Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Databázy článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

Databázy článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53

0 comments
Anglicky
English title: 
Database of articles from school annual reports from Slovakia from 1918/19 to 1952/53
English abstract: 
<p>The article presents Bibliography of articles from school annual reports from Slovakia from 1918/19 to 1952/53, a bibliographic database produced by the University Library in Bratislava, and also focuses on its subbase Biographies in annual school reports from 1918 to 1953. </p>

Výročné školské správy sú špecifickým, jedinečným prameňom k výskumu dejín školstva a vzdelanosti a tiež dejín jednotlivých školských zariadení. Napriek tristoročnej tradícii ich vydávania na Slovensku a nemalej výpovednej hodnote sú prameňom pomerne neznámym.

Pracovníci Univerzitnej knižnice v Bratislave (ďalej UKB) sa dlhodobo snažia svojou bibliografickou prácou na ne upozorňovať. Výsledkom sú popri prezentácii na seminároch a konferenciách a výstavnej činnosti dve knižne vydané diela Bibliografia výročných správ škôl z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53 (Martin, 1998) a Bibliografia výročných správ škôl z územia Slovenska 1701-1850 (Bratislava, 2006), ktorá má i rovnomennú on-line verziu (sprístupnená v r. 2006) a ďalšie on-line databázy Bibliografia článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53 a jej subbáza Biografie vo výročných školských správach 1918-1953 (obidve sprístupnené v r. 2007). Práve dve posledne menované by sme chceli bližšie predstaviť aj českej odbornej verejnosti. Hoci sme o nich na Slovensku už písali [1], prebehla začiatkom tohto roku ich aktualizácia, preto ich opäť kladieme verejnosti do pozornosti.

Databáza Bibliografia článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53 (ďalej databáza článkov) dostupná na webovej stránke UKB na adrese http://phobos.ulib.sk/wwwisis/clankyVSS.htm ponúka z obsahového a tematického hľadiska značne rôznorodý materiál. Zahŕňa predovšetkým oblasť spoločenských vied. Prírodné vedy a technika sú vo výročných školských správach zastúpené menej. Jadro tvorí pedagogická a didaktická problematika, z ktorej sú to osobitne dejiny a činnosť jednotlivých škôl, aktivity pedagogických pracovníkov, študentov, študentských spolkov a problematika školstva všeobecne. Početne sú v školských správach zastúpené odbory jazykoveda, história, maliarske, sochárske i pohybové umenie, a najmä biografistika v odborných i literárnych prácach pedagógov, žiakov, študentov (štúdie, odborné state, eseje, úvahy a pod.). V oblasti biografistiky sú to najmä profilové články, nekrológy, spomienkové články alebo slávnostné prejavy, menej ukážky výtvarných prác, fotografie a architektonické návrhy. Zdrojové dokumenty a ich signatúry možno nájsť v už spomínanej tlačenej Bibliografii výročných správ škôl za roky 1918/19-1952/53.

Článková databáza nie je uzavretá, zatiaľ obsahuje 3156 bibliografických záznamov, čo sú približne dve tretiny z celkového predpokladaného počtu záznamov. Používateľ môže s databázou pracovať dvoma spôsobmi. Rozšírené vyhľadávanie (obr. 1) podľa slov z názvu, pôvodcov, zdrojového dokumentu a predmetových hesiel (osobných, korporácií, geografických a všeobecných) ponúka tiež možnosť vyhľadávania kombináciou jednotlivých selekčných údajov, použitím operátorov AND/OR. Vyhľadávať sa dá priamym zadaním rešeršnej požiadavky alebo cez index vyhľadávacích termínov (ikonka Ikona). Tematické prezeranie ponúka používateľovi nateraz 53 abecedne zoradených tematických skupín (vytvorených na základe MDT) (obr. 2). Najväčšiu skupinu predstavujú Biografie (1661 záznamov), najmenšiu Bibliografia (1 záznam). Podrobnejšie vysvetlenie práce s databázou sa nachádza v Návode.

#?-:nbsp;

Štruktúra databázového záznamu (obr. 3) zohľadňuje medzinárodné štandardy i národné pravidlá bibliografického popisu. Záhlavie je autorské a normalizované podľa Slovenského biografického slovníka. Jadro bibliografickej poznámky tvorí predovšetkým anotácia, táto chýba v zázname len v prípade, keď názov článku plne vystihuje jeho obsah. Súčasťou niektorých záznamov sú aj iné poznámky spojené s identifikáciou autora, zdrojového dokumentu a poznámky vzťahujúce sa k obsahu.

Na záver upozorníme ešte na jazyk záznamov, resp. zdrojových článkov vo výročných školských správach, z ktorých sme záznamy vytvárali. Z doteraz spracovaného materiálu je najviac v slovenskom jazyku (2378 záznamov), maďarskom (445), českom (220), nemeckom (94), ruskom (14) a latinskom (5).

Napriek tomu, že databáza nie je ešte ukončená, nepredpokladáme, že pomer záznamov sa bude výraznejšie meniť, podobne naďalej bude pretrvávať primárna orientácia na spoločensko-vedné témy, sekundárne na prírodovedné témy.

Databáza Biografie vo výročných školských správach 1918/19-1952/53 (ďalej bio-databáza) je prístupná, podobne ako databáza článkov, na webovej stránke UKB na adrese http://phobos.ulib.sk/wwwisis/biografiaVSS.htm.

Pri predkladaní projektu Bibliografia článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53 sa neuvažovalo o vytvorení osobitnej bázy z biografických článkov vo výročných školských správach. Umožnil to precízny spôsob spracovávania materiálu a jeho rozsiahle množstvo.

Bio-databáza sa na prvý pohľad javí ako samostatná, aj keď úzko súvisiaca s databázou článkov. Tým, že je vytvorená ako samostatná stránka, tento dojem umocňuje. V skutočnosti je jej subbázou. Všetky bio-záznamy sa nachádzajú aj databáze článkov v Tematickom prezeraní, v skupine Biografie. Rozdielne je však zobrazenie záznamu. V článkovej databáze sa zobrazí len prvá časť anotácie – krátka informácia o článku, kým v bio-databáze sa zobrazí rozšírená anotácia, ktorá tvorí v niektorých prípadoch akési „biografické heslo“. Štruktúra bio-záznamu sa odlišuje od záznamu v databáze článkov (obr. 4). Prvý záznam je vybratý z databázy článkov, druhý z bio-databázy. Identifikačné číslo v pravom dolnom rohu potvrdzuje, že ide o totožný záznam.

Východiskom pre záhlavie je v bio-zázname osobné predmetové heslo zdrojového článku. Tvorí ho meno osobnosti, rok narodenia, rok úmrtia a hlavná charakteristika jej činnosti (povolanie). Jadro záznamu (heslo) tvorí anotácia zdrojového článku. Jej rozsah je rôzny (podrobné biografické údaje, alebo len krátke zhodnotenie, resp. vymenovanie niektorých činností osobnosti), podmienený obsahovou kvalitou zdrojového článku. Súčasťou hesla sú poznámky vzťahujúce sa k obsahu alebo k zdrojovému dokumentu. Pri jednotlivých heslách v databáze uvádzame zdroj hesla, ktorým sú výlučne články z výročných školských správ. Informácie o osobnostiach sme, s výnimkou rokov života, nedopĺňali z iných biografických slovníkov a lexikónov. Rozsah hesla je rôzny v závislosti od typu zdrojového článku, ktorým je podmienené množstvo a kvalita biografických informácií. Medzi biografickými článkami vo výročných školských správach výrazne prevažujú profily a nekrológy, ktoré sú na biografické údaje najbohatšie, menej životopisných informácií je v oznámeniach, správach a slávnostných prejavoch. Samostatnú skupinu tvoria fotografie (tab.1). Biografická databáza umožňuje prezeranie záznamov podľa písmen abecedy a následne podľa jednotlivých mien. (obr. 5). Databáza je na teraz uzavretá. Obsahuje 1613 záznamov o 1174 osobnostiach, z nich je 1094 mužov a 80 žien, pracujúcich prevažne v školstve (väčšinou ako pedagógovia, príp. ako školníci, členovia školských kuratórií) alebo v iných sférach kultúrno-spoločenského života (politika, medicína, právo, umenie, cirkev a pod.). V Slovenskom biografickom slovníku sa nachádza 524 z týchto osobností (44,6%), v Pedagogickej encyklopédii Slovenska 192 (16,4%). Tu vidíme najväčší potenciál využitia databázy pre biografický výskum v oblasti školstva. Vyhľadávanie v databáze nie je samostatne riešené, odporúčame vyhľadávať cez Rozšírené vyhľadávanie v databáze článkov tak, že prvým vyhľadávacím kritériom bude MDT 929, zadané v nastavení Všetky polia. Uvedené MDT spájame s ďalšími kritériami ľavým operátorom AND. Ak by sme ďalšie kritérium nestanovili, vyhľadáme všetky záznamy bio-databázy. Naopak, spojenie MDT 929 a ďalšieho kritéria operátorom OR by spôsobilo, že sa vyhľadajú všetky biografické záznamy súčasne so záznamami, ktoré by spĺňali len druhé vyhľadávacie kritérium.

Vychádzajúc zo sledovaného obdobia, t. j. rokov 1918/19-1952/53 a z politicko-spoločensko-kultúrnych pomerov v tom čase, ktoré boli v školstve mimoriadne špecifické, sa nedá hovoriť o databáze Slovákov, napriek tomu, že väčšina osobností v nej je práve tejto národnosti. Je to databáza osobností pôsobiacich na Slovensku a osobností, ktoré si k Slovensku vytvorili nejaký vzťah, názory a aktivity ktorých určitým spôsobom súviseli so Slovenskom a jeho územím. Takto sa vo výročných školských správach objavujú najmä počas prvých dvadsiatich rokov (1918-1938) často českí pedagógovia, kým v období druhej svetovej vojny, počas prvej Slovenskej republiky, vo výročných správach absentujú. V školách na území, ktoré pripadlo rozhodnutím Viedenskej arbitráže Maďarsku, ich nahradili maďarskí pedagógovia. V týchto výročných správach všeobecne prevládla maďarčina. Ani vo výročných správach škôl, ktoré ostali v tomto období na území vojnového štátu sa českí učitelia a profesori neobjavujú, mierne vzrástol počet pedagógov nemeckej národnosti. Pre výročné správy z poslednej etapy sledovaného obdobia (1945-1953) je z biografického hľadiska charakteristický návrat do predvojnových čias, resp. v pedagogických zboroch sa naplno presadili už generácie slovenských pedagógov.

Číselne možno počet českých osobností [2] v databáze biografií vyjadriť nasledovne: obsahuje 314 osobností v 479 záznamoch (viac ako 26%). Z nich pracovalo v školstve 271 osobností a 43 v iných oblastiach (tab.2). Z hľadiska povolaní a špecializácie vysokoškolských pracovníkov prevládajú lekári (46), historici, archeológovia, etnografi (40), umelci, vrátane básnikov a spisovateľov (35), právnici (26), matematici, chemici (26), jazykovedci (15), politici a úradníci verejnej správy (11), ekonómovia (6), podnikatelia (2). V databáze sa nachádzajú jednak osobnosti celospoločensky a medzinárodne známe (napr. T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, A. Kolísek, B. Němcová, B. Smetana, J. A. Komenský a i.) a osobnosti známe viac v odborných kruhoch (A. Pražák, J. Emler a i.) a jednak osobnosti – a tých je väčšina, ktorých pôsobenie má najmä regionálny charakter.

Uvedené počty nie sú absolútne a vybrané mená slúžia skôr na ilustráciu a vytvorenie všeobecného prehľadu pre používateľov databázy biografií a článkov, ktorých cieľom je obsiahnuť a predstaviť produkciu článkov z výročných školských správ a sprístupniť ju odbornej i širšej verejnosti a súčasne upozorniť na tento zaujímavý prameň so širokým potenciálom.

Poznámky:
  1. Pozri: SVOBODOVÁ, Bronislava. Dve nové databázy v Univerzitnej knižnici v Bratislave. ITlib : Informačné technológie a knižnice. 2007, č. 2 [cit. 2008-07-02]. Dostupné na: <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib072/svobodova.htm>; SVOBODOVÁ, B.; ZENDULKOVÁ, Danica. Nové online databázy Univerzitnej knižnice v Bratislave. Knižnica. 2007, roč. 8, č. 4, s. 18-21.
  2. Pri stanovení národnosti sme vychádzali z miesta narodenia, hoci rodisko nie je absolútnou zárukou národnosti. K tomuto nás viedla štruktúra a obsah jednotlivých bio-záznamov.

Prílohy:

Obr. 1: Rozšírené vyhľadávanie v databáze Bibliografia článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53 (Bibliografia článkov)

Obr. 1: Rozšírené vyhľadávanie v databáze Bibliografia článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53 (Bibliografia článkov)

Obr. 2: Tematické prezeranie v databáze Bibliografia článkov

Obr. 2: Tematické prezeranie v databáze Bibliografia článkov

Obr. 3:  Záznam z databázy Bibliografia článkov

Obr. 3: Záznam z databázy Bibliografia článkov

Obr. 4: Zobrazenie totožného záznamu v databáze Bibliografia článkov a v databáze Biografie vo výročných škol. správach 1918/19-1952/53 (Biografie)

Obr. 4: Zobrazenie totožného záznamu v databáze Bibliografia článkov a v databáze Biografie vo výročných škol. správach 1918/19-1952/53 (Biografie)

Obr. 5: Prezeranie záznamov v databáze Biografie

Obr. 5: Prezeranie záznamov v databáze Biografie

Tab. 1: Rozdelenie záznamov v databáze Biografie podľa typu zdrojových článkov

Tab. 1: Rozdelenie záznamov v databáze Biografie podľa typu zdrojových článkov

Tab. 2: České osobnosti v databáze Biografie

Tab. 2: České osobnosti v databáze Biografie

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SVOBODOVÁ, Bronislava. Databázy článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 7 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-12896. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12896

automaticky generované reklamy
registration login password