Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Využití elektronických informačních zdrojů jako doplněk zdrojů klasických v hudební knihovně

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Využití elektronických informačních zdrojů jako doplněk zdrojů klasických v hudební knihovně

0 comments
Autoři: 

V hudebním oddělení Okresní knihovny v Hradci Králové využíváme elektronických zdrojů jednak pro vlastní potřebu knihovny (k doplňování informací v těch případech, kdy klasické zdroje nestačí, a k přípravě materiálů k vybraným tématům a k dokumentaci), jednak při práci s uživateli (při zodpovídání individuálních požadavků i při kolektivních akcích).

1. Využití elektronických zdrojů pro vlastní potřebu knihovny

a) Elektronické zdroje jako doplněk klasických zdrojů

Tuto oblast úmyslně ponechám stranou, protože jde o rutinní činnost.


b) Příprava materiálů k vybraným tématům

V této souvislosti uvedu dva příklady, kdy se nám elektronické zdroje velmi osvědčily a zároveň jsme této příležitosti využili k jejich propagaci.

František Škroup - výročí narození
Dvousté výročí narození Františka Škroupa se nám zdálo ideální pro vyzkoušení práce s elektronickými zdroji a zvláště pak pro jejich propagaci. Předpokládali jsme, že o téma bude velký zájem, že bude výročí připomínáno prakticky ve všech školách v hodinách hudební výchovy a že budou učitelé a studenti ochotni sáhnout při této příležitosti i po netradičních zdrojích informací.

Prověřili jsme české a zahraniční databáze na CD-ROM, které máme ve fondu, zpracovali jsme rešerši z ČNB, zadali jsme dotaz na jméno do zahraničních databází a vyhledali jsme základní informace na Internetu. U většiny zdrojů šlo o vyhledávání více méně jednorázové. Dlouhodobě jsme pracovali s databází Tam-Tam (Anopress). Vlastně již s jednoročním předstihem jsme začali shromažďovat články.

Výsledky nás překvapili. Na CD-ROM, které jsou ve školách k dispozici pro výuku dějepisu, jsme našli zajímavé ukázky, které mohou zpestřit hodinu či mohou být předmětem domácího zadání. S radostí jsme kvitovali zastoupení skladeb toho autora na dvou speciálních hudebních zahraničních nosičích. Úspěšný výsledek hledání v ČNB může být inspirativní pro využití tohoto zdroje i v jiných obdobných případech. Výsledek hledání v zahraničních databázích je v tomto případě spíše zajímavostí. Jednoznačně nejzajímavější byl výsledek hledání v databázi Tam-Tam. Téma jsme sledovali přes půldruhého roku a získali tak spoustu méně známých drobných informací o osobě skladatele. Je možné, že některé z nich byly zveřejněny poprvé. Pokud bychom nevyužívali tuto databázi, pravděpodobně bychom se k nim nikdy nedostali. Průběžné sledování tématu je velmi jednoduché. Důležité je nezapomenout si po skončení práce poznamenat datum posledního vyhledávání.

Příprava materiálů k videopromítání
V letošním roce jsme začali naše čtenáře pravidelně jednou za měsíc seznamovat s vybranými tituly naší videotéky. Ve vzdělávacím bloku před promítáním jsou seznámeny s tématikou, s jejím zastoupením ve fondech knihovny a mimo jiné také s novými informačními možnostmi knihovny. K tomu účelu připravujeme materiál, který si účastníci mohou odnést domů. Snažíme se, aby v něm byly zastoupeny takové elektronické zdroje, které by upoutaly pozornost čtenářů a tím vešly ve větší povědomost.

c) Dokumentace
V této souvislosti bych zmínila především databázi Tam-Tam. Je vynikajícím doplňkem ČNB, velmi urychluje práci a tím, že pokrývá celostátní tisk, zpřístupňuje zdroje, které jsou mimo náš dosah. Při dokumentaci je možné ukládat buď jen citace nebo celé články.

Jako příklad může posloužit sledování článků publikovaných o Okresní knihovně HK od roku 2000, kdy jsme databázi zakoupili. Ukázku používám při propagaci databáze, když chci získat pro její využívání dalšího zájemce. Tento způsob upozornění je vhodný např. pro instituce, ZUŠ, sbory, spolky aj. Dnes máme několik pravidelných uživatelů. Rešerši v této podobě také používáme jako protislužbu, potřebujeme-li někomu oplatit laskavost. Zároveň upozorníme, že databázi má knihovna předplacenou a je k dispozici uživatelům pouze za poplatek za internet.

Dokumentaci článků o festivalu Jazz goes to Town vytváříme spíše pro zajímavost, denní zpravodajství v průběhu festivalu vyvěšujeme na festivalové nástěnce, články většího rozsahu archivujeme.

Poznámka: Práce s databázemi, tak jak jsem uvedla, přináší dobré výsledky. Protože jde ale o práci náročnou na čas, nemůžeme si ji dovolit tak, jak bychom chtěli. Snažíme se proto výsledků využívat alespoň k propagaci zdrojů a k zainteresování uživatelů na samostatném vyhledávání.


2. Využití elektronických zdrojů při práci s uživateli

a) Individuální práce se čtenářem

Přijde-li čtenář z vlastní iniciativy hledat informace k určitému tématu, přístup se různí případ od případu. Zpravidla jej nejprve seznámíme s tím, co mu v naší knihovně můžeme nabídnout. On si pak zvolí, který elektronický zdroj využije a s naší pomocí si vyhledává sám. Pokud zvolí např. jen jeden zdroj, přesvědčíme jej, aby se o ostatních alespoň zmínil, že existují a že jsou u nás dostupné.

Studenty vysoké školy se navíc snažíme přesvědčit, že nelze dnes odevzdat jakoukoliv práci, aniž by byly zmíněny databáze článků ze zahraničního tisku. V tomto směru jsme v posledních dvou letech udělali velký kus práce, ale teprve nyní se nám začínají objevovat výsledky. Důležitou úlohu v tom sehrála spolupráce s učiteli katedry hudební výchovy hradecké univerzity.

b) Kolektivní akce

Kolektivní akce jsou u nás pořádány pro základní i střední školy. V tomto případě jsou jimi myšleny akce KIV nebo pořady na domluvené téma. U KIV poskytujeme jen základní informace o elektronických zdrojích. Upozorníme na speciální fond multimédií, na jeho tématické složení a k čemu jej lze využívat. Veřejný internet prezentujeme na stránkách knihovny. O databázích se zmiňujeme okrajově podle okolností. Zdůrazníme nutnost individuální angažovanosti při využívání těchto netradičních zdrojů a snažíme se, aby si kolektiv (třída) odnesla vždy nějaký písemný propagační materiál.

Jiný postup volíme v případě, že k nám třída přijde na předem dohodnutý tematický pořad. Ukázky využití elektronických zdrojů k dané tématice si připravíme předem. Ukázky vždy prezentujeme v pořadí: české tituly na CD-ROM, ČNB, Anopress, zahraniční CD-ROM, Internet a zahraniční databáze (EBSCO, ProQuest 5000). Pořadí prezentace dodržujeme z důvodů návaznosti zdrojů, ale i z důvodů prezentace jejich odlišností. Při prezentaci jsme omezeni nejen časově, ale i prostorově. Kdo viděl naši multimediální studovnu, ví, o čem je řeč. Na tematické pořady mají školy většinou vymezenu 1-1,5 hod. Ideální je, když je třída půlená a přijde jen 15 dětí. S učitelem je předem dohodnuto, že v průběhu pořadu se v multimediální studovně vystřídají skupinky max. po pěti žácích.

Každé z nich předvedeme ukázku některého elektronického zdroje, na zbývající je pouze upozorníme. Každá skupinka dostane vytištěný výstup. V celku by si tak měli žáci udělat orientační představu o elektronických zdrojích jako doplňku zdrojů klasických a na základě odnesených materiálů se k této problematice mohou ve škole ještě vrátit.

Jako příklad, kde jsme uvedený postup úspěšně aplikovali, bylo téma Prodaná nevěsta:
* CD-ROM - české tituly (Vážná hudba, Lexikon českého filmu, Kronika Českých zemí)
* ČNB (věcné údaje: 16 záznamů, recenze, informace o inscenacích; globální dotaz: 100 záznamů. V této rešerši zaujala informace o premiéře v Terezíně.)
* Anopress (přes 300 aktuálních záznamů z tisku. Zaujala informace o výstavě Prodaná nevěsta známá i neznámá v Muzeu Bedřicha Smetany.)
* CD-ROM - zahraniční tituly (Microsoft Encarta Encyclopedia, The Hutchinson Encyclopedia of Music, Classical Orchestra Notes, Die grossen Opern, The Viking Opera Guide on CD-ROM)
* EBSCO a ProQuest 5000 (117 záznamů), PCI (zajímavé výsledky - 17 záznamů)
* Internet (např. http://www.nycopera.com/www/learn/teachers/elementary/bride/index.cfm - včetně výukového plánu rozděleného do 4 lekcí. Biografie, synopsis, informační zdroje a nahrávky, odkazy na WWW. Inspirující především pro učitele.)

Závěrem bych chtěla povzbudit všechny knihovny, aby neustávaly ve využívání a propagaci elektronických zdrojů, byť jim to přináší nemalé potíže. Vynaložené úsilí se knihovnám určitě vrátí, ale musí počítat s tím, že je to běh na dlouhou trať.

Poznámka: Text byl původně připraven pro seminář hudebních knihoven, který se konal 12.-14. listopadu 2002 v OK Hradec Králové.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HRDÁ, Libuše. Využití elektronických informačních zdrojů jako doplněk zdrojů klasických v hudební knihovně. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 12 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-11168. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11168

automaticky generované reklamy