Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Výběrová přednáška ÚISK prezentována na Výroční konferenci Společnosti průmyslu papíru a celulózy

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Výběrová přednáška ÚISK prezentována na Výroční konferenci Společnosti průmyslu papíru a celulózy

0 comments

Dne 13. března 2007 proběhla v sídle Společnosti průmyslu papíru a celulózy na Novotného Lávce v Praze výroční konference věnující se vedle organizačně statutárních záležitostí tematice vzdělávání v oblasti papírenského průmyslu v České republice. Mezi přednesenými příspěvky zazněl referát Prof. Ing. Miloslava Milichovského, DrSc. o univerzitním vzdělávání papírenských odborníků v ČR. Ing. Jan Langthalera přednesl návrh programu celoživotního vzdělávání pro papírenský průmysl.

V rámci této tematiky byl přednesen také „dvojpříspěvek“ PhDr. Richarda Khela, CSc., a Mgr. Blanky Vorlíčkové s názvem „Minulost a perspektivy zkoumání knihovědně-papírenských dějin na FF UK“.

PhDr. Khel se ve své části příspěvku věnuje historii papírenského vzdělávání v ČR, příspěvek Mgr. Vorlíčkové se soustředí na současnost a potažmo i budoucnost knihovědně-papírenského výzkumu knihoven význačných osobností, resp. na to, jak je celá tato tematika prezentována, rozvíjena a dál předávána v rámci přednášky „Osobní knihovny význačných osobností kultury a úvod do knižní kultury“, která probíhá na půdě Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK s drobnými modifikacemi letos již desátým rokem.

Protože se tato přednáška vedle zkoumání knihoven výjimečných osobností snaží soustředit také na historii použití knihy a papíru, na kvalitu, vzhled a stav papírových dokumentů zkoumaných knihoven a pozůstalostí a použití papíru výjimečnými osobnostmi, byla zde také nabídnuta případná spolupráce ÚISK s vysokoškolskými organizacemi zabývajícími se vzděláváním v papírenském průmyslu, které by měly zájem o tuto přednášku nabízející možnost obohacení historického vzdělání v této oblasti. Výhledově by se mohla navázat také spolupráce s těmito školami, která by na oplátku přinesla pro studenty ÚISK možnost získat informace z oblasti výroby papíru a dalších oblastí, které se týkají knihy jako média a materiálu.

Zmíněné příspěvky budou publikovány v časopise Papír a celulóza v letním dvojčísle r. 2007.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VORLÍČKOVÁ, Blanka. Výběrová přednáška ÚISK prezentována na Výroční konferenci Společnosti průmyslu papíru a celulózy. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 4 [cit. 2024-02-29]. urn:nbn:cz:ik-12467. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12467

automaticky generované reklamy