Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Využívanie e-learningu na Slovensku a v Spojených štátoch Amerických: 2. časť

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Využívanie e-learningu na Slovensku a v Spojených štátoch Amerických: 2. časť

0 comments
Anglicky
English title: 
Systematic comparative study: The use of e-learning in Slovakia and the United States of America: 2nd part
English abstract: 
This review article will discuss the history and current situation of e-learning in Slovakia in SK and the United States. The systematic review of the literature was undertaken from existing professional literature. This article describes the findings from the systematic review of the current state of online programs offered in universities in both U.S. and SK. Challenges and opportunities for e-learning where identified from a current and a future perspective.

Online learning v Spojených štátoch

Na rozdiel od Slovenska, Spojené štáty ponúkajú nespočetné množstvo online kurzov. Univerzity poskytujú možnosť získať plnohodnotný titul online, prípadne prostredníctvom blended learning/hybrid learning. Počas nášho prieskumu sme našli mnoho štúdií zachytávajúcich aktuálny stav problematiky v USA. Babson Survey Research Group každoročne vypracováva správu o stave e-learningu vo vysokom školstve, tento rok vyšla už jedenásta štúdia, ktorá zachytáva povahu a rozsah online vzdelávania na 2 800 fakultách a univerzitách v celých Spojených štátoch.[1]

Výskumná správa Interactive Learning Online at Public Universities: Evidence from Randomized Trials monitorovala 605 vysokoškolských študentov (college students), ktorí navštevovali ten istý kurz štatistiky na 6 univerzitách počas roku jesene v roku 2011. Vedci rozdelili študentov do 2 skupín. Jedna skupina absolvovala kurz klasickou výučbou a druhá online so stretnutím 1 krát týždenne. Študenti vyplnili sériu testov na začiatku a na konci kurzu. Skupina, ktorá absolvovala blended learning dosiahla lepšie výsledky ako druhá skupina. Študenti sa v online kurzoch viac zapájajú do diskusií, potrebujú sa viac radiť a sú nútení preštudovať si materiály lepšie a podrobnejšie.[2]

Ďalšia štúdia potvrdzuje tvrdenie, že študenti dosahujú pri blended learning lepšie výsledky. The Department of Education study v roku 2010 analyzovalo viac ako 1 000 štúdií týkajúcich sa online learningu, ktoré boli vypracované od roku 1996. Analýza poukázala na fakt, že študenti v striktne online kurzoch dosahujú lepšie výsledky ako v prípade čisto klasických kurzov. Nebolo však dokázané, že online kurzy sú kvalitnejšie alebo majú vyššiu kvalitu ako tradičné kurzy.[3]

Efektivita a cena online learningu

Podľa viacerých štúdií môžeme uviesť, že efektivita online learningu je na vysokej úrovni a dosahované výsledky študentov sú v niektorých prípadoch ešte lepšie ako pri tradičnej forme vzdelávania.

Podľa štúdie[4] boli zistené nasledovné skutočnosti:

 1. V priemere, študenti ktorí absolvovali kurz online dosiahli rovnaké alebo lepšie výsledky ako absolventi tradičného kurzu.
 2. Online kurz nemá vplyv na dosiahnuté výsledky (študenti nie sú horší).
 3. Efektivita online learningu je naozaj široká z pohľadu rôznych typov obsahu a typov študentov.
 4. Multimediálny obsah kurzov nemá vplyv na to, koľko sa toho študenti naučia.
 5. Online štúdium je efektívnejšie, ak je študent nútený k interakcii a komunikácií.
 6. Ak sa študenti v online skupine učia spoločne má to vplyv na ich interakciu a sú nútení spolu komunikovať. Nemá to však vplyv, na množstvo získaných vedomostí. 
 7. Zistené výsledky dokazujú, že študenti blended alebo hybrid learningu potrebujú približne o štvrtinu času menej na štúdium tých istých materiálov ako študenti pri tradičnej forme vzdelávania.

Podľa Batesa[5] sa cena online learningu pohybuje v hodnote okolo $12.50 za hodinu. Výskum National Center for Academic Transformation prišiel s tvrdením, že online kurzy po redizajne môžu zvýšiť množstvo prihlásených študentov, znížiť náklady a zvýšiť efektivitu učenia. V rámci výskumu 30 inštitúcií dostalo grant na redizajn ich kurzov. V priemere dokázali ušetriť vďaka online kurzom 37% nákladov, čo tvorilo $3.1 milióna dolárov za jeden rok.[6]

Ďalšia štúdia[7] demonštruje zvýšený záujem študentov, zvýšenú spokojnosť študentov, zlepšenú efektivitu vyučovania, nižšie náklady a zefektívnenie času, ktorý vyučujúci trávia so študentmi. Po redizajne kurzu boli zachytené nasledujúce zmeny:

 1. zníženie trvania vyučovacej hodiny o 50 % (polovica času bola nahradená interaktívnou prácou na aktivitách, z ktorých študenti dostali včastnú a rýchlu spätnú väzbu - feedback),
 2. zvýšenie interakcie medzi študentami navzájom aj medzi vyučujúcimi,
 3. zvýšenie záujmu a personálnej pozornosti,
 4. zvýšenie kapacity kurzu,
 5. predstavenie asynchrónnych výučbových materiálov,
 6. zredukovanie tradičných prednášok prinieslo zníženie nákladov takmer o 50 % na jedného študenta.

Výhody online vzdelávania v USA

Sarah Bright[8] definovala 3 najväčšie výhody a nevýhody online vzdelávania.

Výhody:

 1. Flexibilita - Študenti môžu kurz absolvovať vtedy, kedy sami uznajú za vhodné. Štruktúra kurzu je daná, študent musí v prípade niektorých kurzov dodržiavať stanované termíny, no štúdium materiálov si môže naplánovať sám podľa svojich možností.
 2. Nižšie náklady - Vzhľadom na nízky pomer počtu učiteľov na celkový počet študentov sa šetria mzdové náklady. Ďalej sa šetria náklady na hárdvérové vybavenie učební a tiež na prenájom priestorov. Odpadajú tiež výdavky študentov na cestovanie, ubytovanie a stravu počas absolvovania kurzu.
 3. Mobilita - Študenti nemusia cestovať na miesto prednášky a dokážu tak efektívnejšie využívať svoj čas napríklad počas cestovania. Kurz môžu absolvovať odkiaľkoľvek a študent tak využíva svoj čas efektívne.

Nevýhody:

 1. Žiadna pevná štruktúra - Študenti často bojujú s nízkou motiváciou. Aj z tohto dôvodu viac než 90 % zaregistrovaných študentov do kurzu tento kurz neukončí.
 2. Dostupnosť technologického vybavenia - Študent musí disponovať vlastnou softvérovou i hárdvérovou technikou. Túto nevýhodu však nepovažujeme za príliš negatívnu, pretože napríklad v knižnici sú technológie dostupné širokej verejnosti.
 3. Počítačová gramotnosť - Bez znalosti informačno-komunikačných technológií študent nie je schopný absolvovať kurz. Pre úspešné prihlásenie je potrebné mať počítač s pripojením na internet. Niektoré kurzy tiež vyžadujú inštaláciu ďalších aplikácií.

Problémy a príležitosti e-learningu v USA

Existujú tiež obavy, že mnohé online kurzy sú nekvalitné a všeobecne je tradičné vzdelávanie na oveľa vyššej úrovni. Tu je však dôležité pochopiť, že online kurzy sú iba nástrojom pre skvalitnenie vzdelávania širokých más študentov. Téma e-learningu sa stáva stále viac dôležitejšou pre mnohé univerzity v Spojených štátoch.

USA bojujú s pomerne vysokou nezamestnanosťou, pomalým ekonomických rastom, zlyhávaním vzdelávacieho systému, vrátane vyšších stupňov vzdelávania, ktoré posledné tri desaťročia stále stagnujú, zatiaľ čo v ostatných krajinách je pokrok vo vzdelávaní badateľný. Vznikajú obavy, že USA stratí “konkurenčnú výhodu” v prípade kvality vzdelávania a snaží sa tak budovať vedomostnú spoločnosť aj prostredníctvom kvalitných online kurzov dostupných pre širokú verejnosť. Kurzy sú tiež akousi formou marketingu pre univerzity, ktoré tieto kurzy sprístupňujú. Študent zdarma absolvuje kurz a ak bude spokojný, môže sa rozhodnúť prihlásiť sa na klasické štúdium na vybranej univerzite. Celkovo považuje stav e-learningu v Spojených štátoch na veľmi vysokej úrovni s množstvom príležitostí, ktoré nasledujúce roky prinesú.

Zoznam použitej literatúry:
Poznámky:
 1. ALLEN, M. - SEAMAN, J. Change Grade. [online]. 2014. [cit. 2015-03-16]. Dostupné na internete: http://online-learning.startclass.com/d/a/Free
 2. BOWEN, G. D. at al. Interactive Learning Online at Public Universities: Evidence from Randomized Trials. [online]. 2012. [cit. 2015-03-18]. Dostupné na internete: http://www.sr.ithaka.org/research-publications/interactive-learning-online-public-universities-evidence-randomized-trials
 3. LYTLE, R. Study: Online Learning Outcomes Similar to Classroom Results. [online]. 2010. [cit. 2015-03-18]. Dostupné na internete: http://www.usnews.com/education/online-education/articles/2012/07/25/study-online-learning-outcomes-similar-to-classroom-results
 4. U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION. Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of Online Learning. [online]. 2010. [cit. 2015-03-18]. Dostupné na internete: http://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-practices/finalreport.pdf
 5. BATES, J. The cost of online learning: $12.50 an hour? [online]. 2011. [cit. 2015-03-18]. Dostupné na internete: http://www.tonybates.ca/2011/03/22/the-cost-of-online-learning-12-50-an-hour/
 6. MEYER, K. A. If Higher Education is a Right, and Distance Education is the Answer, Then Who Will Pay? In Journal of Asynchronous Learning Networks, Volume 12: Issue 1. [online]. 2010. [cit. 2015-03-18]. Dostupné na internete: http://www.distanceandaccesstoeducation.org/contents/JALN_v12n1_Meyer.pdf
 7. BROISA, J. Learner-Centered Model is Cost-Effective. [online]. 2014. [cit. 2015-03-18]. Dostupné na internete: http://olc.onlinelearningconsortium.org/effective_practices/learner-centered-model-cost-effective
 8. BRIGHT, S. Pros and Cons of eLearning. [online]. 2013. [cit. 2015-03-20]. Dostupné na internete: http://www.digitalchalk.com/blog/pros-and-cons-of-elearning
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RUSINKOVÁ, Jana. Využívanie e-learningu na Slovensku a v Spojených štátoch Amerických: 2. časť. Ikaros [online]. 2015, ročník 19, číslo 6 [cit. 2022-09-26]. urn:nbn:cz:ik-17521. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17521

automaticky generované reklamy
registration login password