Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva z návštěvy ze Studijní knihovny Jižní Město

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Zpráva z návštěvy ze Studijní knihovny Jižní Město

1 comments
Poznámka redakce: Jedná se o zprávu z exkurze, kterou dne 15. 4. 2010 uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).

Studijní knihovna Jižní Město je součástí Centra informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické (CIKS VŠE), jehož vedení sídlí ve staré budově žižkovského areálu. Dalšími součástmi CIKS jsou Knihovna Pavla Eislera, Mediatéka a Evropské dokumentační středisko (v žižkovském areálu) a dále knihovna Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci a Chris Tame Library.

Studijní knihovna na Jižním Městě (SKJM) byla budována od roku 1996 jako studijní knihovna s posláním tvorby specializovaného knihovního fondu pro zabezpečení studijních potřeb studentů Vysoké školy ekonomické v Praze i odborné veřejnosti a podporu jazykové a počítačové výuky na VŠE. V areálu VŠE na Jižním Městě probíhá hlavně výuka prvních ročníků a jazyková výuka, sídlí zde katedra matematiky a katedra statistiky. Katalogizace se v SKJM neprovádí, zkatalogizované knihy jsou dodávány z CIKS na Žižkově, v SKJM se do Alephu zapisují lokace knih v regálu a lepí se hřbetní štítky. SKJM poskytuje i služby konzultačně-poradenské, informační a vzdělávací.

Knihovní provoz je plně automatizován, od výpůjčního protokolu až po online katalogy přístupné veřejnosti. K dispozici je přístup k internetu a také k databázím. SKJM provozuje specializované studovny: hlavní studovnu a multimediální jazykovou studovnu. Součástí SKJM je dále Klub Studijní knihovny. Klub je pracoviště s volným režimem s možností občerstvení a stravování, doplněné výběrem periodik.

Účastníky exkurze přivítala vedoucí knihovny Mgr. Verona Miletinová již před budovou areálu VŠE na Jižním Městě. Knihovna je situována v jižní části přízemí areálu. Jejím jádrem jsou studovny, půjčovna a sklad. Nejprve jsme navštívili sklad knih, větší místnost, mj. je zde uložen fond Ekonomické knihovny Národohospodářského ústavu. Poté jsme navštívili mediatéku a multimediální studovnu, která byla vybudována z grantu Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) v roce 2004 a je určena k podpoře výuky jazyků. Studovny jsou přívětivé i pro hendikepované studenty, jsou bezbariérové, navíc jedna ze studoven je vybavena zvětšovacím skenerem pro studium studentů zrakově postižených. V multimediální studovně je dvacet boxů s PC a sluchátky pro nácvik odposlechu jazyků a kurzů z CD-ROM či magnetofonových kazet, dále studovna nabízí možnost příjmu zahraničního digitálního satelitního vysílání a sledování jazykových kurzů na videokazetách, volný výběr jazykových učebnic a slovníků. Užitečný seznam online zdrojů pro jazykovou výuku je k dispozici na adrese http://jm.vse.cz/knihovna/on_line_jazyky.htm.

Hlavní studovna slouží pro prezenční studium a pro výpůjční pult, část je se studijními boxy a část s počítači s katalogem a s deseti počítači ke studiu online zdrojů. Současně obsahuje výběr novin a časopisů od všeobecného zaměření po odborné (ekonomie, psychologie, matematika, právo, technické obory, životní prostředí, filozofie, sociologie atd.) a všeobecný fond ekonomické literatury pro obory akreditované na VŠE. V rohu studovny je výpůjční pult s službou.

Po prohlídce studoven pro nás Mgr. Libuše Simandlová z CIKS VŠE připravila prezentaci o virtuální ekonomické knihovně Econlib. Knihovna Econlib vznikla na základě grantu Multifunkční knihovnické centrum pro ekonomický výzkum (MŠMT-LI200007, 2000-2003, PhDr. Stanislava Bícová, CSc.), jehož cílem bylo zajistit zpřístupnění dostupných informačních zdrojů a služeb vědeckým a výzkumným pracovníkům ekonomických oborů. Služby nabízené prostřednictvím Econlibu jsou zajišťovány CIKS VŠE v Praze a knihovnou CERGE-EI.

Aktuálně byly v době konání exkurze v nabídce přístupných zdrojů zahrnuty zkušební přístupy do několika zdrojů:

 • Central & Eastern European Academic Source (zkušební přístup do 15. 6. 2010),
 • Historical Abstracts with Full Text (zkušební přístup do 15. 6. 2010),
 • ProQuest Dissertations & Theses: A&I (abstract & index; zkušební přístup do 29. 5. 2010)
 • RefWorks (zkušební přístup do 30. 5. 2010),
 • Research Starters - Sociology (zkušební přístup do 10. 6. 2010),
 • The International Studies Compendium Project (zkušební přístup do 18. 4. 2010).

VŠE poskytuje přístup k následujícím zdrojům:

 • Anopress IT - přehled českého tisku,
 • EBSCO,
 • ProQuest Central,
 • ACM Digital Library (ACM-DL) - informatika, počítačová věda,
 • EconLit with Full Text - ekonomické články,
 • Gale Virtual Reference Library,
 • GMID - Global Market Information Database,
 • IEEE Computer Society Digital Library – informatika,
 • JSTOR,
 • Literature Online – LION,
 • Max Planck Encyclopedia of Public International Law,
 • Patria Plus - finanční trhy a ekonomika,
 • Safari Books Online,
 • SourceOECD - plné texty publikací vydaných OECD,
 • Scopus,
 • Web of Knowledge,
 • Faktografické zdroje,
 • Amadeus,
 • ASPI - právní předpisy, judikatura, výtahy ze současné právní literatury,
 • Creditinfo - Firemní monitor a Report,
 • MarketResearch,
 • Merit-InterF - data o podnikatelských subjektech v ČR,
 • Databáze publikační činnosti VŠE,
 • FinLit,
 • STATIST.

Ke každému z těchto elektronických zdrojů je informace a většinou i popis ve formě letáku ve formátu PDF. Pomocí metavyhledávače Serials Solutions je možné vyhledávat ve více licencovaných zdrojích zároveň.

Elektronické online zdroje jsou klasifikovány pomocí 210 tematických oblastí, které byly v CIKS VŠE pro tuto potřebu vytvořeny, a jsou zejména z oblasti ekonomiky, historie, politiky, práva. Vyhledávání je možné začít právě pomocí těchto tematických oblastí.

Abecední seznam všech e-časopisů, ke kterým má VŠE přístup, je dostupný na adrese http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/a-z/vse. Jedná se o velké množství časopisů, z nich ale řada je i volně přístupných, viz http://sfx.jib.cz/sfxlcl3/a-z/default. Do online zdrojů je pro držitele tzv. multifunkční karty možný i vzdálený přístup (tj. mimo areál VŠE, pomocí brány EZproxy).

Knihovna Econlib zprostředkovává také přístup do volně dostupných zdrojů. Např. KOUMES - Katalog Online Užitečných Materiálů Ekonomických & Společenských je tematický seznam webů členěný podle následujících oborů:

 • Bankovnictví: Finance, Pojišťovnictví, Měnová politika, Veřejné finance,
 • Obchod, průmysl, doprava: Cestovní ruch, Marketing, Obchodní podnikání,
 • Makroekonomie: Ekonomické teorie, Ekonomie všeobecně, Ekonomika všeobecně, Světová ekonomika,
 • Mikroekonomie: Business Intelligence, Logistika, Management, Personalistika, Podniková ekonomika, Účetnictví,
 • Mezinárodní vztahy:Evropská unie, Mezinárodní obchod, Mezinárodní organizace, Mezinárodní politika a diplomacie,
 • Politický život: Neziskové organizace, Politologie, Veřejná správa a regionalistika, Vládní a státní instituce,
 • Právo: Právo a legislativa,
 • Společenské vědy a sociální otázky: Demografie, Filozofie, Psychologie, Sociální politika, Sociologie, Žurnalistika,
 • Statistika a ekonometrie: Statistika, Ekonometrie,
 • Vzdělávání, komunikace a věda: Informatika, Knihovnictví a knihovnické služby, Školství, Věda,
 • Životní prostředí, zemědělství, lesnictví: Ekologie,
 • Ekonomické instituce a knihovny: Banky, ekonomické instituce, státní správa, Knihovny, Elektronická vydavetelství, Elektronické obchody.

Dalším volně dostupným zdrojem pro hledání je databáze RePEc (Research Papers in Economics), která obsahuje téměř půl milionů bibliografických záznamů, nicméně ne vždy doplněných o plný text.

Prostřednictvím Econlibu lze také využívat různé služby (jsou členěny do několika kategorií: Objednávka vyhledání informací, Meziknihovní výpůjční služba, Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba, Konzultaci a poradenství, Prezentace, školení). V rubrice Podpora vědy a výzkumu jsou k dispozici odkazy na důležité dokumenty týkající se rozvoje a hodnocení vědy a výzkumu v ČR a EU, tipy na odborné časopisy vhodné pro publikační činnost pracovníků VŠE, dále jsou rovněž zahrnuty základní údaje týkající se impakt faktoru a citačních rejstříků a odkaz na databázi publikační činnosti učitelů VŠE. Rubriku Edice tvoří tři části – Zlatý fond českého ekonomického myšlení, Nobelova cena za ekonomii a Seznam odebíraných seriálů v roce 2009. Ve Zlatém fondu českého ekonomického myšlení jsou zpřístupněna díla mající vztah k historickému vývoji české ekonomické teorie. Z bohatého, byť neúplného badatelského fondu CIKS VŠE v Praze jsou postupně digitalizována díla, na něž se již nevztahuje autorský zákon. Na těchto stránkách jsou zpřístupňována digitalizovaná díla českých publicistů a ekonomů, napsaná a vydaná v letech 1850-1933. Části Nobelova cena za ekonomii obsahuje zejména odkaz na přehled Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii 1969-2009. Seznam odebíraných seriálů v roce 2009 poskytuje přehled o časopisech odebíraných na VŠE v tištěné verzi.

Na závěr exkurze byli účastníci, kteří vytrvali až do konce, pohoštěni v pracovně vedoucí knihovny Mgr. Verony Miletinové při čaji a neformální diskuzi o radostech a strastech knihovnického života. To bylo milé zakončení velmi zajímavé exkurze do SKJM. Pořadatelům a hostitelům patří srdečné poděkování.

Skupinový portrét účastníků před vstupem do budovy – zleva Linda Jansová (ÚISK FF UK), Michal Záviška (NK ČR), Hana Nová (NK ČR), Dana Vyorálková (NK ČR), Eva Gebauerová (hudební oddělení MKP), Hana Krejzlíková (GFÚ), Drahomíra Čáslavská (býv. knihovnice FF UK), Iva Janoušková (MF ČR) a Bohdan Šmilauer (MF ČR)

Skupinový portrét účastníků před vstupem do budovy – zleva Linda Jansová (ÚISK FF UK), Michal Záviška (NK ČR), Hana Nová (NK ČR), Dana Vyorálková (NK ČR), Eva Gebauerová (hudební oddělení MKP), Hana Krejzlíková (GFÚ), Drahomíra Čáslavská (býv. knihovnice FF UK), Iva Janoušková (MF ČR) a Bohdan Šmilauer (MF ČR)

Úvodní slovo před knihovnou

Úvodní slovo před knihovnou

Verona Miletinova, vedoucí knihovny

Verona Miletinová, vedoucí knihovny

Jazyková studovna

Jazyková studovna

Propojení jednotlivých studoven

Propojení jednotlivých studoven

Z nabídky časopisů v knihovně – impaktované časopisy Politická ekonomie a Prague Economic Papers a recenzovaný časopis Acta Oeconomica Pragensia

Z nabídky časopisů v knihovně – impaktované časopisy Politická ekonomie a Prague Economic Papers a recenzovaný časopis Acta Oeconomica Pragensia

Box na připomínky a náměty od čtenářů

Box na připomínky a náměty od čtenářů

Představení knihovny Econlib

Představení knihovny Econlib

Libuše Simandlová při výkladu o Econlibu

Libuše Simandlová při výkladu o Econlibu

Účastníci exkurze

Účastníci exkurze

Závěrečná diskuze

Závěrečná diskuze

Autorkami fotografií jsou Verona Miletinová a Linda Jansová.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
ŠMILAUER, Bohdan. Zpráva z návštěvy ze Studijní knihovny Jižní Město. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5 [cit. 2023-01-29]. urn:nbn:cz:ik-13414. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13414

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Problémem ale je, když někdo shání jen takový časopis, který je snad jen v knihovně na Jižním Městě.
Jedná se o Mundus Symbolicus ročníky 13,14,15 z let 2005,2006,2007. To se nikdo nedozví, kde tato
čísla jsou uložena, a ani snad není možné je elektroniácky vyhledat.
Jedině se dozvíte, že je osobně předseda ediční rady odnesl do tamní knihovny - a dál to již žádného knihovníka nezajímá, jak a do jakého katalogu věc vložit. Proto mi celý článek připadá trochu jako reklama na věci, které nikdo zrovna nepotřebuje.

registration login password