Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ze života hudebních knihoven

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Ze života hudebních knihoven

0 comments
Podnázev: 
Zasedání České národní skupiny IAML 19. 11. 2008

Hudební knihovny, které lze směle nazvat knihovnami v knihovnách, mají kromě problémů společných univerzálním knihovnám mnoho problémů plynoucích z výjimečnosti materiálu, který uchovávají. Hudebniny, ať již tištěné nebo rukopisné, ale také audio či video dokumenty se liší způsobem svého zpracování, zpřístupňování a uchovávání. Tyto problémy hudební knihovníci řeší bez větších nesnází. Někdy se jim ale do cesty postaví problém, který nemohou bez porady s ostatními snadno překonat. Takovou překážkou se v posledních letech stala novela autorského zákona, která neumožňuje návštěvníkům hudebních knihoven získat kopii z dokumentů často dostupných právě jenom v knihovnách (neexistující edice na trhu apod.), a to ani ke studijním účelům. Již se podařilo vyřešit alespoň částečně situaci s půjčováním zvukových dokumentů. Byla uzavřena smlouva s kolektivním správcem. Stále však není ošetřena možnost kopírování notových materiálů. Hudební knihovny odborné, vysokoškolské nebo vědecky zaměřené nemusí tedy nyní již řešit absenční výpůjčky nahrávek, ale jejich pracovníci dobře znají zoufalou situaci studentů a hudebníků, kteří shánějí tištěné hudebniny ke studijním účelům a nemohou si je v prostorách knihovny okopírovat, protože to zakazuje autorský zákon.

Proto na všech setkáních pracovníků hudebních knihoven tyto otázky přijdou vždy na přetřes, i když nejsou přímo na programu jednání. O přestávkách a v kuloárech se o ničem jiném nemluví. Letošní výroční zasedání České národní skupiny IAML (dále ČNS IAML) ale tuto palčivou otázku novely autorského zákona zařadilo do svého programu a zájem účastníků byl opravdu nebývalý!

Na téma „autorský zákon a noty“ přišla přednášet právnička Mgr. Jitka Meklešová z právního oddělení Ministerstva kultury ČR, která si připravila výbornou prezentaci, ze které se účastníci zasedání dozvěděli mnoho užitečných informací. Například: Pokud v rámci nějaké přednášky promítáme DVD nebo pouštíme hudbu, je takto prezentované autorské dílo vlastně citací, pokud uvedeme všechny náležitosti, které citace podle autorského zákona má.

Bohužel v otázce tištěných hudebnin nemohla přednášející říci nic pozitivního, protože autorský zákon se obejít nedá. Řešením, které bude ale asi znamenat ještě hodně vyjednávání a času, by mohla být smlouva pro knihovny s kolektivním správcem, jímž by se mohla stát agentura Dilia nebo OSA. Nemůžeme nyní odhadovat, jak budou jednání probíhat, ale rozhodně požádáme jménem hudebních knihovníků Ministerstvo kultury ČR o zahájení takových jednání a věříme, že se cesta k řešení najde.

40 účastníků z hudebních knihoven Čech a Moravy bylo na zasedání hosty Nadace a Institutu Bohuslava Martinů. Profesionální příprava setkání byla bezchybná. Všechny prezentace, které proběhly, seznámily s projekty Institutu Bohuslava Martinů a účastníci si prohlédli knihovnu, umístěnou v nových prostorách sídla Institutu. O projektech Institutu hovořili čtyři muzikologové a knihovnice. Nejdůležitějším a prioritním úkolem Institutu je Souborné kritické vydání děl Bohuslava Martinů, které je naplánováno na 50 let a mělo by vyjít postupně asi ve 100 svazcích.

Nedílnou součástí zasedání ČNS IAML jsou informace o činnosti a aktivitách této organizace na národní úrovni; aktivity vlastně kopírují systém mezinárodní organizace. Činnost mezinárodní skupiny IAML velmi dobře shrnuje článek Julia Hůlka Co je a co znamená IAML (Národní knihovna : knihovnická revue. 2002, roč. 13, č. 4, s. 295-298). Je také dobré se seznámit s internetovou prezentací mezinárodní organizace http://www.iaml.info/. Podle stanov Skupiny musí proběhnout řádné volby, ve kterých je zvolen nový výbor Skupiny, nebo potvrzen stávající výbor na ještě jedno funkční období. Tentokrát proběhly volby pouze doplňkové, protože se plénum usneslo, že všichni členové výboru mohou v tomto složení pracovat další tři roky, pouze s výměnou místopředsedkyně.

Na zasedání byly ustaveny dvě pracovní skupiny. Skupina pro katalogizaci, do jejíhož čela byla zvolena Hana Borková z Národní knihovny ČR, a skupina pro veřejné knihovny, kterou povede Šimona Šimonová, vedoucí hudebního oddělení Knihovny města Hradce Králové. Zazněla informace o činnosti tzv. soupisových R-aktivit. Redakce pro soupis hudebních pramenů RISM pracuje v Národní knihovně ČR a předává záznamy do mezinárodního soupisu hudebních pramenů v novém programu Kallisto. V tomto roce byl program uveden do činnosti a započalo rutinní zpracování. Během příštího roku by podle zprávy mezinárodní redakce měla být databáze RISM zpřístupněna online. O úspěšné práci soupisu muzikologické literatury podal zprávu Pavel Kordík, pracovník Etnologického ústavu AV. Nezazněla zpráva o soupisu ikonografických děl RIdIM, který pro Českou republiku vede Eva Paulová z Českého muzea hudby. Poslední soupisovou aktivitou je soupis historických hudebních periodik RIPM, která zatím v České republice nepracuje, ale jedná se o jejím zahájení.

Další zajímavé přednášky souvisely s mezinárodní konferencí IAML, která se každý rok koná v jiném městě světa a je vyvrcholením celoroční práce jak národních, tak i nadnárodních sekcí a komisí.

Na konferenci v Neapoli, probíhající ve dnech 20. – 25. 7., bylo tentokrát šest zástupců z České republiky. Jedním z nich byl pracovník NK a Etnologického ústavu AV, muzikolog Mgr. Václav Kapsa, který v Neapoli představil oborovou bránu Musica MUS.

O zajímavých příspěvcích na konferenci v Neapoli poreferoval rovněž Václav Kapsa, jehož prezentaci společně s prezentací Zoji Seyčkové, která z časových důvodů nemohla být přednesena, najdete na adrese http://www.martinu.cz/download.php.

Na témata často prezentovaná na konferenci IAML navazoval i příspěvek pracovnice Knihovny města Hradec Králové ing. Libuše Hrdé o online přístupu do databáze nahrávek vážné hudby Naxos. Online přístup pro knihovny s pěti přístupy stojí 750 eur ročně, individuální přístup pro jednotlivce stojí 5 000 Kč ročně. V databázi je 50 vydavatelství nahrávek vážné hudby a celkem 20 000 CD, měsíčně přibývá přibližně 500 titulů. Uživatelé po zaregistrování v knihovně získají heslo pro dálkový přístup, takže si mohou po internetu z domova pouštět skladby vážné hudby; nahrávky se však nedají stahovat do počítače. V hudebním oddělení knihovny v Hradci Králové mají tuto službu zpřístupněnou zatím jen několik měsíců, takže rádi přivítají jakékoli zkušenosti s touto databází. Další informace jsou k dispozici na adrese knihovny.

Podle ohlasů je zřejmé, že setkání ČNS IAML bylo pro všechny něčím zajímavé a splnilo očekávání většiny účastníků. Příští setkání je plánováno na jaro 2009 do Knihovny Jiřího Mahena v Brně na tradiční seminář s přednáškou profesora Miloše Štědroně.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
PETRÁŠKOVÁ, Zuzana a SEYČKOVÁ, Zoja. Ze života hudebních knihoven. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 12 [cit. 2024-04-12]. urn:nbn:cz:ik-12984. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12984

automaticky generované reklamy