Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva o vzniku Akademického centra rozvoje soft skills v Brně

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Zpráva o vzniku Akademického centra rozvoje soft skills v Brně

0 comments

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Logo projektu ACROSS

Logo projektu ACROSS

Jedním z fenoménů dnešní doby je snaha o komplexní proměnu společnosti na tzv. společnost znalostí. Tento cíl je reflektován téměř každou národní strategií či koncepcí zabývající se rozvojem lidských zdrojů. Právě tato skutečnost s sebou nutně přináší i oprávněný požadavek institucionální podpory pro práci s informacemi a znalostmi. Jedním ze subjektů poskytujících intenzivní podporu v této sféře se v posledních letech stala právě profese pracovníků v oblasti informačních a knihovnických služeb, jejichž terciární vzdělávání zaznamenalo bezesporu velký krok kupředu. Informační studia a knihovnictví se v průběhu několika let staly v očích veřejnosti atraktivním studijním oborem, který je intenzivně provázaný s bezprostřední praxí a který kromě nepřetržitého odběru absolventů poskytuje také dobrou zpětnou vazbu a jasně formuluje očekávání trhu práce. Vedle nesporných kvalit našich absolventů v práci s informačními systémy, databázemi a technologiemi obecně však není doposud v profesní přípravě dostatečně akcentována důležitá oblast zaměřená na schopnosti a dovednosti našich absolventů zprostředkovat kvalitní a maximálně efektivní přenos informací jejich bezprostředním klientům – tedy zákazníkům, spolupracovníkům apod. To v konečném důsledku znamená, že jejich práce zbytečně ztrácí na účinnosti a efektivitě. Ačkoli jsou tyto kompetence (tradičně označované termínem soft skills, tzn. „měkké“ dovednosti) součástí mezinárodních standardů pracovníků v informačních službách a zohledňují je i profily absolventů těchto studií, nadále se bohužel nedaří do studia implementovat dostatek takových studijních příležitostí, které by umožnily standard a potřeby praxe v této sféře uspokojivě naplnit. Příčina tohoto nevyhovujícího stavu je nejčastěji dvojího původu. Jedním je nedostatek expertů specializujících se na tento typ výuky. Často pak rovněž chybí i finanční a jiné zdroje, které by umožňovaly výuku rozvoje soft skills důkladně připravit (tvorba kurikula, zajištění potřebných materiálově didaktických a prostorových podmínek, kvalitní studijní e-learningová podpora apod.) a posléze také zdárně rozběhnout.

Jako přímá reakce na absenci relevantních vzdělávacích příležitostí rozvoje osobnostních kompetencí pro budoucí pracovníky v oblasti informačních a knihovnických služeb vzniklo v Brně v květnu letošního roku Akademické centrum rozvoje soft skills (ACROSS). Jeho cílem je efektivně rozvíjet a kultivovat vybrané osobnostně sociální dispozice a dovednosti studentů Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (KISK FF MU). Samotné vzdělávací kurikulum, zaměřující se právě na podporu „měkkých“ dovedností, představuje klíčovou část odborných aktivit projektu ACROSS. Studenti si jeho prostřednictvím budou moci osvojit řadu specifických dovedností. Naučí se tak například účelné komunikaci se zákazníky i členy projektového týmu, uvědomí si zvláštnosti svých rolí v pracovním týmu, naučí se optimalizovat modely chování a jednání s nimi spojené, posílí své rétorické, prezentační, didakticko-lektorské či řídicí dovednosti. Prostřednictvím kurzů projektu ACROSS si pak studenti budou moci v neposlední řadě posílit také schopnost vlastní sebereflexe a sebeorganizace, což jim umožní postupnou kultivaci sebe sama nejen v pracovním, ale rovněž v osobním životě. Účastníci, kteří absolvují min. 70% výuky, pak navíc získají Certifikát o absolvování kurzů rozvoje soft skills.

Akademické centrum rozvoje soft skills, které od začátku podzimního semestru naleznete v kabinetu KISK FF MU, bude sloužit jako informačně-podpůrné středisko pro všechny studenty MU zajímající se o tematiku osobnostně sociálního rozvoje v přípravě na profesi. Jeho nedílnou součástí pak bude také moderní knihovna poskytující odborné zdroje k této problematice.

Iniciativa, jež vedla ke vzniku Akademick0ho centra rozvoje soft skills, navazuje na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřující se na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím celoživotního vzdělávání. Realizovaný projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Bližší informace o Akademickém centru rozvoje soft skills a jeho odborných aktivitách naleznete již brzy na adrese www.projekt-across.cz.

Nová učebna Akademického centra rozvoje soft skills

Nová učebna Akademického centra rozvoje soft skills

Studenti budou moci rozvíjet mj. své komunikační dovednosti

Studenti budou moci rozvíjet mj. své komunikační dovednosti

Řada kurzů bude také outdoorových

Řada kurzů bude také outdoorových

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
DOLEŽALOVÁ, Iva a KOLÁŘ, Jan. Zpráva o vzniku Akademického centra rozvoje soft skills v Brně. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 9 [cit. 2024-05-21]. urn:nbn:cz:ik-13380. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13380

automaticky generované reklamy