Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zjišťování rizikových faktorů v muzeích, knihovnách a památkových objektech

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Zjišťování rizikových faktorů v muzeích, knihovnách a památkových objektech

0 comments
Autoři: 

Ministerstvo kultury ve spolupráci se sdružením Modrého štítu provádí pomocí dotazníkového šetření analýzu rizik živelních pohrom a jejich destrukčních vlivů na kulturní dědictví uložené ve sbírkotvorných institucích. Obdobný průzkum již proběhl v archivech v rezortu MV. Zpracováním dotazníků byla pověřena Asociace muzeí a galerií (AMG). Šíření dotazníku v rámci knihoven zajišťuje SKIP.

Dotazník by měly vyplnit všechny knihovny, které spravují historické a konzervační fondy a další knihovny, které mají významné sbírky, které dlouhodobě uchovávají. Tedy například: krajské knihovny, knihovny Akademie věd ČR, větší vysokoškolské a jiné odborné knihovny. V síti veřejných knihoven by měly dotazník vyplnit knihovny na (bývalé) okresní úrovni a větší městské knihovny, pokud vytváří knihovní fondy určené k dlouhodobému uchování.

VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU JE DOBROVOLNÉ! Obracíme se na všechny knihovny a jejich provozovatele, aby dotazník ve vlastním zájmu vyplnily. Údaje zjištěné dotazníkem budou podkladem pro koncipování a financování dotačního programu ke snižování rizik živelních pohrom. Vyplnění dotazníku také každé knihovně umožní identifikovat hlavní problémové oblasti související z přípravou na katastrofy, protože zvláštní část dotazníku přímo tvoří metodika analýzy rizik.

Na stránce http://skip.nkp.cz/odbCKMSdot.htm najdete dotazník a průvodní dopis s vysvětlením a návodem pro vyplnění dotazníku. Dotazy k vyplnění dotazníku je možno klást na Mgr. Dagmar Fialové, e-mail: amg@vol.cz Vytištěný a podepsaný dotazník zašlete sekretariátu Asociaci muzeí a galerií, Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00 Praha 1, a to nejpozději do 10. listopadu 2003.

Při rozhodování o vyplnění dotazníku mějte na paměti, že dotace nelze získat bez poskytnutí informací a že solidní příprava na možné katastrofy je povinností každé knihovny. Přírodní živly, války a další katastrofy se knihovnám nevyhýbají.

Obracíme se na všechny kolegyně a kolegy z větších knihoven i představitele knihovnických sdružení, aby informaci o dotazníkovém šetření rozšířili ve svém okruhu působnosti.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RICHTER, Vít. Zjišťování rizikových faktorů v muzeích, knihovnách a památkových objektech. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 11 [cit. 2024-05-24]. urn:nbn:cz:ik-11431. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11431

automaticky generované reklamy
registration login password