Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpřístupnění databáze Grove Music Online Knihovně města Hradec Králové

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Zpřístupnění databáze Grove Music Online Knihovně města Hradec Králové

0 comments
Autoři: 

V rámci loňské akce Březen - měsíc internetu si hudební oddělení KMHK vyžádalo 14denní bezplatný zkušební vstup do Grove Music Online. Chtěli jsme nejen využít možnosti, která se v průběhu BMI nabízela, ale hlavně jsme si chtěli ověřit, zda bude o tento elektronický zdroj zájem. Encyklopedie není v Královehradeckém ani Pardubickém kraji dostupná a tak jsme všechny zájemce ani neuspokojili. Opakované dotazy na encyklopedii nás v průběhu roku přivedli k myšlence pokusit se o zakoupení předplatného. Když se nepodařilo získat pět knihoven, které by zažádaly o předplatné společně (cena by byla podstatně nižší), rozhodli jsme se pro samostatný postup. Původně jsme počítali s tím, že oslovíme hradecké hudební firmy s prosbou o finanční spoluúčast. S ohledem na letošní Rok české hudby, který je pro sponzory už tak velmi náročný, bylo od tohoto záměru upuštěno. Vedení knihovny nakonec rozhodlo zaplatit roční předplatné pro vstup z 1 PC z vlastního rozpočtu. Od 1. března t.r. byl přístup do encyklopedie zprovozněn. Předpokládáme, že této specifické služby využijí nejen učitelé a studenti hudební výchovy, hudební tělesa, kulturní instituce, média a hudební firmy, ale i všichni naši uživatelé, kteří se hudbou vážně zabývají. Rovněž předpokládáme, že se o zkušenosti z provozu podělíme s čtenáři Ikara a věříme že, nás budou následovat další knihovny, se kterými bychom se mohli spojit pro získání výhodnější ceny předplatného.

Hudební encyklopedie Grove Music Online byla na internetu zpřístupněna v roce 2001. Vychází z tištěná verze obsahující 29 svazků Grove Dictionary of Music and Musicians, 3 svazky New Grove Dictionary of Jazz a 4 svazky New Grove Dictionary of Opera. Je základním zdrojem hudebně-historických a hudebně teoretických informací. GMO má příjemné uživatelské prostředí, fulltextové vyhledávání a hypertextové odkazy. To podstatně zjednodušuje a zrychluje práci s databází. Možnosti, které poskytuje program při prohlížení a vyhledávání, zaručují maximální výtěžnost informací, která je s tištěnou verzí nesrovnatelná.

Velkou předností GMO je možnost zařazovat zvukové hudební ukázky. V současné době je ozvučeno více než 500 hudebních příkladů a hesla jsou doplněna stovkami odkazů na webové stránky. Další velkou předností je čtvrtletní aktualizace a doplňování, zahrnující jak faktografické informace, tak i zvukové ukázky. Zařazováním jednoho až dvou článků článků přístupných hned z úvodní obrazovky se vydavatelé snaží bezprostředně reagovat na aktuální témata.

Nabízí se otázka proč hudební oddělení veřejné knihovny usiluje o nákup tak drahého produktu a nepřenechá tuto starost instituci zabývající se hudebním vzděláváním. V našem případě jsme využili zkušeností s budováním a využíváním speciálního fondu hudebně-vzdělávacích multimédií. Ukázalo se, že specializované fondy a databáze můžeme zpřístupnit daleko širšímu okruhu uživatelů a jejich propagace má větší dopad. Vezmeme-li ještě v úvahu nezanedbatelný význam pro vlastní práci hudebního oddělení, docházíme k závěru, že vynaložené prostředky můžeme využít efektivněji. Koordinovaný nákup je jedna z cest k lepšímu využívání finančních prostředků.

Uživatelský manuál GMO najdete v Infozdoje.cz.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HRDÁ, Libuše. Zpřístupnění databáze Grove Music Online Knihovně města Hradec Králové. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-11547. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11547

automaticky generované reklamy
registration login password