Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zprávy ze SKIP

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Zprávy ze SKIP

0 comments
Autoři: 
Po dohodě s představiteli vedení Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) budeme počínaje tímto číslem uveřejňovat závěry ze zasedání jeho přestavenstva.
Redakce Ikara

Knihovnická legislativa

 • SKIP nebude dále pokračovat v práci na vlastní verzi knihovnického zákona. Bude využito dosavadních výstupů a zkušeností pro společnou práci v pracovní skupině Ministerstva kultury ČR tak, aby v roce 1999 byl reálný záměr knihovnického zákona hotov, což předpokládá i legislativní plán MK ČR.
 • SKIP bude nadále prosazovat princip zákona o veřejných knihovnách, při čemž jedním z prvních kroků bude přesné definování tohoto pojmu, a dále princip co nejširší spolupráce s knihovnami všech ostatních sítí a typů.
 • Byla uzavřena dohoda mezi SKIP, Národní knihovnou ČR a Asociací knihoven ČR o vzájemném informování a spolupráci v oblasti legislativy. V rámci SKIP se předpokládá ustavení pracovních skupin pro konkrétní problematiky, které by zpracovávaly stanoviska SKIP k legislativním otázkám.

Grantové projekty

 • Do grantového programu Knihovna 21. století bude uplatněn projekt Cyklus vzdělávacích akcí pro pracovníky oddělení pro děti a mládež veřejných knihoven, zahrnující osm akcí Klubu dětských knihoven SKIP a regionálních organizací.
 • Do grantového programu Podpora projektů v oblasti literatury bude uplatněn projekt Cyklus mimoškolního vzdělávání pro pracovníky knihoven a informačních institucí, zahrnující ostatní vzdělávací akce regionálních organizací, odborných sekcí a VV SKIP a projekt Bulletin SKIP - informační periodikum.
 • V rámci programu RISK bude předložen ve spolupráci s STK projekt SKIP na řešení autorskoprávní problematiky elektronických dokumentů (včetně půjčování CD-ROM, elektronického dodávání dokumentů aj.).
 • Do 15. 1. 1999 je možné podávat projekty na grantový program Ministerstva pro místní rozvoj ČR "Obnovy venkova" v rámci, kterého je možno získat podporu pro napojování na Internet v malých obcí (zvlášť vhodné pro střediskové knihovny). Týká se obcí do 5 000 obyvatel. Informace jsou k dispozici v Odboru knihovnictví NK ČR.

Další připravované akce roce 1999

 • Předsedkyně sekce veřejných knihoven informovala o průběhu Týdne knihoven 1998 (podrobnější informace viz Bulletin 3-4) a o plánovaném Týdnu knihoven 1999, který proběhne v termínu 18. - 24. 10. SKIP požádá o záštitu nad touto akcí ministra kultury, o její prezentaci pak MK ČR a MŠMT ČR. Hlavním úkolem bude zainteresovat do Týdne knihoven i knihovny dalších sítí a typů. Předsednictvo VV SKIP se v této věci obrátí s žádostí o podporu na velké knihovny v ČR.
 • 15. - 16. 3. bude v rámci konference Internet ve státní správě a samosprávě věnován programový blok úloze veřejných knihoven. O poskytování a využívání občanských informací by zde mělo hovořit několik knihoven. Předběžně se bude jednat o OK Havlíčkův Brod, Knihovnu města Plzně. Předpokládaný účastnický poplatek 1 800,- Kč by měl být pro knihovny snížen na cca 800,- Kč.
 • 20. - 21. 4. proběhne Knihovnická dílna sekce veřejných knihoven. Účast přislíbil ministr práce a sociálních věcí p. Špidla.
 • 20. - 21. 5. v rámci konference INFORUM 99 (dříve Infomédia) proběhne v rámci evropském projektu CECUP workshop k problematice autorského práva ve vazbě na knihovnické a informační služby. SKIP bude spolupracovat s Albertinou Icome při jeho přípravě.

Jednací řád, finanční řád, pravidla hospodaření

Výkonný výbor schválil Jednací řád SKIP, Finanční řád SKIP, Pravidla hospodaření SKIP. Všechny uvedené dokumenty vstupují v platnost 1. 1. 1999.

Zahraniční spolupráce

 • Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK se na základě dohody se SKIP podílí na mezinárodním projektu tvorby a prověřování kompetencí informačních profesí v rámci EU.
 • I v roce 1999 je možno využít nabídku stáží do rakouských knihoven na rok 1999 (1 osoba z veřejných knihoven, 1 osoba z vědeckých knihoven). Zájemci se mohou přihlásit u dr. Burgetové. Reciproční formou je možné získat i stáže ve francouzských knihovnách. Podmínkou je znalost francouzštiny a schopnost zajistit reciproční pobyt francouzskému kolegovi.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RICHTER, Vít. Zprávy ze SKIP. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 2 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-10290. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10290

automaticky generované reklamy