Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ústav informačních studií a knihovnictví se stal členem mezinárodní organizace iSchools

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

Ústav informačních studií a knihovnictví se stal členem mezinárodní organizace iSchools

0 comments
Rubrika: 

Dobrý den, paní doktorko, dovolte mi v první řadě prostřednictvím Vás pogratulovat Ústavu k přijetí do iSchools. Mohla byste nám prosím nejprve krátce tuto organizaci blíže představit?

iSchools je mezinárodní odborná organizace sdružující akademické instituce zabývající se výzkumem a vzděláváním v oblasti informační vědy. I když se jedná o poměrně mladou organizaci (byla založena v roce 2005), podařilo se jí za oněch deset let získat si renomé a respekt v kruzích odborné veřejnosti po celém světě. Kromě jiného se za tímto úspěchem skrývá podpora a zapojení institucí i jednotlivců, kteří mají v oblasti informační vědy vysokou reputaci a jejichž práce a výstupy jsou celosvětově uznávány. U zrodu organizace stál například prof. Michael Seadle, který působil na řadě amerických i evropských univerzit a již několik let stojí ve vedení našeho partnerského ústavu na Humboldt-Universitaet v Berlíně.

Hlavním impulzem pro vznik iSchools byla stále nutkavější potřeba ustanovení platformy, která by školám našeho typu umožňovala vést dialog o vývoji oboru a výzvách, které tento vývoj před nás staví. Zároveň tak vznikla půda, na které je možné realizovat společné výzkumné a vývojové projekty. Zakládajícími členy a hlavními „tahouny“ organizace se staly například University of Pittsburg, Syracuse University, Drexel University, University of Washington, University of Michigan a další. Zástupci z těchto univerzit se začali pravidelně scházet a diskutovat problémy našeho oboru již od roku 1998. Postupem času se ukázalo, že podobná organizace je velice žádoucí, potřebná a není zastupitelná jinými odbornými tělesy, ať už se jednalo o IFLA, ALA apod. a došlo k oficiálnímu ustanovení iSchools jako odborné organizace. V posledních letech se stále více akademických institucí z celého světa začíná ucházet o členství v ní. Vstup do organizace je kromě jiných kritérií týkajících se např. rozsahu a zaměření výzkumu či kvality odborného zajištění studia omezen na držitele akreditací doktorského studia v našem oboru. Za Českou republiku je tedy zatím jediným reprezentantem ÚISK FF UK. Celkově čítá v současné době členská základna iSchools 65 akademických institucí z celého světa, z toho cca 45% představují americké univerzity. Jak je z těchto čísel vidět, roste v posledních letech oproti „americkým počátkům“ dramaticky počet členů z evropských států a z Asie.

Co od členství ÚISK v iSchools očekáváte?

Naším primárním zájmem je rozvoj nových partnerství a vstup do nových, aktuálních oblastí výzkumu, z nichž mnohá ze své podstaty vyžadují právě mezinárodní koordinaci a spolupráci. Dlouhodobě se na našem ústavu daří rozvíjet výzkumná témata zaměřená na bibliometrii/scientometrii, knižní kulturu a v rámci Studia nových médií sociální média a příbuzné oblasti. V iSchools patří v současné době mezi nosná témata výzkumu zejm. big data, digitální kompetence či human-computer behaviour. Částečný překryv výzkumných oblastí je tedy zřejmý. V oboru, který se nachází na průsečíku sociálních, filozofických a technologických disciplín, je ale přirozeně škála možností pro další výzkum velice pestrá. Cílem je tedy najít ve spolupráci s partnery z iSchools nová, zajímavá témata, která rozšíří naše současné výzkumné spektrum. Tento postup je v souladu se stávajícím směřováním fakulty a potažmo celé univerzity, která vedle kvalitní výuky akcentuje právě výzkumný aspekt práce akademiků. Je přitom jasné, že se jedná o dva pilíře jedné konstrukce, resp. dvě končetiny, jejichž vzájemná koordinace pohybu nás může posunout vpřed. Někteří z nás se více orientují na oblast výuky, jiní více směřují do výzkumu, přirozeně to souvisí i se specializacemi a osobnostními rysy jednotlivých kolegů. Vcelku je však cílem vytvořit vyvážený a harmonizovaný tým, který v maximální kvalitě pokryje základní klíčové výkonostní ukazatele pro jednotlivé ústavy: a tou je jak oblast výzkumu, tak i kvalitní výuka studentů. Jak plyne z mé první odpovědi, vstupem do iSchools zároveň získáváme možnost konfrontovat svůj přístup právě k výuce s přístupem našich partnerů. Myslím tím mimo jiné oblast soustavné aktualizace a zkvalitňování výukových osnov a plánů.

V některých segmentech odborné veřejnosti převládá názor, že iSchools představuje příliš technicko-technologický směr vývoje našeho oboru. Někteří dokonce vyjadřují obavy o budoucnost knihovnictví v jeho klasické podobě. Je tato obava oprávněná? Jakou linii bude ÚISK v následujících letech v oblasti knihovnictví prosazovat?

S obavami, které jste zde nastínila, se někdy skutečně setkáváme. Považuji je však za zcela zbytečné. Oblast klasického knihovnictví považujeme za jeden z našich tradičních směrů zaměření a i do budoucna se naši studenti, bakalářského i magisterského stupně studia budou setkávat s předměty, které je mají připravit na uplatnění v této sféře. Je si však třeba uvědomit, že i knihovnictví, ve všech jeho podobách, prochází revolučními změnami. Dopad ICT do knihovnictví ovlivňuje všechny oblasti knihovnických procesů i celkový kontext, ve kterém knihovny v informační společnosti působí, jaké role v ní plní i co od nich společnost samotná očekává. Tyto změny se samozřejmě projevují odlišně v městských knihovnách než například v akademických knihovnách. Obecně je však zřejmá nejenom nutnost stále hlubšího ovládání právě informačních a komunikačních technologií, ale i paralelně běžící důraz na lepší osvojování tzv. soft-skills, které se dotýkají nové role knihovníků v informační společnosti, s větším důrazem na oblast sociálních, psychologických či pedagogických kompetencí. Tomu se musí přiměřeně přizpůsobit i rozsah pozornosti, které těmto tématům věnujeme ve výuce. Předměty týkající se klasických knihovnických procesů či metodik práce zůstávají zachovány, jen ve zcela novém pojetí. Vedle toho si uvědomujeme stále větší nutnost vytvoření kvalitního konceptu celoživotního vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků. Byť nás v tomto ohledu čeká ještě spousta práce, již teď vznikají pod vedením dr. Drobíkové první náčrty těchto programů. 

Kromě toho bych chtěla připomenout, že vedle členství v iSchools, je ÚISK zastoupen i v dalších, více tradičně či jinak odborně zaměřených organizacích, např. IFLA, SKIP apod. Knihovnictví tedy zůstává jedním z úhelných kamenů, na kterých chceme nadále stavět, byť v jeho aktualizované, proměňující se podobě.

Zmínila jste členství v dalších odborných organizacích. Pokud zůstaneme na poli mezinárodní spolupráce, se kterými institucemi v zahraničí ÚISK mimo rámec iSchools spolupracuje?

Mezinárodní koordinace výzkumných a vzdělávacích aktivit je v současném akademickém světě elementární nezbytností. Významné procento grantů a návazných finančních prostředků je směřováno právě na podporu tohoto typu spolupráce, ať už na širší nebo bilaterální úrovni. ÚISK se proto snaží na tyto výzvy reagovat a vyhledávat nové příležitosti k navázání spolupráce. V současné době např. předložil tým dr. Drobíkové ve spolupráci s partnery z University of Hildesheim, University of London, University of Ljubljana, Universität Graz a University of Osijek v rámci programu Erasmus + projektový záměr, který je zaměřen na oblast digital competencies. Další projektový záměr, tentokrát k tématu research data, byl v nedávné době podán v rámci výzvy KONTAKT II, a to ve spolupráci s University of Chapel Hill, která je naším dlouhodobým partnerem i v jiných oblastech spolupráce, např. při organizování tzv. Summer Seminářů – pobytových programů určených pro americké studenty knihovnictví, kteří mají během 14 dnů možnost seznámit se s celou řadou moderních i historických knihoven a jejich fungování v našem socio-kulturním kontextu. Blízká spolupráce samozřejmě probíhá i s naší partnerskou univerzitou v Bratislavě.

Kromě toho má ÚISK dlouhodobě vynikající výsledky ve výměně studentů i akademiků v rámci programu Erasmus, resp. Erasmus +. Naši studenti mají možnost studijních pobytů na univerzitách v Německu, Dánsku, Švédsku, Finsku, Polsku, Itálii a dalších zemích. Průměrně vyjede každým rokem v rámci Erasmu + přibližně sedm studentů, přičemž šance studentů na výjezd je oproti mnohým jiným ústavům FF vysoká. Limitujícím faktorem bývá jen výjimečně jazyková vybavenost některých zájemců, nikoli celková dostupná kapacita míst. Z hlediska studentů je zajímavou formou spolupráce i možnost pracovních stáží. Díky dr. Hradilové se nám daří udržovat například možnost pracovních pobytů našich studentů v univerzitní knihovně ve Florencii.

Jaké další plány má ÚISK v nejbližší budoucnosti?

Pokud se ptáte na oblast iSchools, chtěli bychom nalézt nové partnery a možnosti spolupráce v oblasti výzkumu. Chtěli bychom, aby na příštích konferencích iSchools byl již náš ústav zastoupen i v rámci konkrétních výzkumných bloků. Mimo rámec iSchools je dlouhodobě naším hlavním cílem akreditace, příp. reakreditace jednotlivých studijních programů. Jak čtenáři asi vědí, za poslední tři roky se podařilo nejen prodloužit akreditaci doktorského studia, jejíž schválení zpočátku provázely jisté pochyby a nejasnosti, ale zároveň i obhájit aktualizovanou akreditaci bakalářského programu. V současné době se nacházíme v konečné fázi schvalovacího procesu obnovené akreditace Studia nových médií. 

Kromě toho začínáme pracovat na nové akreditaci magisterského studia a akreditaci dvouoboru, který by studentům umožnil v rámci studia kombinovat naši odbornost se specializací na další konkrétní obor. Tento trend je nejen podporován vedením fakulty, ale z řad odborné veřejnosti máme potvrzeno, že je tato varianta vítána i z hlediska uplatnění našich absolventů v praxi. Kromě toho dokončujeme práce na akreditaci dvouoboru učitelství informační a mediální výchovy tak, aby naši absolventi měli možnost nacházet uplatnění i např. v pozici pedagogů se specializací na informační gramotnosti/ICT na základních a středních školách. Jak vidíte, je toho tedy opravdu hodně.

Dovolte mi, abych Vám na této cestě popřála hodně úspěchů. A ještě jednou blahopřeji ÚISK ke vstupu do iSchools. Děkuji za rozhovor.

Dr. Helena Lipková působí na Ústavu informačních studií a knihovnictví od roku 2009 jako vysokoškolský pedagog se specializací na oblast projektového managementu v informačních technologiích, od roku 2012 zastává funkci zástupce ředitele a od letošního roku i koordinátora zahraničních vztahů. Před nástupem na pozici vysokoškolského pedagoga působila jako vedoucí projektů systémové integrace v IBM a dalších, především technologicky zaměřených firmách. V letošním roce zastupovala ÚISK FF UK na mezinárodním zasedání odborné asociace iSchools v Newport Beach, USA. V rámci této konference, kterou pravidelně každý rok hostuje jedna z členských univerzit, byl ÚISK přijat mezi plnoprávné členy organizace. ÚISK se tak postavil se po bok svým kolegům z předních amerických i evropských univerzit.

Hodnocení: 
Průměr: 3 (1 hlasování)
LIPKOVÁ, Helena a ČERNOHLÁVKOVÁ, Petra. Ústav informačních studií a knihovnictví se stal členem mezinárodní organizace iSchools. Ikaros [online]. 2015, ročník 19, číslo 7 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-17547. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17547

automaticky generované reklamy
registration login password