Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vzniká jazykový výukový program pro pracovníky v knižní kultuře a médiích

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Vzniká jazykový výukový program pro pracovníky v knižní kultuře a médiích

2 comments
Anglicky
English title: 
Distance learning programme for people working in the book and media sector
English abstract: 
<p><b>LaBooM</b> (short for <b>LA</b>nguages for the <b>BOO</b>k and <b>M</b>edia sector) is a Leonardo da Vinci language competence project initiated and coordinated by the Akademie der österreichischen Buch- und Medienwirtschaft. </p> <p>This blended learning course emphasizes the acquisition of language through the communication meaning (rather than the practice of grammatical forms). Learners use language in real life contexts (interesting topics encouraging them to express their needs, opinions and ideas). </p> <p>Natural speech and written texts are authentic (texts from newspapers, books, brochures and leaflets, from the Internet and recordings of natural speech (from radio, television, songs etc.). Part 1 (for beginners) is situated in a bookshop, wholesale trade, publishing house and Frankfurt book fair. Learners are taught how to introduce themselves, they learn about making appointments, they read programs of cultural events, ask for departments and specific books, present new books, write an order form and invoice etc. Part 2 ( for advanced learners) – people talk about their career in the book and media trade, working conditions, marketing strategies, advertising, they make a telephone call, e-mail correspondence, write a letter of application and CV. </p> <p>The project aim is to develop a vocationally oriented, <b>two-level language course</b>. </p> <p>During the two-year project period (2005-2007) twelve partners from six different countries (Austria, Czech Republic, Spain, Italy, Poland and UK) develop online and CD-ROM materials for the distance learning phases, as well as hard-copy teaching materials for the open learning phases. Additionally, a sector-targeted multilingual word-list is produced in all project languages (Czech, English, German, Italian, Polish and Spanish) and will be displayed on the LaBooM website. </p> <p> </p> <p> </p>
Redakční poznámka: Článek byl v září 2006 v pozměněné formě publikován v měsíčníku Luhačovické noviny.

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

Ve sjednocené Evropě stále stoupá potřeba vzájemné komunikace mezi národy. Nejinak je tomu v knižním obchodě. Nedostatek výukových materiálů pro tuto sféru dal podnět ke vzniku mezinárodního jazykového projektu s názvem LaBooM (Languages for the Book and Media sector), č. A/05/B/F/LA-158.237, který je financován z evropského vzdělávacího programu Leonardo da Vinci a na kterém se podílí 12 partnerů ze šesti států Evropy.

Iniciátorem a koordinátorem je Akademie rakouského knižního a mediálního hospodářství, která oslovila odborníky ze školských zařízení orientovaných na vzdělávání pracovníků v knižní kultuře, knihkupce, nakladatele a editory v Rakousku, České republice, Polsku, Itálii, Španělsku a Velké Británii.

Partneři pracují v týmech. Dvě učitelky cizích jazyků SOŠ Luhačovice jsou členkami týmu didaktického, který vytvořil didaktický koncept, na jehož základě nyní tým obsahový píše náplň jednotlivých lekcí.

Tento prakticky zaměřený kurz klade důraz spíše na komunikaci než na procvičování gramatiky. Účastníci poznávají jazyk v reálných situacích (témata jsou pro ně podnětná, snaží se je přimět vyjádřit jejich potřeby, názory a myšlenky). Psané i namluvené texty jsou autentické. Zahrnují novinové články, úryvky z knih, brožury a letáky, texty z internetu a nahrávky rodilých mluvčích (poslechové texty z rádia, televize, písní atd.).

1. část kurzu (pro mírně pokročilé) je zaměřen na prostředí knihkupectví, velkoobchodu, nakladatelství a knižního veletrhu ve Frankfurtu. Účastníci kurzu se učí představit se, domluvit si schůzku, orientovat se v programech kulturních událostí, poznají jednotlivá oddělení v knihkupectví, typy knih, naučí se prezentovat knihy, psát objednávku a fakturu atd.

Ve 2. části kurzu (pro pokročilé) se naučí hovořit o své kariéře, pracovních podmínkách, marketingových strategiích, reklamě, vyřídí telefonní hovor, e-mailovou korespondenci, naučí se vyplnit pracovní přihlášku nebo napsat CV.

Cílovým produktem bude kombinovaný, konverzačně zaměřený výukový program ve dvou obtížnostních stupních. Nižší stupeň nabídne výuku angličtiny, němčiny a italštiny, vyšší stupeň bude dostupný pouze v angličtině. V jeho průběhu se střídá část e-learningová a na ni navazující výuka s lektorem. Učící se bude mít k dispozici elektronický slovník ve všech jazycích zainteresovaných států. Obsahově bude založen na autentických situacích a materiálech, do kterých se pracovník v knižní kultuře dostává a se kterými pracuje. Klade důraz na konverzační situace, nikoli na gramatiku.

V listopadu 2006 budou v Luhačovicích, Vídni a St. Pöltenu testovány vždy se skupinou 15 studentů dvě jednotky distanční části na internetu a jedna sedmihodinová jednotka s učitelem jazyka anglického.

Produkt bude hotov do konce června 2007 a na trh uveden v září 2007.

Jelikož splňuje podmínky certifikačního systému Evropské unie i všechny požadavky jazykové přípravy k nové maturitě, bude zařazen do jazykové výuky studentů SOŠ Luhačovice a samozřejmě nabídnut školám s podobným zaměřením i odborné veřejnosti.

Máte-li zájem, vývoj projektu můžete sledovat na internetových stránkách SOŠ Luhačovice nebo na stránkách projektu LaBooM.


Obsahový tým:
Oxford International Centre for Publishing Studies at Oxford Brookes
University, Oxford (Velká Británie)
Publishing Training Centre Wandsworth London (Velká Británie)
The Training Partnership Ltd.,Torquay-Devon (Velká Británie)
EDITRAIN Madrid (Španělsko)
Fernando Santi Basilicata, Potenza (Itálie)

Didaktický tým:
Akademie der österreichischen Buch-und Medienwirtschaft,
Wien (Rakousko)
Landesschulrat für Niederösterreich, St.Pölten (Rakousko)
SOŠ Luhačovice (ČR)
Vysoká škola ekonomická, Lodž (Polsko)

Technický tým:
Fachhochschule St.Pölten (Rakousko)
Tempo Training&Consulting, s.r.o., Ostrava (ČR)
Dohled nad projektem: firma Aries Formazione (Itálie)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HNÁTKOVÁ, Tatiana a PAŘÍZKOVÁ, Věra. Vzniká jazykový výukový program pro pracovníky v knižní kultuře a médiích. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 12 [cit. 2023-06-01]. urn:nbn:cz:ik-13348. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13348

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Prosím, sleduji už dlouho váš časopis, ale teprve teď jsem se rozhodla poslat komentář k článku. Ale nevím, zda bude či nebude zveřejněn. Mohli byste mi tuto informaci sdělit, pak bych se případně vyjádřila.
Děkuji, Helena Richterová - knihovnice

Jsem mile překvapena výše uvedeným článkem o vznikajícím jazykově-výukovém programu pro nás, kdo se pohybujeme ve světě knih. Je jisté, že za pár let nikdo nebude zvědavý na jazykové bariéry u informačních pracovníků a knihovníků. Ale, není to tak jednoduché. Přes všechny mé snahy a vzhledem k mým pracovním povinnostem a možnostem v rámci volného času, nepovažuji své jazykové vybavení za vyhovující. Můžu sice prohlásit, že částečně zvládám 4 jazyky, ale ne konverzačně. Znalost bez praktického využití klesá a klesá a výše uvedený článek mi dává naději na lepší časy a oprášení a rozšíření stávajících vědomostí.
Proto bych uvítala i další informace o tomto projektu nebo jemu podobných.
P.S. Můj zaměstnavatel je kapitalista a v rámci pracovní doby můžu na docházku na jazykové kurzy zapomenout :-) a ve volném čase - no vždyť to znáte možná sami...lépeřečeno - samy, vy ženy, které po zaměstnání čeká doma tzv. druhá směna.
Tedy doufám, že můj optimismus je namístě a těším se na zmiňovaný projekt.

registration login password