Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační systémy podniků - stav a trendy na českém trhu

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Informační systémy podniků - stav a trendy na českém trhu

0 comments
Autoři: 

Úvodem

Informatika proniká postupně do dalších a dalších oblastí našeho každodenního života. Jak však vypadá její nasazení v podnikové oblasti? Zde totiž byly již v jejich počátcích počítače využívány při různých vědecko-technických výpočtech a zpracování podnikových agend, zejména mezd.

Přesto, že pokrytí všech potřeb podniku není zcela beze zbytku možné jedním jediným softwarovým řešením, přesto jsou v této aplikační oblasti dominantní dvě kategorie softwarových produktů. Jsou to jednak integrované informační systémy, pro které se za dobu jejich nasazování od počátku 90. let postupně vžilo označení ERP (Enterprise Resource Planning) - odvozeno od hlavní využité metody řízení MRP II (Manufacturing Resource Planning). Za druhé se jedná o tzv. APS/SCM systémy (Advanced Planning Systém / Supply Chain Management). Ty se orientují na optimalizaci procesů nejen v rámci podniku, ale stále více ve vazbě s jeho dodavateli, partnery a zejména pak zákazníky.

Autor tohoto příspěvku se dlouhodobě zabývá mapováním a analýzou domácí nabídky těchto SW řešení a následující text obsahuje vybraná základní zjištění.

Oblast celopodnikových aplikací typu ERP

Současnou domácí nabídku ERP řešení představuje zhruba osm desítek SW produktů, z nichž zhruba polovina byla zahrnuta do výsledků průzkumu v roce 2001. Jejich struktura z hlediska země původu je celkem zajímavá, i když to nezohledňuje další aspekty jako např. absolutní počet instalací, celkový počet uživatelů nebo meziroční trendy růstu prodejů daného ERP produktu v ČR.

Mezi nejzajímavější trendy současné nabídky ERP řešení, jak se jeví v meziročním srovnání let 2000 a 2001, patří:

  • postupný a přitom trvalý přesun ERP z teritoria vlastního podniku do mezipodnikových vazeb a komunikací se zákazníkem. ERP není konečným cílem, ale představuje v podniku určitý nezbytný "motor", bez kterého podnikový informační systém dost dobře "nejede" např. cestou e-businessu, vztahu k zákazníkovi (CRM - Customer Relationship Management) nebo dodavateli (SCM - Supply Chain Management) či k manažerským nadstavbám (MIS).
  • větší dynamika zahraničních produktů na našem trhu. Ta je dána větším meziročním nárůstem počtu implementací a počtem konzultantů. Situaci dokresluje i vytváření aliancí různých dodavatelů a postupné rostoucí zastupování zahraničních produktů u firem původně s vlastním ERP řešením.

Z pohledu počtu instalací ERP se dá usuzovat na postupné nasycování domácího trhu charakterizované jen pozvolným nárůstem dalších aplikací. Přičemž tento "strop" je pochopitelně vyšší pro aplikace SW balíků orientovaných více do oblasti podnikových financí, přičemž počty aplikací spojených s výrobou a podnikovou logistikou jsou nižší.

V oblasti ERP dnes dominují dva základní směry dalšího rozvoje. Prvním z nich je funkční rozvoj směrem na tzv. pokročilé plánování a dále je to vliv internetu na podnikovou a mimopodnikovou komunikaci.

Nové produkty - APS/SCM řešení

S novými plánovacími metodami a technikami jsou spojeny APS (Advanced Planning System) a SCM (Supply Chain Management) řešení. Není dosud obecně známo, že tyto systémy řízení v řadě případů vycházejí z principů Teorie omezení - TOC (Theory of Constraint), která v ČR získává v posledním období dynamicky na popularitě.

Český trh spatřil první APS systém v roce 1997. V následujících třech letech na něm operovalo méně než 5 firem. Skutečně prudký rozvoj tohoto trhu lze ovšem vypozorovat až v průběhu loňského roku.

Velmi zajímavá je skutečnost, že český APS/SCM trh dosud vykazuje značné odchylky od situace v zahraničí. Z 13 největších SCM dodavatelů na něm operuje pouze 7 firem (z pěti největších v ČR známe čtyři, a to: i2 Technologies, SAP, Manugistics a J.D. Edwards).

Lze odhadnout, že v ČR je celkově dnes cca 10 dokončených implementací APS systémů. Toto číslo je zajímavé ve srovnání se situací u ERP systémů, kde desítky až stovky implementací dosahují již jednotlivé produkty.

Aplikace internetu do ERP a APS/SCM

Hlavní vliv na rozvoj funkčnosti podnikových aplikací má pochopitelně internet a s ním spojené nástroje. Jedná se o zlepšení podnikové komunikace, která se projevuje v integraci ERP a APS s podnikovými intranety. Další dynamicky se rozvíjející prostor nabízí internet při podpoře vlastního businessu. Na grafu jsou oblasti, ve kterých dodavatelé ERP systémů spatřují hlavní využití internetu. Dominující jsou zejména možnosti komunikovat se zákazníkem a lépe jej informovat s cílem podpořit prodej.

Asi 90 % dotazovaných firem dodávajících ERP logicky považuje internet za hlavní směr dalšího vývoje.

Na druhé straně průzkumy ukázaly, že dosud není zcela běžné a rozšířené využití internetu, např. formou vhodných webovských stránek, k podpoře uživatelů při řešení jejich nejčastějších dotazů a využití znalostí týkajících se best practices spojených s daným produktem. Této možnosti zlepšení služeb zákazníkům i podpory vlastních konzultantů zatím mnoho firem nevyužívá. Přitom právě ve znalostních databázích a řízení znalostí v rámci firmy, případně společenství partnerských firem, spočívá vedle nových plánovacích technik a nových možností komunikace jedna z velkých příležitostí podnikových informačních systémů v blízké budoucnosti.

Závěr

Trvale narůstající rozsah funkčnosti a komplexnosti podnikových informačních systémů je bezesporu pozitivním průvodním rysem celé této aplikační softwarové oblasti. Na chování samotných firem, které ERP a APS/SCM na trh dodávají, je patrná snaha, aby již nebyly primárně spojovány pouze s realizací IS/IT. Řada z nich se snaží být vnímána stále více jako trvalý partner podniku, pomáhající při řešení podnikových problémů. Současně s tím chtějí IT firmy hrát i roli dodavatelů špičkového know-how, vzdělávání a poradenství.

Použité zdroje:
1) BASL, J. Podnikové informační systémy - přehled nabídky ERP produktů. Businessworld, 2001, č. 3.

2) VELKOBORSKÝ, J.; BASL, J. APS/SCM systémy na českém trhu. Businessworld, 2001, č. 8.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BASL, Josef. Informační systémy podniků - stav a trendy na českém trhu. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 8 [cit. 2024-05-18]. urn:nbn:cz:ik-10769. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10769

automaticky generované reklamy
registration login password