Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva z konference Human-computer interaction a informační služby

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Zpráva z konference Human-computer interaction a informační služby

0 comments

Konference Human-computer interaction a informační služby byla uspořádána v rámci řešení grantu „Interakce člověk-počítač v humanitních vědách“ Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze. Konala se 10. listopadu 2008 v prostorách Akademie věd ČR na Národní třídě.

Obor HCI

HCI neboli human-computer interaction (dále HCI) je oborem zkoumajícím vztah člověk-počítač, jejich vzájemnou interakci a komunikaci. Ačkoliv se na HCI přímo váže mnoho disciplín, velmi důležitá je vazba s počítačovou vědou a systémovým designem, protože zahrnuje design, implementaci a hodnocení interaktivních počítačových systémů v kontextu činnosti uživatelů [Nanni, 2004], blíže viz obr. č. 1.

Obr. č. 1: HCI v kontextu ostatních disciplín (podle [Nanni, 2004])

Obr. č. 1: HCI v kontextu ostatních disciplín (podle [Nanni, 2004])

Z výše uvedeného lze snadno odvodit i vazbu na informační vědu, která z oboru HCI může čerpat nepřeberné množství podnětů. Styčné body informační vědy a HCI vidíme na poli informační gramotnosti, informačního chování, designu a hodnocení informačních systémů, uživatelských rozhraní. Stejně tak se může informační věda pro HCI stát velmi přínosnou v oblastech zpracování informací, rešeršních strategií, percepce informací apod. V grantu, z něhož vyplynulo uspořádání konference, jsme se zaměřili právě zejména na výzkum styčných bodů informační vědy a HCI. ÚISK FF UK v rámci grantu zavedl do výuky již roku 2007 experimentálně výběrový seminář HCI, který v letošním zimním semestru pokračuje. Obhájeno již bylo též několik diplomových a bakalářských prací zabývajících se touto problematikou.

Konference

Jak bylo avizováno již v pozvánce na konferenci, problematika HCI je poměrně novou mezioborovou disciplínou, v níž se setkávají starší i novější vědní obory. Naše konference si kladla za cíl představit HCI jako obor, který svým zaměřením může otevřít nové obzory v pohledu na informační služby v knihovnách. Právě v době, kdy knihovnická obec přijímá zásadní změnu paradigmatu knihovnických služeb v posunu od tzv. technických služeb knihoven k službám uživatelům zejména v trendu Library 2.0, může HCI přispět svým zaměřením na použitelnost (webu, systémů), uživatelský přístup, informační chování, uživatelská rozhraní, design systémů apod. HCI jako mezioborová disciplína nabízí řadu metod, jak informační služby zefektivnit a zajistit současným knihovnám konkurenceschopnost na trhu s informacemi.

Konference byla koncipována jako průřezová v oboru HCI. Prezentovány byly příspěvky týkající se digitální gramotnosti, informačního chování, percepce informací, designu systémů i testování použitelnosti systémů.

V dopoledním bloku vystoupili pozvaní zahraniční hosté.

Celou konferenci zahájil svou přednáškou profesor David Bawden (Centre for Information Science, City University London). Zabýval se problematikou informačního přehlcení. Jistě posluchače zaujal originálními termíny jako infoobezita, informační úzkost. Řešení současného informačního přehlcení vidí v digitální gramotnosti tak, jak ji představil ve své publikaci z roku 1997 Paul Gilster. Čeští informační pracovníci se většinou setkávají s tzv. informační gramotností, kterou ale Bawden chápe jen jako jednu ze součástí digitální gramotnosti.

Tamar Sadehová, českému publiku spíše známá jako zástupkyně firmy Exlibris Group, představila svůj výzkum na poli informačního chování v rámci postgraduálního studia. Analyzovala průzkum informačního chování špičkových fyziků z vědecké komunity fyziky vysokých energií, zejména preferenci využívání specializovaných informačních zdrojů.

Werner A. König, zástupce skupiny Human-computer interaction při Univerzitě v Kostnici (Německo), prezentoval výsledky vývoje fyzických a vizuálních interakčních nástrojů v centru HCI v Kostnici. Představil např. možný budoucí vývoj OPACů a dalších rešeršních systémů.

Ján Gondol, doktorand Katedry knihovní a informační vědy Univerzity Komenského v Bratislavě, navázal na problematiku informačního přetížení. Zabýval se podrobněji přetížením díky RSS kanálům, e-mailovým newsletterům a dalším službám. Ukázal způsoby, jak s těmito nástroji pracovat tak, abychom nebyli přehlcování zbytečnými informacemi.

Mirka Grešková a Jela Steinerová [1] představily model průzkumu informačního chování a jeho aplikaci při praktickém průzkumu informačního chování vědců a vysokoškolských studentů. Nastínily vlastní výzkum na poli relevance a výhled dalšího bádání tentokrát v oblasti informační ekologie.

V odpolední sekci se představili zástupci ÚISK a komerční sféry. V dílčích tématech představili problematiku sociální informatiky (Michal Lorenz) a percepce informací z obrazovky (Richard Papík a Barbora Drobíková) vždy ve vztahu k oboru HCI (příspěvek Jana Brejchy o testování použitelnosti nebyl přednesen, prezentace i plný text příspěvku jsou dostupné v konferenčním sborníku, pozn. red.). Zástupci komerční sféry (Jakub Franc a Michal Hořava) ukázali vazbu tohoto oboru k vývoji systémů na míru pro uživatele.

V současnosti jsou k dispozici téměř všechny plné texty statí sborníku konference na internetu: http://uisk.ff.cuni.cz/listing.do?categoryId=6653. Doplněny budou i zbývající. Plánujeme vydání sborníku v malém nákladu též v tištěné podobě a na CD.

Konference HCI a informační služby byla svým způsobem jedinečnou příležitostí představit obor HCI širší knihovnické veřejnosti. Věříme, že i zpřístupněný sborník napomůže většímu zájmu o tento obor mezi informačními profesionály a potažmo přinese efekt ve zkvalitňování informačních služeb.

Poznámky:
  1. Doc. Jela Steinerová vyučuje na Katedře knihovní a informační vědy Komenského univerzity v Bratislavě, Dr. Mirka Grešková obhájila doktorát na téže katedře, nyní vyučuje na Vysoké škole manažmentu (City University of Seattle) v Bratislavě
Použité zdroje:
Poznámka redakce: Fotogalerie z konference je dostupná na adrese http://www.skolkova.net/webalba/hci/ (autorkami fotografií jsou Petra Sluková a Linda Skolková).
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
DROBÍKOVÁ, Barbora. Zpráva z konference Human-computer interaction a informační služby. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 12 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-12985. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12985

automaticky generované reklamy