Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Využívanie e-learningu na Slovensku a v Spojených štátoch Amerických: 1. časť

Čas nutný k přečtení
9 minut
Již přečteno

Využívanie e-learningu na Slovensku a v Spojených štátoch Amerických: 1. časť

0 comments
Anglicky
English title: 
Systematic comparative study: The use of e-learning in Slovakia and the United States of America: 1st part
English abstract: 
This review article will discuss the history and current situation of e-learning in Slovakia in SK and the United States. The systematic review of the literature was undertaken from existing professional literature. This article describes the findings from the systematic review of the current state of online programs offered in universities in both U.S. and SK. Challenges and opportunities for e-learning where identified from a current and a future perspective.

E-learning a MOOCs v praxi

Elektronické vzdelávanie je logickou odpoveďou na nové možnosti, ktoré informačno-komunikačné technológie prinášajú. Online vzdelávanie môžeme považovať za nesmierne účinný spôsob šírenia vzdelávacích obsahov medzi veľké množstvo študentov v krátkom čase. E-learning v tejto dobe ponúka ideálnu formu štúdia odkiaľkoľvek. E-learning šetrí čas i náklady spojené s cestovaním, ubytovaním aj vyučovacími materiálmi. Online kurzy dokážu obslúžiť veľké množstvo študentov z ktorejkoľvek krajiny na svete. Stačí len počítač, tablet alebo smartphone a pripojenie na internet. Učiteľ sa tak stáva tvorcom učebných dokumentov so špecifickým poslaním – kvalitu prezenčnej formy štúdia transformovať do účelne zostavených dokumentov v elektronickej podobe s využitím všetkých foriem prezentácie a možnosťou zahrnutia interakcie. Nástupom MOOC (Massive Open Online Course) kurzov prichádza možnosť rozšíriť svoje vedomosti z pohodlia domova, študovať materiály od prestížnych zahraničných univerzít, prípadne získať originálny certifikát bez toho, aby ste opustili svoju izbu. V slovenskom prostredí je e-learning stále iba v začiatkoch, no v iných krajinách sveta sa rozvíja nezvratným tempom.

História e-learningu

Využiť informačné technológie vo vzdelávaní sa ľudia pokúšali od 60. rokov 20. storočia. Učebné automaty postupne vymenili personálne počítače a nástup internetu otvoril dvere raketovému rozkvetu online vyučovania. E-learning je vynikajúcim príkladom efektívneho využitia informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní.

Termín e-learning (z angl. spojenia electronic learning = elektronické vzdelávanie) pozvoľne vznikol už pomerne dávno – zhruba pred dvoma desaťročiami, kedysi v začiatkoch prudkej expanzie používania počítačov a následne aj internetu. E-learning je možné pomenovať aj ako online learning alebo virtual learning. Prvé formy e-learningu nájdeme už na konci 19. storočia. Isaac Pitman učil svojich žiakov prostredníctvom korešpondencie. Táto forma podporovala rýchlosť písania a bola veľmi populárna medzi žurnalistami, sekretárkami a podobnými profesiami, ktoré si potrebujú rýchlo poradiť so zaznamenávaním poznámok alebo písaním. Pitman takto svojim študentom posielal zadania, na ktorých neskôr pracovali a dokončené mu ich zasielali späť. V roku 1924 bol vyvinutý prvý testovací stroj, ktorý umožňoval študentom automatické testovanie. Neskôr v 1954 harvardský profesor Skinner vytvoril testovací stroj, ktorý umožnil vyučujúcim naprogramovať inštukcie, ktoré musia študenti splniť. Avšak prvý CBT (computer based training = vzdelávanie na počítači) výskum bol predstavený až v roku 1960, niesol názov PLATO-Programmed Logic for Automated Teaching Operations. Pôvodne bol vypracovaný pre študentov z University of Illinois, no svoju popularitu si získal aj v okolitým univerzitách.[1]

Príchodom internetu a po rozšírení počítačov medzi širokú verejnosť sa začalo rozvíjať aj elektronické vzdelávanie (spočiatku v predinternetovej dobe aj CBT). Bolo logickou odpoveďou na nové informačné a technologické možnosti. Hlavným nositeľom a šíriteľom vzdelávacích obsahov sa neskôr, v období nástupu online možností internetu, v prípade e-learningu stal elektronický komunikačný kanál (v najširšom slova zmysle) a nemožno sa teda  čudovať, že ho vzdelávatelia objavili ako vysokoúčinný a vysokoefektívny spôsob distribúcie vzdelávacích obsahov a vysoko progresívny spôsob výučby.[2]

Vo svete niekoľko (prevažne univerzitných) vedeckých tímov začínalo vyvíjať inteligentné výukové systémy (Intelligent Tutoring Systems). Cieľom týchto výukových systémov bolo vytváranie aplikácií s dlhodobou kontrolou nad výukovým procesom. Systém dokázal využívať grafiku, animácie, zvuk a obsah výuky bol individualizovaný. Dosiahnuté výsledky študujúceho sa ukladali a vyhodnocovali. Rola učiteľa sa zmenila na kontrolu a obsluhu.[3]

Aj v súčasnosti, po vyše 20-tich rokoch od vzniku prvých elektronických vzdelávacích obsahov a ich distribúcii, však musíme skonštatovať, že e-learning i napriek dnes už pomerne masívnemu nasadeniu, efektívnosti a neustále expandujúcemu objemu vzdelávania prostredníctvom e-learningu vo svete, stále nedisponuje konkrétnymi priemyselnými normami, ktoré by zabezpečili stabilitu a kompaktnosť distribuovaných obsahov a elektronických kanálov, ktorými sa šíria.

Online learning v praxi

Pri slovnom spojení online learning sa nám vynára viacero možných definícií. V literatúre sa stretávame s množstvom definícií e-learningu. Pre našu štúdiu budeme definovať klasifikáciu e-learningu nasledovne podľa tabuľky 1.

Obsah poskytnutý online

Typ

kurzu

Definícia

0 %

tradičný

Všetky zdroje sú študentom ponúknuté buď orálne alebo v tlačenej forme

1 - 29 %

podporený webom

Kurzy sú založené na face-to-face, materiály majú študenti dostupné online na webe

30 - 79 %

blended/hybrid

Kurz, ktorý spája face-to-face a online vyučovanie. Osobné stretnutia sú minimalizované a k zdrojom a inštukciám študenti pristupujú online.

80+ %

online

Väčšina alebo všetok obsah kurzu je sprístupnený študentom online. Vo väčšine prípadov absentujú osobné stretnutia.

100 %

MOOCs

Účastníci kurzu nie sú študentami univerzity. Kurz je dizajnovaný pre neobmedzené množstvo študentov a je bezplatný. Študenti nezískavajú za absolvovanie kurzu žiadne kredity.

Tab. 1 Klasifikácia foriem vzdelávania podľa typu kurzu[4]

Za online kurz sú považované také kurzy, ktorých minimálne 80% obsahu je poskytovaného online. Blended learning je kombináciou klasického offline (face-to-face) vzdelávania a online learningu. Online časť vzdelávania predstavuje približne 30 - 80% celkového obsahu kurzu. MOOCs kurzy ponúkajú až 100% zastrešenie kurzu online.

Blended learning

Blended learning je často nazývaný aj hybrid learning a môže mať rôzne formy. Zatiaľ čo niektoré vzdelávacie inštitúcie využívajú tento spôsob len zriedka, iné univerzity sa naučili z tohto spôsobu vzdelávania vyťažiť. Blended learning totiž prináša možnosť vyťažiť to najlepšie z oboch možností vzdelávania. Študenti môžu navštevovať klasické hodiny v škole a potom doštudovať potrebné materiály online, prípadne vyplniť testy alebo odovzdať zadania online. Študent je tak nútený navštíviť školu napríklad len na jednu hodinu týždenne, čím získa viac volného času, ktorý môže venovať štúdiu doma, prípadne na získanie praktických skúseností v práci. Spolupráca študentov prebieha online v spoločnom prostredí. Interaktívne triedy podľa prieskumov dosahujú lepšie výsledky a nadobúdajú bohatšie skúsenosti ako študenti prostredníctvom face-to-face vyučovania. LMS a mobilné zariadenia prinášajú nový pohľad na e-learning.[5]

Online learning and MOOCs

Skratka MOOCs znamená Massive Open Online Courses. MOOCs svoju popularitu získali najmä v posledných 2 rokoch. Poskytli ľuďom z celého sveta prístup ku kurzom najpopulárnejších svetových univerzít. Mnohí odborníci však pochybujú o kvalite týchto kurzov, čo najznačuje aj nízky pomer prihlásených študentov a tých, ktorí kurz aj reálne dokončili a získali certifikát. V priemere kurz neukončí až 90 % z registrovaných študentov.[6]

MOOCs sú typicky ponúkané zdarma pre širokú verejnosť. Ak chcete kurz absolvovať, nemusíte byť študentom konkrétnej univerzity. Kurz je možné absolvovať viacerými spôsobmi. Ak za kurz neplatíte, príde vám certifikát o absolvovaní kurzu emailom. Ak však máte záujem aj o oficiálne potvrdenie, môžete si za kurz zaplatiť a certifikát vám príde priamo domov poštou. Ďalšou možnosťou je absolvovať kurz s podporou vyučujúceho. V tomto prípade sa stávate akoby reálnym študentom, k dispozícii máte tútora, s ktorým môžete konzultovať počas priebehu kurzu. Takúto formu kurzov ponúka napríklad EdX a ich cena sa pohybuje od 350 dolárov za jeden kurz. Ak chcete absolvovať niektorý z MOOCs, nemusíte vyhovieť žiadnym prijímacím požiadavkám. A aj z tohto dôvodu sú MOOCs tŕňom v oku pre mnohých pedagógov i študentov.

Fenomén MOOCs

Podľa The New York Times, rok 2012 bol rokom MOOCs. Avšak vďaka rýchlemu nárastu študentov absolvujúcich MOOCs v ďalších krajinách sveta ako Čína, Španielsko či arabských krajinách, rok 2014 bol považovaný za rok, kedy MOOCs zmenili svet. [7]

TOP 5 poskytovateľov MOOC kurzov

V nasledujúcej tabuľke sme spracovali prehľad poskytovateľov MOOC kurzov, ktoré sú dostupné online na webe a sú prístupné tiež pre používateľov zo Slovenska a iných krajín.

Poskytovateľ

Počet študentov*

Počet kurzov**

Cena kurzu

Coursera

22 milliónov[8]

2133

zdarma
$49 verifikovaný certifikát

edX

viac než milióny[9]

485

zdarma alebo verifikovaný certifikát a kredity k štúdiu - záleží na kurze a univerzite

Udacity

2 milióny
(január 2014)

72

zdarma (obmedzený prístup)
$150 mesačne PRO účet

Khan Academy

1.2 milióna

4300 (videí)

zdarma

Codecademy

24 miliónov [10]

556

zdarma

* zahŕňa všetkých študentov, ktorí začali kurz, aj keď ho nikdy nedokončili
** aktuálny počet kurzov v apríli 2015

Tab. 2 Prehľad poskytovateľov MOOCs

Číslo 24 miliónov študentov registrovaných na Codecademy zahŕňa tiež používateľov, ktorí sa v službe iba zaregistrovali a nikdy sa opätovne nevrátili. Nie je možné teda brať štatistiku počtu študentov ako smerodojnú. Nepodarilo sa nám nájsť štatistiky počtu študentov, ktorí úspešne absolvovali kompletný kurz.

Typický MOOC študent

Počas školského roka 2012-2013 sa na edX zaregistrovalo viac ako 842 000 študentov. Iba 28% z nich pochádza z USA, 13% z Indie, nasleduje Veľká Británia, Brazília, Kanada a Španielsko. Typickým študentom edX je 26 ročný muž, ktorý ma dosiahnuté vzdelanie 1. stupňa. Ale menej ako tretina študentov vyhovuje tomuto profilu. Tretina študentov uvádza ukončené stredoškolské vzdelanie alebo nižšie. Iba 29 % zo všetkých študentov sú ženy. 50 % študentov opustí kurz v priebehu prvého alebo druhého týždňa od jeho začiatku. [11]

MOOCs stále považujeme za buzz word, aj keď od roku 2013 nie je nárast zapísaných študentov tak rapídny. Úspešné univerzity sveta ponúkajú študentom absolvovať stále viac a viac ich vynikajúcich kurzov. V akademickom roku 2012-2013 sa v službe edX zaregistrovalo viac než 842 000 študentov. Iba 28% z nich boli študenti z USA. 13% študentov pochádzalo z Indie, nasledovali študenti z Veľkej Británií, Brazílie, Kanady a Španielska.

Pozitíva a negatíva MOOC kurzov

Na základe získaných informácií sme definovali výhody a nevýhody absolvovania MOOC kurzov.

pozitíva

negatíva

flexibilita

bez kreditov k štúdiu

veľký výber kurzov

vyžaduje vysokú mieru sebamotivácie

dostupné pre každého

100 000+ študentov na 1 vyučujúceho

zdarma

90% miera nedokončenia kurzu

Tab. 3 Pozitíva a negatíva MOOC kurzov

Zoznam použitej literatúry

Poznámky:
 1. NICHOLSON, P. Computers in Education: E-Learning, From Theory to Practice. [online]. 2013. [cit. 2015-03-07]. Dostupné na internete:  http://educationxpress.mit.edu/journal/history-of-e-learning
 2. EPIGNOSIS LLC. E-learning: Concept, trends, application.  [online]. 2014. [cit. 2015-03-07]. Dostupné na internete: http://www.talentlms.com/elearning/elearning-101-jan2014-v1.1.pdf
 3. HECKING, T. et al. A Flexible and Extendable Learning Analytics Infrastructure. In Advances in Web-Based Learning – ICWL 2014. Tallin : Springer. 2014. ISBN 978-3-319-09634-6
 4. ALLEN, M. - SEAMAN, J. Change Grade. [online]. 2014. [cit. 2015-03-16]. Dostupné na internete: http://online-learning.startclass.com/d/a/Free
 5. SCHULZKE, E. Measuring the impact of a MOOC course can be complicated. [online]. 2014. [cit. 2015-03-20]. Dostupné na internete: http://national.deseretnews.com/article/2157/Measuring-the- impact-of-a-MOOC-course-can-be-complicated.html#YmRSmYWK1gIVfO0z.99
 6. HA, T. H. MOOCS by numbers: Where are we now?  [online]. 2014. [cit. 2015-03-20]. Dostupné na internete: http://ideas.ted.com/moocs-by-the-numbers-where-are-we-now/
 7. STANSBURY, M. Global MOOC statistics. [online]. 2014. [cit. 2015-03-20]. Dostupné na internete: http://www.ecampusnews.com/top-news/infographic-moocs-global-436/
 8. COURSERA. Community. [online]. 2014. [cit. 2015-03-20]. Dostupné na internete: https://www.coursera.org/about/community
 9. ANDERSON, N. Free online AP courses debut on edX Web site. In The Washington Post. [online]. 2014. [cit. 2015-03-20]. Dostupné na internete:  http://www.washingtonpost.com/local/education/free-online-ap -courses-debut-on-edx-web-site/2014/10/20/6b16c204-5883-11e4-b812-38518ae74c67_story.html
 10. COALO, J. J. With 24 Million Students, Codecademy Is Bigger Than You Thought. In Forbes.  [online]. 2014. [cit. 2015-03-20]. Dostupné na internete: http://www.forbes.com/sites/jjcolao/2014/04/23/with-24-million-students-codecademy-is-bigger-than-you-thought/
 11. SCHWORM, P. Nearly 75% who take online classes are outside US. In Boston Globes. [online]. 2014. [cit. 2015-03-20]. Dostupné na internete: http://www.bostonglobe.com/metro/2014/06/06/nearly-three-quarters- online-students-harvard-mit-are-from-outside-report-finds/BuZiQngGDHkpwEWwLEhMrM/story.html
Hodnocení: 
Průměr: 3.3 (hlasů: 6)
RUSINKOVÁ, Jana. Využívanie e-learningu na Slovensku a v Spojených štátoch Amerických: 1. časť. Ikaros [online]. 2015, ročník 19, číslo 5 [cit. 2024-04-21]. urn:nbn:cz:ik-17504. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17504

automaticky generované reklamy
registration login password