Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Všechny připomínky knihovníků k návrhu autorského zákona byly akceptovány

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Všechny připomínky knihovníků k návrhu autorského zákona byly akceptovány

0 comments
Autoři: 
V minulém čísle jsme vás informovali o vládním návrhu autorského zákona, resp. o formulacích, které jsou z hlediska zástupců knihovnické obce (Svaz českých knihovníků a informačních pracovníků - SKIP) problematické. Krátce po uveřejnění zmíněného článku byl návrh autorského zákona projednáván na schůzi parlamentního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Všechny připomínky SKIPu zde byly uznány za oprávněné a v rámci souboru pozměňovacích návrhů byly předloženy Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR do druhého čtení (22. února 2000). Je spodivem, jak hladce byly najednou přijaty připomínky SKIPu, když v průběhu příprav návrhu zákona docházelo k ostrým diskusím s protichůdnými představami obou stran (tj. strany zákonodárské a strany knihovnické). Inu, jak by to bylo na světě jednoduché, kdyby veškerá komunikace probíhala bezproblémově!

Pro připomenutí - o jaké změny v návrhu autorského zákona SKIP usiloval:

upravit § 30 odst. 3, který v původním návrhu umožňoval zhotovit rozmnoženinu díla jen osobám při výkonu svého podnikání, tak, aby knihovny nebyly z okruhu těchto osob vyloučeny (knihovny nejsou podnikatelské subjekty) upravit návrh sazebníku odměn autorům tak, aby knihovny neplatily paušální poplatek z kopírovacích přístrojů (počet rozmnoženin/minutu), ale aby z každé provedené kopie odváděly určitou částku jako odměnu ochranným svazům upravit § 37 odst. 2 c), který v původním návrhu umožňoval zhotovit rozmnoženinu díla zvláštní technikou jen pro potřeby nevidomých, tak, aby bylo možné zhotovovat rozmnoženiny pro potřeby všech zdravotně postižených s využitím všech dostupných technologií upravit § 37 odst. 1, podle kterého "do práva autorského nezasahuje provozovatel knihovny, archivu …, zhotoví-li pro své archivní a konzervační účely rozmnoženinu díla" - vypuštěním výrazu "provozovatel" Dále uvádíme všechny pozměňovací návrhy k autorskému zákonu, které se vztahují k činnosti knihoven: § 25 (Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu) Odst. 2Původní návrh Osobou povinnou platit odměnu podle odstavce 1 je e) poskytovatel rozmnožovacích služeb za úplatu, pokud jde o tiskové rozmnoženiny. Pozměňovací návrh Osobou povinnou platit odměnu podle odstavce 1 je e) poskytovatel rozmnožovacích služeb za úplatu, pokud jde o tiskové rozmnoženiny; poskytovatelem rozmnožovacích služeb je i ten, kdo za úplatu zpřístupní přístroj k zhotovování tiskových rozmnoženin. Odst. 4Původní návrh Odměna, kterou je povinna platit osoba podle odstavce 2 písm. e) za zhotovení tiskové rozmnoženiny, přísluší podle výkonnostní kapacity paušálně za sjednané období. Pozměňovací návrh Odměna, kterou je povinna platit osoba podle odstavce 2 písm. e) přísluší v závislosti na počtu zhotovených tiskových rozmnoženin. Odst. 5Původní návrh Osoby uvedené v odstavci 2 jsou povinny předkládat příslušnému kolektivnímu správci, vždy souhrnně za kalendářní pololetí nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce, informace o druhu a počtu prodaných nebo dovezených přístrojů k zhotovování rozmnoženin zvukových nebo zvukově obrazových záznamů, přístrojů k pořizování tiskových rozmnoženin a nenahraných nosičů zvukových a zvukově obrazových záznamů. Pozměňovací návrh Osoby uvedené v odstavci 2 jsou povinny předkládat příslušnému kolektivnímu správci, vždy souhrnně za kalendářní pololetí nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce, informace o skutečnostech rozhodných pro výši odměny, tj. zejména o druhu a počtu prodaných nebo dovezených přístrojů k zhotovování rozmnoženin zvukových nebo zvukově obrazových záznamů, přístrojů k zhotovování tiskových rozmnoženin a nenahraných nosičů zvukových a zvukově obrazových záznamů, jakož i o počtu tiskových rozmnoženin zhotovených na přístrojích pro poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu. § 30 (Volná užití) Odst. 3Původní návrh Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo při výkonu svého podnikání zhotoví na objednávku pro osobní potřebu objednatele tiskovou rozmnoženinu díla, vyjma tiskové rozmnoženiny hudebního díla vyjádřeného v partituře, za předpokladu, že řádně a včas platí odměnu podle ustanovení § 25. Pozměňovací návrh Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo zhotoví na objednávku pro osobní potřebu objednatele tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky za předpokladu, že nejde o vydanou partituru díla hudebního a že řádně a včas platí odměnu podle ustanovení § 25. § 37 (Užití díla rozmnožováním a rozšiřováním rozmnoženin) Odst. 1Původní návrh Do práva autorského nezasahuje provozovatel knihovny, archivu a jiného nevýdělečného školského, vzdělávacího a kulturního zařízení, zhotoví-li pro své archivní a konzervační účely rozmnoženinu díla. Pozměňovací návrh Do práva autorského nezasahuje knihovna, archiv a jiné nevýdělečné školské vzdělávací a kulturní zařízení, zhotoví-li rozmnoženinu díla pro své archivní a konzervační účely. Odst. 2Původní návrh Do práva autorského nezasahuje ten, kdo c) výhradně pro potřeby nevidomých zhotoví nebo dá zhotovit zvláštní technikou rozmnoženinu vydaného díla. Pozměňovací návrh Do práva autorského nezasahuje ten, kdo c) výhradně pro potřeby zdravotně postižených zhotoví nebo dá zhotovit rozmnoženinu vydaného díla k nevýdělečným účelům v rozsahu odůvodněném jejich zdravotním postižením. Příloha k zákonu: Sazebník odměn při opětném prodeji originálu díla uměleckého a v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu Bod 4Původní návrh Osoby uvedené v § 25 odst. 2 písm. e), které poskytují rozmnožovací služby na území České republiky při výkonu svého podnikání, jsou povinny odvádět odměny příslušející ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 jednou ročně příslušnému kolektivnímu správci, jemuž bylo podle tohoto zákona uděleno oprávnění k výkonu kolektivní správy v rozsahu zahrnujícím vybírání odměn od těchto osob. Odměny z přístrojů určených k pořizování tiskových rozmnoženin činí ročně:u výkonnostní kapacity 4 až 12 rozmnoženin za minutu 1 100 Kč u výkonnostní kapacity 13 až 35 rozmnoženin za minutu 1 800 Kč u výkonnostní kapacity 36 až 70 rozmnoženin za minutu 3 000 Kč u výkonnostní kapacity více než 70 rozmnoženin za minutu 6 000 Kč Pozměňovací návrh Osoby uvedené v § 25 odst. 2 písm. e), jsou povinny odvádět odměnu příslušející podle § 25 odst. 4 jednou ročně příslušnému kolektivnímu správci, jemuž bylo podle tohoto zákona uděleno oprávnění k výkonu kolektivní správy v rozsahu zahrnujícím vybírání odměn od těchto osob. Odměna činí za jednu tiskovou rozmnoženinu a) černobílou Kč 0,10 b) barevnou Kč 0,20
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 1 (hlasů: 2)
CELBOVÁ, Iva. Všechny připomínky knihovníků k návrhu autorského zákona byly akceptovány. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 3 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-10533. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10533

automaticky generované reklamy