Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co vyšlo... v lednu 1999

Čas nutný k přečtení
10 minut
Již přečteno

Co vyšlo... v lednu 1999

0 comments
Autoři: 


ABECEDNÍ SEZNAM TITULŮ

A C D E F J K M P S R U V Z

Antická obec : studie o kultu, právu a institucích starého Řecka a Říma / Fustel De Coulanges ; přeložili Jitka Bryksí, Kateřina Mikšová, Jan Sokol. - 1. vyd. - Praha : Sofis, 1998. - 390 s. ; 21 cm
ISBN 80-902439-7-5 (brož.)

Principy a pravidla, kterými se řídila řecká a římská společnost. Zdůrazňují se základní a podstatné rozdíly, které provždy odlišují tyto staré národy od moderních společností.


Asie : poklady Dálného východu / Pietro Tarallo ; přeložil Jaromír Skřivánek ; mapy Mina Carpi. - Praha : Slovart, 1998. - 173 s., bar. fotogr. ; 37 cm
ISBN 80-7209-098-4 (váz.)

Obrazová a literární výpověď o nejpůsobivějších stránkách jižní Koreje, Japonska, Číny, Vietnamu, Kambodže, Laosu, Barmy, Thajska, Malajsie, Filipín a Indonésie.


Člověk mezi lidmi / Věra Martinková, Ivo Sedláček. - Praha : Trizonia 1998. - 416 s., il.
ISBN 80-85573-54-7 (váz.) : 290 Kč

Velké výchovně-společenské dílo, které poslouží při výuce ve školách všeho typu. Je vhodné také pro výchovu dětí (ale i dospělých) v rodinách. Kniha je koncipována jako zlatý fond rodinných knihoven po vzoru svých předchůdců z 20., 30. a 60. let tohoto století.


Distanční vzdělávání a Univerzita Palackého Olomouc : seminář Olomouc 30. 4. 1997 / Centrum otevřeného a distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci. - Olomouc : Univerzita Palackého - vydavatelství, 1998. - 40 s. - (Andragogé) (Materiály k otevřenému a distančnímu vzdělávání ; 1/1998)
ISBN 80-7067-915-8 (brož.)

Publikace přináší informace o semináři "Distanční vzdělávání a Olomouc", který se konal na jaře roku 1997. Seminář byl určen pro akademické funkcionáře fakult a další pracovníky Univerzity Palackého, které měl seznámit s problematikou distančního vzdělávání.


Encyklopedie zbraní a zbroje / Leonid Křížek, Zdirad J. K. Čech. - 2. vyd. - Praha : Libri, 1998. - 327 s., il ; 20 cm
ISBN 80-85983-70-2 (brož.) : 250 Kč

Encyklopedie přináší v abecedním pořádku více než 1000 hesel a názorné ilustrace, zachycující jednotlivé druhy a typy chladných a palných zbraní, ale také zbroje a dalších souvisejících pojmů. Důraz je položena na období do počátku 20. století. Nechybí ani zbraně orientální.


Enviromentální informace a osvěta : manuál k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí / Danuše Kvasničková ...[et al.] - Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1998. - 83 s.
ISBN 80-7212-048-4 (brož.)

Publikace přináší aktuální informace o možnostech využít zákona „o právu na informace o životním prostředí“ pro enviromentální výchovu.


Euro : jak se vyrovnat s důsledky zavedení jednotné evropské měny / Simon Sear ; z anglického originálu přeložila Jana Novotná ; předmluvu k českému vyd. napsal Michal Tomášek. - Praha : Management Press, 1999. - 144 s.
ISBN 80-85943-86-7 (brož.) : 199 Kč

Kniha umožní čtenářům dobře pochopit vlivy, které bude mít zavedení měny euro, a připravit se tak včas na přijetí odpovídajících podnikatelských a technologických řešení. Významnou součást knihy tvoří úvodní kapitola, která upozorňuje na hlavní důsledky zavedení eura pro české podnikatelské subjekty.


František z Assisi / Hermann Hesse ; z německého originálu přeložil Luděk Kubišta. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 71 s. ; 21 cm
ISBN 80-7207-189-0 (váz.)

Giovanni Bernardone zvaný František z Assisi byl znamenitou osobností, přestože se po něm dochovala jen jediná modlitba. Namísto psaných slov a veršů nám zanechal vzpomínku na svůj prostý, čistý život, co do krásy a tiché velikosti převyšující mnohá básnická díla.


Jak sestavit marketingový plán / John Westwood. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 120 s. ; 21 cm
ISBN 80-7169-542-4 : 126 Kč

Kniha je psána velmi názorně, autor v textu přímo požaduje splnění dílčích úkolů a etap přípravy marketingového plánu v konkrétních podmínkách čtenáře. Ten tak po prostudování knihy může mít k dispozici pracovní verzi svého marketingového plánu.


Jednoduché účetnictví pro podnikatele 1999 / Jan Linhart. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 100 s.
ISBN 80-7169-780-X : 98 Kč

Kniha seznamuje se základními pojmy jednoduchého účetnictví. Stěžejní část je věnována výkladu účtování v peněžním deníku a dalších účetních knihách. Značná pozornost je věnována také problematice investičního majetku.


Kam směřují sociální vědy : zpráva Gulbenkianovy komise o restrukturaci sociálních věd / Wallerstein, Immanuel ; z anglického originálu přeložil Karel Müller. - Praha : SLON, 1998. - 111 s. ; 16 cm. - (Studie ; sv. 17)
ISBN 80-85850-65-6 (brož.) : 125 Kč

Zpráva Gulbenkianovy komise, která byla ustavena v roce 1993 a sešli se v ní význační vědci z celého světa, se vyjadřuje k otázkám restrukturace sociálních věd. Text je uvozen přehledem vývoje sociálních věd od 18. století do roku 1945. Poté prozkoumává cesty, jimiž se sociální vědy ubíraly od roku 1945, zejména jak vývoj světa v tomto období otevřel otázky intelektuální dělby práce a zpochybnil dělicí čáry, které strukturovaly sociální vědy na konci 19. století. Na závěr se autoři pokusili formulovat nové návrhy na reorganizaci a restrukturaci sociálních věd.


Karel I. : poslední český král / Jan Galandauer. - Praha : Paseka, 1998. - 360 s., fotogr. ; 24 cm
ISBN 80-7185-176-0 (váz.)

Tragika osudu posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. spočívala v tom, že měl dost dobré vůle, aby vyvedl habsburskou monarchii z první světové války bez větší újmy. Neměl však dosti legitimních prostředků, aby zabránil politickému roztříštění Evropy, a užití nelegitimních prostředků se příčilo jeho nábožensko-mravním zásadám. Pád monarchie přežil jen o několik málo let, a tak se nestal svědkem proměny střední Evropy v eldorádo totalitních režimů.


Kniha o Praze 7 / editor Dagmar Broncová. - Praha : Milpo, 1998. - 191 s., il., fotogr. ; 30 cm
ISBN 80-86098-10-9 (váz.) : 152 Kč

Publikace přibližuje události, osobnosti a architekturu časů minulých i současných městské části Praha 7. Text doprovází množství dobových fotografií.


Konference k uplatnění multimediálních technologií ve vzdělávání (zvláště distančním) : videokonference Olomouc - Brno : Academia film Olomouc 1997 / Centrum otevřeného a distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci. - Olomouc : Univerzita Palackého - vydavatelství, 1998. - 60 s. - (Andragogé) (Materiály k otevřenému a distančnímu vzdělávání ; 2/1998)
ISBN 80-7067-916-6 (brož.)

Publikace se zabývá videokonferencí, kterou v rámci Academia filmu 1997 uspořádalo Centrum distančního vzdělávání Univerzity Palackého. Konference se zaměřila na uplatnění multimeiálních technologií v distančním vzdělávání.


Kronika opery / Dieter Zöchling ; z německého originálu přeložili Eva Drlíková ...[et al.] - Praha : Fortuna Print, 1999. - 380 s., il., příl.
ISBN 80-86144-24-0 (váz.)

Publikace provádí čtenáře světem opery od počátků hudebního divadla až k současným představením.


Metodologie, sociologie a politika / Max Weber ; z německého originálu přeložil, vybral a uspořádal Miloš Havelka. - Praha : ISE-Oikoymenh, 1998. - 354 s. ; 21 cm. - (Knihovna novověké tradice a současnosti ; sv. 27)
ISBN 80-86005-48-8 (brož.)

Kniha zprostředkovává českému čtenáři nejreprezentativnější výběr Weberovy práce z oblasti metodologie vědy, sociologie a politologie.


Modrá krev : minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích / Petr Mašek. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 336 s., il. ; 24 cm
ISBN 80-204-0760-X (váz.)

Kniha přináší osudy 445 šlechtických rodin, jejichž výběr byl určen dvěma kritérii: šlechtickým stavem libovolné kategorie a vlastnictvím pozemků v českých zemích po roce 1900. K takto vybraným rodinám bylo přiřazeno několik baronských a hraběcích rodin, které svého pozemkového vlastnictví pozbyly již před počátkem 20. století, ale žily nadále v zemích Koruny české.


Poznatky o územněsprávním členění státních teritorií s doporučením pro Českou republiku Brno : Konvoj, 1998. - 40 s., il. ; 21 cm
ISBN 80-85615-72-X (brož.) : 40 Kč


Praha 1601 - 1700 : kapitoly o architektuře raného baroka / Pavel Vlček, Ester Havlová ; fotogr. Ester Havlová. - Praha : Libri, 1998. - 355 s., fotogr. ; 27 cm. - Slovníček. - Rejstřík
ISBN 80-85983-60-5 (váz.)

Publikace mapuje památky barokní architektury Prahy, a to nejen centra, ale i širšího okolí v rámci dnešních hranic města. Text doplňují umělecké fotografie zachycující církevní i světskou architekturu včetně detailů vnější i vnitřní výzdoby, dobové plány a náčrty.


Podvojné účetnictví 1999. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 224 s.
ISBN 80-7169-590-4 : 179 Kč

Publikace je určena začátečníkům v oblasti podnikatelských subjektů. Obsahuje vysvětlení principů podvojného účetnictví a základních účetních operací. Kapitoly jsou doplněny řešenými ukázkovými příklady.


Přestavba služeb a rekonstrukce Ústřední Městské knihovny v Praze / Ladislav Kurka. - Praha : Svaz českých knihovníků a informačních pracovníků ČR, 1998. - 62 s. ; 21 cm. - (Aktuality SKIP ; sv. 14)
ISBN 80-85851-07-5 (brož.)

Publikace přibližuje historii Ústřední budovy Městské knihovny v Praze a proces její přestavby v devadesátých letech.


Skutečná tvář ateismu / Ravi Zacharias ; z anglického originálu přeložila A. Koželuhová. - Praha : Návrat domů, 1998. - 160 s. ; 21 cm
ISBN 80-85495-14-7 (brož.) : 173 Kč

Kvalitní apologetická práce, která rozbíjí mýti ateistických a antiateistických tezí.


Rodinná bible / editor Claude-Bernard Costecalde ; ilustr. Peter Dennis. - 1. české vyd. - Praha : Slovart, 1998. - 384 s., il., fotogr. ; 28 cm
ISBN 80-7209-099-2 (váz.)

Kniha poskytuje celé rodině možnost hlubšího porozumění biblickým příběhům. Barevné fotografie míst, uměleckých předmětů a archeologických nálezů zasazují spolu s mapkami jednotlivé příběhy do historického, kulturního a zeměpisného kontextu.


Účetnictví neziskových organizací. - Praha : Eurounion, 1999. - 432 s.
ISBN 80-85858-72-X (brož.) : 252 Kč

Publikace obsahuje účetní předpisy a pravidla účtování pro právnické osoby, jejichž hlavním cílem působení není zisk. Shrnuje obecné předpisy o účtování v neziskové sféře. Věnuje se politickým stranám a hnutím, nadacím, obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením a jiným nevýdělečným organizacím.


Velké postavy východního myšlení : slovník myslitelů / uspoř. Ian P. McGreal. - Praha : Prostor, 1998. - 621 s. ; 24 cm. - (Obzor). - Bibliografie
ISBN 80-85190-93-1 (váz.) : 699 Kč

Sborník podává v několika samostatných blocích přehled o více než stovce hlavních představitelů duchovního a intelektuálního života Číny, Indie, Japonska, Koreje a islámského světa od nejstarších počátků až po současnost. Přední američtí badatelé usilují v jednotlivých heslech nejen o podání základních informací a naukových článků, ale především o vyzdvižení určitých základních duchovních postojů.


Vstříc novověku : od roku 1328 do roku 1500 / z francouzského originálu přeložila Jaroslava Kašparová ; na českém vyd. spolupracovali Jan Adam ...[et al.] - Praha : Vašut, 1998. - [1138 s.], il. ; 30 cm. - (Dějiny světa Larousse ; [sv. 7]). - Rejstřík
ISBN 80-7236-017-5 (váz.)

Publikace ukazuje svět v daném časovém období.


Základy teorie informace / Zdeněk Pezlar (sr.) - Brno : Konvoj, 1998. - 40 s. ; 21 cm
ISBN 80-85615-76-2 (brož.) : 20 Kč


Zpráva o vývoji české společnosti 1989 - 1998 / editor Jiří Večerník ; vedoucí týmu Petr Matějů ; předmluvu napsal Jacques Rupnik. - Praha : Academia, 1998. - 364 s., il. ; 24 cm. - Bibliografie
ISBN 80-200-0703-2 (váz.) : 164 Kč

Kniha dokumentuje polistopadové změny, poskytuje pohled do sociálního mikrosvěta a objasňuje chování lidí jako pracovníků, spotřebitelů a občanů. Je rozdělena na tři části, které se postupně věnují trhu práce, vzdělání, podnikání a rodině, ekonomickým nerovnostem a politickým postojům.


PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK

A B C D E G H I K M N P S U V Z


andragogika
Distanční vzdělávání a Univerzita Palackého Olomouc

architektura
Asie
Kniha o Praze 7
Praha 1601 - 1700
Přestavba služeb a rekonstrukce Ústřední Městské knihovny v Praze

buddhismus
Velké postavy východního myšlení

Česká republika
Poznatky o územněsprávním členění státních teritorií s doporučením pro Českou republiku

divadlo
Kronika opery

ekologie
Enviromentální informace a osvěta

ekonomika
Euro
Jednoduché účetnictví pro podnikatele 1999
Podvojné účetnictví 1999
Účetnictví neziskových organizací
Zpráva o vývoji české společnosti 1989 - 1998

encyklopedie
Encyklopedie zbraní a zbroje

geografie
Asie

historie
Antická obec
Encyklopedie zbraní a zbroje
Karel I.
Kniha o Praze 7
Kronika opery
Modrá krev
Poznatky o územněsprávním členění státních teritorií s doporučením pro Českou republiku
Praha 1601 - 1700
Přestavba služeb a rekonstrukce Ústřední Městské knihovny v Praze
Rodinná bible
Vstříc novověku
Zpráva o vývoji české společnosti 1989 - 1998

hudba
Kronika opery

informační systémy
Základy teorie informace

islám
Velké postavy východního myšlení

knihovnictví
Přestavba služeb a rekonstrukce Ústřední Městské knihovny v Praze

křesťanství
František z Assisi
Rodinná bible

marketing
Jak sestavit marketingový plán

náboženství
František z Assisi
Rodinná bible
Skutečná tvář ateismu
Velké postavy východního myšlení

pedagogika
Člověk mezi lidmi
Enviromentální informace a osvěta

politologie
Karel I.
Metodologie, sociologie a politika
Poznatky o územněsprávním členění státních teritorií s doporučením pro Českou republiku
Zpráva o vývoji české společnosti 1989 - 1998

Praha
Kniha o Praze 7
Praha 1601 - 1700

právo
Antická obec

sborníky
Distanční vzdělávání a Univerzita Palackého Olomouc
Konference k uplatnění multimediálních technologií ve vzdělávání (zvláště distančním)
Velké postavy východního myšlení
Základy teorie informace

sociologie
Metodologie, sociologie a politika
Zpráva o vývoji české společnosti 1989 - 1998

společenské vědy
Člověk mezi lidmi
Kam směřují sociální vědy
Poznatky o územněsprávním členění státních teritorií s doporučením pro Českou republiku

školství
Distanční vzdělávání a Univerzita Palackého Olomouc

účetnictví
Jednoduché účetnictví pro podnikatele 1999
Podvojné účetnictví 1999
Účetnictví neziskových organizací

vojenství
Encyklopedie zbraní a zbroje

výpočetní technika
Konference k uplatnění multimediálních technologií ve vzdělávání (zvláště distančním)

výtvarné umění
Asie

vzdělávání
Distanční vzdělávání a Univerzita Palackého Olomouc
Konference k uplatnění multimediálních technologií ve vzdělávání (zvláště distančním)

zákony a předpisy
Enviromentální informace a osvěta

zeměpis - viz geografiePoznámka:
Údaje o právě vyšlých titulech byly převzaty z týdeníku Nové knihy, roč. 39, č. 1-4 (1999).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Co vyšlo... v lednu 1999. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 2 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-10295. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10295

automaticky generované reklamy