Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Využívanie e-learningu na Slovensku a v Spojených štátoch Amerických: 3. časť

Čas nutný k přečtení
10 minut
Již přečteno

Využívanie e-learningu na Slovensku a v Spojených štátoch Amerických: 3. časť

0 comments
Anglicky
English title: 
Systematic comparative study: The use of e-learning in Slovakia and the United States of America: 3rd part
English abstract: 
This review article will discuss the history and current situation of e-learning in Slovakia in SK and the United States. The systematic review of the literature was undertaken from existing professional literature. This article describes the findings from the systematic review of the current state of online programs offered in universities in both U.S. and SK. Challenges and opportunities for e-learning where identified from a current and a future perspective.

E-learning v slovenskej realite

V prostredí verejného vysokého školstva na Slovensku sa s e-learningom stretávame najmä v podpore jednotlivých predmetov. Vo vačšine prípadov ide iba o sprostredkovanie materiálov pre študentov online alebo v niektorom z LMS (learning management system) e-learningových systémov. Viaceré verejné vysoké školy ponúkajú e-learningové moduly, tieto však slúžia ako doplnok k ucelenému štúdiu. Podľa aktuálnych prieskumov je najpoužívanejším e-learningovým systémom na Slovensku Moodle.

V roku 2008 bola vypracovaná komplexná štúdia The Development of eServices in an Enlarged EU: eLearning in Slovakia , ktorá sa zameriava na výskum e-learningu na Slovensku. Venuje sa skôr aktuálnemu vzdelávaciemu systému a podmienkam pre zavedenie e-learningu do praxe. Podchytáva trendy a vymenúva výzvy, ktoré sa nám naskytujú. Nezachytáva však aktuálne projekty a poskytované kurzy slovenskými verejnými univerzitami. Množstvo odborných článkov a štúdií povráva o teoretických východiskách a nenašli sme žiadnu štúdiu, ktorá by sa komplexne venovala aktuálnej situácií poskytovaných e-learningových kurzov na Slovensku.

Stav e-vzdelávania je z pohľadu prieskumu získanej literatúry nedostatočný. Slovensko skutočne v porovnaní s USA zaostáva a môže si brať príklad z dosiahnutých výsledkov v porovnávanej krajine. Na Slovensku je ponuka online kurzov obmedzená a predstavuje zväčša ponuku kurzov, nie ucelených študijných programov.

MOOCs na Slovensku

Počas nášho prieskumu sme našli jediný kurz slovenskej univerzity, ktorý je ponúkaný verejne pre študentov z celého sveta ako MOOC. Ide o kurz Pre university mathematics/Introduction to Engeneering Mathematics , ktorý poskytuje Slovenská technická univerzita. Kurz bol postupne vyvýjaný od roku 1995 pre študentov, ktorých úroveň matematiky nedosahuje dostatočnú úroveň potrebnú pre štúdium na vysokej škole technického zamerania. Kurz je poskytovaný v slovenskom jazyku s ponukou titulkov v rôznych jazykoch.

Podľa analýzy absolvuje MOOC kurz so získaním certifikátu iba 4,3 % študentov. Na prvom mieste medzi všetkými krajinami s najvyšším počtom študentov so získaným certifikátom sa umiestnilo Grécko (13,6 %). Ďalšími v poradí boli Španielsko (13,1 %),, Slovensko (13,0 %), Nemecko (12,8 %) a Česká republika (10,1 %).

Partneri z 11 európskych krajín začali prvú celoeurópsku "MOOCs" iniciatívu s podporou Európskej komisie. Momentálne je k dispozícii asi 40 kurzov, ktoré pokrývajú širokú škálu tém, sú dostupné zdarma asi v 12 rôznych jazykoch. Iniciatíva je pod vedením Európskej asociácie dištančného univerzitného vzdelávania (EADTU) a väčšinou ide o otvorené univerzity. Partnerské univerzity pochádzajú z nasledujúcich krajín: Francúzsko, Taliansko, Litva, Holandsko, Portugalsko, Slovensko, Španielsko, Veľká Británia, Rusko, Turecko a Izrael. Podrobné informácie o iniciatíve a ponuke kurzov sú k dispozícii na portáli www.OpenupEd.eu.

Androulla Vassiliou23 z Európskej komisie pre vzdelávanie, multikulturalizmus a mladých víta novú iniciatívu: “This is an exciting development and I hope it will open up education to tens of thousands of students and trigger our schools and universities to adopt more innovative and flexible teaching methods. The MOOCs movement has already proved popular, especially in the US, but this pan-European launch takes the scheme to a new level. It reflects European values such as equity, quality and diversity and the partners involved are a guarantee for high-quality learning. We see this as a key part of the Opening up Education strategy which the Commission will launch this summer.”

Online tituly

Akreditovanú online formu štúdia ponúka na Slovensku City university of Seattle so sídlom v Trenčíne. Je určené najmä pre tých študentov, ktorí sú časovo zaneprázdnený a nie sú schopní denne dochádzať do školy. Každý týždeň má študent zadania a komunikuje cez diskusné fórum s vyučujúcim a študentami navzájom. Online výučba je podporená video prednáškami, webinármi, online testami a ďalšími online aktivitami pod vedením vyučujúceho. Písomné testy sú však zabezpečované v priestoroch univerzity alebo pod dozorom schváleného proktora, ak študent pochádza zo zahraničia.

Okrem tejto univerzity môžete online získať na viacerých školách titul MBA aj v slovenskom jazyku, napr. na Lings University. Kurzy sú však ponúkané súkromnými univerzitami a ich cena sa pohybuje od 5 000 až do 15 000 EUR. Kedže je štúdium na slovenských vysokých školách zdarma (pri neprekročení štandardnej dĺžky štúdia), suma je pre bežného slovenského študenta naozaj vysoká. Tieto kurzy vo väčšine prípadov navštevujú vrcholoví manažéri, ktorým je prípadne kurz preplatený firmou, v ktorej pracujú. Financovanie takejto formy štúdia je však možná aj prostredníctvom splátok, pôžičiek alebo získaním štipendia.

E-learning na Slovensku nenapreduje raketovým tempom

Kultúra vzdelávania sa mení a aj sami študenti začínajú rozumieť, že nestačí počas štúdia iba sedieť v škole a počúvať, ale je potrebné sa aktívne zapájať do vzdelávacie procesu a už priamo počas svojho štúdia nadobúdať aj zručnosti vďaka úlohám šitým na mieru a praktickým cvičeniam. Na základe nášho prieskumu dostupnej literatúry sme nezískali žiadne informácie o počte slovenských študentov, ktorí študujú online v zahraničí.

E-learning rieši problém tradičného vzdelávania z pohľadu prístupnosti pre široké vrstvy populácie. Mnohé doteraz riešené projekty stroskotali po naplnení/dosiahnutí cieľov projektu a ďalej sa v nich už nepokračovalo. Vytvorenie e-learningových kurzov je totiž dlhodobá záležitosť a od vyučujúcich vyžaduje vysokú mieru IKT zdatností. Inak ide iba o podporu tradičného vzdelávacieho systému. Plnohodnotné automatické e-learningové kurzy sú v prostredí vysokého školstva na Slovensku skôr raritou. Slovenský študent je zvyknutý na interakciu s vyučujúcim a jeho zodpovednosť pri vyučovacom procese. Môžeme povedať, že online vzdelávanie je nutné prispôsobiť kultúrnych zvyklostiam a požiadavkam študentov a tiež aj učiteľov. Vyučujúci momentálne neovládajú manažmentové systémy obsahu na takej úrovni, že by boli samostatne schopní vypracovať online kurzy pre svojich študentov.

Z vlastnej skúsenosti však môžeme tvrdiť, že ako aj študenti, tak aj pedagógovia narážajú na limity tohto systému. Prostredie je veľmi ťažkopádne a používateľsky neprívetivé. Vytvoriť kompletnú podporu kurzu si vyžaduje veľa času a pokročilú znalosť systému. Taktiež nie každá univerzita poskytuje aktuálnu/najnovšiu verziu tohto systému a tak sú vyučujúci aj študenti nútení pracovať v zastaralom softvéri.

Príprava predmetu je pre pedagóga zväčša náročná a vyžaduje počítačové zručnosti. Pri tvorení kurzu nejde iba o nahranie digitálneho obsahu na web, ale materiály by študentom mali byť poskytnuté v takej forme, na akú sú zvyknutí pri prehliadaní digitálneho obsahu. Nahranie učebnice na webstránku nie je e-learning, čo mnoho vyučujúcich ešte stále nerozumie. Slovenčina nepatrí medzi svetové jazyky, vyučujúci sa obávajú straty svojho “duševného” vlastníctva.

E-learning však prináša množstvo výhod ako pre študentov externého štúdia, tak aj denných študentov. Na základe požiadaviek od Európskej únie sa Ministerstvo školstva snaží podporovať tvorbu e-learningových kurzov, najmä kvôli podpore nezamestnanosti. Nastáva tu však problém nekompetentnosti riešení. Ako príklad môžeme uviesť návrh na vypracovanie e-learningového kurzu pre chovateľov kôz , ktorý bol súčasťou projektu za celkovo 28 miliónov eur. Realizovať ho mal Národný ústav celoživotného vzdelávania. Ani jedna slovenská univerzita sa nenachádza v rebríčku Quacquarelli Symonds najlepších univerzít sveta.

Výhody vzdelávania formou e-learningu

Každá forma vzdelávania so sebou prináša aj pozitívne stránky, vďaka ktorým sa vzdelávanie stáva efektívnejším a pre študentov zaujímavejším. Medzi výhody e-learningu môžeme zahrnúť:

 1. vyšší počet študentov bez nutnosti väčšieho počtu vyučujúcich (pri niektorých formách e-learningu)
 2. znížené náklady univerzity na poskytovanie priestorov na výučbu
 3. minimálne požiadavky na ubytovanie
 4. nepretržitá dostupnosť študijných materiálov
 5. možnosť študovať podľa individuálnych možností študentov
 6. interaktívna účasť na vzdelávaní
 7. interaktívna komunikácia s vyučujúcimi aj ostatnými účastníkmi kurzu
 8. zvýšenie produktivity vyučovania - väčšie množstvo študentov
 9. marketingová stránka - predstavenie ponuky kurzov pre širokú verejnosť

Identifikované prekážky a problémy v oblasti e-learningu

V slovenskom prostredí je e-learning zastrešovaný najmä pedagógmi, ktorí sa danej problematike venujú dobrovoľne vo svojom voľnom čase. Ako príčiny, ktoré sme našli v dostupnej literatúre a podľa vyjadrení kompetetných, môžeme uviesť:

 1. nepochopenie alebo zlý výklad pojmu e-learning,
 2. odmietanie e-learningu ako alternatívnej formy vzdelávania,
 3. nedostatočné zručnosti pedagógov,
 4. neochota zdielať verejne svoje študijné materiály,
 5. náročnosť vypracovania e-learningového kurzu,
 6. problém metodiky a chýbajúca podpora zo strany univerzity,
 7. nekoordinovaný prístup k tvorbe elektronických kurzov.

Medzi najväčší problém môžeme zaradiť fakt, že e-learning vo väčšine prípadov iba kopíruje klasickú výuku. Viacmenej slúži iba ako podpora priebežného vyučovania. Slovenský pedagógovia častokrát nie sú trénovaní a nemajú skúsenosti s verejným vystupovaním. Narážame tak na ich neochotu prezentovať sa online, keďže mnohým chýbajú skúsenosti s kamerou a tiež prax pri vytváraní pútavých prezentácií a obsahu, ktorý by oslovil masy študentov. Na Slovensku nie je e-learning pre univerzity prioritou a narážame tak na mnohé prekážky. Ako zhrnutie sme identifikovali najväčšie problémy a z toho vyplývajúce príležitosti rozvoja e-learningu na Slovensku:

 1. absentuje koordinované riešenie projektov na celoslovenskej úrovni,
 2. po skončení projektu končí aj celé snaha vyučujúcich,
 3. nutná potreba vytvorenia dlhodobej stratégie,
 4. e-learning brať ako motivujúcu formu výučby,
 5. absolvovanie štúdia založiť na dôvere a dobrovoľnosti,
 6. prieniesť prívetivú a príťažlivú formu vzdelávania pre široké masy obyvateľstva
 7. MOOCs - slovenčina ako neatraktívny jazyk, vyriešiť problém môžu titulky alebo vytvorenie anglických kurzov - v tomto prípade narážame na jazykovú nekompetentnosť vyučujúcich

Podľa Stratégie využitia informačných technológií pre ďalšie vzdelávacie programy na DF VŠMU sa k problému s financovaniu e-learningových kurzov vyjadrila Gindlová: “Dovolím si tvrdiť, že nie je ťažké získať finančné prostriedky na projekt, ktorého cieľom je vygenerovanie nového elektronického prostredia, vytvorenie e-learningového programu, založenie virtuálnej školy, akadémie či univerzity. Stačí byť šikovným projektovým inžinierom a využiť osvedčené modely. Zakúpiť alebo vygenerovať softvér, zaplatiť tvorcov obsahu, realizovať syntézu obsahu a formy, zakúpiť PC zostavy pripojené na internet, vyškoliť malú skupinu lektorov ďalšieho vzdelávania využívajúcich elektronický vzdelávací systém. Oveľa ťažšie je mať jasnú a dlhodobú stratégiu, čo bude s výsledkami, ktoré sa dosiahli vďaka peniazom získaným z grantu. Každý videl len množstvo prekážok. Kým sa to nestane ozajstnou prioritou, tak sa s tým nepohne a zostane to iba na úrovni katedier.”

Hypotézy

Na základe informácií získaných počas vypracovania tejto štúdie sme stanovili tieto výskumné otázky, ktoré by mohli byť vyriešené a mohli by byť overené v ďalšom nadväzujúcom výskume. Počas svojej pedagogickej praxe sme sledovali nezáujem študentov o prednášky vyučujúcich. Pri definovaní otázok sme vychádzali z vlastnej praxe a tiež z množstva informácií, ktoré sme zistili pri tejto štúdií:

 1. Študenti nemajú čas alebo nemajú záujem o prítomnosť na vyučovaní?
 2. Vyriešili by online kurzy tieto problémy?
 3. Mali by byť zdarma alebo platené?
 4. Mohli by online kurzy pomôcť univerzitám zvýšiť príjmy?
 5. Mohli by online kurzy pomôcť univerzitám zviditeľniť sa?
 6. Mohli by online kurzy vyučujúcim poskytnúť možnosť lepšej interakcie s externými študentami?

Budúcnosť elearningu na Slovensku

E-learning chápeme ako obrovskú príležitosť pre zlepšenie a zefektívnenie vzdelávania na Slovensku. Je však najskôr potrebné prekonať bariéry z pohľadu vyučujúcich. Ak sa na e-learning pozeráme z marketingového hľadiska univerzity, MOOC kurzy skutočne môžu slúžiť na zvýšenie povedomia o danej univerzite, zvýšenie kreditu a záujmu zo strany študentov o vzdelávanie a následné zvýšenie počtu študentov v tradičnej forme vzdelávania.

Záver

V našej štúdii sme si priblížili históriu e-learningu, definovali sme si formy online vzdelávania bližšie sme si popísali aktuálnu situáciu v oblasti e-learningu v Spojených štátoch a na Slovensku. Identifikovali sme pozitívne a negatívne stánky MOOC kurzov a snažili sme sa definovať aktuálne príležitosti ďalšieho rozvoja vzdelávania na Slovensku i v zahraničí. Na konci štúdie sme položili výskumné otázky, ktoré slúžia pre možnosti ďalšieho výskumu v danej oblasti najmä v našom národnom prostredí.

Zoznam použitej literatúry:
Poznámky:
 1. DRUGA, P. The Development of eServices in an Enlarged EU: eLearning in Slovakia.  [online]. 2008. [cit. 2015-03-20]. Dostupné na internete:  http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1881
 2. OPENUPED. Pre university mathematics/Introduction to Engeneering Mathematics. [online]. 2015. [cit. 2015-03-20]. Dostupné na internete: http://www.openuped.eu/courses/details/4/9-pre-university-mathematics-introduction-to-engineering-mathematics?format=html
 3. NESTETKO, S. O. et al. Evaluating Geographic Data in MOOCs. [online]. 2014. [cit. 2015-03-20]. Dostupné na internete: http://nesterko.com/files/papers/nips2013-nesterko.pdf
 4. EUROPEAN COMMITION. Vassiliou welcomes launch of first pan-European university MOOCs (massive open online courses). [online]. 2013. [cit. 2015-03-20]. Dostupné na internete: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-349_en.htm
 5. HNONLINE. Čaplovič mal dať milióny eur na kurzy aj o chove kôz. [online]. 2014. [cit. 2015-03-20]. Dostupné na internete: http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/caplovic-mal-dat-miliony-eur-na-kurzy-aj-o-chove-koz-608580
 6. GYÁRFÁŠ, F. E-learning vo vysokoškolskej realite. [online]. 2007. [cit. 2015-03-20]. Dostupné na internete: http://www.vudu.exs.sk/Dokument/Elearning_vo_vysokoskolskej_realite.pdf
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RUSINKOVÁ, Jana. Využívanie e-learningu na Slovensku a v Spojených štátoch Amerických: 3. časť. Ikaros [online]. 2015, ročník 19, číslo 7 [cit. 2022-09-28]. urn:nbn:cz:ik-17541. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17541

automaticky generované reklamy