Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Znamení tří: výroční propagační kampaň Městské knihovny v Praze sází na magickou číslici 111

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Znamení tří: výroční propagační kampaň Městské knihovny v Praze sází na magickou číslici 111

0 comments
Autoři: 

Městská knihovna v Praze patří mezi dynamicky se rozvíjející moderní informační instituce, které se neustále snaží zkvalitňovat a rozšiřovat služby svým uživatelům. "Kulaté" stojedenácté výročí založení knihovny (1. července 1891) se stalo příležitostí pro prezentaci služeb knihovny široké veřejnosti. Vedení knihovny však nezůstalo u jednorázové akce, ale připravilo promyšlenou, více než půlroční propagační kampaň, která je zaměřena nejen na stávající a potenciální uživatele, ale i na média, zřizovatele knihovny a vlastní zaměstnance knihovny.

Hlavní heslo kampaně - "Již 111 let Vám nabízíme informační a kulturní bohatství světa." - předjímá základní koncepční východiska: knihovna je prezentována jako tradiční společenská instituce, ochranitelka a zprostředkovatelka kulturních hodnot, ale zároveň jako moderní informační instituce, která sleduje aktuální trendy v oboru a vychází vstříc potřebám svých uživatelů. V tomto duchu je připravena reprezentativní informační brožura o historii, současnosti a trendech vývoje Městské knihovny doplněná řadou fotografií a statistickým přehledem struktury a činnosti knihovny za rok 2001 (viz níže přehled vybraných ukazatelů).

Předznamenáním celé propagační kampaně byla instalace jednoho ze dvou bibliobusů Městské knihovny ve dnech 9.-10. května 2002 na pražském veletrhu Svět knihy, kde pracovníci knihovny poskytovali účastníkům veletrhu základní informace o MKP. Oficiálně byla kampaň zahájena tiskovou konferencí pořádanou v prostorách MKP 20. června 2002. S médii zamýšlí knihovna intenzivně spolupracovat i nadále po celou dobu kampaně prostřednictvím tiskových zpráv, dalších tiskových konferencí či informačního seriálu v Listech hlavního města Prahy.

Propagační kampaň nezapomíná ani na uživatele a návštěvníky poboček Městské knihovny, pro které je připravena putovní výstava "111 let MKP" shrnující dosavadní vývoj, strukturu, činnost a perspektivy knihovny, a vlastní zaměstnance, pro které se 24. června 2002 uskutečnil slavnostní společenský večer pracovníků MKP.

Informačně nejhodnotnějšími výstupy propagační kampaně jsou výsledky dvou projektů. Na otázku ankety "Co pro mne znamená knihovna" odpovídalo 111 osobností kulturního, politického a sportovního života (např. L. Vaculík, J. Cejpek, A. Přidal), ale i běžní uživatelé a návštěvníci knihovny. Výsledky ankety se stanou průřezem představami uživatelů o roli, funkci a úkolech knihovny v moderní informační společnosti.

Další, neméně zajímavý projekt "MKP uvádí a doporučuje" je zaměřen na výběr relevantní naučné i beletristické literatury. Beletrie je rozdělena do 11+1 žánrů, každá skupina obsahuje 111 vybraných titulů. Naučná literatura se člení na 111 oborů, z nichž každý je zastoupen 11+1 tituly. Tento svým způsobem unikátní projekt, který vzdáleně a částečně připomíná metodu konspektu či dříve užívané doporučující bibliografie, má především zaujmout potenciální uživatele, jejichž pozornost má být zaměřena na schopnost knihovny třídit, hodnotit a prezentovat informace.

Vyvrcholením kampaně bude křest propagačního CD-ROM, který se uskuteční 2. prosince 2002 ve Velkém sále MKP. CD-ROM bude vedle výsledků výše uvedené ankety "Co pro mne znamená knihovna" a projektu "MKP uvádí a doporučuje" obsahovat nejen řadu užitečných informací o historii, osobnostech, fondech a možnostech praktického využití MKP, ale např. i strategii rozvoje MKP do roku 2005, terminologický slovníček či ukázky mimopracovních literárních a výtvarných aktivit pracovníků knihovny. Řada informací bude kromě CD-ROM také publikována na www stránkách MKP nebo tiskem, kampaň také bude doprovázena propagačními produkty (tužky) a letáky se "znamením tří" (např. "11+1 dobrý důvod, proč být čtenářem MKP").

Dne 1. července 2002, tedy přesně 111 let po založení MKP, také dochází v knihovně k podstatné personální změně. Ředitelem knihovny se v tento den stává RNDr. Tomáš Řehák, dosavadní náměstek pro strategický rozvoj. T. Řehák převzal vedení knihovny po Mgr. Anně Bimkové, která v MKP působila od r. 1965 a výrazně se zasloužila o podstatné změny, kterými knihovna prochází od 90. let 20. století.

Vybrané statistické ukazatele MKP za rok 2001

počet poboček (k 30. 6. 2002) Ústřední knihovna (ÚK), 54 poboček, 2 bibliobusy na rok 2003 se plánuje zprovoznění třetího, plně automatizovaného bibliobusu a zřízení dvou nových poboček na Smíchově a na Černém Mostě
počet automatizovaných poboček (k 30. 6. 2002) ÚK, 11 poboček do konce r. 2002 budou automatizovány další dvě pobočky (Záhřebská a Ostrčilovo nám.)
počet zaměstnanců (přepočten na plné úvazky) 450
velikost knihovního fondu 2 297 329
roční přírůstek knihovního fondu 171 510
počet výpůjček 6 267 184
počet čtenářů 165 536 25 % uživatelů tvoří děti do 15 let, 60 % uživatelů tvoří děti a studenti. Uživatelé knihovny tvoří 14,6 % obyvatel Prahy
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SCHWARZ, Josef. Znamení tří: výroční propagační kampaň Městské knihovny v Praze sází na magickou číslici 111. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 7 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-10932. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10932

automaticky generované reklamy