Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Volně přístupné databáze z oblasti šedé literatury

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Volně přístupné databáze z oblasti šedé literatury

0 comments
Autoři: 

Dne 7. listopadu se v dopoledních hodinách uskutečnil v Moravské zemské knihovně seminář, zabývající se volně přístupnými databázemi z oblasti šedé literatury. Hlavním cílem semináře byl výčet databází a práce s nimi z pohledu uživatele. Semináře se účastnili jak pracovníci knihoven, tak i studenti a středoškolští pedagogové.

Úvodní přednáška o šedé literatuře
Úvodní přednáška o šedé literatuře

Zahraniční databáze šedé literatury

OpenAIRE neboli Open Acces Infrastructure for Research in Europe pokrývá více než 16 milionů dokumentů ze 7 935 repozitářů a periodik zejména s otevřeným přístupem. Vzhledem k tomu, že je databáze takto obsáhlá a její servery jsou velmi zatěžovány, zpravidla po prvním vyhledávacím dotazu „spadne“. Tento problém je velice častý a není proto snadné udržet ani již dohledané výsledky. Databáze obsahuje funkci My Library (dále jen „ML“), ve které si můžete vámi vybrané výsledky ukládat, zobrazovat si je a dále s nimi pracovat. Databáze obsahuje plné texty.

DART-Europe umožňuje přístup k téměř 740 000 vysokoškolským pracím na 611 univer-zitách, ve 28 evropských zemích. Databázi spravuje University College London.

Open Gray je bibliografická databáze obsahuje více než 833 500 záznamů šedé literatury vytvořené v evropských zemích.

NDLTD neboli Networked Digital Library of Theses and Dissertations je mezinárodní organizace (sdružení různých institucí a konsorcií), která se věnuje problematice disertačních prací. Katalog obsahuje více než 5 mil. záznamů. Databáze nemá ucelený systém předmětových hesel. Ta zadávají sami přispěvatelé (studenti), takže je zapotřebí vyhledávat v opravdu širokých pojmech nebo pomocí synonym. Konkretizovat dále dotaz nedoporučuji z důvodu již zmíněné absence jakéhokoli tezauru a možnosti nedohledání relevantních výsledků.

PQDT Open umožňuje přístup k plným textům vysokoškolských prací s otevřeným přístupem. Oproti ostatním je velmi jednoduchá a lehká, co se vzhledu týče.

Science.gov je portál, prohledávající 60 databází a více než 2 200 webů vědeckých federálních institucí USA. Portál neobsahuje funkci ML.

CORE – COnnecting REpositories umožňuje přístup asi k 80 mil. dokumentů. Většinou se jedná o výzkumné zprávy.

OADT – Open Acces Theses and Dissertations obsahuje asi 4 mil. prací z více než 1 100 vy-sokých škol a výzkumných institucí převážně z USA.

DiVA portál umožňující přístup k výzkumným publikacím a vysokoškolským pracím ze 44 univerzit a výzkumných institucí ve Skandinávii.

OSF Preprints obsahuje více než 2 mil. preprintů (článků, které ještě neprošly recenzním řízením, ale již byly nějakým způsobem zveřejněny). Nahrávat dokumenty do databáze může každý. Preprinty se nedají stahovat. Databáze neobsahuje funkci ML.

EthOS – Electronic Theses Online Service databáze obsahuje asi 475 000 záznamů doktorských prací z Velké Británie z více než 120 institucí, z toho asi 120 000 je v plném textu. Některé práce jsou bezplatně přístupné v plném textu.

Theses Canada zachycuje vysokoškolské práce ze 70 kanadských univerzit.

NSDL – National Science Digital Library obsahuje vysokoškolské práce z indických univerzit a vysokých škol.

TEL – Thèses-en-ligne zachycuje doktorské a habilitační práce.

NARCIS – National Academic Research and Collaborations Information obsahuje více než 1 milion záznamů z nizozemských zdrojů.

CiNii Disertations NII – National Institucion of Informations. Zachycuje asi 600 000 doktorských disertací z japonských univerzit a National Institute for Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education, z nichž je asi 150 000 v plném textu.

Shodhganga je indická databáze shromažďující pouze výčet výzkumných prací, ne plných textů. Je zajímavé, že navzdory tomu, že databáze vznikla na přelomu roku 2011 a 2012, webové stránky vypadají jako z roku 2004. Varování pro epileptiky: na webu se vyskytují agresivní pohybující se prvky ve formě textu!

Fraunhofer-Publica je německá databáze obsahující vysokoškolské práce z oblasti vědy a výzkumu.

CREPČ – Centrálny register Evidencie publikačnej činnosti je databáze obsahující bibliografické záznamy publikační činnosti na vysokých školách na Slovensku. Databázi spravuje CVTI SR – Centrum vědeckotechnických informácií SR z pověření MŠ SROV.

CRZP – Centrálny register závěrečných a kvalifikačních prác. V roce 2009 byla přijata novela zákona o vysokých školách, která ukládá Slovenské vysokým školám povinně využívat Centrální registr závěrečných a kvalifikačních prací (CRZP) a antiplagiátorským systém (známý také jako APS, systém na odhalování plagiátů, systém pro detekci plagiátů, kontrola originality). V CRZP se ukládají závěrečné (bakalářské, diplomové, disertační) a kvalifikační (rigorózní a habilitační) práce. Práce se v CRZP uchovává spolu se jménem a příjmením autora, názvem vysoké školy, která práci zaslala a dalšími metadaty po dobu 70 let ode dne registrace v CRZP. Míru originality prací v CRZP ověřuje antiplagiátorským systém.

České databáze šedé literatury

Theses.cz je národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací. Theses.cz je rovněž systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi a je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou. Slouží vysokým školám a univerzitám (nejen v ČR) jako národní registr závěrečných prací (informací o pracích – název, autor atd.) a jako úložiště prací pro vyhledávání plagiátů. Systém umožňuje zástupcům zapojených škol vkládat práce a vyhledávat mezi nimi plagiáty. Veřejnosti jsou zpřístupňovány záznamy o práci, příp. plné texty (dle rozhodnutí školy), a vyhledávání mezi nimi.

NUŠL – Národní úložiště šedé literatury. Projekt Národní technické knihovny v Praze. Jedním z cílů projektu je vytvořit rozhraní pro vyhledávání nepublikovaných a „polo-publikovaných“ dokumentů.

Repozitář vědeckých prací Masarykovy univerzity slouží několika cílům. Sběru metadat a plných zaměstnaneckých děl, kontrole podobností (potenciálních plagiátů), zveřejňování plných textů v režimu Open-Access  (v souladu s licenčními podmínkami), exportu údajů pro RIV (Rejstříku informací o výsledcích), automatizovanému propojení s jinými systémy (např. knihovním, IS školy,..), pokročilé vyhledávací nástroje.

Závěrečné práce Mendelovy univerzity v Brně je aplikace sloužící k vyhledávání závěrečných prací na MENDELU. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova. Další možností je tvorba přehledů pro dané pracoviště, vedoucího práce či studijní program.

Pro úplnost uvádím odkazy na další české databáze obsahující převážně vysokoškolské a disertační práce, vědecké a výzkumné zprávy, práce studentů ale také zaměstnanců daných institucí: Publikační činnost pracovníků Univerzity Karlovy, Repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy, Digitální knihovna ČVUT, Digitální knihovna Západočeské univerzity v Plzni, Evidence výsledků vědy a výzkumu (publikace) Technické univerzity v Liberci, Databáze vysokoškolských kvalifikačních prací Ostravské univerzity, Univerita Palackého v Olomouci – Kvalifikační práce, Katalog vysokoškolských kvalifikačních prací Archivu UHK, Repozitáře VŠCHT, Univerzitní repozitář Vysoké školy finanční a správní, ASEP – publikační činnost Akademie věd ČR, Informační systém Masarykovy Univerzity, Digitální knihovna VUT, Závěrečné práce VUT.

Závěr

Seminář komplexně seznámil účastníky s existujícími databázemi šedé literatury a jejich obsahem a podrobně se zabýval důležitými a dobře využitelnými databázemi. Časový rozvrh byl dodržen na minutu přesně, což kladně hodnotili zejména dojíždějící pracovníci knihoven z Jihlavy.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 2)
DEZORT, Jakub. Volně přístupné databáze z oblasti šedé literatury. Ikaros [online]. 2018, ročník 22, číslo 1 [cit. 2022-08-13]. urn:nbn:cz:ik-18203. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/18203

automaticky generované reklamy