Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva ze semináře IVIG 2015

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Zpráva ze semináře IVIG 2015

0 comments
Anglicky
English title: 
Seminar IVIG 2015: Information education and information literacy in theory and practice
English abstract: 
This year’s IVIG workshop evaluated activities in research of information literacy of university students. A number of professionals shared their personal experiences in this field: framework, promotion, collection of information and other issues.

Letošní seminář IVIG (Informační vzdělávání a informační gramotnost) 2015 se konal 24. září 2015 v prostorách areálu UK v Praze – Jinonicích, kde sídlí i spolupořadatel semináře - Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK. Ústředním tématem letošního ročníku semináře byly průzkumy a výzkumy, v rámci kterých byla zjišťována úroveň informační gramotnosti studentů na vysokých školách.

Úvodní slovo pronesla předsedkyně komise IVIG AKVŠ Lenka Bělohoubková, která přivítala všechny účastníky a představila program semináře. Poté převzala slovo moderátorka Blanka Jankovská a uvedla první přednášející Sonju Špiranec z University of Zagreb (Department of informaton and communication sciences).

Sonja Špiranec na začátku svého příspěvku „Back to basics: the critical turn in Information Literacy (IL)“ poukázala na to, že počátky informační gramotnosti (dále jen IG) nebyly pořádně prodiskutovány nebo podrobeny kritice. Definovala IG v kontextu historického vývoje a uvedla, že kritické informační vzdělávání se poprvé objevilo až po roce 2000. Zdůraznila potřebu kritického přístupu i z hlediska dalších faktorů, které IL ovlivňují, jako je např. politická situace a sociologie.

IL se v současné době potýká s procesem evaluace a hodnocení informací. Stírají se hranice mezi zdroji, ve kterých lze najít recenzované (peer reviewed) informace (velmi kvalitní informace lze nalézt např. na blogu). Zvlášť s ohledem na fakt, že znalosti může vytvářet kdokoliv. Měla by proto zmizet jakákoliv degradace nebo naopak preferování jednoho autora či typu informačního zdroje před druhým.

Sonja Spiranec nakonec nastínila kritický směr IG – critical information literacy (CIL). Velmi důležité je pochopení nového informačního prostředí, které se neustále mění s ohledem na produkci informací (publikování na wiki nebo blogu) a následné seznámení a interakce studentů s tímto novým prostředím. Také by se mělo změnit vnímání a hodnocení autorit právě vzhledem k novému informačnímu prostředí a také v kontextu současného vnímání světa a evaluace informací.

Účastníci semináře IVIG Účastníci semináře IVIG Účastníci semináře IVIG
Účastníci semináře IVIG

Po krátké přestávce představila Lenka Bělohoubková v příspěvku „Celorepublikový průzkum IG VŠ studenta 2015“ výsledky průzkumu IG VŠ studenta 2015, který provedla komise IVIG. Nejprve popsala východiska průzkumu a připomněla pilotní průzkum z let 2004/2005, jehož výsledky byly publikovány na stránkách IVIG. V roce 2014 následovala tvorba dotazníku, řešení způsobu financování a k jednání byla také přizvána socioložka. Začátkem roku 2015 se připravil projekt průzkumu, cílová skupina, plán sběru dat a výběr otázek do dotazníku (42).

Na Lenku Bělohoubkovou navázala socioložka Jitka Prajsová, která se na přípravě průzkumu podílela a která vyhodnocuje výsledky. Seznámila účastníky s procesem výběru respondentů a jednotlivými výsledky, které z průzkumu vyplynuly. Průzkumu se zúčastnilo 17 univerzit, které mají celkově 252 577 studentů. Výběr respondentů probíhal náhodně, v rámci jednotlivých fakult. Rozesláno bylo 87 572 dotazníků a vrátilo se 23 834 odpovědí. Socioložka také osvětlila základní charakteristiky dotazníku a metody čištění získaných dat. Důležité bylo definovat jednotlivé druhy informační gramotnosti: literární, jazyková, dokumentová, numerická a počítačová. S účastníky semináře se dále podělila o některé z výsledků. Nad některými vznikla intenzivní diskuse.

Poté následovaly postřehy z praxe - sbírání odpovědí a způsoby propagace.

Helena Vorlová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se s účastníky podělila o své zkušenosti z  průzkumu IG 2015. Akademická knihovna JČU oslovila celkem 5 700 respondentů, pro které byla největší motivace k vyplnění dotazníku věcná cena jako výhra. Průzkum pracovníci knihovny propagovali prostřednictvím e-mailů, Facebooku a plakáty rozmístěnými po škole.

Gabriela Chromcová ze Slezské univerzity v Opavě sdílela své první zkušenosti s průzkumem. Vyzdvihla dobré technické zázemí průzkumu díky podpoře IT oddělení. Průzkum byl propagován na kolegiu rektora a děkana, pomocí rozmístěných plakátu a Facebooku. Největší motivací byla „soutěž“ mezi jednotlivými fakultami, kdo vyplní víc dotazníků.

Na konci bloku vystoupila Lenka Bělohoubková a shrnula celý proces průzkumu. Souhrnná a dílčí zprávy budou zpracovány do konce letošního roku. Souhrnná zpráva bude sloužit jako základní výstup a zároveň jako podnět pro budoucí informační vzdělávání, které se neustále mění v závislosti s vývojem technologií i přístupu studentů.

Po odpolední přestávce definovala Laďka Zbiejczuk Suchá z Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU ve svém příspěvku „Výzkumy a průzkumy“ terminologický rozdíl mezi výzkumem a průzkumem. Reagovala tak na běžnou praxi, kde se tyto dva pojmy překrývají a často není jasné, která metoda vlastně byla použita. Poté představila metody a nástroje, které lze použít při nejrůznějších šetřeních prostřednictvím krátkého workshopu, kterého se účastníci semináře aktivně zúčastnili.

Seminář uzavřela předsedkyně komise IVIG Lenka Bělohoubková s plánem dalšího vývoje a pozvala na další seminář IVIG, který se bude konat 22. září 2016, který se bude zabývat vzdělávacími metodami.

Jak vyplynulo z následné ankety mezi posluchači, letošní seminář byl účastníky přijat velmi dobře a díky probíraným tématům také poskytl inspiraci pro příští ročník. Mimo jiné bylo vzneseno přání zaměřit se na komunikaci s vedením školy a interní propagaci v rámci univerzit a také nové možnosti interaktivního vzdělávání uživatelů.

Výsledky Celorepublikového průzkumu IG VŠ studentů byly také prezentovány na konferenci AKVŠ Bibliotheca Academica v Ostravě, která proběhla 13. a 14. října 2015.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
BÁRTOVÁ, Tereza. Zpráva ze semináře IVIG 2015. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 1 [cit. 2023-05-30]. urn:nbn:cz:ik-17664. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17664

automaticky generované reklamy
registration login password