Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Využívání Internetu v zemích EU

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Využívání Internetu v zemích EU

0 comments
Autoři: 

V polovině minulého roku realizovala EAO Gallup Europe na základě požadavku Evropské komise studii mapující všeobecné využívání Internetu veřejností. Osloveno bylo 30 336 respondentů ze všech členských zemí Evropské unie, tedy více jak 2 000 respondentů z každé členské země. Na základě výsledků studie byla hodnocena souhrnně celá EU i jednotlivé členské země. Pozornost byla zaměřena mimo jiné i na sociodemografické faktory jakými jsou věk respondentů, pohlaví, vzdělání, místo bydliště, profese...

Tematicky studie zahrnovala následující oblasti:

 • dostupnost Internetu v domácnostech
 • využití Internetu
 • Internet a otázky ochrany přenosu dat
 • nakupování přes Internet
 • oblasti aktivit na Internetu

Pro účely tohoto článku byly vybrány některé statistické informace zabývající se dostupností Internetu v domácnostech EU, včetně způsobu připojení a technických prostředků, nakupováním přes Internet a důvody využívání Internetu.

Dostupnost Internetu v domácnostech
Počet domácností připojených na Internet ve všech členských státech má zvyšující se tendenci v porovnání s údaji za rok 2001. Odpověď, zda domácnosti mají připojení na Internet byla v červnu 2002 ve 40 % kladná. Více než 50 % domácností je připojených na Internet ve Finsku, Švédsku, Lucembursku, Dánsku a Nizozemí. Nejnižší procento domácností s přístupem na Internet má Řecko (9 %), které v tomto ohledu zaostává daleko za ostatními státy.

Připojení k Internetu
Přístup k Internetu v domácnostech prostřednictvím pevné telefonní linky je stále nejvyužívanějším způsobem připojení. Ačkoliv dnes se čím dál více začínají prosazovat nové technické možnosti připojení, využívání telefonních linek je stále nejoblíbenější.


Připojení pomocí ISDN se těší největší oblibě v Německu, stejně tak využívání bezdrátového spojení. Ve využívání ADSL technologii zaujímá přední místo Španělsko.

Koncové stanice využívané v domácnostech
Obecně lze říci, že v domácnostech dominují jako koncové stanice stolní PC (92 %), využívány jsou i notebooky, mobilní telefony a kapesní počítače. V porovnání s klasickými PC však netvoří příliš početnou skupinu.

Odkud se k Internetu lidé připojují?
Domov je místem odkud Internet pravidelně využívá nejvíce lidí (73 %), následuje zaměstnání (42 %), škola (21 %), internetové kavárny a místa s veřejným přístupem na Internet (11 %). Podle studie má počet lidí využívajících veřejně dostupný Internet ve většině zemí klesající tendenci.

Internet z domova nebo ze zaměstnání ve většině případů využívají vysokoškolsky vzdělaní muži ve věku 45-50 let, žijící ve městech. Studenti, více než kdokoli jiný, využívají Internet odkudkoli, převažuje však v 55 % přístup ze škol.

Četnost využívání Internetu


Každý den nebo téměř každý den 42 %
Několikrát týdně 25 %
Alespoň jednou do týdne 16 %
Alespoň jednou do měsíce 9 %
Zřídka 8 %

Nakupování přes Internet
Více jak 35 % uživatelů Internetu si koupilo pro svoji vlastní potřebu produkt nebo službu prostřednictvím Internetu. Často však internetové nakupování využívají pouze 4 %.


Často 4 %
Příležitostně 16 %
Zřídka 15 %
Nikdy 63 %

Často nebo příležitostně nakupování přes Internet využívá 37 % uživatelů Internetu ve Velké Británii, následuje Lucembursko 26 %, Německo 24 %, Švédsko a Nizozemí 22 %.

Kontakt s veřejnou správou
Informace týkající se veřejné správy vyhledávalo více než 37 % uživatelů Internetu, více než jedna třetina vyplňovala elektronické formuláře a téměř jedna třetina (23 %) komunikovala s veřejnou správou e-mailem. Využívání administrativních informací prostřednictvím Internetu se rozšiřuje, největší nárůst byl zaznamenán ve využívání elektronických formulářů. Podle studie jsou Švédsko a Dánsko země, kde kontakt s veřejnou správou přes Internet je nejvíce rozšířený.

Nejpopulárnějších aktivity uživatelů Internetu:

 1. posílání e-mailů
 2. vyhledávání zpráv a novinek
 3. vyhledávání cestovních informací
 4. prohlubování vzdělání
 5. vyhledávání zdravotnických informací a rad
 6. vyhledávání zaměstnání, stejnou oblibu mají i bankovní operace
 7. rezervace vstupenek
 8. diskusní skupiny a fóra

Každá činnost uživatelů by mohla být rozebrána z hlediska sociodemografických faktorů. Rozdíly ve vyhledávání informací většinou nejsou markantní, ženy však např.jeví větší zájem o vyhledávání informací o práci, zdraví a cestování než muži. Muži se zabývají větším spektrem aktivit. Uživatelé ve věku 15-24 let preferují především chatování a e-learning. Uživatelé ve věku 25-39 užívají častěji Internet se širším záběrem aktivit. Lidé s vyšším stupněm vzdělání vyššího stupně vzdělání častěji využívají internetová fóra a diskuze než lidé s nižším vzděláním. Žádnou podstatnou roli při využívání Internetu nehraje, zda uživatel bydlí ve městě či na vesnici.


Informační zdroj:
Flash Eurobarometres 125: Internet and the public at large : report [online]. 2002 [cit. 2003-02-10]. Dostupný na World Wide Web: <http://europa.eu.int/information_society/eeurope/benchmarking/list/2002/index_en.htm>.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KALCŮ, Petra. Využívání Internetu v zemích EU. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-11256. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11256

automaticky generované reklamy
registration login password