Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Začalo to (nejspíš) Gutenbergem

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

Začalo to (nejspíš) Gutenbergem

0 comments
Mám v tomto případě samozřejmě na mysli Project Gutenberg, který byl zahájen už v roce 1971 a jehož cílem bylo a je zpřístupnit široké veřejnosti knihy v elektronické podobě takovým způsobem, aby mohly být využívány kýmkoliv bez ohledu na to, s jakým počítačem pracuje. Na počátku 70. let byly pochopitelně k dispozici jiné technologie umožňující zpracování elektronických dokumentů a jejich šíření, než je tomu dnes ve druhé polovině let devadesátých. Vybrané publikace proto byly zpracovávány jako prosté ASCII texty, protože jen tento způsob umožňuje, aby s nimi bylo možné pracovat s využitím jakéhokoliv hardware či software. Dalším cílem, jímž se tento projekt řídil a řídí, jsou kritéria pro výběr textů zařazovaných do této rozsáhlé elektronické knihovny. Autoři projektu zpracovávají tituly, u nichž se dá předpokládat, že budou často využívány širokou veřejností. Vzhledem k tomu, že záměrem je volné zpřístupnění textů, s nimiž lze pochopitelně díky jejich elektronické podobě nakládat nejrůznějším způsobem, jde navíc o tituly, které již nepodléhají copyrightu a patří do světového kulturního dědictví.

Knihovna Projektu Gutenberg obsahuje tři základní typy dokumentů. Tzv. lehčí literaturu, mezi niž autoři zařadili např. Alenku v říši divů Lewise Carolla, tzv. těžší žánry (Bible, Shakespeare, Miltonův Ztracený ráj aj.) a příručkovou literaturu (slovníky, encyklopedie apod.). Soubor textů je již dnes velmi rozsáhlý a měl by dle autorů projektu zahrnovat do konce roku 2001 celkem 10 000 titulů. Podrobnější informace může zájemce získat na stránkách věnovaných historii a poslání Projektu Gutenberg.

Přístup k domovským stránkám projektu je udržován na řadě www serverů, nejen odkazy, ale také prostřednictvím řady zrcadlových serverů. Jeden z nich je dnes i v České republice, na stránkách firmy Flamingo. Bohužel mnohé z adres, jež nám vyhledávací služby po zadání výrazu „Project Gutenberg Home Page“ poskytnou, nejsou funkční. Nevím, zda se jedná o momentální nedostupnost serverů nebo o trvalejší jev. V době psaní článku totiž nefungovala ani adresa http://gutenberg.etext.org/, ani http://www.promo.net/pg/.

Výběr - v současnosti je to 753 titulů literárních a historických prací, z archívu Projektu Gutenberg za léta 1991-1996 je k dispozici také na CD-ROM firmy Walnut Creek CDROM.

Stránky XICOM NetWorks´ Shareware & Reference Library jsou místem, které zpřístupňuje texty zpracované v rámci projektu Gutenberg a vydané na CD-ROM firmy Walnut Creek CDROM. Jde o vydání z července 1996, jež obsahuje e-texty z let 1990 až 1995 a část textů z r. 1996. Díky tomu, že se jedná o síťové zpřístupnění CD-ROM, je ke všem těmto textům spolehlivější a rychlejší přístup než k jejich kopiím v kompletních archívech zpřístupňovaným na Internetu.

Project Gutenberg zřejmě inspiroval řadu dalších projektů zaměřených na zpřístupňování volně dostupných plných textů. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekty vzniklé většinou v 90. letech, je zpracování předloh do elektronické podoby zpravidla realizováno jiným způsobem, především prostředky HTML. To umožňuje mimo jiné také přijatelnější grafickou podobu, která je vhodnější především pro čtenáře.

Project Bartleby, který byl realizován v letech 1993 až 1996 na Columbia University, volně zpřístupňuje několik desítek významných děl anglo-americké literatury především pro výukové potřeby. Patří mezi ně např. i dílo Francise Scotta Fitzgeralda This Side of Paradise (Na prahu ráje).

Project Runeberg, jehož tvůrci jsou studenti sdružení v počítačovém klubu LYSATOR při univerzitě v Linköpingu ve Švédsku, zpřístupňuje elektronické texty v severských jazycích i informace o severských autorech. Jedním z dalších takových projektů je např. i Project Faustus, jenž si klade za cíl zpřístupnit online v síti Internet na základě podobné koncepce digitalizované texty světové klasické hororové literatury. Zatím je však teprve na začátku příprav a získávání spolupracovníků a přispěvatelů.

Project Wittenberg je zaměřen na zpřístupnění děl Martina Luthera, souvisejících témat i prací dalších luteránských autorů jako první z kroků směrem k mezinárodní elektronické knihovně specializované na luteránství, jejíž vybudování je cílem autorů projektu. Najdeme zde nejrůznější texty od krátkých citátů po plné texty Lutherových prací i dalších autorů významných pro tuto větev protestantismu. Řada textů je zatím dostupná z prostředí služby gopher a na www server jsou postupně zařazovány konečné verze zpracovávaných elektronických textů.

The Camelot Project je věnován vybudování databáze textů, obrázků, bibliografií a dalších informací souvisejících s artušovskou legendou. Obdobně je pak The Robin Hood Project zaměřen na vše, co souvisí s legendárním Robinem Hoodem. Oba projekty jsou sponzorovány University of Rochester a připravovány knihovnou této univerzity, The Robbins Library. ARTFL Project, University of Chicago (Project for American and French Research on the Treasury of the French Language, University of Chicago) je společným projektem dvou institucí: Institut National de la Langue Française, součásti Centre National de la Recherche Scientifique, a Divisions of the Humanities and Social Sciences na University of Chicago. Elektronické verze plných textů nejrůznějších děl ve francouzštině, včetně krásné literatury, jsou však dostupné jen pro předplatitele. Přístup je zajišťován prostřednictvím konsorcia institucí, v naprosté většině jde o americké univerzity (více než 100). Zaměstnancům i studentům těchto přispívajících univerzit jsou pak na základě registrace u ARTFL přidělena přístupová práva a mohou celou databázi plných textů využívat zdarma.

Alex: A Catalog of Electronic Texts on the Internet je projekt, jehož cílem je podle jeho autorů využití možností pro tvorbu katalogů elektronických textů dostupných v síti Internet. Alex vznikal původně v letech 1993-1994, proto obsahuje odkazy na zhruba 2000 titulů většinou umístěných na gopher serverech. V současnosti není Alex doplňován a udržován mj. vzhledem k nedostatku finančních prostředků. Je však funkční a lze jej jako přístupové místo k mnoha plným textům, jež jsou v něm podchyceny, využít.

University of Virginia Electronic Text Library je archív elektronických textů a obrázků, zpřístupňující tyto informace uživatelům na University of Virginia. Kromě komerčních zdrojů, k nimž běžný uživatel Internetu nemá povolen přístup, jsou zde i mnohé volně k dispozici dokumenty nejen v angličtině, ale také ve francouzštině, němčině, japonštině a latině. Mezi anglickými texty najdeme např. stránky věnované Marku Twainovi: Mark Twain in His Times, jejichž cílem je umožnit čtenářům pohled na dnešek prostřednictvím díla Marka Twaina a doby, ve které žil. Když už jsem zmínila Marka Twaina, upozorním hned na další zajímavý projekt, který je zaměřen nejen na zpřístupnění plných textů jeho děl: The Mark Twain Library.

Společným projektem Humanities Text Initiative (HTI) a University of Michigan Press je American Verse Project. Díky tomuto projektu je vytvářen a volně zpřístupňován archív americké poezie vydané do r. 1920.

The English Server Carnegie Mellon University je dalším zdrojem, který lze využít pro přístup k plným textům nejen z oblasti krásné literatury. V součásti poskytuje přístup ke zhruba 18 000 prací z oblasti společenských věd.

The Labyrinth: Resources for Medieval Studies je projektem Georgetown University zaměřeným na středověká studia. Poskytuje přístup k užitečným databázím a elektronickým textům na serverech na různých místech ve světě, kde lze informace podobného zaměření nalézt, ale také prostor pro diskusi na dané téma. Tematicky obdobně je zaměřen i další informační zdroj Internet Medieval Sourcebook. Jeho prostřednictvím se dostaneme nejen ke středověké církevní, filozofické a historické literatuře, ale i k dílům jako je např. Dekameron (v italštině a angličtině).

The Internet Classics Archive je sbírkou zhruba 400 anglických překladů řecké a římské literatury od Homéra přes Virgilia až k Marku Aureliovi.

Upozorňuji-li ve svém příspěvku na plné texty literárních děl dostupných prostřednictvím Internetu, nemohu samozřejmě zapomenout na Williama Shakespeara. Jeho díla najdeme na nejrůznějších serverech, stejně jako odkazy na ně na stránkách věnovaných shakespearovské problematice a divadlu. Pokud jde o plné texty, existují dva hlavní zdroje. Prvním z nich je dokument The Collected Works of Shakespeare. Jiný přístup ke kompletnímu Shakespearovu dílu umožňuje The Complete Works of William Shakespeare na serveru The Tech na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Na elektronické texty z MIT odkazuje pěkná stránka Shakespeare Bookshelf, která je součástí nabídky The Internet Public Library, jejíž sbírka odkazů na plné texty The Internet Public Library Online Texts Collection obsahuje asi 5500 titulů literárních děl volně dostupných v síti Internet.

Trochu jiným způsobem než na všech výše uvedených stránkách je budována elektronická sbírka Shakespearových děl v rámci projektu The Center for Electronic Text & Image (CETI)- Shakespeare Text Project. V rámci tohoto projektu jsou zpřístupňována digitální faksimile vzácných vydání Shakespearových děl, jež jsou ve fondech knihovny na University of Pennsylvania.

Berkeley Digital Library SunSITE je sbírkou elektronických dokumentů a také dalších informací a nástrojů využitelných při budování digitálních knihoven a ně navazujících služeb. Prostřednictvím Digital Collections (DL SunSITE) se dostaneme i plným textům literárních děl na stránkách Literature @ SunSITE. Mimo jiné zde najdeme např. spisy Jacka Londona.

Bibliomania - The network library je jiným užitečným zdrojem poskytujícím volný přístup k řadě významných děl z oblasti klasické literatury prostřednictvím Internetu. Najdeme zde např. plné texty knih Jane Austenové, Lewise Carolla, Wilkie Collinse Artura C. Doyla, Josepha Conrada, Jamese Joyce či Oscara Wilda.

Jedním z významných zdrojů poskytujících souhrnný přístup k literárním zdrojům je The World-Wide Web Virtual Library: Literature, která zájemce o tuto oblast navede na konkrétní informační zdroje.

Ukázkou jedné z dalších a komfortnějších možností jak prostřednictvím Internetu poskytnout přístup k literárním dílům je multimediální vydání knihy Lewise Carolla Online Edition of Alice’s Adventures in Wonderland. Abychom mohli využít všech možností, které tato online publikace poskytuje, měli bychom mít samozřejmě multimediální PC a a nejlépe verzi 3.0 prohlížeče Netscape s nainstalovaným plug-in midi přehrávačem Crescendo.

Zatímco skoro všechny zdroje, o nichž byla dosud zmínka, jsou volně přístupné, na závěr zmíním alespoň jeden komerční zdroj plných textů klasické literatury: Literature Online firmy Chadwyck-Healey se označuje jako "home of English and American literature on the World Wide Web".

Zcela jistě se mi nepodařilo vyčerpat všechny zdroje, které dnes v Internetu nabízejí přístup (vesměs zdarma) k plným textům z oblasti literatury. Lze je využít různě, pro zábavu i ke studiu. Další se budou postupně objevovat, s rostoucími možnostmi elektronického publikování v prostředí služby World Wide Web, které lákají další autory, studenty i vydavatele.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
TKAČÍKOVÁ, Daniela. Začalo to (nejspíš) Gutenbergem. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 5 [cit. 2024-05-19]. urn:nbn:cz:ik-10058. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10058

automaticky generované reklamy