Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Webový portál digitálnych objektov publikačnej činnosti na báze web based training

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

Webový portál digitálnych objektov publikačnej činnosti na báze web based training

0 comments
Anglicky
English title: 
Web portal of digital objects of publications on web-based training support
English abstract: 
The increasing demands for flexible supply of research results for the purposes of various evaluation procedures make the teaching and research staff publish as much as possible, enhance their scientific and research output, and cope with the problem of preserving the originals and reprints of such output. The basic functionalities of an academic library are understanding and managing the operations, activities, implications and other formalities related to registration, categorization, archiving and particularly providing the output of publications and citations. The academic libraries having mastered the evaluation and digitization of publications and with access to information resources, as well as the IT professionals with experience in various software add-on tools and knowledge of web interface are well prepared to play an active role in providing support to the teaching and research staff via the development of information models allowing flexible access to the digital output of the scientific, research and educational activities.

Úvod

V súčasnom digitálnom svete sa neustále hľadajú možnosti nielen úložísk digitálnych objektov, ale i nástroje efektívneho využívania a zdieľania zdigitalizovaných výstupov najmä vedecko-výskumnej činnosti. Takýmito modelmi môžu byť využiteľné webové portály na báze Web Based Training. Čo je vlastne webový portál a Web Based Training a ako môže súvisieť s úložiskami (využiteľnosťou) digitálnych objektov? Termínom webový portál v informačných technológiách sa v dostupných zdrojoch označuje (webová) aplikácia, ktorá používateľom poskytuje jednotným centralizovaným spôsobom informácie z rôznych zdrojov. Portál predstavuje bezpečný a jednotný bod interakcie prispôsobený potrebám konkrétnych používateľov. V získaných informáciách by mali tieto portály sprostredkovať efektívne vyhľadávanie, filtrovanie informácií, kategorizovať a vytvárať príjemné prostredie pre svojich klientov. Kľúčové vlastnosti webového portálu sú:

 • centrálny prístup k inak decentralizovane uchovávaným informáciám,
 • možnosti personalizácie obsahu pre používateľov na požadovanej úrovni zabezpečenia,
 • aktívna interakcia používateľov,
 • jednotný spôsob prihlasovania a evidencie používateľov (single sign-on),
 • silné vyhľadávacie jadro schopné sprístupňovať požadované objekty,
 • prevádzkovanie a udržateľnosť platformy,
 • schopnosť výmeny dát v štrukturovanej podobe,
 • vhodná informačná architektúra podporujúca stanovené ciele portálu.

Vytvorenie portálu

Vytvorenie webového portálu z výstupov vedecko-výskumnej činnosti na báze Web Based Training znamená vytvorenie flexibilného a efektívneho nástroja na poskytovanie digitálnych objektov. V praxi to znamená vytvorenie priestoru na podporu a zvýšenie efektívnosti poskytovania informačných a nadštandardných elektronických služieb Akademickej knižnice. Web Based Training (WBT) je ideálnym nástrojom pre sprístupňovanie vzdelania a digitálneho obsahu pre jednotlivcov. Zásadné výhody WBT spočívajú v:

 • ľahkom prístupe k vytvoreným materiálom,
 • možnostiach vzdelávať skupiny ale i jednotlivcov
 • multiplatformovosti(Windows, Linux, Mac OS, Android, ...)
 • jednoduchom updatovaní obsahu
 • prístupe k dátam a kontrole dát
 • neustálej narastajúcej úrovni akceptácie WBT ako „reálnej“ formy výučby a zdieľania obsahu
 • ľahkej kombinovateľnosti s inými vzdelávacími systémami.

Web Based Training je inovatívny prístup k poskytovaní informácii na diaľku, resp. k distančnej forme vzdelávania. Stavia na základoch technológie a metodológie www stránok, Internetu a intranetu. Prezentuje obsah s dôrazom na jeho aktuálnosť a rýchlu modifikovateľnosť. WBT ako platforma dokáže ťažiť zo svojej multimediality a vďaka tomu sa rýchlo adaptuje a vyvíja ako reakcia na rýchly vývoj vo sfére počítačov a IT všeobecne. WBT je ideálnym nástrojom pre sprístupňovanie vzdelania a digitálneho obsahu pre jedincov bez rozdielu na ich aktuálnu polohu a lokálny čas, keďže prístup k takto vytvoreným materiálom zväčša nezáleží ani od jedného zo spomenutých faktorov (geografická lokácia, lokálny čas). Rôzne formy materiálov – texty, obrázky, videá, animácie, interaktívny chat, realtime audio a video – umožňujú používať WBT pre rôznorodých koncových „klientov“ [Horton, W.].

Tvorba digitálnych objektov z publikačnej činnosti

Akademické knižnice sledujú trendy podporujúce informačnú výchovu nielen pri vyhľadávaní digitálnych objektov, ale i tvorbe digitálnych objektov (z publikačnej činnosti a ohlasov, z kvalifikačných prác, obsahov knižničného fondu a pod.). Podieľajú sa na vytváraní flexibilných nástrojov pre efektívne sprístupnenie a využívanie digitálnych objektov v akademickom prostredí. Akademické knižnice sú miestom uchovávania zdrojov a výstupov vedecko-výskumnej činnosti, disponujú významným portfóliom pre overovanie bonity publikačného priestoru, sú garantom evidencie publikačnej činnosti a ohlasov, podieľajú sa na informačnej výchove.

Na druhej strane informačné pracoviská (IT) sú schopné vytvárať podporné mechanizmy informačných architektúr a štruktúr pre flexibilné využívanie a sprístupňovanie týchto zdrojov. Je preto potrebné zabezpečiť implementáciu takých modelov, ktoré budú saturovať požiadavky vznikajúce z informačnej preťaženosti a množstva informácií nielen správnym dávkovaním, ale najmä flexibilnými možnosťami prístupu k týmto informáciám. Je dennodenou praxou, že akademické knižnice sprostredkovávajú kópie výstupoiv publikačnej činnosti na rôzne účely, v rôznej intenzite, v časovej kampanovitosti (najmä pri ukončovaní projektov) a pod. Je preto absolútne jasné, že musia mať tieto výstupy v elektronickej podobe v úložiskách, musia vytvárať mechanizmy na ich sprostredkovanie aj s príznakom na informačnú výchovu pri využívaní týchto zdrojov.

Čo sú vlastne digitálne objekty? Prudký rozvoj internetu a informačných technológií ponúka knižniciam nový priestor na vytváranie služieb s pridanou hodnotou. Popri bežných klasických službách knižníc sa do popredia dostávajú služby spojené so sprístupňovaním e-kníh, pokrytie priestorov knižníc wi-fi pripojením, zabezpečenie dostupnosti, príp. zdieľanie elektronických informačných zdrojov a pod. Digitálny svet, ochrana a uchovávanie intelektuálneho kapitálu inštitúcie sú jednoznačnými dôvodmi pre budovanie digitálnych knižníc, prevádzanie knižničných zbierok do elektronickej (digitálnej) podoby. Znamená to sprístupnenie svojich fondov už nielen ako záznamov o knihách a knižničných zbierkach, ale sprístupnenie plných textov v elektronickej (digitálnej) podobe – digitálnych objektov [Makulová, S.].

Publikačná činnosť je podskupina (podmnožina) celkového knižničného fondu akademickej knižnice. Jej určitá časť býva verejne dostupná (napr. učebnice, monografie, skriptá... nachádzajúce sa vo fonde akademickej knižnice). Väčšiu časť výstupov publikačnej činnosti však tvoria články v časopisoch, prípadne zborníkoch, na ktorých dostupnosť platia určité ohraničenia, resp. limity sprístupnenia. Pritom práve tieto objekty publikačných výstupov je potrebné mať k dispozícii v elektronickej podobe pre rôzne účely najmä hodnotenia (dokladovania).

Význam webových portálov digitálnych objektov

Význam tvorby webových portálov v knižničnom priestore sa identifikuje s otázkou merania efektívnosti modelu informačného manažmentu akademickej knižnice. Je nesporne dokázateľné, že dobre organizovaný informačný a komunikačný systém zásadným spôsobom ovplyvňuje systém manažérstva fakulty najmä tým, že zjednodušuje a urýchľuje spracovanie a prípravu dokumentácie napr. pre hodnotiteľské procesy fakulty. Prínosy vytvorenia webového portálu digitálnych objektov môžu predstavovať vyššiu kvalitu a komplexnosť služieb akademickej knižnice pre celú akademickú obec fakulty. Charakter a rozsah možných prínosov vytvárania webových portálov môže určovať vylúčenie duplicity pri vytváraní digitálnych objektov, odstránenie kampanovitosti pri vyhotovovaní kópií výstupov vedecko-výskumnej činnosti, priestor pre operatívnu kontrolu správnosti obsahu poskytovaných informácií.

Riešenia tvorby mechanizmov a nástrojov na úložiská digitálnych objektov a s nimi súvisiace nadštandardné služby knižníc vychádzajú z poznania, že informácie sú výsostne dôležitým faktorom efektívneho fungovania každej súčasnej univerzity. Determinujú úroveň, príťažlivosť a kvalitu jej vzdelávacieho procesu a súčasne sú podmienkou i výstupom kvalitnej vedeckovýskumnej činnosti výskumnej univerzity. Výskum a vzdelávanie predstavujú najefektívnejšie investície do rozvoja faktorov, ktoré sa zhodnocujú dvoma formami: inovuje a zefektívňuje sa proces tvorby úžitkových hodnôt vo vzdelávacej a výskumnej organizácii a vytvárajú sa podmienky pre vlastný rozvoj organizácie – rozvoj jej poznatkového potenciálu. Účelnosť a efektívnosť poznatkového manažmentu musí byť potvrdená množstvom a kvalitou výstupov. Kvalita výskumnej univerzity si bude vždy vyžadovať relevantné informačné zabezpečenie vzdelávacieho a vedecko-výskumného procesu.

Záver

Tvorba špecializovaných webových portálov z knižničnej praxe prináša nové postupy a vlastné originálne riešenia elektronických úložísk zdigitalizovaných výstupov vedecko-výskumnej činnosti. Rozvíja existujúce poznatky a používané metódy v knižnično-informačných procesoch s dopadom na celé používateľské zázemie týchto výstupov. Rozširuje súčasný stav digitalizácie a elektronizácie knižničného fondu fakulty (elektronické skriptá, digitalizované záverečné práce a pod.) a vytvára tým rozšírené portfólio zdrojov Akademickej knižnice pre poskytovanie nadštandarných služieb.

Dôvody prevedenia fondu publikačnej činnosti a ohlasov do digitálnej podoby vychádzajú z potreby rýchleho uspokojenia požiadaviek zamestnancov a jednotlivých ústavov a odborov fakulty. Medzi dôvody, ktoré vedú k tvorbe podobných nástrojov patria:

 • rýchle a jednoduché sprístupnenie digitalizovaného výstupu najmä publikačnej činnosti a ohlasov autora na vyžiadanie pri kvalifikačnom raste (habilitačné konanie, inauguračné konanie,...);
 • rýchle sprístupnenie požadovaného materiálu pri kompletizovaní výstupov z projektov a grantov;
 • kompletné podklady pre hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti vyžiadané pri komplexnej akreditácii vysokej školy;
 • príspevok Akademickej knižnice v oblasti informačnej výchovy a
 • pridaná hodnota poskytovaných služieb Akademickej knižnice.

Projekty digitalizácie fondu publikačnej činnosti a ohlasov predstavujú náročné a najmä dlhodobé procesy. Náročný z pohľadu technického vybavenia a dodržiavania autorského zákona a dlhodobý z pohľadu spätnej transformácie dokumentov z „papierovej“ podoby do elektronickej. Výrazne však uľahčuje vzájomnú komunikáciu medzi akademickou knižnicou a zamestnancami/autormi fakulty, alebo jednotlivými oddeleniami fakulty.

Významné prínosy a efekty, ktoré sa očakávajú z využívania webových portálov možno predikovať ako výhodu akademickej knižnice v poskytovaní služieb s pridanou hodnotou:

 • okamžité poskytnutie kópie publikačného výstupu alebo ohlasu autorovi,
 • kompletný výstup publikačnej činnosti a ohlasov (t. z. nielen zoznamy, ale i kópie výstupov) pre hodnotiace procesy,
 • centrálny archív publikačnej činnosti a ohlasov.

Cieľom akademickej knižnice je vytváranie, získavanie a využívanie poznatkov, kde nejde iba o sprostredkovanie informácií. Znalostná knižnica založená na zvýšenom využívaní poznatkov vytvára pridanú hodnotu v cieľových aktivitách inštitúcie a nadobúda vlastnosti komodít, ktoré efektívnym spôsobom kreujú jej prostredie. Úlohou informačného zabezpečenia oblastí výskumu a vzdelávania v akademickom prostredí je včasné poskytovanie relevantných informácií každej organizačnej zložke. Všetky rozhodovacie procesy na každej úrovni vykonávaných činností potrebujú informácie, ktoré je treba sprístupňovať tak, aby sa dostávali na miesta ich potreby v požadovanej kvalite, štruktúre a čase.

Literatúra:
 • HORTON,W. Designing Web-Based Training : How to teach anyone anything anywhere anytime. New York : John Wiley, 2000. - 607 p. ISBN 0-471-35614-X
 • MAKULOVÁ, S. Digitálne knižnice budúcnosti : nové smery výskumného programu. In: INFOS 2003 : 32. medzinárodné informatické sympózium [online], 2003 [cit. 2010-04-02]. Dostupné na 
  internete: <http://www.aib.sk/infos/infos2003/15.htm>. ISSN 1336-0779.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
REŠETOVÁ, Kvetoslava. Webový portál digitálnych objektov publikačnej činnosti na báze web based training. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 5 [cit. 2022-09-28]. urn:nbn:cz:ik-17769. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17769

automaticky generované reklamy