Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Velkoplošná multilicence k přístupu do databáze Web of Science

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Velkoplošná multilicence k přístupu do databáze Web of Science

0 comments
vyhlášeném v programu MŠMT ČR "Informační infrastruktura pro výzkum a vývoj".

Web of Science je webovským vstupem do tří databází obsahujících bibliografické údaje včetně abstraktů a citace prací z celého světa vzniklých v oblasti výzkumu a vývoje: Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index a Arts and Humanities Index.

Web of Science u nás v České republice dosud není přístupný, ačkoliv jeho využívání je ve světě dlouhodobě běžné a nezastupitelné. Z důvodu vysoké ceny bylo dosud jeho zakoupení pro jednotlivé instituce naprosto vyloučené. Hromadný nákup umožní snížení ceny za retrospektivu 1985-1999 a při navrhovaném řešení kombinace prostředků programu MŠMT ČR spolu s finanční spoluúčastí řešitele a spoluřešitelů se pro českou akademickou obec přístup do databáze stane nástrojem umožňujícím bezprostřední přístup k aktuálním výsledkům výzkumu a vývoje ve světě. Výsledkem řešení projektu bude získání velkoplošné multilicence na přístup k Web of Science a pokrytí prakticky celé akademické sítě dostupností. Důležitým faktem je nákup licence, (nikoliv pronájem), to znamená, že v případě nepokračování v dalším nákupu zůstávají dosud získaná data nadále vlastnictvím konzorcia nositele a spolunositelů.

1. využití databáze pro sledování posledního stavu poznání ve světové produkci výzkumu a vývoje

Dosud bylo v naší republice zavedenou zvyklostí využívání dvou základních bibliografických zdrojů, a sice Current Contents a Science Citation Index, obojí od klasické papírové podoby po zdroje na disketách nebo na CD-ROM. Rozptýlení těchto informačních zdrojů jako monouživatelských nebo s multiuživatelskou licencí v ústavech Akademie věd ČR a na univerzitách a vysokých školách se jeví ve svých důsledcích jako řešení - při současném stavu a možnostech akademické sítě - neekonomické a neefektivní, po obsahové stránce již nedostačující.

Web of Science daleko překonává možnosti Current Contents Connect, který excerpuje 7900 titulů časopisů a pokrývá téměř všechny vědecké discipliny, protože v sobě spojuje přednosti Science Citation Index - sledování citovanosti článků - a současně pokrývá 8440 titulů hodnotných (peer-reviewed) časopisů s týdenní aktualizací v následující skladbě:

Science Citation Index Expanded: pokrývá 5600 časopisů, každý týden dodává 16 tisíc nových záznamů

Social Sciences Citation Index: pokrývá 1700 časopisů a je aktualizován týdně 2900 záznamů

Arts & Humanities Citation Index: pokrývá 1140 časopisů s aktualizací 2700 nových záznamů týdně.

Záznamy se rozumí s abstrakty. Oproti Current Contents Connect je u Web of Sciences počítáno s retrospektivou od roku 1985, což je zásadní změna oproti současným možnostem. Producent dat ISI zásadně povoluje "unlimited access", nemohu tedy nastat problémy s nedostupností dat v případě většího počtu současně pracujících uživatelů. Je to princip vysoce demokratický, který neupřednostňuje ani neznevýhodňuje instituce podle velikosti nebo geografického umístění. Umožnění bezprostředního přístupu k Web of Science přímo z uživatelských míst musí nutně vést zvýšení efektivity vědecké práce. Objem dat činí 8,5 GB za rok.

2. využití databáze pro management výzkumu a vývoje k hodnocení výsledků

Web of Science je zdrojem, ze kterého lze zjistit citovanost autorů publikujících v renomovaných světových periodikách, stejně jako citovanost pracovních nebo řešitelských týmů, pracovišť či institucí. Tato data představují jeden ze základních údajů pro hodnocení vědecké práce.

Účastníci projektu:

Nositel grantu
1. Knihovna Akademie věd České republiky

Spolunositelé
2. Univezita Karlova v Praze
3. Česká zemědělská univerzita v Praze
4. České vysoké učení technické
5. Jihočeská univerzita Čeké Budějovice
6. Masarykova univerzita, Brno
7. Moravská zemská knihovna
8. Národní knihovna České republiky
9. Národní lékařská knihovna
10. Ostravská univerzita
11. Úřad rady vlády ČR pro výzkum a vývoj
12. Slezská univerzita v Opavě
13. Státní technická knihovna
14. Státní vědecká knihovna v Olomouci
15. Státní vědecká knihovna v Ostravě
16. Státní vědecká knihovna v Plzni
17. Technická univerzita Liberec
18. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n.L.
19. Univerzita Pardubice
20. Univerzita Palackého v Olomouci
21. Ústav hematologie a krevní transfúze
22. Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
23. Vysoká škola ekonomická
24. Vysoká škola chemicko-technologická
25. Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové
26. Vysoké učení technické v Brně
27. Západočeská univerzita v Plzni
28. CESNET, z.s.p.o. (Consorcium Administrator)

Co je na tomto projektu zásadním přínosem, kromě obsahu samého?

  • že se u nás dokázalo domluvit 28 institucí
  • že nastane kvalitativní posun v přístupu k tak důležitým informačním zdrojům.
Otevření přístupu do WoS je otázkou několika málo týdnů.

Na všechny uživatele se těší Web of Science/ISI

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KADLECOVÁ, Ivana. Velkoplošná multilicence k přístupu do databáze Web of Science. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 5 [cit. 2022-09-26]. urn:nbn:cz:ik-10557. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10557

automaticky generované reklamy
registration login password