Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační servis z IC OSN

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Informační servis z IC OSN

0 comments

Organizace spojených národů je mezinárodní organizace a v současné době ji tvoří 192 členských států. Jedním z hlavních smyslů existence OSN je udržování světového míru a mezinárodní bezpečnosti a zajištění spolupráce mezi státy na celém světě. Tato spolupráce se projevuje při řešení mezinárodních ekonomických, sociálních, kulturních a humanitárních otázek a při podporování lidských práv a základních svobod. V praxi to mimo jiné znamená, že na světě téměř neexistuje oblast nebo obor, kterým by se OSN nezabývala. Agentury, jako jsou UNICEF, UNESCO, UNDP, UNEP, FAO či WHO, fungují pod společnou hlavičkou OSN, ale každá se zabývá svou úzce zaměřenou agendou, jako jsou např. ochrana životního prostředí nebo kulturního dědictví, výživa, lidská práva, udržitelný rozvoj, ale také telekomunikace, námořní a letecká doprava, ochrana duševního vlastnictví a jiné obory.

Agentury, úřady a organizace fungující jako součást OSN vydávají různé dokumenty, reporty, zprávy, směrnice, statistiky či doporučení, které klíčovou oblast jejich působení reflektují, popisují a monitorují. Jedná se o dokumenty s mezinárodním přesahem, na kterých pracovali odborníci v daných oblastech, mají globální působnost a nezpochybnitelnou autoritu OSN. Jak se však v dokumentech, které orgány nebo agentury OSN vydávají, co nejlépe orientovat? Kterými aktuálními tématy se v současné době OSN zabývá? Co nového se děje na poli mezinárodní bezpečnosti, ochrany lidských práv, změn klimatu nebo humanitárních akcí? Na tyto otázky se snaží odpovědět elektronický informační servis KNIHOVNA OSN on-line, který vydává jednou měsíčně Informační centrum OSN v Praze.

KNIHOVNA OSN on-line

Obsahová náplň elektronické služby

Informační servis KNIHOVNA OSN on-line usnadňuje zájemcům orientaci v dokumentech a elektronických publikacích OSN a v ucelené a přehledné formě pravidelně přináší zprávy z mezinárodního dění. Servis je rozesílán v elektronické podobě a je tvořen souborem odkazů, které informují o vybraných tématech z agendy OSN. Odkazy jsou pro lepší přehlednost rozděleny do těchto tematických sekcí:

  • přehled zpráv z OSN;
  • mír a bezpečnost;
  • ekonomický a sociální rozvoj;
  • lidská práva;
  • humanitární záležitosti;
  • mezinárodní právo.

Součástí služby je také informace o nových přírůstcích v knihovně IC OSN a nepravidelně je obsah obohacen rešeršními výstupy, které se věnují tématům s aktuální důležitostí (např. změna klimatu, situace v Dárfúru apod.).

Servis poskytuje přehled o nových informačních zdrojích z OSN, které jsou volně dostupné ke stažení na internetu (většinou ve formátu PDF). Zdoje, odkazy a elektronické publikace jsou ve většině případů v angličtině, pro snadnější orientaci jsou názvy dokumentů přeloženy do češtiny a každý odkaz je doplněn českou anotací stručně popisující obsah a význam dokumentu.

Obsahová náplň služby KNIHOVNA OSN on-line vychází ze zdrojů Informačního centra OSN, z informací získaných z Dag Hammarskjöld Library v New Yorku a také ve spolupráci s Regionálním informačním centrem OSN sídlícím v Bruselu (UNRIC).

Knihovna Daga Hammarskjölda je hlavní knihovnou OSN a kromě tradičních knihovních služeb se věnuje širokému spektru dalších informačních aktivit, např. organizaci prohlídek sídla OSN, pořádání výstav a akcí upozorňujících na důležitá témata a události OSN, odpovídá také na dotazy veřejnosti, vydává ročenku OSN a časopis UN Chronicle. Na na internetových stránkách knihovny kromě katalogu on-line, přehledu databází OSN a dalších informací zpřístupňuje elektronický průvdce po dokumentech OSN. Tento návod nabízí možnosti, jak se orientovat jednak v oficiálních zprávách a rezolucích vznikajících ve Valném shromáždění nebo Radě bezpečnosti, tak v dokumentech a tematicky zaměřených zprávách od jednotlivých agentur OSN.

Bruselské Regionální informační centrum OSN je součástí Odboru poskytování informací veřejnosti OSN (DPI, Department of Public Information) a jejím hlavním úkolem je zajistit, aby OSN poskytovala sdělovacím prostředkům, občanské společnosti a veřejnosti odpovídající a otevřený tok informací o svých úkolech a své práci. Bruselské centrum také zprostředkovává kvalitní informační zdroje, a to například v anglické a francouzské verzi v podobě tzv. backgrounders , které se věnují nějakému specifickému tématu (např. terorismus, Kosovo, genocida, migrace) a uvádějí k nim vybrané důležité zdroje OSN.

Pro koho?

Elektronický servis KNIHOVNA OSN on-line je rozesílán uživatelům formou e-mailu začátkem kalendářního měsíce a je určen především informačním specialistům, studentům, vědcům, učitelům a všem ostatním, kteří potřebují přísun aktuálních informací. Službu oceňují jak informační instituce, které s odkazy dál pracují a používají je jako sekundární zdroje pro své uživatele, tak individuální zájemci s trvalým zájmem o dění v OSN. V současné době má služba asi 200 uživatelů. Rozeslané odkazy a zdroje je možné s uvedením zdroje dále volně šířit. Praktický je také archiv dostupný ve formátu PDF na internetových stránkách http://www.osn.cz/.

Přihlášení a archiv

Pokud chcete pravidelně dostávat elektronický informační servis KNIHOVNA OSN on-line do vaší e-mailové schránky, napište nám na '; // --> ). Servis je rozesílán zdarma, archiv a popis služby je k dispozici na adrese http://www.osn.cz/knihovna-osn/knihovna-on-line/. Přivítáme také podněty, doporučení a nápady, jak službu dál šířit a jak ji zlepšovat, aby co nejvíce vyhovovala potřebám koncových uživatelů.

Další elektronické služby Informačního centra OSN

Knihovna OSN on-line není jedinou elektronickou informační službou, kterou IC OSN poskytuje. Zájemci si mohou vybrat z dalších možností na adrese http://www.osn.cz/osn-cr/informace-emailem/. Jedná se především o každodenní elektronické zpravodajsví z činnosti OSN UN-DAY-BY-DAY v angličtině, nebo je možné odebírat zprávy zaměřené na vyžádanou tematickou oblast, např. životní prostředí, humanitární otázky či lidská práva. Tyto zprávy jsou rozesílány nepravidelně několikrát za měsíc.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RICHTEROVÁ, Daniela. Informační servis z IC OSN. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 8 [cit. 2024-04-21]. urn:nbn:cz:ik-12588. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12588

automaticky generované reklamy