Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

WWW není jen HTML aneb Co by měl také umět autor domovských stránek

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

WWW není jen HTML aneb Co by měl také umět autor domovských stránek

0 comments
V současné době mají milióny lidí po celém světě přístup k Internetu. Většina jeho uživatelů dnes zřejmě nejvíc využívá elektronickou poštu a World Wide Web. Web se během několika let od svých počátků, kdy byl navržen především jako prostředek pro výměnu informací v akademické sféře, stal jedním z nejrozšířenějších prostředků nejen pro získávání informací, ale také atraktivním publikačním prostředím pro každého, kdo má potřebu zveřejnit jakékoliv dokumenty a služby, a využít přitom všech vymožeností sítě Internet.

Základním jazykem, jehož prostřednictvím dochází ke komunikaci na Webu, je HTML – hypertext markup language. Proto se také nejvíc tištěných i elektronických dokumentů věnovaných publikování na Internetu věnuje právě HTML. Úsilí programátorů a výrobců software směřuje k tomu, aby práce při vytváření webovských dokumentů byla co nejvíce user-friendly, a autoři nejrůznějších publikací se předhánějí v tom, jak co nejlépe a nejnázorněji vysvětlit svým čtenářům, jak vytvářet vlastní domovské stránky co nejefektivněji a nejjednodušeji s využitím všech technických vymožeností, které jsou pro elektronické publikování na Webu k dispozici.

Zjednodušeně řečeno, každý, kdo má chuť strávit pár dní studiem základních informací o tom, "jak si vyrobit vlastní homepage", kdo má počítač se základním programovým vybavením a přístup k WWW serveru, může rychle začít vytvářet vlastní jednoduché dokumenty, aniž by byl nucen utratit korunu za koupi příruček či speciálního software.

Ten, kdo má možnost využívat zdroje World Wide Web již delší dobu, jistě zaregistroval řadu změn, jimiž prošel vývoj nejrůznějších typů dokumentů z hlediska jejich vzhledu. Od těch nejjednodušších stránek lišících se od jiných elektronických dokumentů jen zvýrazněnými odkazy, přes takřka výhradně grafickou podobu stránek ohromujících barvami, tlačítky nejrůznějších tvarů a animovanými gify – zpět k poměrně jednoduchému designu stránek nelákajícímu uživatele atraktivní samoúčelnou grafikou, ale spíše užitečným obsahem.

Přesto se ještě dnes řada autorů dokumentů HTML nechává spíše unášet atraktivními možnostmi, které prostředí WWW nabízí. Relativně snadné zvládnutí technických znalostí souvisejících s elektronickým publikováním na WWW není doprovázeno jinými potřebnými vědomostmi, které by měly být samozřejmou součástí jakékoliv publikační činnosti.

Často bohužel schází i onen původní smysl publikování – mít co sdělit světu nebo alespoň určité komunitě. Každý, kdo tráví svůj čas využíváním Webu, se jistě setkal se spoustou špatně vytvořených stránek – matoucích, nedostatečně vybavených informacemi usnadňujícími navigaci, přetížených grafikou enormně prodlužující čekání na celý dokument a obsahujících spousty odkazů – bohužel neudržovaných a nefunkčních.

Elektronické publikování v prostředí Webu se pochopitelně v mnohém liší od klasických tištěných dokumentů. Existuje však řada zásad, které jsou pro publikování, ať tiskem či prostřednictvím jiných médií, společné a které by autoři webovských dokumentů měli znát. Publikování na Webu samozřejmě rozšiřuje klasické postupy o nové možnosti, ty však mají také svá omezení. Z hlediska uživatelů, kteří pracují s informačními zdroji na WWW, jsou pak tato omezení mnohem významnější – nedodrží-li autor určité zásady nezbytné pro budování domovských stránek, nebude mít (z nejrůznějších důvodů) uživatele.

Tvorba kvalitních dokumentů HTML tedy vůbec není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát (a jak se také řadě autorů nejspíš zdá). Kromě zvládnutí "technické" stránky tvorby těchto dokumentů, existuje ještě spousta dalších věcí, s nimiž by se měl každý autor seznámit. Vedle schopností umět rozlišit způsob prezentace dokumentu podle toho, jaký je jeho účel, jde především o zvládnutí techniky tvorby hypertextových dokumentů, znalost principů komunikace člověk-počítač, typografických zásad a určité základní znalosti práce s grafikou. Nezanedbatelnou stránkou spojenou s publikováním je pak oblast autorských práv. Také uživatelé, byť sami nemají ambice publikovat, by některé zásady designu dokumentů měli znát, přinejmenším jim to umožní ocenit skutečně kvalitní domovské stránky.

Účelem tohoto příspěvku není výklad zmiňovaných zásad, nýbrž upozornění na ně a na další aspekty tvorby HTML dokumentů prostřednictvím informačních zdrojů dostupných právě v prostředí WWW. Užitečných dokumentů věnovaných této problematice je v Síti mnoho, určitě se však vyplatí nespoléhat jen na ně. K dispozici je také řada kvalitních knih – informace o nich můžeme pochopitelně také získat v Internetu. Je ovšem nutné upozornit předem na to, že skutečně kvalitní zdroje, které se věnují designu WWW dokumentů, nejen HTML, najdeme především v zahraničí – ať už jde o knižní publikace nebo o elektronické zdroje na WWW.

Zájemce o české zdroje se však nemusí bát, neboť knih a časopiseckých článků o publikování v Internetu je poměrně dost, jsou však věnovány především technickému zvládnutí tvorby dokumentů HTML. Např. v knize Pavla Satrapy World-Wide Web pro čtenáře, autory a misionáře, jejíž hlavní část je věnována výkladu jazyka HTML, se koncepcí a návrhem dokumentu autor zabývá jen na 3 – 4 stranách. Zájemcům o tvorbu WWW dokumentů lze ovšem tuto knihu doporučit, stejně jako seriál příspěvků téhož autora HTML v příkladech publikovaný v Softwarových novinách, jehož elektronická verze je k dispozici na serveru Omicron.

Mezi zajímavé informační zdroje v českém Internetu patří také interaktivní učebnice jazyka HTML i s testy probrané látky Výuka jazyka HTML.

Na domovských stránkách nakladatelství Grada nebo Computer Press může najít zájemce informace o knihách, které se věnují práci s Internetem, včetně tvorby domovských stránek. (Seznam publikované české knižní literatury na toto téma je uveden v závěru příspěvku.)

Pokud jde o zahraniční knižní publikace, díky Internetu dnes není problémem se dostat nejen k informacím o tom, co bylo publikováno. Jeho prostřednictvím si lze vybrané publikace objednat nebo se dokonce i zdarma dostat k plným verzím knih, jež bychom si pochopitelně v jejich tištěné podobě museli koupit.

Problematice nakladatelských informací dostupných v síti Internet, jsem se podrobněji věnovala v příspěvku "Využití nakladatelských zdrojů v síti Internet v akviziční činnosti knihoven a v oblasti služeb uživatelům" pro Infomedia ´97. Lze v něm nalézt odkazy na servery nakladatelství nebo elektronická knihkupectví, jejichž online katalogy jsou jednou z možností, jak se o potřebné publikované literatuře dozvědět. Zcela jistě najdeme knihy věnované práci s Internetem či elektronickému publikování na WWW na domovských stránkách Macmillan Publishing nebo v knihkupectví firmy Simon & Schuster. Zajímavou nabídku představují Books Online nakladatelství Sams nebo nakladatelství Que - na jejich stránkách se dostaneme zdarma k plným textům některých knih, včetně těch, jež se věnují tvorbě dokumentů HTML. Volně přístupné plné texty knih věnovaných téže tematice najdeme i na domovských stránkách nakladatelství O´Reilly Web Developer´s Library. Jako příklad dalších informací o knihách je možné uvést stránku věnovanou tvorbě grafiky pro Web, jejichž autorkou je Lynda Weinman. Tyto informace jsou součástí jejích domovských stránek věnovaných designu WWW dokumentů nazvaných Lynda´s Homegurrrl.

Jinou možnost získání zajímavých informací jsou i stránky, které jsou síťovými doplňky tištěných publikací, jako např. dokument Creating Killer Web Sites nebo stránky Home Sweet Home Robina Williamse.

Unofficial Internet Book List Kevina Savetze poskytuje další možnost pro zájemce o literaturu na téma publikování v Internetu v sekci HyperText Markup Language, Web Graphics & Design, ale samozřejmě i na další témata, která se nějak dotýkají práce s touto sítí. Jiný seznam, tentokrát orientovaný na elektronické publikace nazvaný The Online Electronic Publishing Collection, umožňuje prostřednictvím odkazů v sekci Computer and Internet related OnLine Books přístup k volně dostupným plným textům knih. Nakladatelství IDG Books nejen publikuje knihy, které jsou užitečnou pomůckami pro tvůrce WWW dokumentů, ale nabízí na svých stránkách nazvaných Web Publishing Resource Center i odkazy na užitečné zdroje v Internetu.

Užitečné informace o tom, jak vytvářet elektronické dokumenty pro WWW, samozřejmě najdeme i v elektronických časopisech, ať už těch, jež se věnují především WWW, nebo v obecně zaměřených titulech věnovaných počítačům nebo Internetu. Jde zpravidla o elektronické verze tištěných titulů nebo o jejich online doplňky. V online verzích najdeme nejen články, ale také řadu odkazů na externí zdroje nebo software. Seznam online časopisů věnovaných WWW a HTML najdeme v dokumentu WWW / HTML Related Online Journals and Publications. ZD Internet Magazine, Webtechniques.com nebo Web Developer jsou konkrétními příklady časopisů orientovaných na práci s Webem.

Usable Web je užitečným průvodcem zaměřeným na webovské zdroje věnované problematice Human-Computer Interaction a speciálně na tvorbu WWW dokumentů z tohoto pohledu (WebHCI).

Zájemce o další zdroje věnované designu webovských dokumentů najde velké množství kvalitních informací na níže uvedených stránkách. Jde o "metapages" shromažďující odkazy na nejrůznější zdroje využitelné při elektronickém publikování, jež shrnují zkušenosti těch, kteří jsou ochotni se s ostatními uživateli Internetu o ně podělit. Chcete-li se poučit a dozvědět se, "jak na to", stačí začít - v tomto případě od konce: WWW Style Manual Patricka J. Lynche je jedním z nejkvalitnějších dokumentů věnovaných designu WWW stránek.

All Things Web

Beyond the Bones of HTML

December Communications, Inc. Works

How do they do that with HTML?

HTML Goodies

HTML Writers Guild Website

Navigator Gold Tool Chest

WebDesigner HelpDesk

Webreference.com - The Webmaster´s Reference Library

Web Developer´s Virtual Library

Web Mastery Learning HTML

Web Page Design for Designers

Web Publishing Resource Guide

Writing for the Web: A Primer for Librarians (Eric H. Schnell)

Yale Center for Advanced Instructional Media´s WWW Style Manual, 2nd Ed.

Seznam české knižní literatury věnované tvorbě dokumentů pro WWW:

BERKA, Milan, HANÁČEK, Petr, MACUR, Jiří. WWW informační servery. Brno : Unis Publishing, 1997. 158 s.

MIKLE, Pavel. Referenční příručka jazyka HTML. Brno : Unis Publishing, 1996. 55 s.

PERRY, Paul J. Java : tvorba dokonalých WWW stránek. Praha : Grada Publishing, 1996. 327 s. ISBN: 80-7169-415-0

REYNOLDS, Mark C. JavaScript : profesionální řešení. Brno : UNIS Publishing, 1997. 779 s. ISBN: 0-7897-0789-6

SATRAPA, Pavel. World-Wide Web pro čtenáře, autory a misionáře. Praha : Neokortex, 1996. 317 s.

TATTERS, Wess. WWW : naučte se publikovat s Netscape Navigator. Brno : UNIS, 1996. 672 s.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
TKAČÍKOVÁ, Daniela. WWW není jen HTML aneb Co by měl také umět autor domovských stránek. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 4 [cit. 2023-12-02]. urn:nbn:cz:ik-10040. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10040

automaticky generované reklamy