou zdarma, což se jeví jako samozřejmost, ale co když se jedná o knihovnu, která není zcela typická? Je pro ni snadné získat sponzory? Airport Library je věnována pozornost ze strany publicistů, což je faktor, který pozitivně ovlivňuje proces získávání sponzorů. Hlavním sponzorem je Ministerstvo školství, kultury a vědy [1]. Státní rozpočet však není jediným zdrojem pro Airport Library. Airport Library má celou řadu sponzorů, kteří přispívají různými materiály (knihami, filmy, či hudbou) do fondu knihovny nebo přímými finančními prostředky. Získat tyto sponzory nebylo složité. Oslovené společnosti se do projektu knihovny na letišti ochotně zapojili a to nejen kvůli jeho unikátnosti, ale také možnosti celému světu ukázat jedinečnost a krásu své kultury a podpořit tak svou národní hrdost. Za sponzora je považován také vlastník Schipholského letiště - Schiphol Group, který se podílí na propagaci Airport Library jako kvalitního produktu, a navíc knihovně poskytuje své prostory. Na české poměry je také neobvyklá skutečnost, že sponzorem Airport Library jsou i Amsterodamská a Haarlemmermeerská veřejná knihovna a v neposlední řadě organizace ProBiblio.

Airport Library

Airport Library - nechte se inspirovat

Činnost této knihovny je specifická ve všech ohledech, ať už se jedná o služby, fond či sponzoring. Specifikum této knihovny spočívá však i v personálním zabezpečení. V knihovně nejsou stálí zaměstnanci. Jak je tedy možné, že knihovna funguje a to dokonce bez problému? Úspěch celého tohoto projektu, a to nejen co se personální oblasti týče, spočívá ve spolupráci mezi knihovnou a dalšími organizacemi, která není postavena pouze na oficiální spolupráci. Provoz knihovny pomáhají zajišťovat nejen zaměstnanci sousedícího Rijksmusea, ale také senioři, kteří zde pod záštitou ProBiblia pracují 2 – 3 hodiny denně. Jako poradce navíc spolupracuje manažer Schipholské pobočky Rijksmuseum. Přímo řízená je pak knihovna radou sestávající ze tří ředitelů: ředitel ProBiblia a ředitelé veřejné knihovny v Amsterodamu a Haarlemmermeeru. Důvod tohoto složení je jednoduchý, ProBiblio se od počátku fungování projektu stará o služby knihovny. Tuto knihovnu spravuje veřejná knihovna Amsterodamu, protože letiště spadá pod Amsterodam a Haarlemmermeer (geograficky leží v obci Haarlemmermeer).

Přesto, že se jedná o projekt nový, zcela unikátní, je to projekt, který je značně efektivní. Airport Library je reprezentantem, i v České republice tolikrát zmiňovaného, modelu komunitní knihovny, která má sloužit všem skupinám obyvatel bez rozdílu, kde se mohou všichni scházet. A přesto, že knihovna nemá své stálé uživatele, jsou zde pořádány různé akce od předčítání autorů z jejich knih, přes after party pro děti až po výstavy. Tato knihovna si zaslouží pozornost, obdiv ale i Vaši návštěvu. Nemyslíte?

Použitá literatura a zdroje:
  • Airport Library [online]. ©2011 [cit. 2011-12-10]. Dostupné z: http://airportlibrary.nl/
  • DEMPSEY, Kathy. Amsterdam's Airport Library Serves Passengers in 30 Languages. Computers In Libraries [online]. June 2011, no. 5 [cit. 2011-12-10]. ISSN 1041-7915. Dostupné z: Academic Search Complete
  • Airport librarian. [Yes, we do have…] In: Twitter [online]. 9 December 2011 [cit. 2011-12-11]. Dostupné z: http://twitter.com/#!/airprtlibrarian/status/145104918573883392
Poznámka:
  1. V rámci českých legislativních podmínek bychom ministerstvo za sponzora neoznačili, v kontextu nizozemské legislativy je tomu však jinak.
Poznámka: Autorem fotografií je Pavel Farkas.
Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
OVESNÁ, Monika a RZYMANOVÁ, Tereza. Knihovna na letišti. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 6 [cit. 2023-04-02]. urn:nbn:cz:ik-13924. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13924

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

prosim, vysvetlit...dekuji

viz napr. http://fokusopava.skolanawebu.cz/sponzori/

to je tedy u nas nelegislativni?