Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva ze semináře Terminologie knihovní a informační vědy v ČR a SR

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Zpráva ze semináře Terminologie knihovní a informační vědy v ČR a SR

0 comments

Tým České terminologické databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (dále jen TDKIV) Národní knihovny ČR uspořádal ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou jednodenní seminář Terminologie knihovní a informační vědy v ČR a SR : současný stav, vývojové trendy, praktická řešení. Seminář se konal 14. října 2003 v budově Moravské zemské knihovny a zúčastnilo se jej téměř 70 zájemců o problematiku terminologie a terminografie.

Seminář byl rozdělen do tří bloků přednášek. Prostor byl dán i diskusi, která měla předem stanovená témata, např. označení informační vědy jako oboru, nezbytnost teorie oboru nejen pro výzkum, vědu, výuku, ale i pro praxi, aplikovatelnost terminologie v praxi.

Celý seminář zahájil svojí přednáškou lingvista prof. Milan Jelínek z Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, který uvedl problematiku terminologie z pohledu jazykovědy. Zmínil zejména zásady tvorby termínů na základě spisovného jazyka, problematiku prolínání domácích a mezinárodních termínů a zdůraznil aspekty historického vývoje a proměny přirozeného jazyka.

Po této přednášce následovaly příspěvky slovenských kolegů, prof. Štefana Kimličky a PhDr. Anny Čabrunové z Katedry knižničné a informačné vedy (KKVI) Filozofické fakulty Komenského Univerzity v Bratislavě. Prof. Kimlička hovořil o zařazení informační vědy mezi vědní obory na Slovensku. Vymezil studijní obor "knihovně-informační studia" (knižnično-informačná štúdia), popsal jeho vývoj a profilaci. Do nomenklatury vědních oborů na Slovensku se díky snaze KKVI podařilo zařadit knihovní a informační vědu. PhDr. Čabrunová podala velmi zajímavý pohled na problematiku interdisciplinarity věd. Díky integraci disciplín dochází k jejich rekonfiguraci, transformuje se vysokoškolské studium, vznikají vědy nové. Informační věda je věda interdisciplinární, integruje mj. fyzikální vědy, vědy o životě a sociální vědy, což se také odráží v její terminologii. Interdisciplinarita informační vědy komplikuje stanovení rozsahu a obsahu pojmů převzatých z hraničních věd.

První tematický blok uzavřel prof. Jiří Cejpek z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vymezením oboru knihovnictví a informační věda pro potřeby dalšího rozvoje TDKIV. Definoval informační vědu v širším a užším pojetí. Konstatoval, že v TDKIV je nutné podchytit terminologii informační vědy v užším pojetí, kterou chápe jako "společenské zprostředkování znakově zaznamenaných znalostí, zkušeností, příběhů a prožitků (potenciálních informací), a to jak z pevně lokalizovaných uspořádaných sbírek textových, obrazových a zvukových "tradičních" (nedigitalizovaných) dokumentů a jejich hybridů, tak z digitálních dokumentů rozptýlených v globálním prostoru."[1]

Druhý blok přednášek zahájila germanistka Alena Ďuricová z Fakulty humanitných vied Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici. Zabývala se problematikou vlastností termínů, zejména jednojednoznačností a samovýznamovostí. Za pomocí příkladů z právní terminologie poukázala na častou polysémii a synonymii v odborných textech.

PhDr. Zdeněk Uhlíř z Národní knihovny ČR podrobně a kriticky rozebral význam a rozsah pojmů kniha, dokument, materiál, reklamanta, kustoda, kodikologie, text a dílo, které patří k základním pojmům knihovnictví a informační vědy. Touto analýzou pak zdůraznil reflektivní funkci terminologie.

S tématy z historického knihovnictví navázala na PhDr. Uhlíře doc. Gabriela Žibritová z KKVI. Podala přehledný vývoj pojmu knihověda od 19. století a konstatovala potřebu změny náplně a předmětu knihovědy.

Mgr. Josef Schwarz, který byl společně s A. Čabrunovou i moderátorem celého semináře, uzavřel seminář prezentací praktických poznatků z tvorby České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy [3]. Uvedl srovnání této databáze s obdobnými slovenskými terminologickými produkty ([5] a [6]); dále načrtl možný vývoj databáze TDKIV a zdůraznil potřebu spolupráce široké odborné veřejnosti při budování systémů oborové terminologie.

Organizátoři semináře zformulovali potřebu spolupráce a rozvoje oborové terminologie v tezích, k nimž se také vyjádřili na závěr semináře účastníci (následující text převzat z [2]):

"Účastníci semináře se shodli na důležitosti dalšího rozvoje oborového terminologického výzkumu i praktické činnosti, proto budou v rámci odborných aktivit podporovat:

  • navázání užší spolupráce na výzkumu i praktické terminologické činnosti mezi odborníky z ČR a SR
  • informování o aktuálním stavu terminologického výzkumu a praktické činnosti v zahraničí
  • prosazení terminologického výzkumu jako součásti oborového výzkumu a výuky
  • zapojování do evropských projektů pro normalizovanou terminologii
  • průběžné informování o práci národní technické normalizační komise a materiálech ISO/TC 37 Terminologie a ISO/TC 46 Informace a dokumentace v odborném tisku a na odborných seminářích a konferencích
  • vydávání (zpřístupňování) terminologických příruček vysvětlujících nové pojmy a termíny publikování změn v terminologických normách
  • publikování změn v terminologických normách"

Texty přednášek ze semináře budou vydány v časopise Národní knihovna v prvním pololetí roku 2004.


Reference:
[1] Terminologie knihovní a informační vědy v ČR a SR : současný stav, vývojové trendy, praktická řešení. Program. 14.10. 2003. Sylabus.
[2] Terminologie knihovní a informační vědy v ČR a SR : současný stav, vývojové trendy, praktická řešení. Závěry. 14.10. 2003. Sylabus.
[3] TDKIV: Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (báze KTD) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003 [cit. 2003-10-23]. Dostupné na www: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/slovnik/index.htm.
[4] TDKIV: Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (báze KTD). Terminologie knihovní a informační vědy v ČR a SR : současný stav, vývojové trendy, praktická řešení : odborný seminář [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003 [cit. 2003-10-23]. Dostupné na www: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/slovnik/seminar03.htm.
[5] KATUŠČÁK, D., MATTHAEIDESOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, M. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník, odbor knižničná a informačná veda. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 375 s.
[6] KRIŠTOFIČOVÁ, E., JURČACKOVÁ, Z, ONDRIŠOVÁ, M. Terminologický slovník z knižničnej a informačnej vedy [CD]. [Bratislava] : STIMUL, 1999. 1 CD-ROM
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
DROBÍKOVÁ, Barbora. Zpráva ze semináře Terminologie knihovní a informační vědy v ČR a SR. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 11 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-11427. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11427

automaticky generované reklamy
registration login password