Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Všenorská knihovna překročila vlastní stín

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Všenorská knihovna překročila vlastní stín

0 comments
Původně pouhá venkovská půjčovna ve Všenorech, kde žije 1370 stálých obyvatel, zcela změnila svou tvář - stala se malým informačním centrem pro celé okolí. Knihovní fond byl během sedmi let rozšířen z 2000 svazků na zhruba 7000 svazků. Po dva roky se buduje mediatéka. Uživatelé mají možnost si na místě poslechnout nebo půjčit domů audiokazety nebo CD. Je to zásluha především SKIP, který knihovnám umožňuje využívat jejich smlouvu připravenou pro tento účel. Při budování knihovny se dbá na to, aby byla i tato venkovská knihovna prostředníkem mezi uživatelem a velkým vnějším informačním světem a samozřejmě, aby byl její knihovní fond tak vybaven, aby se zde našly základní dokumenty ze všech oblastí a základní díla beletrie. Velmi osvědčeným pomocníkem v případě, že dokument nebo informace není, je Internet.

Třeba to zní přehnaně, ale v knihovně jsou poskytovány i referenční služby. Dotazy jsou především z oblasti historie obce a regionu, ale i ze školství, zdravotnictví, i podnikání. Jedním z nejčastějších dotazů je, kde koupit seznam středních škol a termíny dnů otevřených dveří. Z oblasti vysokých škol jsou to vyučované předměty nebo zaměření určité katedry či fakulty. Seznamy středních škol knihovna zajišťuje, u vysokých škol pomáhá Internet. V něm se však najdou i informace potřebné pro obecní úřad, pro obec. Děti dostávají zajímavé úkoly od svých pedagogů, týkající se vyhledávání informací z nejrůznějších oblastí života. Rovněž starostka se na knihovnu obrací s nejrůznějšími dotazy.

Samotný knihovní fond se již několik let profiluje tak, aby byli uspokojeni učitelé, žáci studenti, ale i obecní úřad nebo některé odborné profese v obci. Knihovna spolupracuje s několika ZŠ v okolí. Vzhledem k tomu, že se buduje elektronický katalog, mohou mít školy tento katalog na svých počítačích a děti si v něm mohou hledat. Děti ze vzdálenější školy v Líšnici si tak mohou sami vybrat knihu, kterou jim pak jejich ředitelka ve Všenorské knihovně vypůjčí. Interiér knihovny je doplněn o různé prvky vztahující se k historii nebo současnosti obce: obrazy všenorského amaterského výtvarníka, sádrový model sochy z parku, mapy současné i mapa z devatenáctého století atd. Sbírají se dokumenty vztahující se k obci a pořádají se výstavy a besedy. Již dva roky vzniká videokronika obce. Nyní se pracuje na krátkém hraném filmu. S myšlenkou přišly za knihovnicí děti. Ve filmu, pro který si napsaly samy scénář, také hrají.

Asi se ptáte, kdo to vše dělá. Není zde pracovník na celý úvazek. Dva vysokoškolští pracovníci, jeden se stará o knihovnu (během výpůjčních hodin i o zájemce o Internet), druhý má v péči chod a výuku Internetu a připravil program pro elektronický katalog. Každý jen pár hodin vedle hlavního zaměstnání. A videokronika? Za ní stojí jeden nadšený novinář, fotograf a filmař. Ještě si myslíte, že vesnice má právo jen na půjčovnu, jak se to často propaguje? Ne, vesnice je taková, jací v ní žijí lidé.


Automatizace provozu knihovny

Knihovna má k dispozici videopřehrávač, CD přehrávač a je vybavena dvěma počítači AT 486 s jehličkovou tiskárnou, které jsou propojeny do lokální sítě. Jako operační systém je provozován Windows 95 a MS-DOS 6.22 s Windows for Workgroups 3.11. Fond (ve volném výběru) je uspořádán podle autorů (beletrie) a tematicky (odborná literatura).

Automatizici knihovny tvoří tyto oblasti:

1) automatizace vlastního provozu knihovny (výpůjční protokol, rešeršní systém),
2) připojení na Internet (pasivní zpřístupnění informací na Internetu pro veřejnost),
3) publikování vlastní WWW stránky na Internetu.

Jako programové vybavení pro vlastní provoz knihovny je instalován systém Public Library, který v sobě zahrnuje výpůjční protokol a rešeršní dokumentografický systém, jenž funguje na úrovni zkráceného dokumentografického záznamu. Systém umožňuje on-line přístup k dokumentografické bázi dat z uživatelských stanic za současného provozu výpůjčního systému na počítači knihovníka. Obecně lze konfigurovat tak, že je možno z více pracovních stanic provádět půjčování a správu fondu a některé stanice mohou být vyhrazeny pouze pro uživatele pro vyhledávání informací.

Systém nabízí kromě základních operací (ukládání, editace, výmaz, vyhledávání záznamů) také tisk lístkových záznamů pro doplňování klasických katalogů knihovny. Uživatel má možnost vytisknout si vyhledané informace ve formě jak lístkového, tak bibliografického záznamu. Pro knihovníka a provoz knihovny je důležité, že koncepce systému nevyžaduje předběžné zpracování (uložení) informací o uživatelích nebo o fondu. Tato data lze bez problémů vkládat během provozu, systém lze tedy velmi jednoduše aplikovat pouhou instalací, ať již jako jednouživatelský nebo jako síťový. Při ukládání informací během provozu se používá elementární záznam o publikaci, který lze kdykoliv v budoucnu jednoduše editovat a doplnit na úroveň zkráceného dokumentografického záznamu. Uvedený způsob práce je výhodný také z toho důvodu, že se zpracovává pouze tzv. živá část fondu, tj. publikace, které se skutečně půjčují, což pochopitelně minimalizuje náklady a čas na zpracování fondu. U knihoven, jako je naše, ani nelze jiný způsob práce aplikovat.

Systém Public Library samozřejmě umožňuje knihovníkovi automatizovat i další operace související s výpůjčním protokolem (urgence, rezervace knih, denní statistika výpůjček). Součástí programových modulů systému je i samostatný modul pro distribuované šíření informací o fondu knihovny. Prostřednictvím tohoto modulu lze část dat systému, které obsahují informace o fondu knihovny, šířit jako samostatnou dokumentografickou databázi. Toho je ve Všenorské knihovně využíváno především při spolupráci se základní školou ve Všenorech a v Líšnici. Dokumentografická databáze je tak k dispozici na počítačích obou těchto škol. Stejnou službu zavádí v současné době Všenorská knihovna pro běžné uživatele. Data v těchto distribuovaných databázích lze aktualizovat podle potřeby uživatelů.

Internet je ve Všenorské knihovně připojen k uživatelskému počítači. Spojení na poskytovatele (firmu EASYNET s. r. o) je provedeno prostřednictvím komutované telefonní linky. Pro veřejnost je Internet k dispozici v době výpůjčních hodin knihovny, případně po dohodě i mimo tyto hodiny. Jako softwarové vybavení pro zpřístupnní Internetu je používán MS Internet Explorer a pro zpracování pošty Microsoft Exchange, nebo volitelně Microsoft Mail. Knihovna má k dispozici společnou elektronickou adresu (knihovna@vsen.easynet.cz).

Zájemcům o vlastní e-mailovou adresu tuto službu knihovna zprostředkuje za poplatek 100 Kč za měsíc. Cena za používání Internetu je stanovena na 60 Kč za hodinu, což pokrývá zhruba náklady na telefonní poplatky a náklady na připojení (tyto náklady tvoří paušální poplatek poskytovateli ve výši 6000 Kč ročně). Internet ve Všenorech samostatně využívají především studenti středních škol. V rámci spolupráce se střediskem pro volný čas ve Všenorech je Internet k dispozici také jako součást školicích kursů tohoto střediska.

Všenorská knihovna provozuje na Internetu svou vlastní WWW stránku, zahrnuje obecné informace o obci, je zde zveřejňován místní zpravodaj, který vydává obecní úřad. Vystavena je rovněž sharewarová verze programu Public Library k volnému použití. Je zde možno nalézt některé základní odkazy do sítě Internet. Připravován je i informační přehled o knihovnách v blízkém okolí. Samostatnou částí je prezentace firem - zveřejnění těchto informací zprostředkovává knihovna, ale financování provozu a přípravy stránek si firmy zajišťují z vlastních prostředků. Stránka je aktualizována podle možností zhruba ve dvou až tříměsíčních intervalech.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HŘÍBEK, Ivan a SAHÁNKOVÁ, Alena. Všenorská knihovna překročila vlastní stín. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 7 [cit. 2021-04-23]. urn:nbn:cz:ik-10098. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10098

automaticky generované reklamy