Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zařadí se Velká Británie mezi země s moderním zákonem o povinném výtisku?

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Zařadí se Velká Británie mezi země s moderním zákonem o povinném výtisku?

0 comments

Povinností každé země by mělo být uchování národního kulturního dědictví jako zdroje poznání pro budoucí generace. Touto činností se zabývají různé instituce, mezi které řadíme i národní knihovny. K tomu, aby mohly národní knihovny získávat všechny dokumenty vhodné pro uchování, slouží ve většině zemí legislativa povinného výtisku. Podoba a nosič publikace se během staletí velmi proměnily, legislativa povinného výtisku však zůstává v mnoha zemích beze změny.

Některé státy jako např. Norsko a Dánsko již mají v platnosti nový moderní zákon, který se vztahuje na elektronické zdroje (online i offline), další země se o totéž snaží s většími či menšími úspěchy (např. Finsko, Německo, Francie). V současnosti nastávají čerstvé změny ve stávající legislativě ve Velké Británii.

Odevzdávání povinných výtisků se ve Velké Británii řídí zákonem z roku 1911 (Copyright Act), který ukládá vydavatelům a distributorům povinně odevzdávat kopii každé své publikace následujícím 6 knihovnám:

 • The British Library
 • The Bodleian Library, Oxford
 • The University Library, Cambridge
 • The National Library of Scotland
 • The Library of Trinity College, Dublin
 • The National Library of Wales

Tento zákon (téměř 100 let starý) se vztahuje pouze na tištěné zdroje jako jsou knihy, letáky, mapy, tištěné hudebniny, časopisy a noviny.

S rozvojem nových médií a nárůstem elektronických publikací již stávající legislativa nestačila k zajištění komplexního národního archivu publikovaných děl. Proto bylo v lednu 2000 dohodnuto dobrovolné odevzdávání elektronických zdrojů, které podpořila i britská vláda. Dohled nad odevzdáváním má výbor JCVD (Joint Committee on Voluntary Deposits), který je složen ze zástupců všech depozitních knihoven a dále zástupců Association of Learned and Professional Society Publishers (jejími členy jsou např. Blackwell Publishing, Elsevier Science, Lippincott, Williams & Wilkins, Oxford University Press aj.), British Publishers Association, Periodical Publishers Association a Directory and Database Publishers Association. Touto metodou již bylo zachováno mnoho elektronických zdrojů, ale zdaleka ne všechny (přes 50 % online elektronických publikací a kolem 25 % elektronických publikací na fyzických nosičích depozitní knihovny postrádají). Mnoho z těchto chybějících dokumentů jsou velmi významné zdroje.

V názoru, že nová legislativa je pro zachování těchto zdrojů pro budoucí generace nevyhnutelná, se sjednotili depozitní knihovny, zástupci čtyř vydavatelů a uživatelé a začali pracovat na přípravě nového zákona. Shodli se také na tom, že nová legislativa by měla být formulována velmi obecně, a to z toho důvodu, aby mohla v budoucnu zahrnout i nové formáty a nosiče informací, které se nepochybně objeví.

Předkladatelem nového zákona (v originále The Legal Deposit Libraries Bill) je Ministerstvo kultury, medií a sportu. V britském parlamentu ho v prosinci minulého roku představil jeho člen Dolní sněmovny Chris Mole. Tato novela zahrnuje povinnost vydavatelů odevzdávat kromě tištěných publikací i tzv. netištěné, tzn. offline i online elektronické zdroje.

Zákon má několik částí a jeho formulace je velmi obecná. Nejdůležitějšími body zákona jsou následující:

 • osoba publikující ve Velké Británii má povinnost odevzdat kopii svého díla na vlastní náklady depozitním knihovnám (viz výše)
 • předmětem odevzdávání jsou tištěné i netištěné publikace (v zákoně definovány jako díla publikovaná v jiné formě než tištěné)
 • zákon se nevztahuje na auditivní, vizuální ani audiovizuální díla
 • kopie díla musí být odevzdána v té formě, ve které byla publikována
 • zákon se nevztahuje na taková díla, která již byla odevzdána jako povinný výtisk v jiné formě
 • odevzdávání netištěných publikací se řídí vyhláškou vydanou ministerstvem kultury
 • vyhláška nařizuje způsob, dobu a místo odevzdání netištěných publikací
 • vyhláškou je vymezen přístup k uloženým zdrojům - přístup bude umožněn uživatelům v budově knihovny
 • depozitní knihovny mají právo soudního vymáhání při nesplnění povinností vydavatelem

14. března 2003 byla tato novela schválena ve druhém čtení v Dolní sněmovně britského parlamentu. Dalším krokem je schválení v odborném výboru, který zákon zevrubně prozkoumá a doplní chybějící detaily. Schvalovací proces pokračuje v dalších výborech, musí projít třetím čtením v dolní sněmovně a následně bude předložen Horní sněmovně parlamentu. Zdá se, že zákon čeká ještě několik důležitých stání, kterými musí projít. Ale úspěch ve druhém čtení v dolní sněmovně je dobrým předpokladem pro přijetí.

Objevily se však i ostré kritiky proti novele zákona. Protestujícími jsou samozřejmě vydavatelé (kromě těch, kteří byli uvedeni výše), kterým se nelíbí, že zákon byl připravován bez jejich asistence. Nesouhlasí také s obecnou formulací zákona. Mezery spatřují hlavně v části týkající se elektronických zdrojů. Nejsou definována žádná kritéria, dle kterých budou dokumenty vybírány a odevzdávány. Zákon obsahuje pouze formulaci: "požadovány jsou i díla v jiné formě než tištěné". To by však znamenalo odevzdávat i soukromé osobní stánky nebo interní materiály, jinými slovy takové dokumenty, které nemají prakticky žádný informační obsah.

Zákon také, jak se v něm uvádí, nebere v úvahu náklady vydavatelů spojené s odevzdáváním materiálů depozitním knihovnám nebo náklady knihoven při zpracovávání této masy informací. Vydavatelé se obávají toho, že knihovny nejsou na takovéto množství dobře připraveny. Dalším problémem, který zákon neřeší, je informace, zda je požadována každá nová kopie online zdroje a hlavně co je za novou kopii považováno. To se dotýká hlavně takových dokumentů, které jsou aktualizovány několikrát denně.

Samostatnou kapitolu výhrad tvoří sporné otázky týkající se autorského práva. Své obavy přednesli vydavatelé 31. března 2003 na schůzce s Ministerstvem kultury, medií a sportu, které za znění zákona nese zodpovědnost. Zástupce ministerstva je ujistil, že vláda bude pokračovat při schvalování zákona opatrně a bude brát zřetel na zájmy vydavatelů elektronických zdrojů a vlastníků práv. Taktéž potvrdil, že přístup k uloženým dokumentům bude dobře zabezpečen a bude učiněno vše proto, aby autorská práva nebyla porušena.

Zákon má před sebou ještě dlouhou cestu schvalovacími řízeními. Poukazuje však na nutnost aktualizovat a zahrnout elektronické zdroje do zákonů o povinném výtisku. Otázkou však zůstává jakým způsobem. Zda je cesta, kterou jde Velká Británie správná, snad ukáží následující měsíce.


Použité zdroje:
 1. Legal Deposit Libraries Bill [online]. London: The United Kingdom Parliament (House of Commons), last updated 7 March 2003 [cit. 2003-04-22]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm200203/cmbills/026/03026.1-6.html#j001>.
 2. Legal Deposit Libraries Bill: explanatory notes [online]. London: The United Kingdom Parliament (House of Commons), last updated 10 March 2003 [cit. 2003-04-22]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm200203/cmbills/026/en/03026x--.htm>.
 3. MP in bid to capture electronic publications for future generations: bill to extend legal deposit to non-print materials proposed [online]. British Library Press & Public Relations, last updated 5 February 2003 [cit. 2003-04-18]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.bl.uk/cgi-bin/press.cgi?story=1328>.
 4. Support legal deposit extension [online]. British Library Press & Public Relations, last updated 29 January 2003 [cit. 2003-04-18]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.bl.uk/cgi-bin/news.cgi?story=1322>.
 5. Progress on legal deposit extension [online]. British Library Press & Public Relations, last updated 17 March 2003 [cit. 2003-04-18]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.bl.uk/cgi-bin/news.cgi?story=1330>.
 6. Legal Deposit in the British Library [online]. British Library [cit. 2003-04-18]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.bl.uk/about/policies/legaldeposit.html>.
 7. DODD, Mike. Publishers protest Libraries Bill [online]. PA Mediapoint: the website for journalist, 7 April 2003 [cit. 2003-04-18]. Dostupné na World Wide Web: <http://pamediapoint.press.net/services/media_law/updates/2003/library.html>.
 8. Chris Mole MP: Labour MP for Ipswich [online], last updated 10 April 2003 [cit. 2003-04-18]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.chrismolemp.org.uk>.
 9. CELBOVÁ, L., SIMONOVÁ, M., TATRANSKÁ, M. Zpřístupnění elektronických zdrojů z digitálního archivu: jak a pro koho. Předběžná verze příspěvku pro konferenci Automatizace knihovnických procesů, Liberec, 2003.
 10. WEEDS, Chris. Making a law. London: The United Kingdom Parliament, March 2002 [cit. 2003-04-18]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.explore.parliament.uk/teachers/pdfs/es04.pdf>.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SIMONOVÁ, Markéta. Zařadí se Velká Británie mezi země s moderním zákonem o povinném výtisku?. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-11255. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11255

automaticky generované reklamy
registration login password