Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva z 5. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Zpráva z 5. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

0 comments
Anglicky
English title: 
Report from the 5th Seminar on Providing Access to Grey Literature
English abstract: 
Scientific research was the main topic of the 5th annual seminar on grey literature, which took place on October 23rd 2012 at the National Technical library in Prague. This year, 136 participants attended and the on-line stream was provided.

Národní technická knihovna uspořádala 23. října 2012 pátý ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, jehož prostřednictvím zajišťuje prezentaci informací z oblasti šedé literatury a Národního úložiště šedé literatury, podporuje odbornou diskusi o šedé literatuře a přináší aktuality z této oblasti v národním i světovém kontextu. Seminář se konal stejně jako v minulém roce v Ballingově sále v NTK.

Letošní ročník byl zaměřen především na šedou literaturu coby výsledek vědeckého výzkumu. Čeští i zahraniční přednášející se věnovali možnostem registrace, archivace a zpřístupnění dokumentů šedé literatury, které v rámci výzkumu vznikají. Na stejné téma byla uspořádána i diskuse panelu expertů. Seminář moderovala PhDr. Radka Římanová z NTK.

Vizuální prezentace všech přednášejících byly promítány paralelně v českém a anglickém jazyce a program celého semináře bylo letos možné sledovat díky streamovacímu odkazu online prostřednictvím časopisu Ikaros a na Technické univerzitě v Liberci. Na stránkách Národního úložiště šedé literatury je již k dispozici Sborník ze Semináře a v nejbližší době budou dostupné i záznamy jednotlivých příspěvků.

Zahájení semináře moderátorkou Radkou Římanovou

Zahájení semináře moderátorkou Radkou Římanovou

Národní úložiště šedé literatury v roce 2012

Jako každý rok byl seminář zahájen příspěvkem shrnující dění související s Národním úložištěm šedé literatury (NUŠL) v roce uplynulém. NUŠL vznikl v rámci čtyřletého projektu, který byl úspěšně zakončen v roce 2011. Od roku 2012 je provoz NUŠL standardní službou Národní technické knihovny. PhDr. Petra Pejšová ve svém příspěvku uvedla souhrn novinek o Digitálním repozitáři NUŠL, partnerské síti, uživatelském rozhraní i řešených problémů.

Prezentace ke stažení: http://nusl.techlib.cz/images/Pejsova_prezentace_2012_CZ.pdf

Šedá literatura 2.0

Tereza Simandlová z NTK navázala příspěvkem, představujícím šedou literaturu v souvislosti s moderními trendy v ICT. Její příspěvek byl zaměřen na šedou literaturu v kontextu platforem a nástrojů webu 2.0. Rostoucím trendem ve vědecké komunikaci je například microblogging, vědecké blogování, a své místo si v distribučním cyklu šedé literatury postupně budují i vědecké sociální sítě. Kromě příkladů šedé literatury 2.0. v příspěvku byly zmíněny i problémy při propagaci šedé literatury a její komunity prostřednictvím sociálních médií.

Prezentace ke stažení: http://nusl.techlib.cz/images/Simandlova_prezentace_2012_CZE.pdf

CRIStin: Current Research Information System In Norway

Program pokračoval prvním zahraničním příspěvkem – paní Anne Asserson z univerzity v Bergenu představila účastníkům semináře norský systém CRIStine. CRIStine slouží pro ukládání a zpřístupňování aktuálních výsledků výzkumu i informací o výzkumnících, projektech apod. Systém je určen všem norským institucím, jejichž výzkumné aktivity jsou financovány z veřejných peněz. V prezentaci byly představeny principy jeho fungování, typy registrovaných dokumentů, formáty metadat, informace o nově vyvíjených nástrojích apod. Nechyběla ani ukázka systému naživo.

Prezentace ke stažení: http://nusl.techlib.cz/images/Asserson_prezentace_2012_CZE.pdf

Šedá literatura na Mendelově univerzitě v Brně

Dopolední blok semináře zakončily Ing. Věra Svobodová a Bc. Vladimíra Perlová z Mendelovy univerzity v Brně. Ve své prezentaci shrnuly své zkušenosti s archivací a zpřístupňováním šedé literatury na Mendelově univerzitě (především vysokoškolské kvalifikační práce). Mendelova univerzita zatím nebuduje institucionální repozitář, práce s šedou literaturou zde není koncepčně ošetřena. Vysokoškolské kvalifikační práce jsou po obhájení odevzdávány do knihovny v tištěné podobě a dále zpřístupňovány elektronicky v Univerzitním informačním systému. Přesto se podařilo navázat spolupráci MENDELU s NUŠL, část příspěvku byla věnována i zkušenostem s přípravou dat pro sklízení do NUŠL prostřednictvím protokolu OAI-PMH.

Prezentace ke stažení: http://nusl.techlib.cz/images/Svobodova_Perlova_prezentace_CZE.pdf

Pohled do Ballingova sálu během konference

Pohled do Ballingova sálu během konference. Letošní ročník navštívilo 136 účastníků.

Šedá literatura na Výzkumném ústavu geodetickém, kartografickém a topografickém

Po přestávce na oběd zahájil odpolední blok semináře Ing. Jiří Drozda z Výzkumného ústavu geodetického, kartografického a topografického (VÚGTK). Činnost ústavu je zaměřena na výzkum a vývoj v oblasti zeměměřičství, geodynamiky země, vývoji a testování nových technik, postupů a software a odborným konzultacím v těchto oblastech. Při těchto činnostech vzniká velké množství šedé literatury, kterou VÚGTK částečně zveřejňuje prostřednictvím svých webových stránek. V roce 2011 VÚGTK začal koncepčně řešit uchování šedé literatury s cílem vybudovat digitální repozitář, z něhož by následně byla metadata a plné texty šedé literatury předávány do NUŠL.

Prezentace ke stažení: http://nusl.techlib.cz/images/Drozda_prezentace_2012_CZE.pdf

Majetková práva na výsledky z výzkumu a možnosti jejich zpřístupnění veřejnosti

Velký zájem už téměř tradičně vzbudil příspěvek z oblasti práva, tentokrát zaměřený na majetková práva na výsledky výzkumu a na možnosti jejich zpřístupnění veřejnosti. Příspěvek měl přednést Mgr. Jaromír Šavelka z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, ten bohužel kvůli pracovní vytíženosti nemohl na seminář dorazit, příspěvku se tedy ujal jeho kolega JUDr. Radim Polčák. V úvodu prezentace zazněl stručný přehled majetkových práv, jež se mohou k výsledkům výzkumu vztahovat. Následně byly představeny právní překážky, které mohou bránit následnému zpřístupnění těchto výsledků veřejnosti. Hlavní část prezentace byla věnována doporučením, jak zajistit, aby takové překážky nevyvstávaly a výsledky mohly být zdarma poskytovány veřejnosti, aniž by docházelo k neoprávněným zásahům do majetkových práv třetích osob.

Zpřístupnění výsledků vědy a výzkumu - Panelová diskuse

Panelová diskuse byla s velkým úspěchem uspořádána již v loňském ročníku, letos byla proto do programu také zařazena. Prostřednictvím diskuse byly představeny názory odborníků na možnosti a problémy zpřístupnění dokumentů, které v rámci výzkumu vznikají. Panelovou diskusi moderovala Radka Římanová, zúčastnili se JUDr. Radim Polčák z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Prof. Ing. Stanislava Hronová z Rady pro vědu, výzkum a inovace, Prof. Ing. Petr Ráb z Akademie věd a Mgr. Aleš Kroupa z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

Téma panelové diskuse korespondovalo s hlavním tématem semináře

Téma panelové diskuse korespondovalo s hlavním tématem semináře

Nové funkce a technologie v budoucích verzích Invenia

Poslední blok semináře byl více zaměřený na informační technologie. Jako první v tomto bloku vystoupil pan Jiří Kunčar, který přijel ze švýcarského CERNu. Příspěvek pojednával o open-source softwaru pro digitální knihovny Invenio, vyvíjeného v laboratořích CERNu (Evropská organizace pro jaderný výzkum). Software pokrývá všechny aspekty řízení digitální knihovny nebo úložiště dokumentů na webu a byl proto využit i pro Digitální repozitář NUŠL. Pan Kunčar představil novou verzi a nové funkce softwaru Invenio, především zlepšení full-textového vyhledávání pomocí externích ranking nástrojů, management multimediálních objektů, modul výpůjček aj.

Prezentace ke stažení: http://nusl.techlib.cz/images/Kunacr_prezentace_2012_CZE.pdf

Systém Invenio v rámci NUŠL - verze 1.0 a další novinky

I další prezentace byla věnována softwaru Invenio, tentokrát jeho vývoji v rámci Digitálního repozitáře NUŠL. Nová administrátorka Invenia v rámci NUŠL, Mgr. Jana Slouková z NTK, představila nové funkce, které usnadňují práci s repozitářem uživatelům NUŠL - zlepšení vyhledávání, prezentace záznamů a především možnost exportu dat do různých citačních manažerů. V návaznosti na vydání nové verze Invenia byl vytvořen také nový instalační skript, který je volně k dispozici a zjednodušuje práci zájemcům o vytvoření vlastního repozitáře instalaci v rámci lokální instalace systému.

Prezentace ke stažení: http://nusl.techlib.cz/images/Sloukova_prezentace_2012_CZE.pdf

Novinky v Centrálním rozhraní NUŠL

Poslední přednáška se týkala Centrálního rozhraní NUŠL, které využívá vyhledávací systém FAST Search. K Centrálnímu rozhraní NUŠL je již připojeno přes 90 partnerských institucí NUŠL, státních i soukromých vysokých škol, výzkumných organizací, knihoven, muzeí a dalších. Různorodost zaměření těchto institucí vedla k dalším rozšířením a úpravám v Centrálním rozhraní NUŠL, které využívá vyhledávací systém FAST Search. Mgr. Lucie Pavlová z firmy INACD představila nové funkce a vylepšení Centrálního rozhraní NUŠL a také novinky z vývoje vyhledávacího systému FAST samotného.

Prezentace ke stažení: http://nusl.techlib.cz/images/Pavlova_prezentace_2012_CZE.pdf

Poznámka: Autorem fotografií je tým NUŠL.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VYČÍTALOVÁ, Hana. Zpráva z 5. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 11 [cit. 2024-05-29]. urn:nbn:cz:ik-13992. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13992

automaticky generované reklamy
registration login password